Voor onze Veldwachters De D'fiedeuaamiaar den lüzar ONDERVRAGING Belasting on de loonen Twee jaren geleden werd het kulsschen dier kleine reitjes bealist door den f-e- meenteraad, maar de burgemeester en schepenen wachten met de uitvoering tot NA de kiezing. Men weet nu waarom. In tegenstrijd met degroote reien, die gekulscht worden, omdat dit werk uit- slultilijk valt ten laste der openbare be sturen, kan men, volgens een oude wet, bet reinigen van kleine waterloopen als 't Vuldersreitje en diergelijke doen betalen door de aangelanden, en onze gemeente bestuurders, die best weten hoe de krotte woekert in de stadskas, laten niet na, nu de kiezing voorbij is, tot die rangelanden te zeggenHet reitje bachten uw huls wordt gekuischt, wij schatten dat er zoo veel kubieke meters vui'igheid uilen uit gehaald worden, 't Is zooveel frank per kubieke meter, maakt dat uw geld gereed ligt op den dag dat wij er om komen. En de menschen van St Anna, die n et beide handen slemden voor de burge meester, m. Van Poucke en hun mede kandidaten staan daar nu te gapen als uilen door een ankergat. Een inwoner, niet aangelande, van St Anna VICHTE Op voorstel van den heer burgemeester Paul Deroost, hei ft de gemeenteraad in zijne zitting van verleden week eene motie voor volledige amnestie aangenomen en zulks met algemeene stemmen. MOESKROEN lldc Jullfeest. Voor de eerste maal, op Zondag 10 dezer, had de herdenking van den Guldensporenslag plaats in onze stad. De Vlaamsche Vrije Kr. Demokraten hadden te dier gelegenheid aan hun lokaal «Volksverneffing» de Leeuwenvlag laten wapperen, wat hier in Moeskroen nog nooit gezien was, ook een openbare voor dracht belegd, met als spreker den heer Van Op den Bosch. De opkomst was tamelijk wel, onze ruimeen nieuwe zaal was bijna vol. De voorzitter opende de vergadering om 51/2 ure met een korte toespraak voor het her denken van dezen dag en onzen strijd van heden en besloot dat op lldc Juli het een vreugdedag zou moeten zijn voor het Vlaamsche volk, maar dat in plaals onze gedachten gingen naar onze gehannene sn gevangene leiders (Idealisten) en bijge volg het voor ons geen dag van feest en vreugde kon zijn. Vervolgens gaf hij het woord aan den heer Van Op den Bosch die op treffende wijze, aan hem eigen, de geschiedenis aanhaalde van deze groote dag en ook den strijd van beden uiteenzette, en wat onze gebannenen en gevangenen al te lij den hebben voor de vrijmaking van Vlaanderen en zijn Volk. Zoo hield de spreker de menigte een uur aandachtig luisterende naar zijn woord, die hem, dan ook menigmaal onderbraken door krach tig toejuigend handgeklap. De voorzitter dankte de menigte voor hunne goede aandacht, alsook een woord van dank aan mijnheer Van Op den Bosch, wenschende hera nog dikwijls bij ons terug te zien, hetgeen hij dan ook beloofde. 's Avond werden er eenige liederen ge zongen, en zoo eindigde de herdenking. Een goede dag voor de Vl. Demokra- tische gedachten. J STRIJDPENN1NG De volgende personen geven wekelijks elk 0,25 fr. Millecamp Albert, Van de Voorde Jan, Vanhetreweghe V., Pauwels Ad., Terryn Juul, Vanherreweghe Ferdinand, Van- daele Juul, Brulin Kamiei, Delwante Ad., Demeester Achiel, Pype Omer, Ducou- lombier Ernest, Deltour Omer, Delwante Ernest, Vandooren Maurice, onbekend, vrouw E. Delwante, Vandensteen Maria, Derycke Blanche, Vanhaezebroeck Marie, RoozeRënilde, Declerck Angèle, Demees ter, R.Vaneeckhout Leopold, Depraeter Julien, Depraeter Jules, Roulens Camiel, Vanhuyze Madelene. Redevoering van M. VAN OP DEN BOSCH in de Kamer, op Vrijdag 8 Juli, Op 21 Oogst geschiedt de 8' beêtocht naar het IJzerland. Wat een weg, aigelegd sedert Sep tember 1920, toen wij opstapten, enkele honderde beévaarders door de nijdige regenvlagen langs de vaart van Veurnc naar Loo, Steenkerice-waarts, om te bidden op Joe English' grai. e tragiek van de miskende en onver- :be dienstbaarheid in de Belgische at vooral voor Vlaanderen de dage- raau van zijn JaarlIJksche pelgrimagie naar het doo- denland, een heilsp-Ileude belolte voor de komen deren, dat zijn beévaartganger naar den Yzer niet telt? De cijferaars hebben zich Ingespannen, ver leden Jaar, om te berekenen ol er 50 duizend of wel 60 duizend deelnemers waten. Alles wijst er op, in voorbereiding van de 8C bedevaart, dat er dit Jaar 80.000 Vlamingen op de Yzer-boorden zullen neerknielen. Doch wat bedied heeft dat getal De geest van die duizonde, welke In ééne groot- sche gedachte opgaan en santenscharen: de trouwe aan het gesneuvelde Yzer-geslacbt, die geest baarl eene naUonale bezieling hef spannend verlangen naar voortleven, en grooter en schooner volksbe- Het reusachtig Yzer-kruls van Heldenhulde wordt opgebouwd niet enkel met harde stecnen maar ook en vooral met gedachte en wilskracht, eamengeordend tot een heerlijke volkspassie om Viaanderens roeping te verwezenlijken. Op Zondag 21 Oogst, zullen de geredde zerkjes van het front op de Vlaamsche kloeke schouders naar de grond van Heldenhulde gedragen worden, begeleid, neen, gestuwd door80.009 bedevaarders, Uitgifte van Spoorwegaandelen ten voordeele van het Spoorwegpersoneel. Ingevolge de bepalingen van het Kon. Besluit van 14 Januari 1927 gaan 50,000 preferente onder aandeelen der N tio- nale Maatschappij van Belgische Spoor wegen ten bedrage van ieder 106 fr. worden uitgegeven. Deze aandeelen, waarvan de intrest- koepon voor bet jasc 1926 1927 afgeknipt is, zijn uitsluitend aan spoorwegagenten voorbehouden en kunnen vóór 1 Septem ber 1928 niet worden vervreemd. Mijne heeren, ik heb de lusschenkomst van den minister van binnenlat dsche zaken goed begrepen, maar hij heeft me niet overtuigd. Die op de hoogste sporten van de soci ale ladder staan zien de nooden niet meer van degenen die op de laagste zijn. Ik wil eenige woorden ten beste spre ken voor de veldwachters, de mtsdeeld- sten onder de misdeelden. Het voorstel van ae middenafdeellng luidt Gemeenten met minder dan 300 inwo- woners oude wedde, 1,500 vermeerde ring van 40 percent naar hoofdbepaling 1 600 is gelijk aan 2,100 fr. Gemeenten van 300 tot 499 inwoners 1,800 plus 720 is gelijk aan 2,520 fr. Gemeenten van 500 tot 749 Inwoners 2,100 plus 840 is 2,940 fr. Gemeenten van 750 tot 999 inwoners 2,500 plus 1,000 is 3,500 fr. Gemeenten van 1 000 tot 1999inwoners 3,500 plus 1,400 is 4,500 fr. Gemeenten van 2C00 tol 3000 Inwoners 3,800 plus 1,520 is 5,320 fr. Gemeenten van meer dan 3000 inwo ners 4,100 plus 1,640 is 5,740 fr. De verhooging van de veldwachters is hier 40 t. h. van hun wedde terwijl die van de secretarissen op 501. h. wordt ge bracht. De socialisten stellen voor 751. h. voor de gemeentesecretarissen 50 t. h. voor de veldwachters. Ik snap niet waarom dat verschil er is; want de reden door de middenafdeellng voorgebracht is er geen. Ik ben overigens overtuigd dat de meeste kamerleden hebben gedacht dat bij de reeksen gemeentebedienden en po- lilieagenten waarvoor we, dezen namid dag zullen stemmen, ook de veldwachters waren begrepen. Wij hebben ons bedrogen en 't is jam mer voor ons, voor de veldwachters en de secretarissen der kleine g meenten. Waarom de vermeerdering van wedde voor de secretarissen op 50 t. h. wordt gebracht en die van de veldwachters blijft steken op 40 t. h. begrijp ik niet I De veldwachter mag niet cumuleeren die moet rondkomen met de reusachtige wedde van 5 fr. 75 of 7 frank per dag, het loon van den koewachter van 15 16 jaar op een boerenhofstee. De secretarissen cumuleeren overal. Noemt me een secretaris die niet cumu leert, als hij met zijn wedde zou moeten leven decoreert hem spoedig 't is een witte musch. Zij hebben gelijk dat ze 't doen «Nood breekt wet I En daar is nood. Waarom mag de veldwachter niet cu muleeren Moet ge misschien van hem weten hoe zijn vrouwtje dat mirakel ver richt, iederen dag, te leven met 5 fr. 75, met 7 frank Is voor hem nood geen wet fs zijn concurrentie gevaarlijker voor de andere neringdoeners dan die van den secretaris 't Is waar zijn werk is geen bureelwerk, geen geestesarbeid maar het moet af mattend genoeg zijn en vooral gevaar lijker. Ge betaalt den veldwachter naar gelang het getal inwoners van de gemeenten. Hij is nochtans minder de bewaker van de inwoners, dan de bewaker van de akkers, van de veldvruchten, van den eigendom, bij dag en bij nacht. Heeft die man den achturigen arbeids dag? Hij werkt 10u., 12 u., of meer. Er zijn groote gemeenten met een kleine oppervlakte en kleine gemeenten met een groote oppervlakte. Edingen (stad) heeft 4,800 inwoners de oppervlakte is uiterst klein 63 Ha. Caeskerke b. v. heeft maar 3?5 inwo ners, de uitgestrektheid der gemeente is 873 Ha. Sint-Joris heeft 145 inwoners op een grootte van 554 Ha. Schoore heeft 176 Inwoners en de op pervlakte is die van een groote gemeente: 670 Ha. Er dienden, voor de vaststelling van de wedden der veldwachters, twee zaken op 't oog te worden gehouden a) De oppervlakte der gemeente, (Ik stel de oppervlakte vooraan). b) De bevolking. Naardle twee gegevens moest de wedde worden bepaald. Zoolang ge dat verzuimt valt ge onvermijdelijk in onlogische ge volgtrekkingen en toestanden. Ik lees in De Veldwachter, Maart 1926: Gemeente D... heeft 300 Inwoners Ze moet een veldwachter hebben van l,500fr. Maar de gemeente D... verstaat zich met de gemeente E... die 180 inwo- telt samen 480 die betalen samen één veldwachter, 1,500 fr. Maar de oppervlakte van die belde gemeenten is meer dan 1,500 hecfaar, een stuk grond van 5 kilometers lang en 3 kilometers breed te bewaken door één an! Voor dien champetteriederen dag dienst, soms den nacht er bij, voor een loon dat zelfs geen hongerloon is, maar lalmoes 4 fr. 92 c. per dag5 fr. 75 c volgens de nieuwe wet. Die twee gemeenten D... en E... zijn ellendige uitbuiters 1 Maar de minister heeft haar daartoe aangezet 1 In zijn bezorgdheid voor de gemeentelijke financiën, heeft hij hun een rondschrijven toegestuurd om hen aan nen de veldwachters der aanpalende gemeenten tot veldwachter der hunne te «bevorderen» (zonder vergoeding, zegt de brief), Is dat hatelijk genoeg Bevor deren zonder vergoeding i... Daar is geen geld heb ik zooeven hoo- ren zeggen door den heer verslaggever. De kleine gemeenten zeggen bet ook, en kan begrijpen dat in vele kleine ge meenten de flnanciëele toestand eiiendlg ismaar de Staat betaalt wel de rijks wacht bi] bezoldigt de agenten der vei ligheid, soms voor slordige en(walgelijke karweien waarom kan hij de armi meenten niet steunen voor het eerlijk werk hunner veldwachters (Onderbre king van den heer minister van binnen- landsche zaken). Ja, mijnheer de minister, wij leven in tijd van bezuiniging, ik weel het wel, maar hier gaat het wel meer om kwaden wil. Er moet ergens In de provincie Luxem burg en hier zal Ik eenigszins tegen de schenen van den heer Poncelet schop pen een gemeente bestaan die in één jaar voor 250,000 fr. hout verkocht en de wedde van haar veldwachter, 1,500 fr„ niet kon betalen. Schande. De regeling van de middenafdeellng ls met plompen spot aaneengeweven. Ik lees op blz. 4 van haar verslag 1* De middenafdeellng was van ge voelen, dat er geen sprake kon zijn, een veranderlijke wedde en gezinstoelagen toe te staan aan de gemeentesecretarissen van gemeenten met minder dan 1500 in woners, waar het ambt voor deze ambte naren feitelijk maar een bijzaak is; maar bun minimum-wedde moet verhoogd wor den; daarmee is trouwens de midden afdeellng akkoord, daar zij met 50 t. h. de min'mum wedde van 1920 verhoogt; 2° Wat de minimum-wedde der veld wachters betreft, deze werd vastgesteld bij de wet van 1924, dus drie jaar eo hal! na de wet, die de minimurawedde der secretarissen heeft bepaald. Het minimum der veldwachters kan dus niet verhoogd worden In dezelfde mate als dat der gemeentesecretarissen. De heer De Winde. Dat is de reden van de 40 t. h. in plaats van 50 t. h. De heer Van op den Bosch. Even eens gelden hier tegen de veldwachters de redenen die tegen de secretarissen der onaanzienlijke gemeenten werden aange voerd om hun de veranderlijke wedde en de gezinstoelage niet toe te kennen. Voor de veldwachters geldende gemeenten van minder dan 2000 inwoners. De middenafdeellng spreekt van haar gevoelen; neen, maar dat gevoelen moet een harde, ruwe huid hebben er kwam drie jaar later recht voor de veldwachters; om reden van dat onrecht, wordt hun hier een nieuw onrecht «angedaan (40 t. h.) secretaris van een kleine gemeente bijzaak Toegestaantwee-drie uren bureelwerk per dag volstaan. Tegen de veldwachters gelden dezelfde redenen. Goed min twee drie uren werk per dag Neen Meer Dag en nacht; zwaar en veelal gevaarlijk werk Dus geen bijzaak meer I Dus moet er worden betaald I De heer De Winde. De gemeentebe sturen moeten In bijzondere gevallen een toeslag geven. De heer Dierkens. Zij doen het' niet. De heer Van op den Bosch. Zij doen het stellig niet Het voorstel geeft niet enkel een geringe, maar een onvoldoende verbetering. Ge stopt in de handen van die verdienstelijke menschen een doode musch. Hun toekomst ziet er stellig niet roos kleurig uit. Van periodieke verhoogingen wordt niet gesproken. Wij hebben daarom een amendement overgelegd, te plaatsen tusschen de IIC en IIIe bijkomende bepalingen en waardoor aan de veldwachters eenige verbetering in hun materieelen toestand wordt ge- scnonken. Om de tien jaren goeden dienst zouden ze stijgen in een hoogere categorie voor wat de wedde betreft; zoodat een veldwachter van de laagste reeks, na veertig jaren goeden dienst een wedde zou genieten van 4.900 frank, ls dat te veel Is het schitterend 't Is nog treu rig I Ik hoop wel dat dit redelijk voorstel genade zal vinden en niet onverbiddelijk zal worden gekelderd. Een laatste punt. Door koninklijk besluit van den 10" Februari 1926 werd een officieele com missie ingesteld die moest de middelen instudeeren ter verbetering van het lot der misdeelde gemeentelijke bedienden. Voorzitter M. Vauthier, thans minis ter. Leden onze collega's Amelot, Maen- hout, Poncelet. Wat haalde die commissie uit Ik beknibbel niet, ik vraag maa r. Doch ik wil haar aandacht Inroepen op het pensionneeren van de arme veldwach ters. De fransche tekst van de wet zegt La mise la retraite est obligatoire k 65 ans. Dat Is voorde walen. Voor de Vlamingen geldt den volgenden i tekst Het op pensioenstellen is verplichtend op 65 jaarDat is beter, menschelij ker. Heiaas, voor de walen en Vlamingen is het de fransche tekst die geldt. Ze zeggen Mise A la retraite be- teekentbuiten wippen, aan de deur zetten een schop geven dat ze de straat opvliegen als ouwe houden I Zal de commissie als ze nog leeft zich die zaak eens aantrekken cn er een mensche- lijke oplossing voor vinden 't Wordt tijd I... (Zeer wel I op de ban ken der Vlaamsche nationalisten). der HH. DE BACKER en VAN OP DEN BOSCH tot den Minister van S.P.T T.Z. naar aanleiding van zijn belofte, dat er geen afdankingen aan het Spoor zouden ge beuren en over de reeds gedane of in loop zijnde afdankingen van het personeel (Vervolg en slot). De sporen. Hetzelfde geldt voor de sporen. De sporen der vormingsstaties en deze der tweederang hoofdsporen verkeeren waar lijk In een zorgwekkenden toestand. Al wie ln den bewegingsdienst thuis hoort, zoo statieoverste, rangeerder, wissel wachter, remmer, als machinist, is het daaromtrent eens. Overal vindt men dwarsbalken inzonderheid daar waar de spoorstaven aan elkaar verbonden zijn effenaf in den modder liggen. Dat komt heel eenvoudig omdat die bedding slecht onderhouden is. Indien dat er nu al zoo uitziet, nu er zoogezegd werk krachten te veel zijn, wat zal er dan ge beuren als tnen er duizenden zai hebben afgedankt Is men te Brussel misschien afgunstig op onze groote «moeder-natie» Frankrijk, wear het een aaneenschakeling is van spoorwegongelukken Hier in België zijn we daar tot hiertoe gansch van verschoond gebleven; maar wat zal de toekomst ons brengen Velen die klaar zien gaan de toekomst met schrik tegemoet, en zwaar is de verantwoordelijkheid die onze bestuur ders op zich laden, want wie weet zai men niet kortelings meer aan ongevallenver-> goeaing dienen uit te betaien dan door afdankingen werd uitgespaaid Het is te hopen dat onze nieuwe beheerders Dljtijas zullen inzien dat er doelmatiger middelen zijn om spoorweg winsten op te leveren dan de afdankin gen. Niet alleen het Christen Vlaamsch syndicaat heeft op deze gevaarlijke toe- stauüeu gewezen ook andere organisaties nebben hun stem verneven. Deze die een vertegenwooruiger had den in de zetels van den beneertaad, kouden nun eigen leiders echter nier blij ven aanklagen nun werd aan ook al spoedig de tong gesnoerd. Hun zwijgzaamheid beteekent echter met dat de aangeklaagde feiten niet meer bestaan en ophelderingen blijven dan ook geweusent, noodzaktlijk I Wij zijn niet zoo naïef te gelooven dat werklieden, die gedurende acnt jaren nuttige diensten aan den Staat bewezen, nu overbodig werden omdat de regie In nanden swam van een Nationale Maat scnappij die geld moest slaan. Schande! s een schande dat werklieden, na acht jaren dienst nog kunnen afgedankt worden. 't Is nog 'n grooter schande dat er zicb tusschen de afgedankten oudstrijders be vinden sedert 1912-1913 en 1914 In dienst! Wat zal er geworden van de rechten op pensioen dezer agenten en deze hunner en weezen, wanneer zij ster- De oudstrijders. Hier past het dan ook de vraag te ver nieuwen die onze collega Butaye enkele dagen geleden stelde aan den heer mi nister van spoorwegen, zeewezen, poste rijen, telegrafen, telefonen en luchtvaait Naar Ik vernam worden spoorweg werklieden oud-strijders met meer dan acht jaren onafgebroken dienst met af danking bedreigd. Belanghebbenden hebben, gezien de oorlogsjaren, meer dan twintig jaren dienst die tellen voor hun persoonlijk pensioen (de vier oorlogsjaren die drie maal tellen plus de aebt jaren werkeiij ken dienst). Sommigen onder hen hebben de jaren legerdienst geldig gemaakt voor het ge beurlijk pensioen hunner weduwen en weezen. Zij worden ingevolge den B. B. 50/E voor de keuze gesteld tusschen de hoe danigheid vanvoorioopigeof tijde lijke werkman. Wanneer zij noodgedwongen de hoe danigheid van tijdelijke verkiezen om de hooge afdankingsvergoeding te beko men hebben zij naar 't schijnt geen de minste kans meer om nog ooit alsvaste werkman te worden aangeworven. Wat zal er in dat geval gebeuren met de rechten door de belanghebbenden in verband met hun persoonlijk pensioen en met dat hunner weduwen en weezen Zullen zij de sommen terug bekomen die zij te dien opziclae hebben gestort of zullen deze jaren in aanmerking komen bij de berekening van het pensioen dat hun achteraf als privaat-arbeider dient toegekend Het beruchte bijzonder bevel 50/E van dei 27" April 1927 is onvolledig en Is daarenboven een onwettelijke macht- greep van den beheeiraad want niet de beheerraad maar wel de de paritaire com missie had te beslissen. Art. 3. De afdankingen evenals de aanwervingen van voorioopige werklie den, geschieden per tak van dienst (E. V. M.), per omschrijving van aan werving en in omgekeerde orde van die aangewezen in artikel 2. De omschrijvingen worden bepaald de eerstaanwezend ingenieur en de eerst aanwezend opzieners die aan het hoofd van de groepen of hoofdwerkplaatsen staan (na de syndikale afgevaardigden gehoord te hebben), binnen den termijn van een maand na de bekendmaking van het bevel. Zij kunnen verschillen van den eenen dienst tot den anderen, volgeDS de nood wendigheden. Art. 4. 2e alinea. Bijgevolg moeten de maatschappij en de voorioopige werk lieden malkaar kunnen ontslaan van hun wederziidsche verplichtingen. De vergoedingen. Met dit doel biedt de maatscnappij aan den afgedankten vooriooplgen werk man de keus tusschen de vroegere ver goeding voor afdankingen van zes of twaalf dagloonen (B. B. nc 132/E van 6 Augustus 1926) en een aanzienlijker vergoeding, gaande van vijf en twintig tot horderdvijftig dagen loon. De voorioopige werkman die de eerste vergoeding verkiest (zes-twaalf dagloonen), behoudt zijn hoedanigheid van voorloopig werkman. Hij die de tweede aanneemt (vijl en twintig-honderdvijftig dagloonen) stemt, door het feit zelf, er in toe dat zijn hoe danigheid van voorloopig werkman ver andert In die van tijdelijk werkman. Opdat de wernman zijn voorkeur zou kunnen doen kennen wordt hem bij zijn afdanking een bijzonder formulier ter onderteekening aangeboden. En het venijn zit in den staart Dezelfde formaliteit wordt vervuld ten opzichte van den voorloopigen werkman die, vóór de verschijning van dit bijzon der bevel werd afgedankt. M. a. w. 't Is de invoering der terug werkende kracht. Hoe wilt ge dat de arbeider kieze tus- scnen de hoedanigheid van voorioopige en tijdelijke, als bij niet weet wat voor- deeligst voor hem Is, ten eerste, en ten tweede, als hij niet weet met zekerheid of hij ooit nog zal opgeroepen worden. Het staat den arbeider verder niet vrij zija aanwervingscentra te kiezen. Hebben we niet gezien dat agenten, verplaatst wegens de afschafflugder stelplaatsMuy- sen en naar Antwerpen gestuurd, terug voor de algeschafte stelplaats Muysen werden aangeduid en dus moesten afge- daukt worden, hoewel ze te Antwerpen konden gebruikt worden. Men gaai al te haastig te werk en dat geeft het vermoeden dat er achter de thans getroffen maatregelen weinig goeds schuilt. Twee maten De arbeiders hebben nochtans hetrecht te weten wat de toekomst brengen moet. Zij hebben verder ook het recht te weten waarom er b. v. te Cuesmes, in Wallonië en te Gentbrugge het kiesdistrikt van minister Anseele geen afdankingen plaats hebben, terwijl te Leuven, te Me- chelen en elders familievaders met vier en meer kinderen inde zwarte armoe worden gedompeld. De heer P. De Bruyn. tGent is het meest geraakt, 't Is daar dat er meest af gedankte zijn van heel het land. De heer De Backer. Er werd ons verzekert dat er aan Vlaamsche werkhui zen werk afgenomen werd om het aan Waalsche werkhuizen te geven en aldaar de werklieden te behouden. De heer Anseele, minister. 't Is on juist. De heer P. De Bruyn. De dienst van wegen en werken van Gent is het meest getroffen, ik herhaal het. De heer De Backer. Te Gentbrugge geen enkele afdanking, volgens de statis tieken van het ministerie I De heer P. De Bruyn. ik zeg dat te Gent het meeste getal afgedankt zijn van heel het land. De heer De Backer. Gij zegt het, maar kunt het niet bewijzen. Op die ma nier kan ik ook zeggen dat gij een En- gelschman zijt. (Gelach). Ik kan het niet oewijzen, maar ik bevestig het. De heer Van op den Bosch. Er werd ons verzekerd dat werk aan Vlaamsche werkhuizen werd onttrokken om de effec tieven in sommige Waalsche werkhuizen j te kunnen behouden I Kan men ons de reden opgeven waarom te Leuven en te Mechelen alle de zooge zegde overbodige arbeiders ineens wor den aan de deur gezet en aldus de privaat- arbeiders (waaronder er reeds zooveel werkloozen zijn), in hun bestaan komen bedreigen, terwijl er te Ans (Luik) en te Jemelle slechts twintig per maand mogen afgedankt worden, omdat zij in de gele genheid zouden gesteld worden de een na den ander werkte zoeken en... te vinden? Heer minister, er gebeuren op 't oogen- blik zonderlinge zaken aan uw spoor wegen I Wij hebben de overtuigirg dat ge van a' de toestanden niet op de hoogte zijt Wat we wel weten is dat de beheerraad van de Nationale Maatschappij sommige van uw beslissingen beslist weigert uitte voeren. B. v. De toepassing van art. 127 van het organisch reglementb. v toepassing Alp. bevel 14 van 19 Juli 1926, ten voor deele der auxlllaires die vroeger in het examen lukten van klerk, zonder evenwel tusschen de te benoemen kandi daten geklasseerd te zijn en nu bureel- onderoverste dienen benoemd te worden. Daartegen moet gereageerd en wij zijn verzekerd dat de stemmers in deze Kamer voor de oprichting van de Nationale Maatschappij mede aan uwe zijde zullen slaan. Deze Interpellatie heeft voor doel het land en ons in te lichten over de zonder linge praktijken van den beheerraad der Nationale Maatschappij. Gij hebt aan den heer De Ciercq gezeld, aan de Kamer beloofd, plechtig, met de hand op het hart, dat er geen afdankin gen gebeuren zouden. De Nationale Maatschappij heeft die belofte bevestigd met de band op haar gouden hart 1 Wij lezen In de handelingen der Kamer, zitting van den 16" Juli 1926, bladz2293, 1° kolom. Voici comment ('honorable rappor teur (M. Brusselmans) s'exprime (zegt minister Anseele) Les tongues dispositions relative» au statut du personnel montrent corabien Ie gouvernement et votre commis- sion se joint A lui dans cette sollicitude désire assurei a ce personnel ie re- speet scrupuleux de droits souveDt acquis par une longue carrière de loy- aux services A l'Etat. Créatlon d'un organisme industiiei, fort et indépen- dant, avec tous les gages d'une belle prospériié, malntien des droits essen- tiels du contróle de l'Etat, garanties de droits acquis k un personnel nombreux et fidéle. VoilA Ie3 trois pensées qui sont A la base du projet qui vous est sourflls et dont ie vote vous est recommandé par l'unanlmité de votre section C'est done que la reconnaissance des droits acquis fait partle du rapport de la section centrale et, comme mlnistre de» cbemlns de fer, j'applaudls A cette partle du rapport, et je suis certain que ie gouvernement tout entier se joindra au rapporteur ït A moi-même pour marquer son accord A ce sujet. M. Heyman. C'est ainsl que nous avons comprls la chose, c'est-A-dire que les droits acquis resieraient acquis. Uw bedoeling was zeker de plaatsen, welke door overlijdens en op-pensioen- stellingen vacant kwamen, door zooge- zeide overtolllgen te laten innemen. Dat zouden we goedgekeurd hebben. Sedert 1924 werd geen enkel werkman nog vast benoemd. Voor bonderden werden nochtans de noodige stukken ingediend; onder hen zijn er die nu zullen op de straat worden gezet. Is dat redelijk, menschelijk Is het aan te nemen dat in sommige diensten alle nog niet vastbenoemde arbeiders, worden of zullen worden door gezonden, zonder rekening te houden met het kader der voorloopigen, dat ingevolge het bijzonder bevel 50, E is toegelaten 't Wort tijd dat het parlement, het land, het volk ingelicht worde. Ons inziens bestaat daartoe slechts ééa oplossing en deze is begrepen in de be sluiten welke Debacker de eer zal hebben voor te leggen aan de Kamer I... Vermindering vanaf 1 Augustus. Vanaf 1 Augustus 1927 mag, volgens koninklijk besluit van 30 Juni 1927, geen belastingen meer afgehouden worden op de weekloonen, die niet meerder zijn dan hierna vermeld. Voor de loonen, die méér bedragen, mag maar de helft van vroeger afgehou den worden. AIn de sleden van 30 tot 60.000 inwoners. 1Ongehuwde in familie inwonende of gehuwde vrouw, 100 fr. te week. 2. Ongehuwde gansch alleen wonende, 114 fr. te week. 3. Gehuwde met echtgenoot zonder kinderen ten laste, 144 fr. te week. 4. Gehuwde met echtgenoot en éèn kind ten laste, 174 fr. te week. 5. Gehuwde met echtgenoot en twee kinderen ten laste, 204 fr. te week 6. Gehuwde met echtgenoot en drie kinderen ten laste, 250 fr. te week. 7. Gehuwde met echtgenoot en vier kinderen ten laster 297 fr. te week. 8. Gehuwde met echtgenoot en vijf kinderen ten laste, 364 fr. te week enz. B. Inde stedeu van 15 tot 30.000 inwoners. 1. Ongehuwde in familie Inwonende of gehuwde vrouw. 93 fr. te week. 2. Ongehuwde, gansch alleen wonende 105 fr. te week. 3. Gehuwde met echtgenoot zonder I kinderen ten laste, 133 fr. te week. 4. Gehuwde met echtgenoot en één kind ten laste, 188 fr. te week. 5. Geguwde me: echtgenoot en twee 1 kinders ten laste, 188 fr. te week. 6. Gehuwde met echtgenoot en dria kinders ten laste, 234 fr te week. 7. Gehuwde met echtgenoot en vier kinders ten laste, 280 fr. te week. 8. Gehuwde met echtgenoot en vijf kinders ten laste, 350 fr. te week. C. In de gemeenten van 5 tot 15,000 inwoners. 1Ongehuwde ln familie wonende of gehuwde vrouw, 87 fr. te week. 2. Ongehuwde gansch alleen wonende, 99 fr. te week. 3. Gehuwde met echtgenoot, zonder kinders ten laste, 121 fr. te week. 4. Gehuwde met echtgenoot en één kind ten laste, 147 fr te week. 5. Gehuwde met echtgenoot en twee kinders ten laste, 172 fr. te week. 6. Gehuwde met echtgenoot en drie kinders ten laste, 218 fr. te week. 7. Gehuwde met echtgenoot en vier kinders ten laste, 264 fr. te week. 8. Gehuwde met echtgenoot en vijf kindersten laste, 283 fr. te week. D. In de gemeenten met min dan 5 000 inwoners. 1. Ongehuwde in familie wonende of gehuwde vrouw, Tl fr. te week. 2. Ongehuwde gansch alleen wonende, 87 fr. te week 3. Gehuwde met echtgenoot zonder kinders ten laste, 110 fr. te week. 4. Gehuwde met echtgenoot en één kind ten laste, 133 fr. te week. 5. Gehuwde met echtgenoot en twee kinders ten laste, 156 fr. te week. 6. Gehuwde met echtgenoot en drie kinders ten laste, 202 fr. te week. 7. Gehuwde met echtgenoot en vier kinders ten laste, 248 fr. te week. 8.'Gehuwde met echtgenoot en vijf kinders ten laste.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 3