Heoeerinasurizis ol niet HET RECHT Voor God en Vo'k Weekblad. - Tolk der Vlaamsche Nationale Kristen Volkspartij A U-ES VOOR Vl AAN DEREN Vlaanderen voor Kristus Hoofdopsteller ADV. H. PLANCQUAERT AbonnemenUprij. 13 fr. por jaar7.30 fr. per 6 maand iVoor Fiaitkrljlc 22,00 ir. ZONDAG 24 NOVEMBER 1929. Adrerteatiei wendt U tot het blad Beheer en Redactie Helpt Elkander, 36'JAARGANG Casinoplaats, 11, Kortrijk. - Telefoon 20. N' 46 I Postch. 171673 (R. Vanderschelden, Deerlijk). PR JS per nummer 0,30 fr Wij willen geen tweede Nolfbarak Wis Willen uiai ons is, nullen ureemaen om Op het oogenblik dat we dit schrij ven. Woensdag morgen, vergadert de liberale linkerzijde. Deze vergade ring zal beslissend zijn over het lot der vregecring. Alhoewel de toestand heel1 wat minder gespannen is blijft het gewaagd een uitkomst te voor spellen. Alles samenvattend gclooven wc niet dat de regeering Jaspar af treden zal. In de toepassing van de uit te voe ren wet zullen de katholieke Vlamin gen enkele toegevingen doen en de Vlamingen de gefopten zijn en de liberalen zullen de oplossing aan vaarden om een slechtere te vermij- DE GROND VAN DE ZAAK. Het geschil in de reggering opge rezen liet reft niet de algchcele op lossing van het Vlaamschc vraagstuk ons door M. Van Cauwelaert vóór Mei 30 belooft en door M Jaspar maanden geleden aangekondigd. Het geschil gaat over de vcrvlaamsching van ons hooger onderwijs v heel Vlaanderen het 17 jaar, geleden volledig eens was en dat de aktivis- ten op zoo korten tijd wisten te ver wezenlijken. En het is tragisch ir den strijd voor een zoo natuurlijk er onbetwistbaar recht te moeten bcsta- tigen welk een lijdensweg dit onwe- dcrsprekclijk stukskc recht heeft af te leggen. Meer dan de negen tienden van volksvertegenwoordigers van Vlaai deren zijn partijgangers, zijn voo staanders van de algeheele en onmii dellijkc vernederlandsching der Ge: schc Hoogeschool en toch lijkt het een titanenstrijd om deze te verove ren In de eerste plaats omdat het den vloek is over Vlaanderen dat lot moet worden beslist door. eer zijds een eeuwenoud verbasterde, tielooze. anti-sociale en anti-na nale kaste die geld en macht heeft, gesteund door het even oud invallend en overweldigend i'ransche volksge- deeltcin de tweede plaats omdat het Belgisch partijenstelsel, met z'n cei tralistische geest, z'n ministers en z macht een vrcesclijkc en moeilijk overwinnen hinderpaal is voor c( zuiver Vlnamsch beginsel, hoe cei votfdig" dit ook wezc «De Standaard» kraait triomf om dat de katholieke Vlamingen mits opoffering van zelfeerbied en princie pen er in gehikt zijn. dank zij het Vlaamsch-nationalistische spook, de Nolf-Hoogcschool een beetje ineer te vervlaamsch'en. «De Standaard» is haast kruiperig dankbaar voor dat broksken verkapt recht dat we van z'n leiders en vertegenwoordigers in de eerste toekomst mogen verwach- Maar wc loopen de zaak vooruit. Ziehier waar het om ging. M Jaspar. in verstandhouding niet de katholieke Vlaainsche ministers, wenschtc voor de Kamer te komen met een Vlaamsen geschenk, als paaimiddcl dan als recht bedoeld. Het zou niet dat zijn door M. Van Cauwelaert en door hem zelf be loofd, het zou geen algeheele oplos sing zijn die een einde zou stellen aan de Vlaamsche minderwaardigheid op gebied van heel het onderwijs, hel leger, het bestuur/het gerecht, maai zoo iets om den nijpendsten hongei te stillen en de uitgehongerde Vlaam schc maag te sussen... M. Jaspar zo de VERVLAAMSCH1NG DER GENTSCHE HOOGESCHOOL voorstellen. Het is niet denkbaar va een zoo groote Belg als Jaspar is et "■'laimkhe oplossing ie krijgen Wél ochten we verwachten dat hij laamscher etiket zou trachten te nden voor de Nolf-barak zonder daarom de hoofdeigenschap te geven n.l. dat ze Belgisch ofte ■Ifsch zou blijven. Kn van daar is het geschil geko- 11 M. Jaspar. wie de nationalis tische overwinningen slapclooze nachten heeft bezorgd, zou een bcct- •erder gaan dan de liberalen die te vinden zijn voor het opgev- den «foyer» evenmin als van h aan van eenig voorrecht der ve basterde kaste van Vlaanderen. M Jaspar wilde al de leergangen nedcrlandschen mits het behoud facultatieve, van vrije Franschc leer gangen, De liberalen eischten algai dat deze I'ransche leergangen e mtdubbeling zouden zijn van de be staande Vlaamsche. ten tweede dat een examen hierover zou worden af genomen en den uitslag ervan op het diploma vermeld ten einde de frans- che bazen te helpen it zoo gehaat hroodroovers dat'de «Ecole des hautes Etude: blijven toelagen ontvangen, dat de technische scholen iransch zouden blijven, enz. M. Jaspar meende dat. in de huidi ge omstandigheden, (altijd liet natio- ïalistische spook) de katholieke Vla mingen zoo ver niet konden gaan zoo raakte DE BELGISCHE REGEERING VERLEDEN WEEK AL IN DOODSTRIJD. leden in Isegcm loog; dat we tot het: uiterste moesten «aan. vroeg om te wachten tot de fltholickc kamer- groep nog eens vergaderd had. i zoo bleef de.'rcgecring in leven ad de wij» ptan den tijd om ach- :1c schermen te schotelen en te lepelen. 'lËHjJ-.: kom er wellicht geen krizis die 1c 'laamsch-hatfindc houding van de liberale partij iri een klaar daglicht hebben gesteld en de Vlaamsche list word ina fe£n stap verder zou hebben gebrachtjjgti aldus wordt Bel- gediend door: wie in 't openbaar r Vh'ianderenpnoesten belijden. Maar hel gaat met de regecringen met de menschén. Degene die od gezegd zijn leven langst en lang op 'l sterven liggen raken door. En deze regcering kreeg als dokter den specialist voor re. ringskrizissen. Mi Alois Van Vijvcre. staatsminister. Mr Van de Vijver vreesde dat het Vlaanderen ne keer deugd zou ge daan hebben te beleven dat er een beetje meer zelfeerbied, waardig heid cn zelfstandigheid in de Vlaam sche katholieke kamerleden geboren was en dc man die enkele weken ge- DE KATHOLIEKE RECHTER ZIJDE. heeft Dinsdag Vergaderd. De nieuwe Standanrdredactie heeft den truk ge leden of gedan®|apiuilaties als over winningen vooi*|e stellen Met groo te letter en schreeuwerige titels wil- m inhoud verdoezelen, den indruk van zege verwekken waar schandelijke vaandclvlucht hen zou moeten vernederen. Wc halen aim wit «De Standaard» .an .Woensdag 20-11 Dank zij de krachtdadige, stand- vastige en eensgezinde houding, boekt <te ke.U, èjke Vk.amsche ka- iiiergróep een puik politiek dc katholieke rechterzijdi Kamer en Senaat vereenigden zich volledig met het standpunt dc t> katholieke Vlamingen inzake algi licelc en zuivere vcrvlaamsching der Gentsche staatshoogeschool. op genomen iu het voorstel van den heer Jaspar Wij herhalen dit voorstel volledige vcrvlaam- sching der vier faculteiten, alle wettelijke leergangen worden in het Nedcrlandsch gegeven, volledige vcrvlaamsching van alle bijzondere en technische scholen, voor cei kort overgangstijdperk splitsin; der bijzondere technische scholen tot dc noodige aanvulling te Luik is geschied. Onder"de vrije leergnii- gen der Gentsche Hoogeschool zal een beperkt aantal Franschc Icer- gangen of voordrachten voorko- men die geenszins voor hc Wat oen pompièrsstijl om te zeg gen dat dc algeheele vernederland sching der Gentsche Hoogeschool zooals ze 17 jaar geleden reeds opgevat werd opgegeven Die franschc leergangen blijft opene vraag, de vtrvlaamsching technische scholen zal haren tijd gen, dc kwestie van de Ecole des Hautes Etudes is daarmee niet opg' lost. in de ccne toegeving --alt n>< akkelijk ni de andere en we wachten dat M Nolf in zijn handen vrijven zal als het beestje door een '.elgisch ministerie gekleed, gewed n bestuurd voor dc pinne zal keven. Arme Standaardistcn. arme. bloec- ooze en willoozc kruipers, ge ku .t liet eens gebruiken wat ce natior.a- isteu u in de handen hebben gestopt iet wapen van de vrees, "net spook .an het nationalistisch gevaar dit door Uw vernieuwd? lafheid cn beetje dreigendcren grootcr worden Het vertrouwen in Jaspar «fstc-u is vanwege de katholieke Vbi.*ni«ch gezinden niet alleen een g"g\ poli tieke fout maar veeleer een ver tegenover hun volk bij wie weer dl door opgeschroefde toon i*n bel lie. verwekte illusies zullen te 'oor gaar. Wie juicht bij eén lafheid i- i: en nooit in staat tot een daad Alc die poppenar in hun handen vallen wellicht in een slaap tot een volgende nationalistische zegepraai hen voo goed in den vergeethoek zwieren il ONS STANDPUNT INZAKE FRANSCHE LEERGANGEN. terkte b de laatste v ■naai cn i lutior i Het «PP is is geworden na ïternationaal. zijn theo- agitatorisch, zijn revo- dpunt laten va Meester H Picard heeft de op hun juist punt gesteld en we k en niet hvter dan onderschrij at hij desaangaandc heef :ake: gd ossing ligt. per Slot koning, in de afwijzing van al c Gent. geen Nedcrlandsch i :en afwijzing tot het uiterste lig dat ook een voorstel tot volledige •ernedcrlandsching van de Hooge ichool behoudens enkele vrije fran schc cursussen naar mijn inzien dooi gekozenen zou dienen verwor- wórdende Gentsche Univcr- bleef dan -maar weer voor ec-i Hid <re «:V,.lIU.rak»1. die ze taüls is lil heel het geval gaat het niet uit sluitend of niet hoofdzakelijk om di lerlandsching van Gent. tocl an het standpunt uit van he Vlaanisch nationalisme. Het is er in derdaad minder om te doen. of we ju inmiddcllijk, voor welken datum vat iet «jubeljaar» dan ook. volledig hooger onderw ijs door middel van di Nedcrlandsche taal zouden hcbbc-n rd. 'Na het aktivismc, i verkiezing, in den tegen digen crizistoestand van de Belgi sche politiek, door dc taaikw het leven geroepen, gaat het ijk om een heel anderen inzet, liet gaat om den hcelen inzet, zou ik zeg gen. om den lieden inzet van de vrij heid en de eer van ons Vlaamsche volk Naar mijn inzicht herleidt zich heel dc vraag tot de volgende onderstel ling wanneer Franschc facultatiev lessen te Gent zouden ingesteld wor den tengevolge van een parlementair coalitie van Walen. Brusselaar: Franskiljons c-n... Belgicistische Vla mingen. -dan is de houding Vlaanisch-nationalisten van gewezen zij stemmen te verwerpen Het Vlaanisch nationalisme heeft geen reden van bestaan, het zou in ieder geval op dit oogenblik on waardig worden van zijn binnenland- sche positie, zooals die dan tocll van 3ii stijgende gaat. er voor een groot deel kunnen hij in schieten. indien het hij de bespreking van her Gentsche hoogeschóolpro- hlcem in hc-t Belgische Parlement na liet van te doen wat het bij machte is te doen den wil van het Vlaam sche volk bevestigen; dat dit volk, alleen en vrij. over zijn eigen aange legenheden w il beslissen, dat het niet nscht te betalen aan de alliantie van fraijskfljonism en Walcndomdal liet ook die eenige iclic lessen, ook als die lessen facultatief zijn als een ondraaglijke, onduldbare vernedering c-n verdruk king beschouwt, wat het te fier c-n te nog langer te dulden, tc nderga. De plaats Universiteit beschouwd, looppunt - Met een drijving zou •f geen Frai van het Frarisch aan dc van Gent op zich zei! is dan ook niet hei uin het debat beetje paradoxale ik zelf zeggen I" nscli hi isch ■cel t .1 het Fr. "Ia wcli uitsluitend cloi de Vlaamschc gew -vastgesteld, daar kon het i Kn liet vraagstuk van-Gent, men .•eft het hij herhaling gezegd cn ge- hreveii. staat niet alleen. Dezelfde eenheid, dezelfde kernachtigheid be- heerscht den heelen Vlaamsche'n truck Vandaag is cle Gentsche Hoo- fcschool cle vraag, morgen komt het .cger, liet Gerecht, liet Bestuur aan Ic beurt. Hierbij zott weer geen uit- gesponner redeneering passeji, geen winst of verlies, geen berustende aanvaarding van wat dc tegenwoor dige tijd aan hervorming of verbete ring meebrengt met verzending naar betere dagen, om dan vollediger, "ni- tcgraler liet eigen standpunt weer vooruit te schuiven om opnieuw er mee ie' vallen of te staan. Van heden af vertegenwoordigt de Vlaamsch- nationalc groep, de \T-nationalc par tij m breede beteolcepis genomen heel Vlaanderen, en bepalen en verkon digen die luide wat Vlaanderen wil Kn dien wil kennen wij De Vlaamsch-nationalistische ver wezen voortaan de onverzettelijke, de onverzoenlijke lasthebbers van een volk. dat eigengerechtigd, zclf- beschikkcnd. aanspraak maakt op zijn vrijheid, op zijn oer. volledig en Vertrouwen in Vlaamsche zijde ve Er is niets dat on laten kan vertrouw in den man. noch i hem staan of me ringsmeerderheid i degene die •ormen. DE OPLOSSING VAN DE HUIDIGE BELGISCHE REGEERINGS CRISIS WORDT ACHTER DE SCHERMEN GEZOCHT. DE EENIG EERLIJKE ZOU GEWEEST ZIJN EEN KAMERONT BINDING. HEEL VLAANDEREN ZOU DAN GEWETEN HEBBEN WAT HET HEEFT AAN DIE LIBERALE VLAAMSCH-HATENDE GIE REN EN ER ZOU OVER HEEL DEN LANDE EEN ECHO WORDEN GEHOORD VAN DE BORMSVERKIEZING VAN ANTWERPEN. TUSSCHEN BELGIE EN VLAANDEREN, LIBERALEN EN NA- TIONALISTEN, VERKIEZEN DE KATH. VLAMINGEN BELGIE EN DE LIBERALEN.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 1