Er Hoi seen Regeeringskrlzls De Gieren van de Viaamsche Gemeenschap EEN WOORD VOORAF. .Kr zijn gewis weinige woorden in de NederlandscKe taal welke beter het misprijzen, de verachting, den af schuw. den walg te kennen geven dan het kort. striemend woordje «gier» Onze lezers weten dat het verschil lende beteekenissen heeft, In het vrouwelijk gebruikt, beteckent het «draf. spoeling voor de zwijnen» 'en spreekt men van mestgier om het aal te kenmerken dat de mestpoelen om ringt. Mannelijk, duidt het een roof vogel aan die aast en teert op het 'bloed van andere dieren. Men onder scheidt de u itkoppige gieren, de gie ren van Pondichcry, de Egyptische, de Amcrikaansche, de Braziliaansehc en.de Bengaalsche'gieren. DE VLAAMSCHE GIEREN. Wij kennen echter ook Viaamsche gieren, roofdieren die azen en tecren op het warme hartebloed van Viaamsche volk, parasieten of woc- kerdiercn die alles cr op aanleggen otn hel Viaamsche volk er onder t( houden, die, met al de hartstocht var hun laaiénden baat. ons volk voortdu rend remmefi in zijn opmarsch naai meer welstand, naar liooger geestes- cven, naar zelfstandigheid. Men treft er aan in de behoudsgezinde-katho lieke partij, doch er is ééiie partij die het er off aangelegd heeft al die gie ren, al die root- en woekerdieren ir haar-schoot samen te brengen, het i- de weleer roemrijke, thans enggee„sti ge, kortzichtige, halsstarrige, klein burgerlijke liberale partij, wijderde tijd dat liberaal in Vlaan deren niet hetzelfde beteeketide als •franskiljon, icnegaat, verrader van taal. stam volk en natie, een tijd dat er in de stad der Sinjoren, in dc stad van Artevelde, heel Vlaanderen door, liberalen aangetroffen jVerden die niet luisterden naar liet parool uit Brussel en Parijs, die op staatkundig en taal- yebie'l door dik en dun, spijts laster meening Vlaai mende zweepslag voor de Vlaam- 'staatskatholiekeiv voor de Bcl- ische socialisten. Zij heeft het sche 'stuk i ■o'sK rderligden, die nie vazallendienst va ilen te likken vai Ss de tijd van Jai nrangist. njp v het Zuiden, d« Marianne. Het Frans, Willcms, ien evenals voor de .helden van 18.30 doodgewone .muiters waren voor dewelke een strik aan een boom nog veel te goed was liet was de tijd van Jan en Theodoor Van Rijswijck. van Delvignc, die alles behalve paraat waren om te kruipen vóór den eeuwenouden vijand van Vlaanderen. VAN ORANGISTEN TOT MANIAKKEN DER BRABANCON- NE EN MARSEILLAISE. Het is een verdienstelijke daad ge dweest van den socialistischen leider Kaïjiïel Htiysmans. er. de allereerste in het Parlement op te wijzen-dat het onder de hoerrah-patriotten, van be den teil dage is dat dc stugste oran gisten in en na 1830 te vinden waren. Orangisten waren zij die niets ge meens wilden hebben met de muiters van 't Jaar 30. die trouw bleven aan de Groot-Nedèrlandsche staatsidee, die huideadressen stuurden aan den koning der Nederlanden. De verplet terende meerderheid dier orangisten .waren liberalen. Deze zullen te dien tijde wel nooit vermoed hebben dal hun naneven, honderd jaar later, zouden verbran den wal zij aanbaden, de steunpilaren zouden zijn van de Belgische-Fran - sche .verdrukking, niet «gier» en drek zouden gooien naar al wat Neder- landsch is, naar al wie den opstand predikt tegen de leliaerts der twintig ste eeuw Dat de liberalen van heden den haat der verdoemden voeden gen al wat Vlanmsch en vrij is, heb ben zij nogmaals, ten overvloede be wezen tijden dc De an elf Vlaantsch- - r legen woo rd igert van vier Vlaamsch-nationale. sena- s is dc eerste groote bres geweesl le Belgische vesting. Zij was eer daglicht gesteld Zij heet't van de v laamsching der Gentsche Hoog school, den eersten en oudsten eisch Vlamingen, de meest actueel* quaestié gemaakt Indien men dc woorden eiv ver daringen van sommige katholieke 'oormannen mag gclooven, heeft de chrik voor den' Vlaamschen kiezer, het spook der Viaamsche revolutie, •ngelooflijke, wonderbare, mtraku- lcuze bekeeringen verwekt. Men- schen; die, een paar jaar geleden, nog lawaaierig en rumoerig in de straten der hoofdstad manifesteerden tegci alle. mogelijke verylaamsching de: Gentsdie Universiteit, tegen de min ste toegeving 'aan den Vlaamschen rcchtseisch die de vervlaamsching et hun Franco-Belgische jjnechten- lentaliteit heetten «eene misdaad tegen den geest», die de Nederland- sche taal betitelden als een «hotten- lotsclie gewestspraak, onbr'uikba; hooger onderwijs», leggen zich thans neer bij de algehccle •laamsching. dc onverminkte n nalisecring der Gentsche Hooge- school. In de Kamers is er duidelijk een verpletterende meerderheid afge- teekend tot inw illiging van het eerste dewelke inwilliging nochtans fataal in afzienbaren tijd moet leiden tot dc oplossing van den Belgischen beidsstaat. DE ONHANDELBAARHEID DER LIBERALEN. - Er is echter eene partij die, tróts het gejank van een paar out-siders, onverbiddelijk de ooren gesloten houdt voor den wekroep van bet Viaamsche volk, die als de meest hardvochtige," onmenschelijke slicf- ider striemende zweepslagen-blijft tdcelen aan bet jonge Vlaanderen, :t is dc liberale partij Zij blijven hardnekkig in bun boos heid, zij blijven onverzoenbaar in hun zij blijven boeleeren in hun •spel. Gctccketid met het brand merk van den onverlaat, blijven zij, i de treden van het schavot, spuwen het gezicht van de zich zelf eerbie- gendc burgers. Het wapen van de Duitsclre bajonetten is versleten, de banbliksems tegen de activisten zijn onbruikbaar geworden. Zij hebben ïans een niéuwen vermolmden paal itdekt waaraan zij zich, met de anhoóp 'van den drenkeliing, vast klampen, het zijn DE RECHTEN DER MINDERHEDEN. le Viaamsche nationalisten zijn de sten geweest .om de rechten der minderheden toe'te juichen. I-Jierdoor 'orden immers, in de taal der nationale overeenkomsten, bedoeld de rechten eener elhnische gemeen schap. van een nationaal geheel iden staat Zoo heeft men de Duitsche minderheid in liet d< larigeliechtc deel van Tyrólen. de Magyaarsche of Höngaarsche g p in Yoego- of Zuicl-Slav nationale minderheden, zij liet als enkelingen onder de ij vormen ecu compacte eigen gebekte massa, Dit is iets heel anders dan enkelin gen welke, te midden een gaaf geble ven volk. omdat ze van vreemden bloede of bastaards zijn. het recht op- cischen builen de genieenschap van dit volk te leven en dit recht willen bekrachtigd zien door e wetgeving Het hoeft geen be- >g dat dergelijk «recht» eenvoudig geen «recht» doch een privilegi voorrecht is Geen énkele nat wereld duldt dergelijke antinationale .voorrechten. Het zal door de geschie denis als een onuitwischbare schande aan den Belgischen staat aangere kend worden dat honderd jaar lang gansch de wetgeving er op gericht was om in Vlaanderen de voorrechten der «franskiljons» te dienen, dat de Belgische wetgever gedurende een gansche eeuw getracht heeft dc Viaamsche gemeenschap te worgen ten voordeele van enkele ontaarde nobiljous welke zich, dc eeuwen door, vet gemest Hebben op den rug van Vlaamschen burger, den Vlaani- Het is niet, omdat in eene stad zooals Aalst, welke bij de veertig dtjizen inwoners telt, een stuk of wat amilles' Fransch parlesanten dat, on danks de tienduizenden Vlaamsch- :prc-kenden, het Onderwijs, het Ge recht. bet Leger, de Staatsinrichting ranselt zijn. Die hceren had den hel te gemakkelijk. Zij hebben honderd jaai de lakens uitgedeeld, er ii zorgende dat deze lakens altijd hun eigen geldkö'.ïcrs !c recht anien. Zij beroepen zich thans op e tot harstens toe gevulde gcld- koffers .111 zich, eeii elite, een keure. Ien uitgelezen groep te heeten, liet ziin de schandalige-voorrech- en van dérgehikc iajchalzen w e liberale partij, le ffirti de la Fran- c-, de partij 'van frankrijk, wil bes igen. Het is voor deze antinationale, ■ngewettigde, onzedelijke voorrech- en dat de liberale' parlementaire jroep de oiinoenrcjijkstc «chantage» ■leegt welke ooit in 's lands parle- nenlaire- geschiedenis is Voórgeko- DAT RAS VAN CAINS, VAN BROEDERMOORDENAARS MOET VERDWIJNEN Hen l.atijnscl-, spreekwoord z.egl dat dc godheid met verblinding'slaat deze welke zij in het.'verdcvf wil stor ten. Dit is ten volle waai voor de libe rale partij. Op fict oogenliiik dat wij dit'schrijven moet de katholieke par tij nog samenkomen'CSU ten eindbe slissing te trelTens opz.ichtcns het ul timatum der liberalen. Wij hopen vurig, laat «nsechfqr dadelijk zt dat dc Viaamsche katholieken h woord niet opnieuw gullen eten. gezegende schrik voor den David het Belgische Parlement, voor groeiende, stuwende frontpartij rech te hunne ruggt dit Parlepicnt. dank ztj de een periode,van negcerings- loosheid inluiden, moest de koning op d van 1930. verplicht zijn de Kamers te ontbinden en nieuwe •érkiezingen uit te s'chniven. dan zul- tot de Maas, in Oost test en NoortT en Zuid, in laainschc arrondissementen een ieuwé Borrnsvcrkiezing gehouden •orde. Dan zaK het. Yl.iofcische volk de laatste liberalen vvefke in Vlaanderen erkozen werden, naar de hel der ver- ihaledijding sturen-. Dan kraakt de Bclgick Ons Praatje GUSTJE PEELAERTS. Hij woont in Hcrcnthals en in "J t dat t de Een hatelijke motie van de liberalen. vergadering van dc libérale P van Kamer en Senaat, YVoens- gehotfden blijkt, zoo: end-. Linket kwent te zijn en vrij, dan zouden zc y't leven eens probeeren met de socialisten die een statuut voorstel len dat hat hunne evenaart en op geen gebied grooter vijanden zijn van den kath. godsdienst en princie pen dan de liberalen. die hen kan veranderen ze zijn be last met de erfzonde van de karak terloosheid en de afhankelijkheid en daar is niets tegén te doeti De liberale groe ij de schenken hun umti.e ministers voor het tot-stand- irengen. onder de leden der regce- ing, van een akkoord, waaruit tcti- ninste blijkt L Dal .gvcuerlci vijandigheid I Kamer bestaat tegen de Fransche cuituur aanzien van het inrichten va fransche leergangen aan de vet mschte hoogeschool van Gent: 2 Dat de taalminderheden wot geëerbiedigd bij het regelen va ger en middelbaar onderwij: het inlasschen in dc wet va nader te bepalen modaliteiten.» Senaat Ze radrtatei de Grond wet en doèn water in Stemden voor deze dagorde MM Vautliier. Forthomme. Hic- quet, Dicrckx, Masson, Boel. Petit- iean. Van Doorné, Lippens, Neven Claés, Jabon, Hymans, Huysmans- Van den Nest. Despret, Devèze. Dig- neffe. Hcnricot. Beauduin, Baelde, Boeckx. Dens, Joris. Oiiinottc. I" co, Magnétte, Marquet, Yro( Stemden er tegen Duchate riart Tot das j thui ingt is de e e hart e Peelaert! -t van 't nieuwe Vlaanderen et >m draagt hij mef fierheid z.'i ?n z'ti overtuiging, z'n harmonie: n leetiwenspeld. z'n haren en z't tierig wezen van dc Kempen to ;e. «ver Vlaanderen, z'n vader- - hij rk 1- K-linken "t Viaamsche lied. de Ttsche lacli, de Viaamsche strijd- tamsche pint, en Güstjj harmonicasteni bijt en bezingt* jubelt eu ti gebiedt zonder verpoö: acht, smeekt den lieelen ichaafd roei? Gin Van het lledaagsché gebeuren en de alle- lag'sclte zorgen merkt bij niet veel ij zingt niet om den broode en hi niet heel waar als hij zegt tot z'r ild publiek God zal 't u .lootten er zal ze vasthouden. Gust is niet gemaakt om ze vast tc >r de werkelijke dinger eel aanleg. houden e itie van de liberale epen die niet 31 tegen 15 si t goedgekeurd werd.-De formuttl den heer Jaspar en van de katho lieke Vlamingen werd op deze verga- lering verdedigd door de liberale mi nisters Hymans. Janson. Lippens. Va'Uthiér. Forthomme. Zij, werd lis- streden door de HH. Pater, Jennis- sen. Bovesse en anderen. De meeste tegenstanders verklaar den evenwel dat zij dc vervlaam sching van de hoogeschoolvan Gent zouden goedkeuren indien die vlaamsching als het eindpunt var Viaamsche vraagstuk kon beschouwd (orden.Xu dat die vervlaamsching nkel als een begin van zoogenaamde «toegevingen» aan de Vlamingen wordt beschouwd, kunnen zij er Het is typisch dat de Brusselsche en Viaamsche liberalen dc hardnek kigste bekampers waren van he' minste Vlaamsch recht. Al de liberale mandatarissen van Oost-Vlaanderen tebben. zonderuitzondering teger enige toegeving gestemd en aldm 't bewijs geleverd dat ze, wat wc iltijd hebben gezegd aartsvijanden zijn, onwaardig een deel van he* Viaamsche volk te vertegenwoordi- De houding van de 'iberale groej s ecnigzins voorloopig; op 1 Decem ber moet de liberale landelijke raac 'prgadercii om de beslissingen dooi le parlementaire groepen getróffer te bekrachtigen of te verwerpen. Op het slechtste genomen is de-re- yeeringskrizis vermeden. Dat de kath. Vlamingen met een {roep van wal steken die het voor behoud heeft gemaakt in de motie isaamgevat blijft alleszins onwaardig on maakt elk bestuur in de naaste toekomst onmogelijk indien de kath Vlamingen het Viaamsche vraagstuk willen oplossen volgens het beginsel der eentaligheid van Vlaanderen. Indien ze den moed hadden konse- En toch is z'n kunst dient Vlaanderen en z'n nationalisti sche overtuiging. Want geen politie ke propagandist werkt met meer ovet tinging dan Gust erf,zeer weinige be reiken het resultaat van Gust met z'r harmonika ëh-z'n'lied. Want hij be reikt die voor ons niet te bereiken zijn hij roert, hij sleept mee wie koel, 'verschillig en" vijandig staan voor en hij doet tneer, hij doet ze zinj onze ruwe arbeiders, onze boeren i schën boer, den Vlaamschen arbeider, als hij weg is leeft in 't hart en op den hun wijn -t onderzoek naar de geloofs- eti der nieuwe mandatarissen in Parlement is afgcloopcn. Tn den tenant hebben de heeren der meer derheid een loopje genomen met de rond wet Volgens deze inrichtende wet van len Belgischen Staat mag men niet tot orovinciaal senator .aangeduid mond den strijdzang en liet lied der opstandigheid voort. Hij woont' in Herënthals en z'n adres is Gustje Peelaerls. harmonicaïst. Hi is er gekend. Hij vraagt weinig geld, maar nog al veel pinten. Als ge Hem roept komt hij hij «eg iis-'dan zult kenne twintig Gttstje Beelai deel tiitgem vincicra'ad. <.,J)c katholiek Lammertyn Ciit West- Vlaanderen verkeerde in dit geval. De. commissie welke de ge- 'oofsbrieven moest onderzoeken was de kluts kwijt en bracht twee tegen- *estelde stemmingen uit In open bare zitting bestreed onze afgevaar digde. a'dvokaat Van Dieren, met een •nacht van beweegredenen, de vali- 'angs den anderen kant der barrika- dc. luidde dat M. Lammertyn een goede Belg u as en dat rle grondwet dan maar naar den rommelzolder tnocst vcruizen'. De verkiezing werd goedgekeurd en. zonder kikken of blozén- zwoer M. Lammertyn trouw aan dc Grondwet En wij zouden ons moeten genee- ren om dc Belgische Grondwet aan onze zolen te lappen Dinsdag en Woensdag ging men. onderscheidenlijk, over tot dc aan stelling van het bureel van Kamer en Senaat. De heeren Tibbaut en Magnette werden tot voorzitter hër- Dc zoogenaamde Vlaamsch Ver- bonder, de katholieke afgevaardigde, M. Tibbaut. heeft de openingsrede •Heen in de Fransche taal uitgespro- cti. Voor hem is deze de taal der ■fficieren en der notabelen. Bij het lot zijner rede. heeft deze pleegzoon 'an M Van Cauwelaert en medelijs- er van M. Rubbens cry aan het •dres van den ouderdomsdeken, M. Jiffer die zijne rede in dc bgidc talen 'ield, een schepje kocjongcns- laamseh bygedaan. Derwijze heeft lie katholieke Vlaming bewezen lat volgens hem het Nederlandseh log altijd maar alleen goed is voor choüwvagers en kindermeiden. Dan heeft dc Grootmeester der oge, M. Magnette, afgevaardigde •oor Luik; die door de katholieken bij acclamatie tot voorzitter van den senaat herkozen werd. blijk gegeven Van meer goeden wil. De man heeft ander den indruk van dc zegepraal der Viaamsche Nationalisten, van hel verfofygeprofiteerd om, hoe gebrek kig ook wat Vlaamsch te leeren. Hij heeft in zijn openingsrede een Vlaam schcti alexandrijn tttsschengeweven, waarbij hij erkende dat de Viaam sche taal gesproken wordt door de meerderheid der inwoners van den Belgischen Staat. Hij heeft wel dc passie gepredikt zooals Reinaert de vos in liet. werk van Strcuvels, bewe rend dat de taalwetten die zullen moeten gestemd worden niet wijs heid en mate zullen moeten toege past worden, doch men mag nu toch niet verwachten dat iemand die al tijd een verwoede vijand geweest is van al wat naar Vlaamsch riekt, plotseling Borms de accolade zou

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 2