GeieMffi Leieivri-CgiigMl Huis FAUCONIER Helpt Elkander Anti - Bronchital -1, IMPE J. IMPE HELPT ELKANDER Kate Bella's Gust Er zijn veel Impermeable-winkels in Kortrjjk 2« Bijhulzen In Belflie DOCH ER IS MAAR EEN Au Roi du Caoutchouc die met rechtSziJn naam van KONING VAN DE CAOUT CHOUC verdient. Dit verdient hij ten volle door DE ON- VERSL1JTBARE STERKTE ZIJNER STOFFEN. DE BILLIJK HEID ZIJNER PRIJZEN. Om 'ganich Kortrljk te overtuigen houden wij Een Qroote Reklaamverkoop Regenmantels vanaf 95 fr. Matamncs vanaf 135 fr. en Trenchcoat* geheel gevoerd vanaf 139 fr. voor Damen, Heeren en Kinderen. IEDER STUK IS GEWAARBORGD. ENGELSCHE STOF EN VERVAARDIGD IN ONZE EIGENE FABRIEKEN. Recfitsireehsctie jBrKoop «an IiabriKint tol vsiMher Ieder Icooper ontvangt een geschenk. AU ROI DU CAOUTCHOUC, Groote Markt, 22, KORTRIJK Rljselstraat, 272, Meenen. Begeert U een sterk MUZIEKINSTRUMENT, gemakkelijk om te bespelen en aan billijken prijs? weadt U in volle vertrouwen tot het QENT, 83, Kslzsr Karslstraat. GENT Alle koperen en bouten Blaas-instrumenten, alsook allerhande Slag-Instru menten worden In onze werkhuizen vervaardigt. Qroote bijzonderheid van SAXOPHONEN in alle modellen en sysremen. Het Huis FAUCONN1ER aanv -ardt alle slacb van Muzlek-lnstrumenten In reparatle, om het even van welk merk of fabrikaat zij ook zijn mogen. {SPAARBANK Cuinoplaats, Kortrijk Leden 1 Plaatst uwe gelden in owe eigene inrichting. trsotste intresten Zekere waarborg Bareel dagelijks open van 6 tot 12 i u en van 2 tot 5unr. Partijgenooten, Herbergiers, Winkeliers I KOOPT DE SIGAREN mark Helpt Elkander De beste. De goedkoopste Vraagt prijzen aan de S. M. Helpt ElkanderCastnoplaats, 11, KORTRIJK Hoest, Heeschheid. verouderde Vallingen^ Asthma, Bronchitis worden onfeilbaar genezen door den 4.00 fr. de flesch 4,00 Ir. as, GrootoMark t, (dicht bij St. Martenskerk) KORTRIJK Leeat en verspreidt ons Blad WINKEL Albdrtstraat, 15, Kortrijk. EERSTE KWALITEIT WAAR GOEDK' K.Pm i- H; i| LEDEN Koopt al uwe kruidenierswaren lo onzen winkel. AMr 6 m-. Verkoop van Schoenen Leden van de omlijnende Gemeenten, als ge naar Kortrijk komt, vergeet onzen winkel niet Wordt allen Lid van onzen Ziekenbond of Vakveréeniging Vraagt voorwaarden aan het bestuur of de boden, alsook ten lokale CASINO'-M.A \TS. II. KORTkMJK Handelsdrukkerij PLUIM STRAAT, 67 Kortrijk GROOTE KEUS 5 ®/o korting op deze laatste artikels aan de l^den van den Ziekenbond «HelptE'kan-v-r.. voor gansch deprovi Je. op vertoon van hur. lidboekje. op eigendom, om te bouwen huizen te koopen of handel uit te breiden. Bezondere voorwaarden voor Landbouwers. Alle gewenschte oplossingen. Schrijven of zich wenden J. Meuleman Fiip Van Elzaslaan, 44 KORTRIJK. STEUNT fcï/iw? eigene instellingen en bevoordeeligt tevens U zelf All» verzekeringen Brand en Ontploffingsgevaren aüe Ungevalhn Paarden en Rijtuigen Persoonlijke Auto's, Moto's en Rijwielen Dienstboden Burgerlijke Ver antwoordelijkheid Jagers enz. Lijfrenten, mits storting in speciën of titels. Aankoop of afstand van Eigendommen, hoogste rente gevend, bij de Naaml Verzekeringsmaatschappij De Kortrijksche Onderlinge Maatschappelijke zetel en bureelen Lekker beetstraat te Kortrijk in de gewezen Bank Crédit Fon der a'Anvers eigecaomder Maatscharpij. Telefoon 139 Maatschapp. Kapitaal en waar borgen Drie millioen frank. Technische Raadgevingen In alle Verzekeringszaken Inlichtingen GRATIS. Bureelen open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u. 's Zaterdags van 8 tot 13 uren. Reeds meer dan 25.000 Verzekerden in West-Vlaanderen. Algemeen Bestuurder PIETTE F. H. Leest en verspreidt Het Hecht Drukkerij Volksverheffing Onderwi|sstra-t, 14, Aalst. Verantw. uitgeverR. Vanberschelden Dorpsverhaal door L. Van op den Bosch 9e Vervolg. Aan den andere dacht ze nietaan hem die arbeidde met onwankelbare vlijt in de groote staddie in zich droeg een schat van liefde; maar die zij met wist te winnen voor haar en haar kind. Ze maakte zijn leven zwaar, pijn lijk zoo pijnlijk dat het niet waard was geleefd te worden. Arme, goeje tobberd'. Vóór den middag nog'«ing ze naar huis met haar kind. Juist kwam Jan van den veldarbeid met de schoone merrie. Lida en Trecsje waren al vroeger gekomen om te voederen en te melken. Als Tan zijn oudste zus zag hij: «Welnu, mciske, heeft de knffie gesmaakt? Zij antwoordde niet en hij drong niet aan. 's Middags aan tafel vertelde Jan de heele geschiedenis van dien r gen. Moeder en vader waren ver w.iardigd. Lida en Trcesje gaven lucht aan hun pijnlijke verbaasdheid door allerhande uitroepen 't Is een schande, zei Tistmaar ik wil niet uw medeplichtige zijn, hoor. Gij komt hier met Marietje eten iedcren dag, ik heb daar niets tegenmaar wij zullen dat alleen toe laten als gij er voor zorgt dat Gust n behoorlijk maal vindt als hij 's •onds thuis komt en des morgens zijn knapzak niet bij zijn oud moe- derkc moet gaan vullen. Norsch keek Klaartje voor zich uit! Ik kan hem niet uitstaan zei ze plots, wreed, openhartig. Zoo? Neen; ik bemin hem niet en hij bemint mij niet Dat zijn leelijke, schrikkelijke woordenGe speelt met uw geluk, meiske Vergeet niet dat stille waters diepe gronden hebben! Vergeet uiet dat de maat overloopt wanneer zij te vol ij willen geen medeplichtigen zijn. Wanneer gij voor uw man niet een maaitijd gereed hebt voor v neer hij 's avonds thuis komt, dan mag ik u hier 's namiddags niet n zien; en zoo ge s morgens niet kunt opstaan om zijn morgenmaal te be reiden dan verbied ik u 's middag: onzen maaltijd te komen storen! Ih heb dan geen te-huis ineer? lil de woning bij het sparrobosch is uw tehuis; daar, mijn kind, hier Als gij daar uw eigen geluk kunt opbouwen, dan zult ge dat Gij moet het doenniemand anders dan gijGod heeft u alle de materia len gegeven om het hui» van bene dictie op te trekken. Wee u. wanneer ge God verzoekt en niet doet wat hij gebood door den mond van zijn pries ter! Klaartje, Klaartje, zei de moe der, dat toch hadden wij van u niet verwacht Wij zouden diep ongelukkig zijn geweest als het kwalijk was gegaan als gij uw leven hadt gebonden aan een zuiper, een schunnigaard of een baldadigaard. die u afranselde 's avonds of u met de haren buiten- Ik zou me werenIk zou hem een mes in zijn lijf steken! Best mogelijkdaarmee ware de zaak niet opgelostOverigens 't is niet zoo! Uw Gust is een ferme, een beste jongenhonderden benijden u zoo 'n venthij kon kiezen onder de besten hier en in de stad. Hij nam u en gij maakt hem het leven al te bar! Zijn oud moederke had beter gezien dan de jonge meubelmaker. Kom, zwijg me over die ouwe, vuile snuifdoos Katebelleke een vuile snuif doos? Dat liegt ge ferm! 't Is een proper wijveke en ze snuift niet! Bah Ja, Bah!... Heel uw huisraad komt van haar; mild, rijkelijk heeft ze u bedeeld, dat goedige besje. On dankbaar zijt ge! Vuile snuifdood; leelijk snuifkot!? Er zijn op de wereld inenschen die niet waardig zijn dat iemand er iets voor doet Tist wierp zijn vork neer, stond op en zei heengaande. «Het eten blijft in mijn keel steken als ik denk dat één van de die mijn oudste is!» Hoe neemt die dat op? spotte Klaartje Gelijk het moetzei Jan. Wees nu voorzichtig, vader is goed maar streng! Denk niet dat hij bedreigt en de bedreiging vergeten zal. Ik laad u aan te doen wat luj zegt, anders zult ge dezen namiddag stevige onder vindingen opdoen. Eer ze kwamen «verspreien» van den veldarbeid was Klaartje heenge gaan. 't Was er in de nette woning bij het Sparrebosch niet op verbeterd. Klaartje had naar heurs vaders raad niet geluisterd. Ze was nooit of zelden thuis als beur vent van zijn werk kwam en 's morgens kon hij maar zelf zijn koffie maken en zijn boterhammen snijden. 't Viel niet dikwijls meer voor dat ze naar huis ging. Ze wist wel dat Tist maar een woord had en dat hij bekwaam was desnoods zijn mispe laren uit den hoek te nemen en de roede te gebruiken. Zij had in de buurt een paar huizen gevonden waar ze met breien, bor duren of haken eenigszins nuttig haar tijd kon doorbrengen. Daarmee was het ook uitgelekt dat het huis houden niet op een vrcdelicvcnden voet was ingericht en dat Klaartje er ver af was een flinke huisvrouw- te zijn. De praatjes gingen hun gang 't Een was al dwazer dan 't anderde mensfifchen raadden en sloegen heel dikwijls den nagel op den kop. Klaartje stond de klappeien tc woord, weerde zich, spotte, jokte, verweet en... verklapte wat anders altijd verborgen zou gebleven zijn. Gust zei geen woord. Wanneer de menschcn hem bckloe- gen of met misprijzen over zijn wijf spraken, dan vroeg hij kalm. waar dig: «Waarmee bemoeit gij u' Hebt ge niet de handen vol in uw eigen Tot kozijn Leermcs zei hij eens: «Kozijn, ik heb mijn kruis op den goeden schouder. God maakte me sterk genoeg om het alleen te dra gen Op een avond wachtte Klaartje hem op De kachel brandde want het was een Maartdag en tamelijk lcillig. De petroollamp wierp door de keu ken haar matte lichtbundels uit Gust groette bij het binnentreden. Dc vrouw sprak geen woord Zijn er geen aardappels? Is er niet wat soep, wat eten over, Klaart je? Kost ge bij de «ouwe» met gaan eten Bij u thuis? Neen, bij u thuis ik dacht, ik hoojite... Dat ik voor u zou gekookt heb ben voor van avond? Waarom? Ik weet het niet. ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 6