Aan de katholieke Bevolking u,, Jfr£™ ftrtfCMtó - - Waarop er bezuinigd werd b"» DADEN de socialisten Wij verketteren niet3-3 ■-b"d' "p'"e v WIJ BEWIJZEN! Katholieke Vlamingen. bedenkt het goed de verkiezingen- „.„.tskatholieke mandatarissen weer de kon. Dit wil zeggen dat de staatska bewind brengen. mscne minderheid 2O lie volkseezinae ue- Hebt gii bemerkt de,e„ Ai* staatskatholieke partij bovenarm. .elen zullen op zsk sim-p„uuff, °™MET VOOR t DE«S^^^'^LlBaiAl.E GODsi Sffijff, VOk£r^^HHATERSmk a,„w"?d" rSeSer.t. pWU teim VWnte^ htJ. a-'SSSSMtSi'SSft^ -S-— -en op- Eang van Vlaanderen. Üj S,dee^"v^imito.mi! v» bet Ie,....—"!, verbtn- ri'rd/.ij U en blijft de parti de la Vlaande- foo^ Ï"c£Ï4-^é'- en de agn. Vl.mn.ebge,inden n,t de Staatskatholieke partij. Daarom besluiten wij: Vandewvere, voor een Baels, Elke stem uitgebracht voor een Deponthieu VOo een Catteeuw, voor een Rene Debruy andere Reinaarden 1 Standaert, een Brutsaert, een AUewaert en stem uitgebracht tegen Vlaanderen. o{ liberale lijst zal na Elke stem uitgebracht op een ka edkeuring van het regee- de verkiezingen uitgelegd worden ais een g ringsbeleid van Jaspar en Hymans^ worden uitgebracht op We mogen dus zeggen: hoe mee. stemm zwaSsker de kathol.e de lijst van Van Cauwelaert en jn .j gen zal voorstaan. - "gt SMS Jaapar-Hymans, deze lijst is de Vlaamsch Nationale bjst, TÜlïSS tffcl- dan b«ntvan dia M*. aan Vlaanderen mets in buis. blijven deze beloften een doodc genover Vlaanderen kan °P^ve® ,6 Mpi met Volie geweld op den rug Nationalisme. Klettert ^V^^^^e^ L^vormingL afgedwongen, van Belgtè neer, dan worden f U n sp)its'mg van de mmiste- dan blijft de gelijkheid in rechte en m teite en spu ries niet in de karfins g^gen t^ wj, veranderen Daarom al wie «temmen voor de Vlaamsch* nationa- in den kortst mogelijken tijd moet -temmen »w. listen. *™Niet'«S'e„ da lib.rala, VWn.cbi„lvnd, loge»»™». Kerk en godsdienst te verdediger en te Staatskatholieke I De pharizeeërs der staatskathohe- met alic j ke partij werken op de eenvoudige menscnen met het wapen van den godsdienst. |ac ...-nschen, e eerbiedige j Wij stellen hier aan de kaak eet n anti-katholieke dader, der sta katholieke partij met de belofte zoo ze willen .er nog tienmr! I vol "en zullen. de partij die zich katholiek noemt en rond ^S^gst,jden dt" in de politiek sleurt oro«mgestemm te misbruiken totjka.he. de partij die ztch met ™persoonlijke belangen, tot r.and-l verdediging van politieke belangen i m p r j J: „j,, having van voorrechten, misbruiken •- n oiuêchtvaardi ghedën, stelt den Sta'.S bov-n den Gods-Oens' 2) Te Ve 3) fn een EAiNw."i« wil meLln ma. da partij v» ba. mi.iav.aaaa, aed.l.c e Frankrijk, on2„n eigen Vlaamschen Volksaard verdmlkkan wami mibiaia. Hem ai;;, touden De staatskatholieke partij Het geheim militair akkoord met Frankrijk verplicht België tot altijd hooger legeruitgaven. Geen twijfel of België zal ais een gehoorzame knecht de bevelen uit voeren van zijn Franschen meester. Het is goed dat onze lezers weten waarop er, onder de hoede van dc socialistische ministers, bezuinigd werd om het nooit verzadigde logsmonster koes te houden. De gegevens, die we hier ve. ken. halen we uit«Documents par- lementaires Annexe au nr. 70 Senat de Belgique, séance du 17 Mars 1927» In zijn verslag schrijft de verslag gever Emile Vinck (soc.) «I.aten we vergeten dat reeds in 1926 de begrooting verminderingen voorzag in verhouding tot 1925 en dat deze verminderingen bedroegen 1 639.000 fr. voor het Beheer van Volksgezondheid. 1 miljoen 17 dui zend fr. voor Kinderwelzijn; 600000 voor den strijd tegen de venerische ziekten en 200.000 voor de Kankerbe strijding». Maar eerst in 1927 heeft men het snoeimes gezet in deze hoogstnood zakelijke uitgaven. Aan de hand van de cijfers mede gedeeld op bl. 11 12 12 12 15 16 be kwamen we volgend overzicht- In 1920 kreeg de Melkdruppel 10 a 1925 nög 1 miljoen S59.459.36 fr miljoen 834,930,78 fr. Voor Moedercat,tienen werd steed 2,905,609.36 fr. in 1920. en 623, 560 48 in 1925. Sedert 15 Juli 1926 werd alle toe lage geweigerd aan het opleidings- werk van leerlingen-bakers. Vroeger y/er4 cc" tpelagc verleend van 60,000 fr. voor ziekenverplegers ^X'roe^cr*werden toelagen verleend voor bet houden van Voordrachten I over volksgezondheid. Nu afge-1 schaft. Vroeger kregen de artsenvereem- gingen een toelage om bun annalen it te geven. Afgeschaft. Vroeger kreeg de anti-alcoholische propaganda een toelage van 10.000 fr. Nu niets. De strijd tegen de tering kreeg ir. de jaren 1919 tot 21 en jaarhjkschc toelage van 7,000,000 fr. Nu nog slechts 3.500,000 fr. van 14 centiem Vroeger ondersteunde de Staat de oprichting van Sanatoria met een hulpgeld van 3000 fr. per bffd. Sedert 192o werden geen nieuwe beloften eer gedaan In 1920-21 werd dc strijd tegen de venerische ziekten ondersteund met 3 miljoen fr.; voor 1927 voorziet men alleen een toelage van 1 miljoen fr. De strijd tegen dc kanker trok 1924 en in 1925 een toelage var lillioen fr. Voor 1927 voorziet n jn krediet van 300.000 fr. I stad de konser- ver-et hebben tegen bet be- leerkrachten uit het vrij i „-Herwijs De liberalen wezen dit veeroek'vaa J= h,nd rort d, tad,,,- 1 -ripe de onderhandelingen at te bre- ken en... de konservat.even legden i den kop in den schoot, i 4) T„ Brussel hebben de katnoüe- een godsdienstige partij. i:r Belgique erkende i et j7 mandatarissen in den ge- De Bien Public. 15-11-24 nagepraat door,La Ubre ^entera8d tegen 12 voor «at ook niet geloovigen kunnen toe lcn, de liberalen den burgemqesterze- EM1EL VERHEECKE, leider der christene Textielcentra* j tel en 4 scheppen toegekend chreef in «Dc Daad» van 26-4-25latholi^h ■.■.weest e» had «Ware de katholieke oartij 1v^rli.k kathoU^ pfh steeds naar de grondbeginselen v,v:-,.A^Cn ^-Ibrn '«nn-ij het h„rgerm=esterscnap en deld, nooit hec sociabsme -oc o-p - schepenzetels vps onderwijs en „en doordringen». .geërde donun:! set eef 11 openbÈ,c werken, de katholieken de PATER CALLE WA g rest. Daarenboven werd onder J«ze iDi s,'H.tmU®bobS™ wü<' 4~ zs?te^^te^^' ^'PARTUSCHAAP6.1 d'an KLON MENSCHEL!JKE AMB1 giDlE ZAL ^GEKEND ^WOR^ TIES.» ucuiirupi 11KF AMBITIES wordt de godsdiens' de liberalen bekomen volledige g< Ja, voor KLEIN-MENSCHELMlvt. mvio.. ruststeilh.yj betreffende alle andere -lisbruikt. SOmmigen onder hen niet mee- i£westit-s van openbaar onderwij». „riepen .m «pijt. te" M' Ftoj 8) D. ftetteltaftte "'Hebben de k.th.li.ke re«linn.i-e„ en le.nekilj.n, - prechte Vle.m.eh-k.lhel.ek bevochten .1, Itk^e^SS-V-. bij va-— as? zonder een centiem vergoeding voor I dé katholieke scholen te bntvangen. I m T« Charleroi kregen de libera. Ronse gee' tieven „Uptën'te St PÏeters Jette me de in den blauwen stoet ter gelegen- «>eid van de inhuldiging van den .1- beralen burgemeester door het kartel demokraa de 5. °°°m£ rïiike? Bi.ldfnï'ïe MnntP?®' 1 te ketl.e e k. -scr.,.,.™ )E KATHOLiEKE PARTIJ .5i DE G R A F D E L F S T E jk^ej. JAN PE KATHOLIEKE KERK. en de zesmaandendienst om aan den gang. Die n die nog altijd voor' ten ourgemecsicr de konservatieven genoemd. 7) Van 1883 tot 1914, ten tijde dat 1 ze ALLEEN MEESTER, waren in de regeering stemden ze nooit de ge- I 'ijkheid der katholieke scholen met I de officieele schoh;,.. 1 8) In tientallen plaatsen verkozen !e katholieke konservatieven samen gaan m ,_1 c-ökraten. 9) Een groot deel der staatskatho- "eke partij is partijganger van een j bestendig samengaan van de partijen i der orde. 10) De katholieken bleven aan bun olïcht te kort, om een ernstige waar- borg te eischen voor de zede ijkheid 1 in de kazernen, waar zooveel zielen I verloren gaan. I 11) De katholieken durven met doordrijvend optreden om te verhm- deren dat de negers in Congo ots i slaven honderden kilometers van hun i stam of familie verwijderd wore,er. o te arbeiden aan staatswerken c! concessies ook socialistische aar ze als mensch zedelijk vereren de invloied der ECHT«- Zijn deze cijfers niet welsprekend: worar gesicmu u»c, stemden tegen; 11 stemmen Op 3 jaar tijd stemden de katholieken in liet .i, a.««-. b.g™ a i 1-vv. 11 r* 111 tt nn De komedie van den zesmaandendienst is wee komedie duurt «1 zeven jaar en de socialisten spe. met nieuwe hoop op »uhse». gebracht op 100,000 mar Het legercontingent voor het jaar l»zu wc™ s iet 16 maand dienst. (Dec. 1919). Al de socialisten - op 2 na -- stemmen die wet. Einde November 1920 wordt de getalsterkte van het leg op 113 duizend man mc^°J DECEMBER 1920 £nke, <Jrie 'l besc!ir"er'sT'dr missionarissen, De Vlaamsche Nationalisten stelden de zes maan ^en an(jeren n'eürd wordt. socialisten stemden ja, 8 onthielden zich, 10 12) Dc staatskalhol stemden tegen. doei- bescherm rateJoite"~teU« te «iite.; vraagt Mathieu (een socialist) dat de Kameren Verwor-1 kin n Jen j,. 6 onthouden ,i.b. Bij 1, i W; dj. - «te" - voorstel help." belde,.—. JUU werk. die TEN 30 DECEMBER 1925 77.000 man soldaat en 10 maand of 12 maand dienst rarienifiii a-- -- --..Jlisten en^1™=^^=" -I bovendien 313 keeren met socialisten en libe mogen zijn heengegaan. APRIL 1926 ralen te samen of met de liberalen alleen t<sm Mm^d vo„e™,.uiter vi. or. 2 onthielden zich. telden de VI. Nat. de 3e nieuwe legerwet vc den ?ich.- DEN 9 SEPTEMBER 1»-» zesmaandend enst onder vormvan ,r: de socialisten vluchtten uit de Kamer of onth.et °P14) Op 3 jaar tijd stemden de staats katholieken in het Parlement 158 koeren met de socialisten en bo vendien 313 keeren met socialisten en Iberalcn te samen of met de libera en illeen. 15'. In het strijdpvograr a van -et Kath. Verbond van Belg: j spreekt men NI - van st ;"3 'egen het anti- godsdie: iibsr me.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 2