De Vlaamsche Leergangen Eene Week in de Kamers MESSRS' Z I ü-« i z—°™k"' UIT ONZEN PIJLKOKER dsBeukelaar HET CHT WEEKBLAD. - TOLK DER VLAAMSCHE KRISTEN VOLKSPARTIJ Zondag 17 Juli 1927 STICHTER H. PLANCQUAERT 34' Jaar - Nummer 29 0,25 Inschrijvingen 12 maanden fr. 12,50 6 maanden fr. 6,50 3 maanden fr. 3,75 BUREEL EN OPSTELRAAD HELPT ELKANDER Casinoplaats, 11 Kortrljk TELEFOON 20 POSTCHECK 1716,73 Het recht om te leven is het eerste recht Het tweede is een man te zijn, geen knecht R. DE CLERCQ. Aankondigingen Voor prijzen, voorwaarden, enz,,.zich wenden ten bureele van 't blad. PRIJS -per nummer 0,25 aan de Leuvensche Hoogeschool De herdinklngsfeeslen Ie Leuven heb ben nogmaals de aandacht van Vlaande ren gevestigd op den toestand der Vla mingen aldaar. Vóór de eerste maal. wij hebben reeds gelegenheid gehad om dit feit te onder lijnen, heeft men onze taal een beschei den plaatsje, het plaatsje van het arme familielid, tngeiuimd op deze plechtig heden. De hoogste Overheid der Universiieit heelt haar inricht te kennen gegeven om aan de Vlamingen een volledig hooger onderwijs in eigen taal te verzekeren. Ongetwijfeld zijn dit feiten van meer dan gewone beteekenii. Wij zien nu nieuw sglerig uit naar het nieuwe Academisch jaar. Wij verwachten dat op de openings plechtigheid in de Au'a het Nederlandsch zal vertegenwoordig zijn, en dat het Nederlandsch tot offlc ieele taal der uni versiteit zal worden uitgeroepen. De Nederlandsche colleges zullen voortaan in het Nederlandsch medegedeeld worden in het programma boekje, evenals de be richten, die er in staan afgedrukt. De reglementen, de inschrijvingen zullen voor de Vlaamsche studenten in het Ne derlandsch gebeuren. De afroeping van de uitslagen der examens zal in het Ne derlandsch gebeuren cn de diploma's zul len in onze taal woiden opgesteld. Men zal er op waken dat tenminste één secre taris der universiteit goed Nederlandsch kenne, zoodat wij van de bespottelijkheid van kromme Nederlandsche teksten ge vrijwaard worden. Het Vlaamsch Studentenverbond heeft aan de vreemde afgevaardigden, die de feesten der Universiteit met hun aanwe zigheid vereerden, eenjnemorandum too voor zelfstandigheid. Laten wij hopen dat zij ons ook op de hoogte brengen van den feitelijken toe .stand der vervlaamschlng. Op dat gebied zijn pas de eerste stap pen gezet. In de candldaturen is reeds heel wat .gedaan, maar vergeleken bij de indruk wekkende massa der fransche leergangen i6 het aantal Vlaamsche colleges toch nog zoo klels. De vervlaamschlng heeft om zoo te zeggen nog Diet haar intrede gedaan in het doctoraat der gent eskunde. De voor naamste cursussen der rechtsfaculteit wor den nog steeds enkel en alleen in het .Fransch gedoceerd. Het hooger gesticht voor wijsbegeerte, de school voor opvoed- en zielkunde, de speciale en niet-verpllchtende colleges, de archeologie en kui stgeschledenis, het hooger handelsgesticht, het licentiaat en het doctoraat in fiscale wetenschappen, de studiën van candid lat notaris, de the ologische faculteit, rm zichbij enkele voorbeelden te beperken, zijn nog volle dig of haast volledig fransch. En met den Vlaamschen geest van te velen onder die Vlaamscheprofessors is het ook al deerlijk gesteld. In heel de geneeskundige faculteit te Leuven is er geen professor die medewerkt aan de Vlaamsche Wetenschappelijke Congres sen of aan het Vlaamsch geneeskun dig tijdschrift Al die Vlaamsche professors worden tevens belast.met het houden van Fransche colleges, met hei erbarmelijk gevolg dat haast geen enkele dier professoren onberispelijk Nederlands kent. Gedurende de jaren die ik aan de Universiteit heb overgebracht, heb ik maaréen professor ge:nd, die fatsoenlijk Nederlandsch sprak Men heeft al te vaak den Indruk dat 3fèe,lSl,te£Urtói v& Vlamingen, maar geen Vlaamschgezin den opgeld doet. X. Dinsdag 5 Juli. Voor 1 uur 45 aangekondigd, begint de vergadering zooals naar gewoonte, alleen maar te 2 uur. Op de dagorde ver scheidene begrootingen, onder meer die van ontvangsten en uitgaven voor ofder. Eerst dezen morgen ontvingen de volks vertegenwoordigers hot verslag nopens deze kwestie. Degen:n die vroeg van huis vertrokken, alsmede degenen, die laattijdig hun briefwisseling krijgen, heb- ben alleen kennis kunnen nemen van dit verslag in de Kamer. Staf De Clercq be klaagt zich over derge ijke onregelmatig heden. De voorzitter geeft hem gelrjk maar aangezien niemand aandringt om de discussie te verschuiven, wordt ze voort gezet. Minister Wauters verdedigt de begrooting met een zekere levendigheid, die we bij hem zien alleen In de lastige gevallen. De critiek is tamelijk vinnig toch verloopt alles i la douce Komt aan de beurt de begrooting Zeewezen, Posterijen, Telegraaf. Tele foon en Luchtvaart. De meeste Kamer leden hebben niet bemerkt, dat de be grooting van Spoorwegen achterwege bleefdeze zal alleen worden besproken wanneer de Nationale Maatschappij haar jaarverslag zal hebben overgelegd op het bureel van de Kamer. De eerste spreker, Staf De Clercq, heeft dat wel bemerkt en wacht er zich voor die kwestie aan te raken Gespannen en schrikkelijk raak is zijn critiek over de achteruitstelling van de Vlamingen in de verschillende dien sten. De Kamerleden luisteren met de grootste aandacht, te meer, omdat Stat flink gedocumenteerd is. Als Staf gedaan heeft, komt een geweldig incident De tweede spreker Is Blavier.die Is niet daar. Een deurwaarder gaat hem roepen in afwachting spreekt de voorzitter over wat anders. Inmiddels is Blavler geko men en de voorzitter geeft hem maar da delijk zijn spreekbeurt. M-De Clercq vraagt het woord voor een terugroeping tot het reglement. De voorzitter meent, dat het gaat om dat inwachten en oproepen van M. Blavier en wil het woord niet geven. Staf houdt - »n wil zich niet neerzetten. De Clercq n krijgt dan gesproken worden, betreurt de voorzitter zijn driestheid. Hij trekt de terugroeping tot de orde dadelijk in en verzoekt de ingeschreven sprekers zoo mogelijk dat punt niet aan te raken. M. Blavier lapt dat verzoek aan zijn polevieën en spreekt over spoorwegen.-Goddank 1 Deze maal Vlaamsch. Als M. Blavier over spoorwegen spreken mag, dan mag ik het ook, zegt De Backer, en hij Pekelt ferm de heele administratie van de Nationale Maat schaptj. Ook de ml ima isien brengen tegenover de houding van het hooger be stuur tegenover de Vlamingen scherpe critiek uit. Heb geen schrik, M. de Minister, lacht Stafseffens zal ik alleen staan om tegen uw begrooting te stemmen I Inderdaad, de begrooting wordt genomen met 5 stemmen tegen 1 waren dus zes volksvertegenwoordigers iwezlg als de groete moment spreking over het sluitingsuur der open bare gelegenheden. Er worden uitzonde ringen gevraaedvoor O stende, Blanken- berge en Spa voor Brussel, Antwerpen, Luik, Namen en Dlnant. De discussie is vrij hevig De verdedigers van de man nen en wijven van 't nachtplezier en 't laat rommedoezeD, komen met zonder linge argumenten aandragen. Dat brengt de Kamer die zeer talrijk - in een eenigszins plezierige stem ming. Na het voor en het tegen te hebben gehoord, wordt er gestemd. Alles wordt verworpen met overgroote meerderheid. Blijft alleen staan sluitingsuur het heele land door te 1 uur 's nachts Delvlgne (s.) spieekt over de recht vaardige en genereuze wijze, waarop de werklui van de spoorwegen worden alge- dankt. P. De Bruyn (s.) vraagt om de overtol lige werklieden van het ministerie oorlog te behandelen als die van de spoor wegen bij de afdanking. Deze interpellatie is alleen maar socialistische lol. Te 7 uur 15 zijn ter Kamer 6 leden. Woensdag 6 Juli. wordt tot de orde geroepen ïfSÏÏ S'luffiS Won.»»» voo.n.lOto 1.10... I. o.«d,„Iet-behandeling -an de beg,oo; op<?Sm= iEsthoniê; ander betrekkelijk de veepest, sde alcoholbandel met Amerika, de wet op iberoepsziekten en arbeidsongevallen, het verkoopen van opium, enz. In een loopk. is 't daarmee geklonken, 't Zijn overigens maar formaliteiten en de dertig aanwezl- igen bekommeren zich weinig om al dat (gedoe van Genève, dat alleen handhaven -wil wat al bestaat. Komen daarna drie kleine wetsvoor stellen, waarover tamelijk langdradig rwordt gesproken, namelijk.over de spoor wegverbinding In Congo, over de belas tingen voor motorvoertuigen en over die jover de vertooningen en vermakelijkhe den. De minister paait met schoone woor den en beloften; maar de Kamerleden laten zich niet vangen en beweren dat de agenten van den fiscus NOOIT rekening houden met de beloften van den minister, maar streng de wet toepassen. Dat wordt een netelige kwestie en als het 12 uur is, sluifde voorzitter. Een tamelijke lange en soms hevige discussie wordt ingezet over de laatste maatregelen in zake het statuut van de Nationale Maatschappij der Buurtspoor wegen. In een stemming aangaande het samenstellen en de bevoegdheid der pari taire commissies wordt de voorkeur ge geven aan den tekst van de regeering tegen dien van M. Van Isacker. De libe ralen stemmen ditmaal, op enkele uitzon deringen na, met de socialisten en de VI. nationalisten. Tamelijk verward en vinnig Is de be spreking over de wedden der gemeentelij ke bedienden: de minister houdt aan het voorstel door den Senaat gestemd en dat iets geeft in afwachting dat de wet worde verbeterd. Bij een stemming over een amendement.dat de regeerlngsvoorstellen op zij duwt, geraakt de minister minderheid. Over het geheel zal morgen worden gestemd in.tweede lezing. De be vordering tot het bouwen van nieuwe wo ningen, door kwijtschelding van grondbe-, lasting, wordt aangenomen - 1 hooren van twee interpellaties zonder belang. In de eerste eischen de drie socialisten, dat bij de afdankingen^, In alle departementen hetzelfde regien. worde toegepast, dat geldt voor de werk lieden der spoorwegen I Die menschen leven en tieren dus op afJanklagen De tweede gaat ovet het niet afleveren ,an ringen van zekere duivenbonden. De Nat. Bond der duivenmelkers heeft het monopollum en zal dat houden dat Is het besluit. Te 8 uur is 't opgevouwen. Donderdag 7 Juli. Donderdagmorgen is een andere dag orde opgestuurd. Ze brengt een gansch nieuwe wijziging aan de vorige. De twee eerste punten zijn van financieelen aard en van weinig belang, behalve het eerste «over de taks op vermakelijkheden»! Een amendement van Dierkens, dat de taxes vermindert, wordt afgewezen met 15 stemmen voor12 socialisten en 3 VI. Nationalisten, en "15 tegen. De wet op de beroeptziekte zal een langere bespreking vergen. Van op den Bosch en De Clercq hebben daarbij amen dementen ingediend om a) alle de ziekte dagen te doen tellen; b) de staat te doen tusschenkomen voor het dekken der kos ten; c) de vergoeding aan de zieken te ver'hoogen tot 75 t.b. van het loon M. Marcq (In het Fransch) maakt een vinnige critiek van deze wet. Hij wordt I doorde socialisten geweldig onderbroken. M. Mampaye, ln 't Vlaamsch, keurt som mige bepalingen goed, maar betreurt zware leemten. Te 12 u. 10 wordt de zitting geheven, :r de algemeeng bespreking is uitgeput. In den namiddag gaat het eerst over de schadevergoedingen aan de burgerlijke slachtoffers van 'den oorlog. Er wordt overgegaan tot een twintigtal stemmingen bij naamafroeplng. 't Is een herrie van belang. Dat duurt een paar uren en de kwajongens kunnen of willen maar niet zwijgen. De laatste stemming gaat over een amendement tot verbetering van het lot van sommige gemeentebedienden en ooIitleageMen. De katholieke demoktaten stemmen voor; ook andere katholieken doen het: Pussemier,.Raemdocck, Ren kin, Van Cauwelaert, Jaspar kijkt even boos en de vier hoogergenoemde gaan dadelijk hun stemmingen wijzigen. Lieve God Wat 'n ruggegraat 1 De bespreking van het wetsontwerp op de burgerlijke oorlogslachtoffers wordt weerom aangevat. Dat duurt tot 7 uur, dan Is de Kamer leeggeloopen en wordt de zitting geschorst. Vrijdag 8 Juli. Voormiddag Een voornaam wetson twerp dat over de beroepsziekten. Van op den Bosch verdedigt zijn verschillende amendementen met kracht. De minister Hunne logica De toepassing van de zoo moeizaam verkregen wet op het gebruik van onze taal in bestuurszaken, ondervindt schan delijke tegenwerking. Het afscheuren van Vlaamsche tek- i in het Walenland wordt aangemoe digd als een lofwaardige daad. Op .officieele plechtigheden wordt onze taal op smadelijke wijze geweerd. Nog steeds wacht gij in de gemeen te van de Brusselsche agglomeratie op een eerlijke naleving van de wet, die aan uw kinderen het recht geeft op een onder wijs in hun eigen taal. Amnestie wordt door alle soorten van verdachtmakingen ea aantijgingen be moeilijkt en vertraagd. Het Algemeen Vlaamsch Verbond, dat ter gelegenheid van 11 Juli dezen oproep tot de Vlamingen richt, vergeet er echter bij te voegen Intusschen verleenen de Vlaamsch - belglcistiscbe volksvertegen woordigers, die wij als de onze beschou wen, hun steun aan de regeering Jaspar. Administratieve amnastiè door de Kamer aangenomen wetsontwerp geen enkel artikel ongewijzigd blijft. De pachttermijn wordt op drie jaar gebracht De pachtwet is er In de macht van de katholieke en liberale kasteelbeeren. Die zullen 2e wel opheur pooten zetten dat ze geen 't minste gevaar ir.eer oplevert voor hun macht en hun belaug. Wat we altijd hebben gezegd. Een nieuwe oorlog. Uit een ministerieel antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat 171 wegens activisme of burgerontrouw gestrafte ambtenaars en bedienden, Ingevolge het bijzonder bevel van 24 April 1926, de her ziening van bun straf aangevraagd heb ben. Negentig van deze bedienden, wier straf te stieng werd geacht, werden vol gens de omstandigheden der zaak en de dlenstvereischten terug in dienst geroe pen met ot zonder verandering van stand plaats,op non-activiteit gesteld of uit hun betrekking ontslagen met of zonder toe kenning van bet recht aanspraak op rust- geld te doen gelden, ofwel terug inge- schreven ^aan.het einde van de lijst der voeten in de werkelijkheid staat, moet toegeven dat het magertjes is. Wat niet belet dat de zoogenaamde katholieke Vlaamsche Kamergroep voort zijn knech tenrolletje vervult tegenover het ministe rie Jaspar. Ook aan gloria? Een Engelscb blad, de Weekly Dis patch geeft een onderhoud weer van maarschalk Foch waarin deze verklaart i de mogelijkheid van een nieuwe wereldoorlog in dit en 15 tot 20 jaar ten hoogste, moet inzien. Deze oorlog, zegt hij, zou al wat men gezien heeft overtref fen. Hij zou zien over heel de wereld uit strekken. Hij zou verschrikkelijk verwoes tend zijn dank zij de moorddadige uitvin dingen van eiken dag. In alie landen zou heele bevolking worden gemobiliseerd rechtstreeks gemengd in den oorlog vrouwen en kinderen zouden er moeten aan deelnemen... Aldus de meening van het Fransch militiair hoofd. We hebben nooit iets anders beweerd, elk land van Europa huilt de bevolking de oorlogswillers en genieters achterna. Intusschen blijkt het klaar dat elke mi litaristische staat van Europa zich kalm en beslist voorbereid voor de komende menschenslachting. Het krijgt daartoe de macht en de middelen van zijn eigen be volking. Amnastie in de Enkele maanden geleden bracht Standaard een portret van het Diks- muidsche gemeenteraadslid, de heer Glo- Die moest burgemeester worden, die was dit, die was dat, kortom die ging het doen. Nu is onlangs de kwestie van de toelage in de IJzerbeoevaart te berde gekomen de gemeenteraadszitting aldaar. De liberale fossielen stemden natuur lijk tegen. En de dappeie heer Glorie Die onthield zich. Goad om watan. Op een vraag van den Vlaamsch-Bel- gicistischen volksvertegenwoordiger Her- bert, heeft de eerste minister Jaspar ge antwoord dat de besiuurstaalwet de gemeenten, de provinciale diensten en de plaatselijke diensten van den Slaat vol komen vrij laat Diensvolgens zullen de Walen die werkzaam zijn in de plaatselijke diensten van den staat wel korte metten weten maken met de Vlaamsche teksten. En de Vlamingen, zullen die nog verder de fransche teksten dulden in Vlaanderen? Oe pachtwet. De kommissie van den Senaat heeft zich met de pachtwetkwestie bezig gehou den met het gevolg dat er van heel het Middenafdeellng De komedie gaat haren gang Dinsaag vergaderde de afdeeling die niet durft Wei'a'tR.-t LAnsüag üuur».- iotAaL. katholieken groep verworpen. Het voor stel Van Cauwelaert werd weer opgeno men en gestemd met 4 stemmen (Van Dievoet, Van de Vyvere, Heyman en Thibaut) tegen 2 (Souplit en Merioi) en 1 onthouding (Destrée). De kwestie van amnestie aan Borms werd echter verworpen, dank zij de te- gensiemmtng van M. Thibbaut. Nu, het schijnt dat men er niet in lukt een verslaggever te vinden. O dappere, dappere Belgen 1 De spektakelbelaeting. De spektakelbelasting werd in tweede lezing behandeld en goedgekeurd. Schouwburgen voor plaatsen van ten hoogste 5 fr., 8 °/ovan hoogstens 10 fr., 12°/ovan meer dan 10 fr., 10 Kinema's voor plaatsen van hoog stens 2 fr., 10 o/o van hoogstens 3 Ir., van hoogstens 5fr., 16 i 7 fr., 20 van meer dan 7 fr., 24 Dancings in volkslokalen 15 °/o zalen van de middelklasse, 20 v andere, 30 °/°- Paarden- en hondenwedrennen voor plaatsen van hoogstens 6 fr., 20 0 daarboven 25 Andere openbare vermakelijkheden 8 tot 45 °/o van de ontvangsten, naar ge lang de plaatsen duur of goedkoop zijn. Op de dranken in dancings en lokalen voor vermakelijkheden 15 ken reeds het levenskeersken uitgeblazen. Vergiftigd ?.Zoo .werd er gezegd. Allot 't ziet er lief uit als ge zelfs ln de harin gen niet meer koDfiensle moogt tellen. En als gij konliejensie hebt in ons Wad koofijensie in den strijd dan is volgend ook op u toepasselijk Wij hebben geen miljoenen, Maar als we voortbestaan, Dan is 't, daar 't kleine volk Ons voorthelpt op de baan. Geen rijken zijn 't die steunen Ons blad I Ons strijdend blad, Het zijn slechts arme dutsen Wier steun het heeft gehad. Die dutsen ook zij hebben Een heerlijk ideaal, Zij voelen iels voor Vlaa.id'ren Zijn voik en zijne taal. Proficiat, Spectator, zegt Stance, dat Is nu ne keer Hink gerijrad. .Als de men schen nu maar flink in bun portemenee tasten, dan is de zaak gered, want koken moet kosten, zegt Stance, die vandaag buitengewoon verstandig klapt-en «en partijblad rechthouden dat vraagt veel, veel geld en opoffering. Dus, .beminde lezers en alderliefste lezeressen.handelt nu ne keer verstandig en zorgt er «tas voor dat we een leutig en goed .gevuld steunfonds mogen afkondigen. In Heeksel hangt afgekondigd-dat moederken Pypeneel, oud acht enaeverj- tig jaar voor den achtsten keer ia'feci huwelijksbootje gaat.stappen. Daar nu veel meiskens die, als ze een paar maaad getrouwd zijn, als refrein zingen Ach, was ik maar nooit.getrouwd Dan bad ik mij 't nooit berouwd, waarop de jong getrouwde mans dan antwoorden Acb, hemel I Trouwen is houwen En dikwijls berouwen. 't Doet daarom plezier als men ziet dat zoo'n oud moederken lijk moederken Pypeneel, het aandurf voor den achtsten keer in 't bootje te stappen. Maar nu is 't goed mogelijk dat dat raensch er maar "Tons hzefit 8e nu.JiLe.°>fnk?eJt- 'WMt schooltasch vergeten wat zoedt ge «eg gen van een militair die naar eeo oorlog zou gaan, zonder ransel Ik zou zeggen dat bet een ossefler is, zei Fons. Van verkoudheid gesproken. Mijn nonkel Tlst is zoo verkouden, zel Katel. dat als hij niest, de haren van zijn Itdp vliegen. Allee I dat kan niet, antwoordde Slsse. Toch wel, zei Kaxel, want hij draagt een pruik. Spectator, zegt Stance, nu met die warmte, moet ge nog ne keer een gedich teken schrijven. De menschen lezen dat gaarne als 't warm is. Dus om Stance plezier te doen ea u ook beminde lezers en aider Helste leze ressen GEWETENSONDERZOEK. Als gij eenmaal zijl geslagen, Stelt ge u setlens in vetweet. En ge zegt met recht en reden, Hola geenen tweeden keer. BITTERPEEËN steeds ongeëvenaard aanvaardt geen enkel en allen worden gewezen door de socialisten. 's Namiddags wordt de verbetering het lot der veldwachters en secretarissen van de kleine gemeenten met klem verde digd door Van op den Bosch. Boter aan de galg I De minister verwerpt om het even wel ke wijziging. Een groot getal socialisten kelderen elke verbetering, 't Is mooi. Na de stemmingen begint de vlucht en In een veel kalmer atmosfeer wordt de bespreking der begrooting van arbeid en nijverheid legezet. Van op den Bosch spreekt ten bate van de leeraars der vakscholen en doet zien, hoe het minisrerie de ontwikkeling van het vakonderwijs ln Vlaanderen tegen houdt. PARLEMENTUS. Uit den Wanmolen LIJK HET KAF EN LIJK HET ORAAN VLIEOT HIER AJJ.E NIEUWS VANDAAN De kwestie tusschen Averbode Tesselt is nog niet doorgesneden. Ge moet weten dat Averbode een gehucht is van Tesselt, maar die van Averbode zou den nu zeli gaaine een gemeente uit maken en zelf bun potteken koken. Maar die van Tesselt zijn daar niet meegediend en schrijven nu dat die van Averbode geen reden van klagen hebben. Allee, wij komen tusschen die kwestie niet tusschen en 't kan ons weinig schelen hoe die histo rie eindigt. En ds dochter van landbouwer Bels te Ootvelde had smakelijk geöten nen opgeiegden haring. Maar die haring bekwam haar niet wel. 't Meisken werd ziek, de doktoor moest komen, maar voordat de man daar was, had het meis- Sedert achtten honderd dertig, Kieeg de Vlaming, o wat ramp, Doar de franskiljons van Bussel, Meer dan eenen ezelsstamp. Maar de Vlaming was een goedzak En een zebedcus die Bij 'I onvangen van z(|n stampen Op den boop toe zeimerci. Kwam hij voor de tribunalen Ochde suklaar ondervond, Daar voor al die heeren rechters 'l Vlaamsch eenvoudig nlel bestond. Ging zijn jongen naar helleger Die kreeg daar van stomme boer V am een gouden sabeltleper Commandeerde in 't Fransch teujours Kreegt ge een brlel van 't ministerie, 't Was al Fransch wat 't kloksken sloeg, En ge bad maar.schoon te raden, Wai men in dat schrijven vroegj Zocht ge een postje in de sialic, Zonder Fransch was 'i mei» gedaan. Maar de Waal, mei zijn een taaltje. Mocht in duizend slatiesgaan. Zoo was 't vroeger tegenwoordig. Zijn we op ellen voet gezel, En de Vlamen en de Walen Zijn gelijk nu voor de wet. Haha I ha Oe doel me lachen, En een dwaas is 'tdle/ygelooft. Neen, ge hebt nog niet teipakken Wat de Keuning heelt beloofd. Vwala Stance en daarmee legt uw die naar het moleken stil. 'k Ben nu ne keer nieuwsgierig hoeveel er in '1 steunfonds gaat geraken en of dat de beste lezers eo alderliefste lezeressen gaan volharden in de boosheid. Dat zou zeer triestig zijn voor uw toegenegen Spectator Snuffel*tü».

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 1