Pouiiet wees nem een wen I iDor de miiiilspnciitiDsn volk het slachtoffer geweest zijn, maar wel gewone demokratische burgers. Reeds verscheidene volksvertegen woordigers zijn speciaal op de kwestie der Aufwertung (herschatting der obüga- tiën, hypotheken, enz.) gekozen. Reeds werden kleine verbeteringen gebracht aan de eerste herschattingswet en Indien de beweging blijit toenemen zal de Dult- sche staat en zullen de Duitsche kapita listen wel eens gedwongen zijn een deel van den bult, dién rij zoo oneerlijk aan hun medeburgers ontstolen hebben, terug te geven. Nu het artiekel van La Libre Bel- gloue ('t Vervolgt). H. P. Uit den Wanmolen LIJK HET KAF EN LIJK HET ORAAN VLIEGT HIER ALLE NIEUWS VANDAAN Zll zullen hem niet temmen, Den fleren Vlaamschen Leeuw, Zoo klonk 't met felle stemmen En met een luid geschreeuw. En Stance die 't hoorde zingen, sprak veel geschreeuw en weinig wol, lijk de boer zei die zijn verken schoor. Ja, ja, woorden Zonder oorden Zijn droeve akkoorden. Daarom Is 't een mager soepken in veel dingen van de Vl-iamsche zaak om dat er zoovelen huider portemenee geslo ten houden. Vlomsche Leeuwen zingen is allegaar zeer schoon, dat zijn woorden; maar een penning offeren voor den steun van 't blad dat is veel schooner en vooral dat telt meer af. En daarom zeg ik ln vertrouwen Mannen, vrouwen, Laat den moed toch niet verflauwen, 't Zal schoone zijn hé, als uw blad zou moeten vallen vallen bij gebrek aan steun en als de franskiljons van uw dorp of stee u dan treiterend zouden komen /.eg gen hewel I waar is ulder gazet. Dan zulde met een schoenmakersha mer op ulder borste mogen slaan en zeggen door onze schuld. Daarom jon gens van Vlaanderen drink Zondag ee» paar pinten minder.... daarom melskens van Vlaanderen eet Zondag een paksken muntebollen of een paar pateekens min der en stort het bedrag daarvan steunfonds ls dat nu te veel gevraagd of is het behoud van ons strijdblad veel niet waard, 'k Heb het ulder nog geeksplikeerd wij krijgen geen subsidies van elders om voort te werken. Dus, da' nou ne keer verstaan hé. Zander Tops kreeg op straat ruzie met zijn vijftig percent over komeere- praat. Gij zijt een muilgazet, een levend klapmasjien, zei Zander. O I gij schee«e laplander, riep Trien, hoe durfde't zeg gen mijn mond heeft nog nooit een leu gen gesproken. Dat geloof ik, zei Zander, ge klapt door uwen neus. Ze waren ie wege mekaar in de haren te vliegen als de sjampetter daar zjustement passeerde. Hela, zei de garde, zeide niet beschaamd van op straat te vechten deftige ge trouwde menschen doen da thuis. En 't was alzoo dat Mathias Holle- weg het ook verstond. Hij zat tot In de late uurkens in een staminee en zijn wijf kwam hem halen. Toen de stamhee ging gesloten worden, ging Mathias mee naar huis maar onder de bane zei hij tot zijn wijf heel andere woorden dan van amoer poer toezoer. En toen hij thuis kwam wou hij laten zien dat hij ook heel anders peisde dan in den tijd van zijp vrijazie, want hij nam een flesch die daar stond en sloeg er zijn vrouw mee de her sens in. 't Mensch heeft korts daarop de pijp aan Metten gegeven en 't levens lampken uilgeblazen. Mathias heeft het op .een loopen gezet en loopt nog. Ze prizen dat hij naar den Belziek is geloopei^, want 't is in Holland gebeurd, kort bij Eindhoven. Te Eindhoven Is er een Belgleze vlie ger-soldaat met zijn masjien in een weide te recht gekomen. De man had zich van weg getrompeerd door den nevel, want daar siaan daarboven geen handwijzers. Allee, 't Is nog in 't zoete vergaan, want de soldaat heeft zich niet bezeerd en 't vliegmasjien is niet kapot. En een oorlog tusschen HolL nd en Belgis zal er ook wel niet uit voortkomen maar dat er ne keer een Hollandsche vlieger-soldaat hier in den Belziek moet neervallen, ge zoudt Pietje Nothomb en de farcisien ne keer te peerd zien springen I Sidonieken was in zoete min met Fonsker. en ze zaten tegare over hun ge luk te praten. Och 1 Sidonieken mijn sui- kerbeksken, mijn kolteletteken, 'k Zou te vier oets voor u door 'n vuur loopen, door bliksem en donder en orkaan, zei Fons. Ja, Fons, zei Sidonieken, met ae verliefde oogen van een twintig jarige, ik weet wel dat gij mij gaarne zietge komt toch Zondag ook hé? Ja 'k, zei Fons.... als 't niet regent. In Saksen, dat is in Dultscbland heeft het zoo fel geregend dat de beste paraplu niet aftelde, 'i Heeft daar zoo fel geregend dat er meer dan honderd men schen zijn verdronken. Huizen werden oravergespoeld lijk kaartenhuizekens. 't Was effer, af wreed en luguber. De menschen meenden girder dat er een tweede zondvloed op handen was. Allee van zulke miserie hooren we hier geluk kig niet. Regen Rijmt met zegen. Regen is nat En een zegen voor ons blad, Wil er aan denken Is als gij een penning zult schenken. Een goede raad voor de Juffers die hun trouwkostuum willen koopen Nievers beter dan in de Groote Kleer- magazijr.en St Jozef, te Sottegem. Twee Hollanders met guluens op zak, hadden hun hart voor enkele uren ge schonken aan twee lieve klnders die ze in Antwerpen hadden ontmoet. Maar die lieve kinders loerden natuurlijk op de guldens en op eens sing een van de vlin- derkens op loop. Toen peisde de eene Hollander rap opzijn eens en waarachtig ze waren gaan vliegen. Toen zijn ze met 't ander inelsken naar 't polisiebuio gegaan en zoo zijn ze er achtergekomen wie de wegloopster was. Stance zegt dat ge tegenwoordig In de gazetten zooveel leest van mans die huider portefull kwijtraken op den tram, zoogezeid door pikpokees maar Stance psist veel eer dat die mans huider eens in plezante kompanie kwijt- geraken. Wat ook zeer goed mogelijk is. Jef Snlksteen wist dat het mogelijk is van alle zonden vergiffenis te bekomen en hij ging te biechten, want hij had nog al veel op zijn kerfstok. Zoo had Jef ook zeventig meter lijnwaad gestolen. Zeven tig meter, zei de paster bij wie Jef zijn kwaad ging vetfellen zeventig meter, dat Is nog al grof, jongen Da 's moeders gedacht ook, meneer de paster, zei Jef, want ze gaat er zakken van maken. Dq geneeskunst maakt ook vor deringen met den dag. Zoo heeft dokter Torfs, te Heyst op den Berg een remedie uitgevonden tegen de lupus of vretende wolf. Honderden menschen venden er reeds hun genezing. Die dokter Torfs Is een vlaming. 't Is zeker daarmee, zegt Stance, dat ge er in de franskiljonsche gazetten zoo weinig over leest. Ik lees in de gazetten dat Medaets en Verhaegen naar Congo gaan vliegen in eenen trek door. Allee I goel reize. Het overschot vannen Franschen Onbekenden Soldaat is van uit de Vlaan ders naar Laken gereisd. Daar wordt het begraven. De Onbekende Belgische Sol daat krijgt konkurentie. De sukkelaar zal er precies niet kwaad om zijn. Wie recht heeft om kwaad te zijn dat is Zjanneken Van Goor. 't Meisken trouwde 's morgens en 's avonds ging vent met een partij vrienden op zwier en hij zwierde zoodanig dat hij op chip verzeild raakte en daar zij; zakken vulde, 't Gevolg was dat de mai zijn huwelijksnacht in den bak mocht doorbrengen en daarna naar de gevange nis werd ge voerd. Plezierig is anders 1 En wie geeft mij het antwoord op deze vraag Te Asten in Holland was er een konkoer van eierleggen en de zusters Van Rees deden ook mee. Niet met het eierleggen, maar ze hadden ook kiekens ingezonden en die brave beestjes legden met hun zessen op een jaar 1428 eiers. Dat was nog al wel, he I En Stance vraagt Spectator, wil het mij eens zeggen, Kent gij de kiekens niet Die gouden eiers leggen Die kiekens, zegt ze, dat zijn wij, wij vlaamsche belastingbetalers. En daarin heeft Stance ook alweer gelijk. Wie precies geen gelijk had dat was meneer Lipoor te Brussel die slapen ging en vergat zijn valsche tanden uit zijn mond te nemen. Die valsche tanden hebben hem een valscheu toer gespeeld want hij heeft ze ingeslikt en ondanks de zes doktoren die men geroepen heeft, hebben die valsche tanden zijn levens draad afgebeten. Pollekan Oeps had een schaapken uit den stal gehaald en was te wege er mee ie gaan loopen toen hij gepakt werd. Nu stond hij voor mereer de zji ze en deze zeimaar jongen hoe kost ge 't over uw hart verkrijgen dat cenig sci aapken van die arme menschen te stelen Och I meneer zei Polleken, over mijn h rt dat was nog zoo erg niet, maar overmuur ken, dat was erger. Eten in matigheid, Rust, blijgeestigheid, Zijn drie gewenschte zaken Die een lang leven maken. Speclator wenscht u 't een en 'i ander. Naar 't schijnt worden er hi r in 't land al je jaren zoo wat honderd zeslig duizend vlschverloven uitgerust. Er wordt gevischt in vaarten en vijvers en... De politiek is ook een vijver. Waarin er veel te visschen valt, Toe Vlaamsche vrienden, toont u v ijver, Opdat de zegtkieet wecrschalt We winnen. Hoe dat zij ook O' s recht betwisten Wij Vlaamsche Nationalisten, Met Vlaanderen» slag en kruis in top, We geven hier den strijd niet op. Wij gaven destijds de namen van liter- dood veroordeelden of levenslang gestraf ten, die wegens spionnage of verklikking gevounlsd werden en In de laatste jaren werden vrij gelaten. Nv kwamen er nog de twee volgende, eveneens burgerlijke gevangenen bij, die Hymans los deed laten. 1. den 25 Mei 1927 Nicolas Georgen, een Waal, tot levenslange hechtenis ver oordeeld wegens spionnage en verklik king Zijn straf werd op 15 jaar gebracht. 2. den 15 Juni 1927 Leon Van Durme ook leve slang, wegens verklikking en medeplichtigheid aan moord, was Insge lijks op 15 j«ar gebracht. Sedert Hyinans verleden jaar het ant woord schuldig bleef op de vraag waar om diespionnen In vrijbetd gesteld werden en de politieke gevangenen niet, had hij geen enkele vrijlating van spionnen of verklikkers meer durvn bevelen. Uit nu weer, zijn de twee eersten. Vlaanderens Nood aan Zelfstandigheid (1« Vervolg Vlaanderen en Holland Dat het Vlaamsche volk zich hier heelt laten gebruiken voor doeleinden die vol komen indruisch'en tegen zijn belang, kan alleen hierdoor verklaard worden, dat van de 16e eeuw af, de eenheid van den Nederlandschen stam, van Hollanders en Vlamingen, door een ongelukkig ge schiedkundig toeval werd verbroken. Ongetwijfeld hebban de godsdienst tegenstem gen en zelfs de voor dien tijd nog begrijpelijke ebonomlsche tegenstel ling, in hei bijzon-Ier van Antwerpen e Amsterdam, voor een deel deze scheuring bepaald. Maar wanneer men ons heden nog wil betoogen, dat de tegenstelling van het katholieke Vlaanderen met het calvinistische Holland nog steeds een be wijs is voor de natuurlijke en noodzake lijke ontwikkeling van de historische gebeurtenissen, die een Hollandsche natie en een Belgische natie hebben doen ge boren worden, dan vergeet men waf al te licht, dat in het calvinistische Holland de katholieken nog steeds, ook na 3 eeuwen protesiaritsche overheerschlng dus, meer dan een derde vat' de bevolking uitmaken en dat in het hij zonder In ouzen tijd de Hollandsche kaïholieken zich verheugen in een, men mag wel zeggen overwegen den invloed op de regeering van Neder land. De waarheid is dat, indien Willem Het departement van binnenlandsche zaken en volksgezondheid deelt mede Militie, lichting 1928 Worden uiigenoodigd zich tusschen den 1" e-i 31 Augustus 1927 aan te mel den ten gemeentehuize, waar zij voor de militie opgcschre.-ezijn 1. De jongeren geboren in 1909 of 1910, die bij wijze van vervroegde"'indiensttre- dlng met de klasse van 1928 verlangen te dienen 2. De militleplichtigen der klasse var 1928, de met deze klasse verbonden uit- gestelden en verdaagden, die om een uitstel van onbepaalden duur (art. 10 der wet) verzoeken 3. De mliitiepllchtigen derzelfde kate- gorieën, die om een uitstel of de vernieu wing van een uitstel van een jaar (art. 11 en 12 der wet) verzoeken. De belanghebbenden die zich niet per soonlijk ten gemeentehuize kunnen gaan aanmelden, mo.en daarvoor hun aan vraag, per aangeteekenden brief, aan den burgemeester richten. Aan de uitgestelde Miliciens. Het Ministerie van Lands/erdiging deelt mede De milic'er.s die, wegens uitstel, bij de klasse 1928 gerekend worden, mogen hun uitstel afzien, mits zich hi-rtoe ln Oogst e. k., tot hun arrondissements commissaris te wenden. Zij zullen den 8" Augustus voor de Werfbureelen verschijnen en, ingeval van aanwijzing voor den dienst, kunnen zede onder artikel 57 der mi title wet voorziene ontheffing onder dezelfde voorwaarden als de miliciens Van 1927 bekomen. Van dienst vrijgesteld. Zijn van den werkelijken dienst vrijge steld, de miliciens van 1927, voor den dienst aangeduid, der volgende catego- riën Drie broeders hebben die bij het leger gediend hebben en waarvan ten minste twee dragers zijn van Irontchevrons. Drie broeders hebben die bij het leger gediend hebben en waarvan een drager van acht frontchevrons. De miliciens van 1927 die in een der voormelde gevallen verkeeren en van wege de kommandant van het Wervings- bureel geen bericht van vrijstelling ont vangen heDben, moeten voor 1" Augustus e. k. hun bezwaarschrift bij het ministerie Landsverdediging, 1, Leuvensche Weg. ie Brussel indienen. Hun schrijven met opgave van naam, lorramen, plaats en datum van ge boorte, gemeente waar ze voor de mldiie werden ingeschreven, werfbureel waar voor ze verschenen zijn, evenals, van voornamen, militieklasse, regiment en stamnummer van de broeders op wier militairen dienst zij zich beroepen, dient aangeteekend verzonden. van dien dienst vrijgestelde mili ciens kunnen van die vrijstelling afzien, zulks voor 1" Augustus, aan het zelfde adres, bij aangeteekent schrijven te laten weten. Hun handteekening moet door het gemeentebistuur echt verklaard zijn. Alle ware Vlamingen abonneeren zich op ons blad I L I (van 1815 tot 1830) ln zijn poging ge- slaag! ware, indien dus de Nederland- sche eenheid tot stand ware gekomen, de Katholieken in de vereenigde Nederlan den op den duur een doorslaggevenden kuliureelen rol zouden hebben vervuld. Intusschen is de poging anders uitgeval len, deels doordat men in België met de uitwerking van de verfransching der Vlaamsche burgerij, die gedurende de twee decenniën van Fransche inlijving (1793 1814) stelselmatig door de Pa- rijsche machthebbers was toegepast, had af te rekenen deels ook, omdat het een buitengewoon moeilijke taak was, die zonder fouten of dwalingen, door den vorst begaan, schier niet was uit ie voe ren. Van die fouten en dwalingen hebben de Franschelaars en Franschen in België, in 1830, goed gebruik gemaakt. Heden, honderd jaar na die Belgische revolutie, ziet het jonge Vlaamsche ge slacht duidelijk in, waar het Vlaamsche btlangln 1830 lag en nog rondom 1930 lag e:i nog rondom 1930 moet liggen, n.I. den natuurlijken samengroel van Noord en Zuid Nederland, in 'de kultu- reele Nederlandsche eenheid, die door een politiek verband bekroond zou wor den. Want na 1830 heeft Vlaanderen en het Vlaamsche volk stilaan leeren begrijpen, dat die zoogezegde zelfstandigheid van de eene en onverdeelbare Belgische Natie alleen betaald werd met de dienstbaar heid van Vlaanderen en zijn volk aan den verfranschen Invloed. Tegen die stelselmatige verdrukking i( KORTRIJK Het Recht» is wekelijks te verkrijgen vanaf Zaterdag-middag in de gazetten- huisjes aan de Statie en op de Groote Markt (aan de Post). Onzen volksvertegenwoordiger, M Van op den Bosch houdt zijne gewone zitdagen, ln het lokaal der Kristene Volks partij te Kortrïjk, den laatsten Zondag van iedere maand, van 2 tot 4 ure nam. Steunfond* voor on* t>lad g5W« "et Recht ÜSweveghemÉSiSaSÜ^Li .ÈfiÜÉSS.OO Moescroen J5.00 DeerlijkR. Vanderschelden, A V., geven wekelijks 1 fr.; R. Declercq, H. Caveye, J. Verstraete, A. V. E., geven wekelijks 0,50. Een VI. Nat. van St Lodewijk 2,50 fr. Gelieve alle steun voor het blad te zen den of af te geven aan Remi Vander schelden. Vrienden, geeft steun aan uw blad en breDgt abonnenten aan. Op Zondag 31 Juli, uitbetaling der broodjetons. Voor Heule in het lokaal Helpt Elkander Heule Plaats, van 10 tot 11 uur 's morgens. Voor Kortrïjk van af 3 tot 6 uur 's namiddags in het lokaal Helpt ElkanderCasinoplaats 11. Het Beheer. Binnen kort bal voor de leden van Helpt Elkander. Met 1 Oogst 1927 zullen de bureelen van het Staatskommissariaat bij de rechtbank van oorlogsschade, overge bracht warden van de Doornijkstraat naar de Leopoldstraat, nr 4. Op Zondag 7 Augustus wordt In het openluchttheater der Abdijkaai te Kortrijk De Nieuwbakken Edelman K.lvcht met dans van Mollere, door het Vlaamsche Volkstooneel opgevoerd. Het stuk is buitengewoon geschikt voor openluchtspel en zal de toeschou wers een namiddag van aangenaam ver- :t en fijn kunstgenot verschaffen. Kaarten 10, 7 en 5 frank. T ooneelnieu ws. De koninklijke tooneelmaatschappij de Vlaamsche Zonen, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat zij in den loop van het toekomende tooneelseizoeD, haar vijftigjarig bestaan viert. Ter dier gelegenhed heeft zij eenen grooten nationalen looneelwedstrijd uit geschreven, waarvoor niet minder dan 73 aanvragen werden ingediend. Ziehier de lijst der acht optredende maatschappijen, met den datum van ver tooning «Kunst en Vermaak Mechelen, met De Zwaan van Molnar, op 11 December _./faanderens Telgen Borgerbout, met De Opgaande Zon van Heyermans, op 18 December 1927. Geluk in 't Werk Gent, met Het Gouden Jubelfeest van Martens, op 25 December 1927. Exelsior Brugge, met Oudrun van Rodenbach, op 15 Januari 1928. De Moedertaal Antwerpen, met Vorstenschool van Multtatuli, op 22 Ja- ri 1928. Hoop en LiefdeAntwerpen, met Adam in Ballingschap van Vondel, op 29 Januari 1928. De NoordsterMechelen, met De Krijtkring van Veterman, op 12/Februari 1928. De Vlaamsche Tooneelstrijders Mechelen, met Oorlogsmannen van Shaw, op 19 Februari 1928. AI deze vertooningen zullen 's namid dags doorgaan. BURGERLIJKE STAND KORTRIJK. GEBOORTEN Mannelijk 6 Vrouwelijk: 3—9 HUWELIJKEN A. Verno, vlasb. met R. Descamps, spinst. W. Vetciuysse, barnkrachtb. met J. Pleds, naaister. R. Deblauwe, tlmmerra. met M. Verhamme, fabiiekw. M Laporte, mets met A. De Smet, fabrlekw. G. Verbeke, goudsmio, met G. Noseda, zb. A. Vanboolandt, han delsvertegenw. met M. Claes, zb. Ed. Vanroye. handel, met M. Goussaert, zb. M. Vanneste, autoverv. met B. Gous saert, zb. OVERLIJDENS F. Demeyere, 75 j zb. echtg. V. Haze- broek, Hoogh Mosschedr. S. Vande het Vlaaamsche volk, hoe zeer zijn nationaal bewustzijn, door twee eeuwen economische en kultureele afsluiting ook ingedommeld was, in strijdbaar verzet gekomen, reeds onmiddellijk na 1830. De Vlaamsche taalgrens. Wat toen, als nu, den echten grondslag ior de herleving van den Vlaamschen nationaleu geest heeft gelegd, was het groeiend bewustzijn, dat een volk, zoo lang het zijn taal niet verloren heeft, ten slotte bet machtigste middel en wapen heeft behouden om zijn bestaan, zijn zelfstandigheid, te bevechten en te beves- gen. Sinds de 5dc eeuw, van na de Fran kische invallen dus, is de taalgrens ln België, op zeer kleine verschuivingen na, dezelfde gebleven. Zelfs de Fransche overheersching van 1793 tot 1814 heeft die grens niet gewijzigd. Benoorden deze grens spreekt het volk Vlaamsch (Neder- landsch) bezuiden Waalsch of Fransch. Dat de verfransching de leidende standen in Vlaanderen gedeeltelijk heeft aange tast, valt niet te loochenen, maar ook dat is door de officieele Belgische geschied schrijvers op tendentieuse wijze overdre ven. In een Vlaamsche stad als Antwer pen, die als groote wereldhaven een cosmopolitisch karakter draagt, is het percentage van de bevolking die het Fransch als omgangstaal in het gezin bezigt niet hooger dan 7 En men vergete niet, dat er te Antwerpen ook een sterke Waalsche inwijking van arbeiders voorde, 88 j. zb. wed. J. Duyck, Voorstr. J. Moreels, 49 j. pleister, echtg. K. Vanhoutte, Pluimstr. A. Saerens, 48 j, dagl. Gentst.w. B. Vander Brugghen, 56 j. zb. echtg. C. Leleu, St. Rocbusl. V. Vaagalen, 62 j. boodsch. echtg. E. Joye, Twaalf Apostelstr. L. Stubbe, 76 j. zb. Voorstr. V. Demuyttenaeie, 79 j. zb. Voorstr. M. Hlnnekons, 18 j. zb. echtg. O. Herman, Cuernest.w. J. Deryckere, 63 j. dlenstkn. echtg. L. Cou- dron, Oude Vestlngstr. DEERLIJK Op Zondag 24 Juli, om 8,30 u. (na de mis van 7 1/2 u.), vergadering van den propagandakring in het gewoon lokaal. Dagorde 1. Maandelijksch lidgeld 2. Onze deelneming aan de Verriestfees- ten. 3. Allerlei besprekingen. Het Bestuur.s Bond der Kroostrijke gezinnen. Zondag 24" Juli, in 'tlokaal DeSterre te St Louis, jaarlijksche algemecne ver gadering te 5 u uren stipt. Dagorde: 1. Toestand van bond en kas 2. Wat wij sedert overjaar bijwon neo, wat wij nog eiscüen 3. Toespraak van den heer Keickhuf uit Ingelmunster 4. Mededeelingen. Tombola (50 prijzen, waarde 500 fr. Het Bestuur. De lezers van Het RechthebbeD reeds kunnen vaststellen van welke spe ciale soort de Vlamingen van Deerlijk, met Dr schepen Isebaert aan het hoofd, zijn Wfej zeggen met Dr scnepen Isebaert aan het hoofd, want dat hij overal den hoogen en bevelenden toon geeft is noeg te zien. Het is dien man uie eerst en vooral in het schepenkollege er voor zorgde, dat de kwestie van de amnestie motie ln de gemeenteraad drie naeenvol- gende zittingen achteraan op de dagorde verscheen en aldus niet werd in bespie- king genomen. Die zaak niet vooitiiurend op deze wijze kunnende van bespreking verstoken houden, deed hij het schepen kollege het besluit nemen GEENE moiie voor amnestie, gelijk dewelke, (dit zijn de woorden^van schepen Dermant) te aanveerden. Ten slotte wist hij die motie in de zit ting van den gemeenteraad van 3 Juni i.l. behendig van de baan te schuiven door het stellen van de eenvoudige dagorde die neerkomt op het volgende wij willen die zaak nog alleen niet in overweging nemen. Die dagorde werd door de vijf arlektjns die rechtstreeks onder zijne bevelen staan en hem zelf is zes, dus de meerderheid, natuurlijk goedgekeurd. Dat zulke daden gesteld worden door menschen die er openlijk eene eer in zien de Vlaamsche taal en het Vlaamsche volk vijandig te zijn, kan begrepen worden, dezen handelen dan toch rechtzinnig en logiek met zich zelve, doch als men weet dat Dr schepen Isebaert er aan houdt bij de overtuigde Vlamingen te kuunen door gaan ais een goedgezinde en nu ter gelegenheid van de Verriest-feesten ie Deerlijk (op 14 Oogst a. s.) als voorzitter van het Verriest-komiteit zich tracht voor naam te maken en bij de onthulllngs- plechtigheid van den gedenksteen in het geboortehuls van Pastoor Verrtest de openingsrede zal houden, dan moet iedet- een nog méér overtuigd zijn dat de ge zagvoerende Vlamingen van Deerlijk, geheel het Verriest-komiteit inbegrepen met Dr schepen Isebaert aan het hoofd, tot de zeer speciale soort behooren waar van men moeilijk, ik geloof zelfs onmoge lijk, nog de gelijkenis zou kunnen vinden. Er is nog meer wat dezes aardigheid bewijst. In eene vergadering van het Ver- riestkomiteit, op Donderdag 7 Juli, ver klaarde de voorzitter Dr Isebaert Het Verriestfeest van 14 Oogst is niets anders eene verheerlijking der familie Ver- riest. Of die familie ermede gediend is, weten wij niet. Het moet zijn dat Dr Ise baert het weet en we gaan daar niet ver der op iri. In dezelfde vergadering liet E. H. on derpastoor Clarebout zich uit alsvulgt Het Verriestfeest is niets anders dan eene verheerlijking van Hugo Verriest als Priester en als inboorling van Deerlijk. Dus de eene dubbelzinnigheid na de andere; wegsteken van alle Vlaamsche bezieling bij dit feest. Dit feest mag niet staan in het teeken van herleving van ons volk door de kracht van ons volk zelf zooals pastoor Verriest het zegde en wilde. Neen, daarvoor zijn de bazen van het Verriestkomitelt te goede belgen, en Beigië wil geene herleving van ons Vlaamsche Volk en het wil geene kracht in het Vlaamsche volk. En vaa dit stand punt ingezien, zouden de goede belgen liever twintig kogels gevraagd hebben voor Pastoor Verriest zooals zij het deden kort na de oorlog. Nochtans datzelfde komiteit noodlgt Vlaamsche maatschap pijen uit, vraagt Vlaamsche versleiing aan de huizen op het dorp, raad aan leeuwenvaantje6 en zwartgele wimpel# te Koopen enz. .ÜjWelk een komedie moet men zich af vragen Om deze te trachten eenigszins uit te leggen, zij bet gezegd dat het Verriest- komiteit sa: eugesteld is uit uitgelezen pexsoneu die gekozen werden in overleg door Dr Isebaevt eti E. H. onderpastoor Clarebaut. Niemand van al die menschen vertegenwoordigt daarin iets meer dan zich zelf. Geen enkele inrichting van Deerlijk werd in aanmerking genomen door die heeren, zelfs bet kristen werkets- verbona zagen zij niet staan. Al de leden van het komiteit ziin geko zen onder de braafsten van de gemeen e, uit menschen die er in de verste verte niet zouden durven aandenken een eigen ge dacht te verdedigen tegen den wit in van Dr lsebaerj of van den E. H. onderpas toor. En zoo is de komedie mogelijk van 1. Een feest bij oningeitchten doen aanzien als een Vlaamsen feest, terwijl volgens de inrienters zelf GEEN bestaat. Op het land en in de kleine ge meenten is het aantal Franschsprekenden natuurlijk nog veel geringer. Alleen Brus sel dat in oorsprong en ln wezen nochtans een Vlaamsche stad is, maakt uitzonde ring. Hier heeft de tweetaligheid verder om zich gegrepen maar Brussel is bij uitstek de creatie van den Belgischen eenheidsstaat. Hier is de zetel van den centraliseerenden staat, hier bevinden zich de ministeries en de bureaux de groote banken hebben er hun zetel Dat alles heeft ook een sterke Waalsche in wijking voor gevolg gehad, die mede begrijpelijk maakt, hoe de Vlaamsche bevolking uit de hoofdstad van den staat aan verbastering en denationaliseering is blootgesteld. Echter kan de permanentie van de taalgrens na eeuwen, zoomin als de ver- franschende invloed van de staatshoofd- stad, den toestand, waarin Vlaanderen onder het Belgische staatsregkm leeft, niet voldoende verklaren. Men begrijpt de verdrukking van het Vlaamsche volk pas wanneer men weet, dat in heel het openbaar leven, ln het bestuur, in het gerecht, in het leger, in het onderwijs, de Nederlandsche taal na 1830 was buiten gesloten. Wat al ellende dat aan het Vlaamsche volk heeft gekost, kan alleen de geschiedenis van de Vlaamsche bewe ging leeren. Indien de wetgeving hierin eenige verandering heeft gebracht dan is zulks alleen te wijten aan den wassenden groei van de nationale Vlaamsche bewe ging. ('t Vervolgt.) 2. Huldebrenging aan een grooten Vla ming, terwijl ae inrichters er van den Vlaming vijandig zijnen er enkel in zi;n een gewone priester en inboorling Van Deerlijk en zijne familie. 3. Aan het hoofd van dat inrlchtlngs- comitett personen zien siaan die ae gees- tesgenooten van den gehuldigden per soon, Pastoor Verriest, in ballingschap en de Belgische kerkers geerne zien ster ven. Vanderschelden. N. B. Wij bidden onze lezers uit bovenstaande niet te willen het besluit trekKen dat het, gezien de omstandighe den, best ware niet naar Deerlijk te komen op 14 Oogst. Integendeel, wij dringen aan bij alle Vlaamsche maat schappijen, bij Vlaamsche oudstrijders en Vlaamsche oudsoldatenbor.den, bij al onze vrienden op 14 Oogst aanstaande, zoo talrijk mogelijk naar Deerlijk te komen, dit zal ten minste eene gelegen heid zijn om samen met het Deerlijkscne volk te verbroederen iu den geest en naar de ziel van Hugo Verriest. j ;In Het Recht hebben wij alle mede' ueelingen, ons door het Verriestkomitelt gezonden, opgenomen. Niet een enkele werd geweigerd. Tot onze verwondering vinden wij,nadat ons artiekel verzendens- gereed ligt, een mededeeling van net Verriestkomitelt in De Leiewacht die ons niet ter opname werd gezonden. Vanwaar die veranderiug van doen wijze Nu is het te Iaat,doch toekomende week geven wij bedoelde mededeeling in ons blad, met enkele beschouwingen er bij- R. V. Waarschijnlijk toekomende week, zoo tijd en plaats het ons toelaat, jhandelen wij over de weefnijverheid hier ten huize, eene maatschappij (nu Is het met eene bank) die getouwen verkoopt en de hou ding der werkerssyndikaten tegen dat te- huiswerk. Zulks naar aanleiding van eene mededeeling in De Standaard. »j R. V. J BURGERSTANDVAN DEERLIJK. OEBOORTEN M. Parmentier, zoon van Cyrille en Maria Claus. Samyn.zoon van Jeroom en Zulma Porteman. Pnna Verschuere dochter van Modeste en Alice Desin.pe- laere. Suzanna Tanghe, dochter van Arthur en Germana Vandenberghe. OVERLIJDENS Marie Steelandt, 67 jaar, echtg. van Bruno Faveere. BURGERSTAND VAN SWEVEGEM. GEBOORTEN Ftans Holvoet zoon van Octaaf en Elisa Messiaen, Kappaertsir. OVERLIJDENS Julie Van Laeken 70 j. echtg, van Des. Vanoutryve Lettenhofstr. Helena Van den Borre, 27 j. Wlnkelstr. Eulodie Vanwysberghe 63 j. echtg. van Ivo Van deplassche Ooleghemstr. Cellna Van de Meulebroucke 68 j. echtg. van Theo Eggermond, Ooteghemstr. huwelijken: Saveer Maes, katoenbewerker en Paula Planckaert, borduurster. Jeroom Van Neste, papper eu Irena Depraetere, bord. Norbert Klnt, verwer en Anna Hostens, werkvrouw. 8É» BRUGGE m De openbare gezondheid te Brugge. Brugge is eene stad die bewonderd wordt voor kunst en oude gebouwen, en daarom jaarlijks bezocht wordt door veel vreemdelingen. Maar langs den kant der openbare ge zondheid is het verre ten achterenziet eens naar onze reien, dat is genoeg. Men raadt de vreemdelingen aan om Brugge's schoonheid te bewonderen en wanneer die menschen de schoonste hoe ken willen gaan zien, dan aanschouwen zij die verpestende wateren die dwars door de stad loopen en die op vele plaat sen geen voet diep meer zijn van de vui ligheid, en liggen te stinken van de btir- putten, die in de reien loopen. Wat moeten die vreemde menschen van ods stadsbestuur wel denken die zijne in woners bloot stelt aan alle slag van ziek ten. En zeggen dat die zichtbare wateren nog niets zijn ten opzichte van de onzlcht- barecn kleine reitjes die langs de achter kanten der huizen liggen. En weet cii gij waar de meeste wateren zijn Op de Parochie van M. van Pouche, zooals ln Roodestr., Timmermanstr., Vulderstr. Ja, Mijnheer van Pouche, gij die zoo fier de straten van St Anna tot in de de kleinste toe, met m. de burgemeester, per auto doorreedt tijdens de kiesstrijd. Hadt gij niet beter gedaan van met den toezlchter der openbare gezondheid eens binnen die kleine huizen te gaan Dat deden de katholieke albeloven niet en zij wisten wel waarom.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 2