HOOTS REKLi GLOBE C. LeleDure-Calieuiaert AaudenVlaamsdhenlJzer AU HOI DU CAOUTCHOUC GROOTE MARKT, 22, KÖRTRIJK Eischt GLOBE LEMONADE WILT liL OP DEN KLUISBERG Vlaaiidsren s Ecanomlschs flMkhellng door Ernest Claes HELPT ELKANDER J. IMPE R. Rogiers NOODHOORN van een grooten stock IMPERMÉABLES GABARDINES en TRENCH-COATS voor Heerèn, Darnen en Kinderen Imperméables 5^^*' 125 Gabardines *5', ZT""""e" -j 150 Trench-Coats voor He-ren en Damen geheel gevoerd, vanaf Al onze ïmperméables zjjn gewaarborgd GRATIS HERSTELLINGEN Fabriekte Brussel lO verkoophuizen in. Belfllë Rechtstreèksche verkoop van fabrikant tot vehruiker. N g Elke kooper zal als aandenken een geschenk van vaarde ontvangen, zooals ZAKUURWERK, WEKKER, SCHOUWGARNITUUR en BONBONNIÈRE ■V'if 1 "1 'ffeenMET ALTIJD EEN GLOBE TE BESTELLEN, EN ALLE NAMAAKSELS KRACHTDADIG TE WEI GEREN, KüNT GIJ VER MIJDEN DAT MEN EENE GEWONE LIMONADE BEDIENT. as VERGEET NIET DAT GIJ EENE GEWONE 'LIMONADE ZOO DUUR BETAALT ALS DEN ECHTEN e i iiim Schweppes. Lr?. London DépotPhilip [van7 den Elzaslaan, 33, KORTR1JK. Telefoon 826 Handelaars Nijvaraars Winkeliers erZtkerde ruchtbaarheid AANK0ND1G1NGLN plaatst MAUAÏTS DE VOS-FIEVE HANDELAAR, STATIESTRAAT, RUYEN heeft de eer aan zijne kliénteu vuenden en kennissen bekend te maken dat hij OP D£N KLUISBERG bij zijnj hulphuis den",naam dragende van KLOKKE ROELAND winkel vafl dhocolade, blscuiten, likeuren, koloniale waren, speelgoed, kaas, hesp, koud buffet, enz., een drankhuls gebouwd heeft (130 Vlerkante me ters groot), waar alle dranken in 't klein en 't groot te bekomen zijn aan zeer gena dige prijzen. Daar ik den groothandel doe van wijn, likeuren en bier, is het mij mogelijk zeer goede en tevens goedkoope dranken te bestellen. Dus rechtstreeks van de bron naar den'verbruikermijne leus is veel verkéopen en goedkoop. Het eenlg Vlaamsch Huis op den Kluisberg Alle dagen van 4 uur tot middernacht R^ADIO-CONCERT. Helpt Elkander Casinoplaats, Kortrijk ■Leden I Plaatst uwe gelden in uwe eigene in rich ling. Grootste intresten Zekere waarborg Bureel .dagelijks open van (i lot 12 u en-van 2 tot 5 uur. De Boekha dei Volksverheffing, On- de.-wijsstraat 21, Aalst, stelt het boek te koop tegen tr. 12 in plaats van 2.15 gulden. INHOUD. Eerste deel. Vlaanderen's economische ontwikkeling in het verleden. I. Het landbouwtijdvak. II. Het ontstaan van de steden. III. De Vlaam- sehe lakennijverheid. IV. De ambach ten. V. De werkwijze. VI. Het krijgsbedrijf van de ambachten. VII. Het maatschappelijk leven. VIII. De Vlaamsche bloeitijd. IX. De ondergang der lakennijverheid. X. Vlaanderen en Brabant in de 16" eeuw. XI. Het tijd perk van verval. Tweede deel. - Vlaanderen's economi sche ontwikkeling in het heden. I Algemeene beschouwingen. II. De nijverheid. - 'III. De landbouw. IV. De handel. V. De scheepvaart. VI. D-; zee'visscheri). VII. De Vlaamsche vlschersbevolking. XIII. Vlaamsche Captains of industry IX. Bevol- kindscijfer en stambelang. X. Een economisch programma voor de Vlaam sche Bewegirg. XI. Vlaamsche vragen van den dag. XII. De Vlamingen onder de nieuwe Regeering. liMlMtMitenfiinei Wannes JRaps met 10 penteckenlngcn van Felix Tlimfitnna Prijs 18' fr. Stort op postchc-ck 93175 (L. Van op den Bosch) 18,60 fr. en ge o tvangt dit werk vrachtvrij ten huize Keizer-IarelstrMt, 83.HKT REPMTtEB - TOEBEHOOF.TEK - ViiMET PRIJSLIJST Durft één onzer propagandis ten houden staan dat h\j niet v\jf nieuwe abonnenten kan aanwer ven Waarom U nog langer verzekeren bij vreemde maatschappijen, als uw belang en voordeel gelegen is bij De Kortrijksche Onderlinge N. V VAN VERZEKERINGEN Brand Ongevallen Leven Maatschappelijk kapitaal en reserven 2 Millioen 300,000 fr. HoofdzetelKortrijk, telefoon 139. Bijkantoor Yperen, telefoon 159. Vrijgevige polisvoorwaarden. Volledige waar borg. Spoedige oplossing bij rampgeval. Alle verzekerden zijn deelachtig in de winsten der maatschappij. Reeds meer dan ACHTTIEN DUIZEND verzekerden In West Vlaanderen alleen. Overname en vermeerdering uwer thans bestaande ver zekeringen, zonderde minste moeilijkheid voor U. Bijzondere voordeelen voor de leden der Kristene Volkspartij. WINKEL. ,7 Albertslraat, 18, Kortrijk. EERSTE KWALITEIT WAAR. OOEDKOOPSTE PRIJS LEDEN Koopt al uwe kruideniersware In ouzeu Wir.kel, Are 6 maand deel iu de winst. Verkoop van Schoenen Leden van de omliggende Gemeenten, nis ge naar Kortrijk komt, vergeet onzen winkel niet I Wordt allen Lid van onzen Ziekenbond of Vakveréeniging. Vraagt voorwaarden aan hel bestuur of de boden, alsook ten lokale CASINOPLAATS, II. KORTRIJK- Handelsdrukkerij PLUIM STRAAT67 Kortrijk KaderfabriekPortretkaders,Pèles-Mèles Spiegels, Hanakruisen en Medaillons. Bureel en Schoolbehoeften. Eere- en Communie artikels, Paternosters Kerkboeken, 'Sanctjes en Geschenken GROOTE KEUS o o/o korting op deze laatste artikeisaan de leden van den Ziekenbond «Helpt Elkander» voor gansch de provincie, op vertoon van hun lidboekje. Breuken, zakkingen der maag, zakkin gen der baarmoeder worden VOLKOMEN GENEZEN door de Methode Micolas. Deze /ereischt geen heelkundige bewer king, geen band met rugstaai of onder riemen. Vergeet niet.dat een breuk die vtrwaar- loosd wordt of slecht opgehouden wordt door banden met rugstaai en onderriemen dat eene dergelijke breuk het grootste gevaar op levert. Indien gij uwe genezing begeert zonder heelkundige bewer king (deze moet heel dikwijls meer dan eens .geschieden) zonder den last veroor zaakt door banden met stalen riemen, neemt dan lijk zooveel andere personen, slachtoffers hunner onwe tendheid, uw toevlucht tot mijne Methode die uwe breuk zal wegnemen zonder noodlottige gevolgen. M. MICOLAS ex-bestuurder van het Breukgesticht te Patijs, 36, Cotentin- straat en 44, Rue ae l'Association te Brus sel, zal ook gratis de degelijkheid zijner werkwijze bewijzen Te KORTRIJK Café Francais», op de Markt. ROESELARE Hotel Patria OUDENAERDE Hotel du Pait Men spreekt Vlaamsch. Partijgenooten, 1 Herbergiers, Winkeliers I KOOPT DE SIGAREN merk Helpt Elkander De beste. De goedkoopste Vraagt prijzen aan de S. M. Helpt Eikander»,Casinoplaats, 11, KORTRIJK Hoest, Heeschheid verouderde Vallingen Asthma, Bronchitis Anti - Bronchital J. ïfflPB 4.00 fr. de flescïi 4,00 fr. Alleen te bekomen in de Apotheek-Drogisterij 2 5, Groote MxrKt, (dicht bij St. Martenskerk) KORTRIJK DOOFHEID Gij allen die lijdt aan doofheid, hard- hoorlgheid, ruischingen in het oor, neemt in uw belang uw toevlucht tot de methode van den beroemden Parijschen specialist 36, CoTENTINSTRAAT etl 44, RüE DE l'As- sociation te Brussel. De Methode vereischt geen heelkun dige bewerking, geen artssenijwaren, houdt u niet af van 't werk en schenkt u niettemin-de genezing uwer kwaal. Te KORTRIJK In de Cafe Francais» Groote Markt van 9 tot 12 uur. ROESELARE, Hotel Pat-ia OUDENAERDE Hotel du Pare». Men spreekt Vlaamsch. Alle Demokraten en Vlamingen knopen hun bier :n de v laamsche Brouwerij var, TE DEERLIJK. Bijzonderheid van'l on&Flessclienbie Vlamingen steunen Vlamingen I KOOPT EN LEEST de tweede vermeerderde uitgave van I RENÉ DE CLERCQ'S met een nieuw portret van den dichter en een prachtig titelblad van Joz. PRIJS 8 FRANK Een bui-de! geweldige strijdgedichten, eenlg In onze letterkunde Geen enkel onder onze lezen is er die niet in staat is ten minste éen nieuwe abonnent aan té wer ven. MENGELWERK door REIMOND SANDERS We zijn in d'eerste lijn, Rik. Ja, Peerke. 't Zal ies gon tijd weurre. Wa zouwe we doeng We zullen hem naar den doktóor dragen, he, in de post van 't rood kruis. Ze sloegen rechts af en kwamen dan een bouwvallig huis, dat achter de stellingen in de lijn stond en waarin een versterkte schuilplaats was aangebracht. Daarin bevond zich de hulppost. -Ze gingen om het huisken heen en traden binnen langs een opening, afge slote» door een zakjesgordijn. Ze stonden nu voor toee deur. Peerke stampte er met den voét tegen °PEen qoede warmte sloeg hen deugddoende in het gezicht, maar er hing een duffe met ether bezwangerde lucht, die Peerke wee aandeed. Hij hield met van dien geur, die hem deed denken aan een gasthuis en snijden en allerlei nare dingen van pijn eg dood. Op den grond lagen twee soldaten op; een draagberrie uitqestrekt. De dokter was bezig een er van te verbinden, geholpen door een verpleger, die een bakje met brmn- bebloede watten en windels vasthield. De gekwetste wen telde het hoofd van links naar rechts, t geelbleeke gelaat krampachtig verwrongen van de invretende pijn. Bij elke uitademhaling stiet hij een gerekt cc uit, altijd maar dbor hetzelfde eentonig klaaggeluid, in regel- j matig tempo, met korte inademhalings-tusschenpoosjés. De aalmoezenier zat neergeknield bij den andere, die grauw-roerloos lag als een doóde. Twee brankardiers namen den man over van Rik en Peerke -en legden hem op een andere draagberrie. De dokter draaide even het hoofd om. Nog een vroeg hij, vanwaar komt dfe Uit den boyau, mijne lutenant, van de korvee, ant woordde Rik. D'r ligt er nog eene, voegde hij er bij. Waar In den boyau. 'k'Geloof dat hem dood is, mijne lute nant, zei Peerke. Brankardiers, gaat eens mee om hem te halen. De twee aangeduide mannen namen een draagberrie en trokken op met-Rik en Peerke. Is 't ver, vroeg een der brankardiers. Neen, zoo ver niet, maar moeilijk om door te gera ken. De boyau is kapot geschoten. Zijn er veel gekwetsten vroeg Peerke. Wel die twee die ge gezien hebt en dan uwe twee, dat maakt vier. Waar is da gewest Wel die eene stond te wateren als de obus afkwam en de andere kwam juist uit zijn abri. 't Is van den eerste dat z'het gehad hebben, legde de brankardier uit. We waren er ook bijna aan, zei de andere brankar dier, juist als we 'ze gingen halen schoten z'er nog eene in den boyau, op geen vijf meter van ons Ja, jongens, braukar spelen is niet plezierig, hé zei Peerke. Golle müt altijd waar dat er gevaar is. De mannen waren algauw opgeschoven, maar wij moesten natuurlijk het vuur in voor de gekwetsten. Nu, 't is onze stiel in den oorlog, he, sprak weer de eerste-ziekendrager, Wie is't brankar Wel die eene is Mon Lampens, de ancien. De Mon? Wel, wel, da hadek na ni gezien, riep Peerke. Is 't erg, vf-oeg Rik. Neen, zoo erg is 't niet, veel pijn, maar niet doode- lijk, he. In zijn bil en in zijn arm en wat schrammen in zijn zij. Hij stond te wateren toen 't gebeurde. Drie maanden achteruit en een dekoratie. - Verdomme, dan is em goed af. Daarvoor zou 'k ook nog ies e stuksken in mijnen pens willen knjge, zei Peerke. Drij meunden achteruitEn mee wa karot erbij vier of vijf. Laat ze komme 1 - En de andere vroeg Rik. - Dat is Jan Broels, de tolbeambte. Ik denk dat hij den morgen niet meer zal halen. Neen verdomme, ze raken öns leelijk, de laatste dagen, bemerkte Rik. Wa zal de Mon fier zijn met zijn dekoratie, die hem al pissende gewonnen heeft, lachte Peêrke. Wacht als em in "t hospitaal ligt, zal ik em ies'tiJannckcpis van Brussel opsturen mee een dekoratie aan. Da zal hem wel verstaan. "Na, ge kunt ze mor hebbe. D'r zen dT'zoeveul, die ze met lotjeritrek gekregen hebben of'die'er een krijge om te gaan loope of omda ze ni durven gaan loope. Ja, da's waar, zei een braflkardier. Zie mor ies den adjudant van de mitraljeurs van 4e Cie. Ge kent hem wel, den ouwen eersten chef van 1/1. Ze noemden hem didi omdat em altijd5 zee dis, dis, dis, of zeg, zeg, zeg. Ze bombardeerden en alleman mocht er uit trekken, Mor 't was nogal gevaarlijk. Hij durfde ni gon loope en bleef zoo klein als e meuske in nen obuspuf zitten. Als 't gedaan was, vonden z'hem daar en hij werd gede- koreerd, omdat em op zijne post gebleven was. Van schrik ja 1 En de luitenant Vollepeis. Ze gingen patroelc doen nee een bootje in den sekteur sud ginder. Ge wet d*s op 1500 méters in zijn kleine vinger. Hij is gedekoreerd. Och, al die dékoraties, dat is maar om de menschen zand in de oogen te strooien. Dat is 't schoone van den oorlog voor hen iets prachtigs, iets groots, iets edels, iets heldhaftigs. Ze zien den oorlog in als een stormloop met klaroengeschal en Strijdende dappere helden, die om hun moed gedekoreerd worden. Maar ze weten niet dat zulke heldhaftigheid moordenarij is, beestenwerk van brutale opgezweepte, meestal dronken gemaakte kerelsdat iemand met gezond verstand en een goed hart, een brave burger of huisvader b.v. daar zoo 'maar niet voor zijn plezier of voor de eer of een dekoratie, een ander mensch kan gaan neersteken, met een slachtersmes. De oorlog wordt gedragen door valsch idealisme van onwetende menschen. Als alle burgers-hier bij ons zaten, zou de oorlog gauw afgeloopen zijn. Ja, 't is waar, zei Peerke. De ware heldhaftigheid in dezen oorlog is het-vol houden in slijk en modder en kou, te midden van luizen en ratten in krochten van abri's verstoken van alle liefde én vriendelijkheid. En dan die lange wachten 's nachts, in 't water somshet onregelmatige leven de vuile kanton- nementen op stinkend stroo en waar 't doorregent en waait als in open luchthet gemis aan huiselijkheid dat zooveel jongens op slechte baan brengt; den lijfsdwang van 't leger en het voortdurend dreigen van doodsgevaar.... wie dat kan doormaken zonder ontmoediging is voor mij een held Ik noem da ne sukkeler, zei Peerke droog.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 4