Anti=Vlaamschgezindheid De Kamer is iiverlof Vlaanderen... 't dreigt! Vlaanderen vergeten UIT ONZEN PIJLKOKER doBeukelaar OUT WEEKBLAD TOLK DER VLA ARISCHE KRISTEN VOLKSPARTIJ Zondag 24 juli 1B27 STICHTER H. PLANCQUAERT 34' Jaar - Nummer 30 PRIJS -pet nummer 0,25 Inschrijvingen 12 maanden fr. 12,50 6 maanden fr. 6,50 3 maanden fr. 3,'75 BUREEL EN OPSTELRAAD HELPT ELKANDER Casinoplaats, 11 Kortrijk TELEFOON 20 "POSTCHECK 1716,73 Het recht om te leven is het eerste recht Het tweede is een man te zijn, geen knecht R. DE CLERCQ. Aankondigingen Voor prijzen, voorwaarden, enz., zich wenden ten bureele van 't blad. PRIJS per nummer 0,25 De liberale Vrijheid van Kortrijk, die zich ook Viaamsch gebaart om de Vlaamsche kiezers te lijmen, klaagt er over dat in veel gemeentescholen geen of weinig fransch geleerd wordt. Natuurlijk... beweert zij dit enkel te betreuren in 't belang der Vlaamsche kinderen zelf. Het aanleeren van eene vreerode taal in onze dorpsscholen. Is juist tegen het belang van een goed onderwijs. Waarom? Omdat het voor 99 p. h. van de kinderen gansch nutteloos is. Juist In de jaren van 10 tot 13, als de kinderen een weinig begrip beginnen te hebben en werkelijk goed zouden leeren briefschrij ven, rekenen, schoon spreken, geschiede-, nis, aardrijkskunde enz. worden hun we keüjks vier b zes uren ontnomen om aan eene vreemde taal te besteden, die zij op dien tijd niet leeren kunnen en geen nut heeft voor hen. Eene vreemde taal goed aanleeren vraagt veel ja> en, tenzij men in het vreemd land zeif wonen gaat, waar men niets an ders noort dar. die taal en dan moet men nog goed begaafd zijn, om die taal op korten tijd goed te leeren. De school van Wortegem was voor veertig jaren zeer beroemd. Er kwamen kinderen heen van alle naburige dorpen. Men leerde er ook fransch. Hoeveel fran- sche woorden kenden de kinderen nog als ze de school drie jaren verlaten hadden Geen honderd, veel geen tien. Dit leeren van fransen heeft maar nut gehad vooi de kinderen van een uiterst klein getal rijken en welstellende burgers óf boeren die na de gemeenteschool nog in pensto naten of universiteiten gedurende 4, 6 of 8 jaren hun studiën hebben kunnen voort zetten. Al de anderen, 't is te zeggen negen en negentig op honderd hebben niets dan tijd verloren en groote schade voor hunne ontwikkeling ondergaan. De oplossing der kwestie van het fransch leeren in onze lagere doipsscho- len ligt niet in het aaaleeren van fransch in de gewone klassen maar wel in avo'.d- scholeD, betalend voor de rijken en kost loos voor de armen. Danzouden dezen die later nut uit het fransch kunnen trekken ot begaafde kin deren die gaarne eene vreemde taal lee ren, fransch kunnendeeren zonder dat zij aan hunne makkers, voor wie dit fraosch leeren niets anders is dan tijdverlies, schade zouden berokkenen. Wij, Vlamingen, zijn niet tegen Het aanleeren van eene vreemde taal doch elke roensch moet eerst de taal kennen van zijn eigen volb. Eén volk dat zijn r s vei loochent is altijd een minderwaardig volk. In Duitschland begint men ook te be grijpen dat het aanleeren van vreemde talen'in de volksschool eene onderwijs kundige of pedagogische dwaling is. Ei zijn groote steden waar men in de voIks 6Chool het aanleeren van vreemde taleri radlkaal afgeschaft heeft en men heeft groot gelijk. Men behoort eerst tot zijn eigen volk. De Vlaamsche taal is nog altijd de nuttig ste taal in Vlaanderen en 't is toch Vlaanderen dat de kinderen opgevoed worden. Deze -die uitwijken zijn 'u min derheid en moeten zich dan bijzondere moeite getroosten als ze in den vreemde willen vooruitkomen. Wat de opwer,iug betreft dat handel en nijverheid daardoor lijden, een dom kop alleen kan zoo iets uitkramen. Eer stens, er komen uit depenslonateu, athe nea en uit de middelbare scholen jongens genoeg die fransch kennen en niets beters vragen dan seffens een plaats te beko men 2. dat onze Vlaamsche handelaars en nijveraars hunne boeken In 't Viaamsch houden en dan zijn er duizenden en dui zenden die fransch kennen te veel. Doch.; zooveel liefde voor hun eigen volk hebben ze niet. Waar ligt nu eigenlijk de knoop «De Vrijheid» is een Viaamsch blad door liberale vrijmetselaars onderhouden. De vrijmetselaais van België staan onder het! hoog cezag van den Grooten Oosten (Grand-Orient), de hoofdloge van Frank rijk. De fransehe vrijmetselaars make- groote propaganda voor Frankrijk en de, vrijmetselaars van België staan dnder de' bevelen van dezen Grooten Oosten Een vrijmetselaar is geen vrij man. Hij is gebonden door groote eeden. Dit weet ik persoonlijk van een groote vrijmetselaar. Van daar de vijandschap der vrijmet selaars en der liberale kopstukken tegen al wat Viaamsch Is, Op honderd vrijmet selaars zijn er 99 die seffens bereid zijn Vlaanderen aan Frankrijk over te leve ren dit doen ze nu reeds door in de Kamers alles te stemmen wat Frankrijk Ze gaf ons noch Pachtwet noch Zesmaandendienst noch Amnestie ze gaf ons terjgende en z~ware Belastingen afdankingen duur leven en veel woorden wordt gemeld dat op vele plaatsen de Sche'.dewaters buiten haar oevers traden en ontzaggelijke hoeveelheden hooi of te maaien gras totaal bedorven 'werd dat op sommige plaatsen het vuile stinkende water 30 centimeter hoog staat. Die overstroomingen hebben dadelijk hun ■eerslag gehad op den prijs van het hooi dezen opgejaagd tot 1 fr. bet kilogram. Dat zal wel de hoogste zijn sedert jaren I Toen in 1926 de pailementsleden, op lands kosten, de overstroomde streken bezochten, werd de noodzakelijkheid in gezien van het uitvoeren van groote wer ken. Schoone beloften werden gedaan, flinke plannen gevormd, tik ging er mede akkoord dat onverwijld de handen aan den ploeg moestengeslagen. In de begroting voor openbare wer- :q voor 1927 werden reeds ettelijke miljoenen uitgetrokken in Wallonië, voor Vlaanderen werden enkele honderd dui zenden gereed gehouden voor de studie in enkele werken. Ondergeteekende klaagde die ongelijk heid In feite, in de Kamer aan minister Baels achtte het hem onwaardig daarop antwoorden. Verleden week las de eerste minister Jaspar in de Kamer een stuk voor, waarin gesproken werd over de uit te voeren werken en toen begrepen we reeds dat Vlaanderen vergeten was en alleen het zoetekind Wallonië heerlijk was bedacht. Uit het kabinet van den eersten minis ter wordt ons thans een boekdeel groot formaat, van 100 bladzijden tekst, met n kaan toegestuurü.datde redevoering 't lang en breed ontwikkelt. Harder en vlijmender is de Indruk lezen BELGIE IS EEN HATENDE ST 1EFMOEDER VLAANDEREN IS 'T ARME, VERSCHOPTE STIEFKIND Om de plans van de groote, uit te voe- u werken op te stellen was een hoofa- jmmissie benoemd en weiden ondercom missies ingesteld. In üe fioifdcommissie inden we 4 socialistische Kamerleden. 4 katholieken en 3 liberalen. Bij de 32 leden van deze commissie vier menschen, die wij als Vlamingen kennen, al 't andere Is Waalsch gedoe. De algetneene voor zitter Is Francqul saluweert Bij de voorzitters van de ondercommis sies zijn drie Walen en een halve Vla ming Polle Segers. Bij de ondervoorzitters twee Walen en een Vlaming (Van Cauwelaert). De eerste en de tweede sub-commissies bestaan uitsluitend uit Walen. In de derde en de vierde zijn drie Vlamingen versuk keld en als ze wat te zeggen hebben kun- Fransch parlesanten, zooniet zal niemand hen verstaan O, Van Caene- gem 1 Op de honderd bladzijden kleinen druk vind ik drie lijntjes, die uitsluitend van Viaamsch belang zijn. Ik schrijf die voor de aardigheid letterlijk over Welke werken zouden uitgevoerd voordeelig Is, terwijl dat echte nationale politiek vooral moet toenadering tot Engeland zoeken. Frankrijk was immer een vijand van België zooals de gansche geschiedenis dltj bewijst/terwijl Engeland onze natuurlijke beschermer en bondgenoot is, zooals het} groot vernuft van Jacob van Arteveldej dit reeds voor ongeveer 600 jaren zooi klaar gezien had. De Vrijheid ziet daarom met leede oogen dat het Vlaamsche volk meer en meer ontwaakt, doch dat durft ze niet ipenlijk herkennen. Van daar het schijn heilig artikel dat de ware Inzichten onder den dekmantel van belangstelling voorde VI. kinderen, handel, nijverheid, enz. wil verdulkea. X, ten worden om, voor goederen en voor reizigers, de verbindingen per spoor te verbeteren, eenerzijds tusschen Antwer pen en Gent, anderzijds tusschen de Belgische nijverheidscentra Dat is het programma-der vierde sub commissie 1 Onder die nijverheidscentra staan gemeld Luik, Athus, Charleroi, Be'gen, Doornik, dus weeral Waalsch belang 1 En op bladzijde 100 wordt er gespro ken over de vergrooting van de Zuid statie te Antwerpen en over het aanleggen van een Dieuwe spoorl jn op den rechter- «TrenssH ALS'T NOODIG BLIJKT I) dé.W bindlng, bij wijze van tunnel of brug, dicht bij Antwerpen, van de twee oevers van de Scnelde. ,Dat zal voor Vlaanderen zijn De overstroomingen van Schelde, Leie, Dender, Durm, geen kwestie van de redding van het arme, immer bedieigde Waasland Niets daarvoor, tenzij studie 1 Maar voor Wallonië alles I... Wij sommen even op de getallen voor- ia voor onze Waalsche troetelkinderen 1. Recht maken van den loop van Samber en Maes. 2. Verbreeden van de beddingen. 3. Herstellen van de bruggen. Nieuwe schikking van de stuwen. Verbeteren van het langsprofiel. 6. In dijkingen. 7. Wederaanvullen. 8. Water- loozing.9. Voortbrengen van hydraulische energie. Ik schreef bi] delezlng eenige getallen /er van voorziene prijzen. 170 miljoen 35 miljoen 290 miljoen 2,5 miljoen 170 miljoen 3,5 triljoen 150 miljoen Verder zou een groote vaart worden gegraven aldoor de Kempen van Luik naar Antwerpen en dat zou kosten, naar de beiaming van de Devoegde commissie van 600 tot 700 honderd miljoeu. Boven dien zouden andere bestaande kanalen dienen verbeterd te wordeD ik schrijf 282 miljoen en 185 miljoen Het boek zegt geen woord over wat de kosten zijn zouden der verbeteringen ten bate van Vlaanderen I... Wij begrijpen waarom. Twee miljard zullen besteed worden aan de uitvoering van groote werken en van die 2 mjljard zal Vlaanderen enkele kruimels kunnen opr kelen, als't God belieft 1 Waasland kan verzuipen de oeverbe woners van Lele, Schelde en DeBder kunnen sakkeren en foeteren zooveel ze maar willen, ze zullen van Brussel uit grinniken WIJ STUDEEREN 1 Wat, hoe en wanneer ze studeeren dat zal de toekomst uitwijzen. intusscben betalen wij de werken van Wallonië en krijgen we 6tank voor dank en haat in stede van liefde. En als de Waal Jaspar in de Kamer, die voor Vlaanderen zoo treurige bood schap bracht, dan werd hij luidruchtigst toegejuicht door Vlaamsche Kamerleden. Vlaamsche Vlamingen, wat zegt gij Vertikt ge 't nog niet Belgisch te zijn L. VAN OP DEN BOSCH. Vlaanderen land van 't trouwe volk, 't Volk van Vlaanderen d' onweerswolk Nadert, nadert dreigend, In den donkren viezen balg Draagt ze haat en draagt ze walg Draagt ze dood... ze nadert dreigend Voelt ge 't branden van den hoon Weeg het bloed en weeg het loon Zie het werk der raven I... Stormen zal het, moet het hier, Vlaanderen wordt zich zelf en fier Of ons Vlaanderen wordt begraven. Schoor U dan en smeed dat uur 't Ideaal tot werk van duur Grijp uw sterkste wapen, Grijp het, sla 1 gedenk uw bloed Dat verloochend wordt ge moet Wilt gejeven, sporen rapen I 17-7-1927. RENAAT VANDAELE. Zesmaandendianst Nu de Kamer in verlof gaat, beginnen de socialisten weer over zesmaandendlenst te schrijven. „Het wordt stilaan tijd de verklezings- kampagne van 1929 voor te bereiden. Ze willen iets hebben om de bedrogene kie zers te paaien. Zij vreezen terecht dat wij tef rftkpu?fb?iu'ü: uit overtuiging is, om het even, als de zesmaandendlenst er maar Is. Wij zullen er de zweep op leggen, op dat ze dezen keer niet deserteeren. M. Poincaré is te Brussel geweest voor de viering van den onbekenden. Hij heeft er schoon ge sproken, zoo schoon dat zelfs Bertrand in Le Peuple bekennen moet, naar aan leiding van de Fransehe stemming van 10 miljoen nieuwe rechten op Belgische prodiikten In woorden wenscht men ons alle heil, maar feitelijk stuurt men in op den ondergang van onzen handel i nijverheid. Intusschen schrijft de citoyen Bran- cquaert, soc. volksvertegenwooidiger, in Le Beige b Paris van 26 Juni 1927 een vlammend artlekel voor 't Fransch- Belgiscb economisch verbond. Da onbekende Richt in elk dorp voor 21 Oogst de Ijzerbedevaart in BITTERPEEËN steeds ongeëvenaard Als ze denkendatde vaderlahdsche ofte militaristische belangstelling aan 't dalen gaat, vinden de betaalde vaderlanders er toch Iets op om de smeulende of stervende gevoeltnsder Belgen en inzonderheid der Brusselaars wakker of levend te maken. Daarom werd Zondag laatst de bijzet ting en de monuments omhulling van den Franschen onbekenden soldaat, in België gevallen, gevierd. De koning., die zich sedert z'n opslag de beenen van onder 't lijf zou loopen, was ei met zijn madam en heel 't gezin. De socialistische ministers ook kon tent omdat ze geperekweerd zijn waren geerne bij tusschen al de oorlogsvoor bereiders en munitiefabrikanten. Wat ze al durven met de half verteerde overblijfselen van n'n armen, vermoor den sukkelaar. M. Vander Velde gaat op verlof naar Spa. Hij zal er de} gast zijn van M. Caltler Feilden, afge vaardigde beheerder van de Banque d'Outri mer Waarschijnlijk zal M Cattkr hem ge durende dit samenzijn de noodlge,dlfec- tieven geven voor de verdediging va groote kapitalen. Het zou al wonder toegaan als Staf De Clercq morgén moest gaan logeeren bij M. Paul Hymans. Zoover hebben 't de sodallstlsche lei ders al gebracht. De Limburgsche socialisten. Het Lunourgsch socialistisch provincie- weekblad De Volkswil gaf onder Vrije Tribuun volgende proza. Het gaat om de volksbedriegers Blavier, Van Cau welaert en Cio Eene onverwachte hulp hebben die mannen verkregen door het gekuip van eenen Destree. Met gretigheid hebben zij de amendementen aanvaard van een socialist die zijn gegeven woord durft verbreken en kazak draait. Deze vleze proletariër miskent zijn eigen volks- program,(trekt zijn eigen internationale 1 moties voor amnestie, zijn eigen stem mingen en wetsvoorstellen, al die heilige eeden trekt hij door zijn nek. Daaren boven stelt hij eene daad waarmee de demokratische flaminganten in al hun 1 lak8chheid niet durfden voor de pinnen komen. Al wie oprecht een einde wil aan de gtiriittg'üw v^amrogenl'l'ir zdvp-Af. Weg met die volksbedriegers I Leven de mannen die den waren vrij- beidsstrijd inleiden al is het ten koste van gevang en marteling. Leve Vlaanderenj en gedopt voor Vlaanderen in ae komende kiezingea. Laat die valscbe profeten maar stem- men voor eigen weddeverhoogingen miljoenen smijten naar-den troon van den albelover die van meineed moet be- schuldigd worden en daarvoor 9 miljoen gaat trekken. Intusschen heeft men de kleine spaar- ders hun spaarcenten gestolen met de stabilistie aan 175. Voor 50 centen die ze aan den Staat brachten, krijgen ze er nu 7 terug maar dat is eerlijk roepen nu zoogezegde proletariërs met Vlaam- sche demokraten. Maar het volk wordt wakker in den lande en zal rekenschap vragen. Ja noch mst nog duur voor dat Vlaanderen zijn volle rechten, zijn heele vrijheid bekomen hebbe De Vlaamsche socialisten, inzonderheid die van Oost- en West-Vlaanderen en Brabant kunnen er het hunne uitrapen. Een Waalsch kongres. Het Vierde Kongres voor Waalsche Actie werd te Luik gehouden, Zaterdag en Zondag in tegenwoordigheid van een groot aantal Waalsche persoonlijkheden, waaronder parlementsleden Jennlssen, Troclet, Victor Ernestgewezen parle mentslid senator Renaud provinciale raadsleden Jean Roger en René Pouret gemeenteraadsleden, schrijvers, advoca ten, journalisten, de vertegenwoordiger van de stad Luik, M. Mailleuxafge vaardigden van talrijke Waalsche groe peer! ngen uit Brussel en uit de provincie. Volgende motie wordt hierbij aangenomen De leden van het Vierde Kongres voor Waal sche Actie bevestigen opnieuw den wil van de Liga bij te dragen tot de verwezenlijking van de gedach ten die haar duurbaar zijn, binnen liet kader van Belgte, dal zij willen versterken en niet verzwakken. Om eens te meer het gerlncste misverstand te verdrijven, spreken ze als hun meening uitI. dai het Zwitsersch statuut als voorbeeld kan en moet genomen worden, dal wil zeggen, dat de Belgische bondsstaat zou bestaan uit Brussel, het Vlaamsche en het Waalsche land 2. dat de Belgische eenheid kan worden aangenomen, in zooverre ze dezccon- iederatle van de Brusselsche, Vlaamsche en Waal sche staten beoogt3. dal, In werkelijkheid, het er in 't leven van lederen dag meer om eendracht dan om eenheid te doen Is 4. dat de nationale kenspreuk wijselijk gewaagt van Eendracht, en niet autonomistische kenspreuk ls 5. dat het past de benaming «separatistisch» te schrappen en ze te vervangen door de zgz. autonomistische formuul 6. dat vraagstukken van taalkundigen of culturee- voegdbeid van elk der drie belanghebbende partij en, zonder dat eene van deze partijen er zich hoell mee In te laten, wat bij de andere gebeurt Wat zeggen daarvan Vooruit, Recht en Vrijheid, enz. Op 21 Oogst naar Diksmuide De Slotsom (bilan) varrde Belgische Stabilisatie 'Wie winl er bij en wie verliest er bij-? Onder dit opschrift schreef op 3 Juli n medewerker der Libfe Belgique een langartlekel. ,De kwestie van den frankenval en van de stabilisatie in België is eene hoofdzaak. De frankenval is niets anders geweest dan de plundering, naar Duitsch model, van een volk door eenige dulzende kapi talisten, en den roof moet niet alleenlijk bekend gemaakt, maar ook hersteld wor den door een herschatting (revalution, •aufwertung) der hypotheken, staatswaar- 'den en vooral der obligatiën of pandbrie ven der financieele en nijverheidsgestich ten. Ik denk het bijgevolg nuttig voor de lezers van ons blad, zekere gedeelten van dit artieke! over te zetten en terzelvertijd te bespreken. jjjlk beweer niet dat ik aldus van al onze lezers groote financiers maken zal, doch het is uiterst nuttig dat ten volle op een voudige en klaar verstaanbare wijze en kele waarheden op dit gebied voor oogen worden gelegd. Hadde men het volk bijtijds goed ge toond wat er in de Belgische financlewe- reld omging, nooit zouden die geldwol ven, die geldgieren, die geldhaaien het gewaagd hebben de zaken zoo bont te drijven en de belgische frank zou nooit onder 50 ja 60 of 70 zijner waarde gedaald zijn. Waar waren dan ln die tijden onze fa- ncoflOi«re'yg1Hoogeschool verstanden der mische en slaa'ftiESLJ^oiiLaue der econo- Wat hebben die vetbetaalde heeren ge daan om net volk in te lichten over den ongehoorden roof, die men aan 't plegen was Wie van hen heeft de stem verhe ven om die schurken aan te klagen Ofwel ze waren te dom om te zien wat er omging, ofwel ze hebben gezwegen om met de milllonnairs wel te staan. Ondertusschen heeft men aan de Bel gische spaarders, werklieden met spaar- Doekjes, obligatiebezitiers, schuldbrieven- bezitters, kleine renteniers, en ook, o wraakroepende zonde 1 aan de weduwen en minderjarige weezen, wiens geld op de consignatiekas van den Staat stond, metmillloenen en millioenen goudfranken gestolen. Hoe heeft het Belgische volk dat ver dragen? Waarom verdraagt men het nog? Omdat de algemeenheid des voIks van zulke zaken niets verstaat; 2° omdat de roovers het goed verstaan hebben, het volk ondertusschei. met feesten, muziek, feanketten enz. bezig te houden; en 3° omdat de socialisten, die zelve door den frankenval groote wlnstendeden ln hunne coöperatieven en fabrieken, hun plicht als demokraten niet hebben gedaan, (ln Duitschland hebben de socialisten juist op dezelfde wijze gehandeld). Van de profijten hebben de werklieden natuurlijk weinig gezien, maar wel het grootste deel der goudftanken die zij véor den oorlog in de socialistische spaarkas, ln hunne banken en fabrieken, ln de so cialistische pandbrieven op coöperatieven enz. gestort hadden, verloren. De profij ten zijn natuurlijk inden zak der bestuur ders en groote bazen terecht gekomen. Ja, ik ten rijk, zeer rijk geworden, zegde voor eenige weken een groot socia listisch kopstuk en minister tot een ge bannen Vlaming in Holland, maar de wereld Is nu zoo, alle rijken zijn niet meer conservateur, Ik ben een rijke socia list. Daarom ook hebben de socialisten, die zoo luid van dieverij en roof schreeuwen als er kwestie Is van twee of drie franken loon, dapper gezwegen als men niet eenige franken, maar mllliarden uit den zak van werklieden, kleine burgers, weduwen en weezen stal. Waren de meeste socialistische kop stukken geweest wat ze vroeger waren arme duivels, dan zouden zij wel opge sprongen zijn. Doch sinds ze zelve groo- tendeels kapitalisten geworden zijn, ko men de woordan revolutie, leve de kom- mune, collectivisme, kapitalistische roof staat enz., enz. maar juist meer over hunne lippen eeiiige dagen voor de kie zing om hunne volgelingen te lijmen, wat geestdrift onder den riem te steken. De kiezing eens voorbij geniet men van 't schoone, rijke leven en steekt zelfs als 't noadig is de} kapitalisten een handje toe. Hier ook ln Duitschland zijn het niet de socialisten die opkwamen tegen den ongehoorden roof waarvan het Dultscbe volk even als het Belgische en Fransehe

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 1