GeldleMomen mm Huis FAUCONIER Helpt Elkander Partijgenoten, i Herbergiers, Winkeliers'!' Anti=Bronchitai MMPE 4.00 ir. de flesch 4,00 Ir. HELPT ELKANDER Albertstraat, 15, Kortrijk. Handelsdrukkerij J. IMPE I&ate Hellr/g Orusf De Er zijn veel Imperméable-winkels in Kortrijk 25 Bijhuizen in België DOCH ER IS MAAR EEN Au Roi du Caoutchouc die met recht zijn naam van KONING VAN DE CAOUT CHOUC verdient. Dit verdient hij ten voile door DE 0N- VERöLIJTBARE STERKTE ZIJNER STOFFEN. DE BILLIJK HEID ZIJNER PRIJZEN. Om gansch Kortrijk te overtuigen houdeo wij j Een Grooie Re&l aam verkoop Regenmantels vanaf 95 fr. Matamacs vana" 135 fr. en Trenchcoats geiiedl gevoerd vana 139 fr. voor Dansen, Heeren en. Kinderen. IEDER STUK IS GEWAARBORGD ENOELSCHE STOF EN VERVAARDIGD IN ONZE EIGENE FABRIEKEN. üeciiistrsBHsElis uerKoop uan. jam ïRant lol «grtruiser Ieder, kooper ontvan/jt een geschenk. AU RQi OU CAOUTCHOUC, Graote Marlet, 221, AOftTRIJK Rijselstraai» 2712, Mieenen. Begeert U een sier'k MUZIEK-INSTRUMENT, gemakkelijk om te be; melen en aan oillijken prijs? wendt in volle vertrouwen tot net GEN i, 83, Keizer Karetstraat, GENT AHe koperen en houten Blaasinstrumenten, alsook allerhande f ^lag instru menten worden In onze werkhuizen vervaardigt. Groote bijzonderheid van SAXOPHONEN in alle modellen en systemen. Het Huis FAUCONNIER aanv arui alle slaci van Muziek-ir sirumenten in reparatie, om het even van welkuierk oS iabrikaat zij ook zijn moj jSPAARBANK Casinoplaats, Kortrijk Leden Plaatst uwe gelden in uwe eigene inrichting; Grootste Intresten Zekere waarborg Bureel dagelijks open van li tol 12 aur en van 2 tol 5 uur KOOPT je SIGAREN merk H ejpt Elkander De beste. goedkoopste j Vraagt r ^zea aan de S. M. Helpt Elkander. Casinoplaats. 11, KORTRIJK Hoest, Heeschheid verouderde Vallingens Asthma, Bronchitis worden onfailbuar genezen door den Alleen te bek omen in de Apotheek-Drogisterij WINKEL. EERSTE KWALITEIT WAAR. GOEDKOOPSTE PRIJS LEDEN Koopt al uwe kruidenierswaren fu oozec winkel. Alle 6 maand deel in Verkoop van Schoenen Leden van de omliggende Gemeenten, als ge naar Kortrijk komt, vergeet onzen winkel niet Wordt allen Lid van onzen Ziekenbond of Vakveréeniging Vraagt voorwaarden aan het bestuur of de boden, alsook ten lokale Casinoplaats, h, kortrijk 3, GixïotelMarlit, (dicht bij St. Martenskerk) i KORTRIJK 1 MTlBlill- I II«W Leest en verspreidt ons Blad PLUIM STRAAT, 67 Kortrijk Blndwark Alle inlijstingen Achterstukken voor Pêles-mëles GROOTE KEUS 5 °/o korting op deze laaiste artikels aan de l^den van den Ziekenbond «HelptEikander» voor gansch de provincie, op vertoon van hun lidboekje. op eigendom, om te bouwen huizen te koopen of handel uit te breiden. Bezonaere voorwaarden voor Landbouwers. Alle gewenschte oplossingen. Schrijven of zich wenden J. Meuleman Flip Van Eizaslaan, 44 KORTRIJK. STEUNT uwe eigene instellingen en bevoordeeligt tevens U zelf All» verzekeringen .Brand en Ontploffingsgevaren alle Ongevallen Paarden en Rijtuigen Persoonlijke Auto's, Motu's en Rijwielen Dienstboden Burgerlijke Ver antwoordelijkheid Jagers enz. Lijfrenten, mits storting in speclCn of titels. Aankoop ol afstand van Eigendommen, hoogste rente gevend, bij de Waaml. Verzekeringsmaatschappij De Kortrijksche Onderlinge Maatschappelijke zetel en bureelen Lekker beet straat te Kortrijk In de gewezen Bank Credit Fon der d'Anvers eigendom der Maatschappij. Telefoon 139 Maatschapp. Kapitaal en waar borgen Drie millioen frank. Technische Raadgevingen in alle Verzekeringszaken Inlichtingen GRATIS. Bureelen open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u. 's Zaterdags van 8 tot 13 uren. Reeds meer dan 25.000 Verzekerden In West-Vlaanderen. Algemeen Bestuurder PIETTE F. H. Leest en verspreidt Het Hecht Docp.vuhaoldoorL V j,p den Bo.ch (.%v."ycrvoig j [a Toekomende wéék zal ik met I -.laar"hui4 kieren ..-wT; é-aan naar eer dorp. ertïjens ini de. Ki-icpen- i\ c -rkev. Doet ge (Lat graag? Vlij knikte. Is uw loon weer... derd la, maar Klaartjc w Dat spreekt van !k win thans 10 meent dat ik'er maar Ik ben weken dat ik zelf neer zet -niet ik I arbeiden aan sp in den nacht ter boekje in zijn br beloer», hoor. Niet nc rebelekc z' meent bc kc zal I kerft mijn sjraar- Ikast. Warmee moedertje, ik kan mijn jongenKa- rondkomen, maal den ,m hem dan i nog eer ijlen!opkijken Komaan, moeder >j»reck ni< "zullre deelijke dingen. Zie eer ■h 'netrlrjk daarbuiten 1' Ware et jammer dezen niooien avond i :i scheiden! Bahelks uur slaat toch een waal; t mijn ook! Ik ben nog stev.i. a als ér geen ongelukken gebeuren •il ik heel wat jaren meegaan met den tijd Dat is beter gesprokenIk g: goeden avond wenschenzoo ik lan ger loef zal ik aankomen als Klaartj. naar huis is. Gust vertrok met vlugge slapnei na zijn moedertje'hartelijk te hebben gekust. Te Stientjes was de poort al vast Ze waren dus slapen en Klaartje was weg In den zoelen, een.gniooien avond keerde Gust, zonder zich te haasten De deur maakte hij open maar dn van de slaapkamer was langs binnei gegrendeld. De jonge man ging ii het nevenkamertje waarin een be< stond met een paaïljcnzak. Daarii ging Gust slapen. Dat was nier d' eerste maal en het zou ook de laatst. 8. Den volgende morgen was Gust al vroeg uil de paailjen. Hij haalde stroo en houtmaar kom het loonde de moeite iets te doen Ilij herinnerde zich dat er noch koffie, nóch boter, noch vet. noch vleesch was en een tas suikcrijsap met een droge korst lustte hij niét. Hij zou overigens bij moedertje wel morgenmalen en -tad in een spijshuis een noen maal bestellen. Onverwachts werd de deur open- cstoken en Jan. Klaartjes broeder, wam binnen. —Klaartje heeft gisteren patatten fcvraagd. zei hij Ik zal ze in 't stul- ke aflossen Maar er zijn nog aardappels Zijn voskes die ze gevraagd heeftrechtuit gesproken dat zijn nog de beste. Is Kli r nog n slaapt log. Zij had gis- ren wat hoofdpijn Toe kom, met meer dan gij of ik Wat 'n sukkelaar ,-ijt ge dan? En moet ge zelf uw koffie maken rv. ij! madam in het bed ligt Goed! Kom steek "t kachelke aan: wij zullen het moorke op 't vuur zet- n Ik heb ook nog geen koffie ge- ■onken van morgen. Ik ga bij ons moederke morgen- alen. /ei Gust. Waarom? Omdat uw «wijf» er et uit wil moet het oude, goedige besje er uit? Wat manieren zijn dat hier Jan ging naar de schapraai Ik zie hier wel bróód. maar geen boter, geer. vet Hij ging naar de doos op het hankske waar de koffieboonen moes- tér, in zijn ledig 1 Dat geloof ik dat ge geen koffie maakt è1'geen boterhammen sniidt! s..r.tt.'"«rcn«aeretizo.,i.«1*1 verbiedt zichzi1 k- vliegen wou. Hebt ge dat noodig als er niets in is"' zei Jan Als ze geen koffie maakt moet zc ook geen molentje hebben, zet hij: hij nan. het ding on- •ok e weg Even buiten keerde hij terug. Hoor eens. Gust, braaf zijn en goed zijn vind ik eerste klasse; maar sukkelaar zijn. een kerel als gij; Ligt Klaar nog in haar bed? Gij gelooft ja? Gij weet het dus niet! Hebt ge niet bij haar gesla- Neen, de deur was vast, gister avond als ik van bij mijn moedertje Mie drommeis! waarom trapt ge die niet in' jongen, jongen, hebt ge dan geen haar op de tanden? Ja wel, zei Gust, cn als ik het eens hen wordt en moe ben gesard..,, dan1 Hee, maar Gust. geen... beestig heden doen, hoor! Dat zou de zaak voor immer bederven. Kom mee, te onzent is de koffie p-ereed en de boterhammen staan in stapels Dat zal ik thuis vertellenWacht - Ik ga bij n iederdaar is nog al tijd mijn lief. mijn zoet te-huis' Jan was getroffen door den diepen weemoed die klonk in den klank der Ze gingen en lieten de deur vier kant openstaan Jan zette het koffie- molentje op den kruiwagen en lei er een zak over! Ze scheidden hij t hofgat van Ka- lebclleke. 't Vrouwke had de beide jongens zien komen en dadelijk was zc aan 't Gust vertrok op tijd inet een goed- gc vulden knapzak. O. zijn moederke! Wanneer Klaartje een paar uren later opstond vond ze de deur open. 't kachelke zonder vuur. het brood op de tafel, den koffiepot ledig Ze stak het kachelke aan zette- het vei lakt nu >orkc op den ring en haalde uit de kas. in haar slaapkamer het pond geurige koffie, dat ze had ge- Te vergeefs zocht zc naar het k.>f- fieinolentje, ze vond het nietnaar de doos: ze was weg. Dat was zonder- Zou er iemand zijn binnengeko men?' Maar ze was bij de hand! Ze 1 iep bij een gebuurvrouw en vertelde dat ze den draaier van haar molentje had gebreken en vroeg en kreeg het metrieke van de buurvrouw in leen Ook de boter haalde ze uit heur slaapverti ck en een koppel eieren en minder dan een half uurke nadien was een lekker morgenmaal klaar ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 6