Zitdagen van Mijnheer Hector Plan- cquaert TE K0RTR1JK. Op den eersten en derden Maandag van elke maand van 3 tot 5 ure na middag is Mijnheer Plancquaert sprekelijk ten lokale van «Helpt El kander» Casinoplaats, 11, te Kort- rijk. Eiken derden Maandag der maand om zes u. 's avonds vergadering van et bestuur van den arrondissements- bond met politieke kommissie onder voorzitterschap van M. H. Plan cquaert, in hel lokaal «Helpt Elkan der» te Kortrijk, Het is hoogst wenschelijk vrienden van buitengemeenten de vergaderingen zooveel mogelijk bij- Winter Zondagrust in de Apotheek Heden Zondag namiddag 25 No vember zal de dienst waargenomen worden door G Duthoo. Doornijkstr Wjnterfoyers en kachels; alle mer ken, op maandelijkschc cn wekelijk- sche rekening in «Flandria» 't groot ste krediethuis der streek, 20, Over- lcicstraat. «Het Recht» is wekelijks te ver krijgen vanaf Zaterdag namiddag om 4 uur in de gazettenhuisjes aan de Statie en op de Groote Markt («ar. de pest). Eiken Dinsdag avond om 7 uur, vergadering van den beheerraad der samenwerkende maatschappij «Helpt Elkander». Eiken Zaterdag avond om 7,30 uur, bestuursvergadering van den ziekenbond «Helpt Elkander». Eiken Zaterdag namiddag van 3 tot 5 uur, uitbetaling der werkloozen Nog eiken Zaterdag, vergadering van feest- en prvagandakoralteit. FLANDRIA 1 't Grootste krediethuis der streek. Alles wordt er verhandeld. Direkte afleveringen Overlcicstraat, 20, dicht bij St Amandsplaats. Steunfonds voor «Het Recht». Moeskroen wekelijks 5,00 Deerlijk: R. Vanderschelden e: V. wekelijks 1.00 R, Declercq en Verstraete weke lijks 0,50 Nog wekelijks 2.00 Beveren-Leie. Van een vriend, wak el. 1.00 Kortrijkwekelijks 5,00 Ben vriend V. S. wekelijks 1,00 Sweveghemwekelijks 5,00 Voor bewezen dienst van H. Plan cquaert 5,00 Alle giften worden in dank ont vangen bij R Vanderschelden. De Burgemeester der Stad Kortrijk Gezien artikel 3, titel XI der van 16/24 Oogst 1790; Ten einde herstellingswerken te laten uitvoeren aan de baan van Kort rijk naar Audenaerde, op het grond gebied dezer stad. tussehen de afstan den 2 km en 0.670 kd BESLUIT Artikel 1. Alle doortocht met rijtuigen is verboden op vermelde baan, tussehen de aangeduide afstan den van heden af en gedurende maanden. Het gerij zal afgeleid worden langs de baan van Gent-Kortrijk tot aan Harelbeke, dan langs de gemeente- baan Harelbeke-Sweveghem Artikel 2. De overtreders zullen gestraft worden navolgens artikel 6, titel XI der voormelde wet. Kortrijk, den 12 November 1929. De Burgemeester, d d, Leopold Gillon. Opvoering van Muziekpaljassen. Op Zondag 24 November, te 3 uur namiddag in den Stadsschouwburg, geeft de welbekende tooneelgilde «'t Yzerbloempje», de eerste opvoe ring van het onuitgegeven meester werk «MUZIEKPALJASSEN» in 3 bedrijven met voorspel door Dr. A. Cardvn. Het is een aangrijpend stuk dat zonder iwijfel veel ophef zal maken, ongemeen kleurig en boeiend, wellicht het sterkste stuk van het repertorium. Vzerbloenipje werkt met toewij ding om door regie, spel, decor cn •erlichting, de voorgaande prestaties er te overtreffen. Kaarten nog verkrijgbaar bij den heer Jan Behaeghe, Groote Markt, of lokale 't Zweerd. Feestkalender «VI. Nat. Kr. Volks- patij» en «VI. Nat. Wacht». Lokaal «Helpt Elkander» Casino plaats. 11, Kortrijk Op 8 December groot St. Niklaas- fcest met de welwillende medewer king van den lieer Leo Desscyn Kunst- cn tooneelzanger tc Middel- PROGRAMMA Om 4 u. treedt den- heer I,eo Desscyn op in zijn kluchtig reporto- riom. 1 Eranschc les Monoloog. 2 Jef heeft mij een chik gerefu seerd Kluchtlied. 3 Marleentje Em. Hullebroeck. 4 Den Avapeur Kluchtige alleenspraak. 5 Vlaanderen Veremans. 6 Verstaat eens Monoloog. 7. 't Geheim.der meisjes Kluchtlied RUSTPOOS, 8 Aanspraak tot de kinderen door St Niklaas, cn uitdeeling van kren tenkoeken en lekkernijen aan de kin deren, de oorlogswcesjes zijn even tot dit leest nitgenoodigd cn kosteloos toegelaten. 9 Wanners verhuurt Kamers Monoloog. 10. De Ooievaar Km. Hullebroeck. 11. De Haan Monoloog. 12 De Rekruut Kluchtlied. 13. Antwerpen 3c klas do-ré-ini-fa- il Monoloog. "4 iyiijn Schoomnoedei Deklamatie. 16. Zeg... Weet ge wat een -Vla ming is Gesquière. Dus alwie ccn aangename avond :n gansch kosteloos) -wil doorbren- ;n, weze op post. Ge zult het it niet beklagen. 1. Desseijn is er borg voor-. Op 25 December- GROOTSCH :ERSTFEEST (volledig program- geweldig protest van hel Vlaamschc Volk tegen de stelselmatige verdruk king die het ondergaat 2. Het «Vlaamsch Huis» is het oord waar alle Vlaamsch voelende men- schen elkaar loeren kennen, hunne rechten cn belangen bespreken, strijd middelen beramen om zich als uaar dige burgers in eigen land te doch herkennen Op Zondag 24 November 1929, om 4 Ys u. namiddag, wordt tc Deerlijk in la". «Vlaamsen Huis» Hoogstraat, 4, dc Eerste Algemeene Volksverga dering en Meeting gehouden. Twee name sprekers zullen er het id voeren. ii doen dus een ki-chtige oproep Ie bevolking tan Deerlijk en om liggende. doze Meeting, die dc inzet moet zijn van ccn meer en meer bloeiend Vlaamsch leven, te willen bijwonen. Als sprekers treden op Advokaat H. Plancquaert Meester Rudolf Claeys van Yper. Ailen o Huis» te Deerlijk. Op 29 December loontclavond door de VI. N. Jonge Wacht (pro gramma later) hunne cn aangename feestavon- in voorbereiding in Januari, Fe bruari en Maart. Elkeen die zich Vlaming- no Sfeune de pogingen der Vlaar Nationale Jonge Wacht) toont dat ge uw Vlaming zijn waardig zijl en... wordt Eerelid HO fr. 's jaafs) Steunt onze inrichtingen Wordt lid tan dc Vakvereeniging. Wordt lid van de Zièkenbond Wordt verbruiker van onze Coopc- Wordt spelend of'beschermend lid van ons muziek. Uwe en onze leuze moet zijn Helpt elkander. Inschrijvingslijst om de kosten van ons St Niklaasfeest te helpen dekken. Jef Meuleman, Kortrijk 50 fr. Elke bijdrage ,hoe gering ook, wordt met dank ontvangen, te stor ten aan Philemond Dclaere, reiziger van de Coöperatie of aan Vi Say on, bestuurslid van den zieken- DEERLIJK. Vrienden, bezoekt bij elke gelegen heid uw lokaal, het «Vlaamsch Huis». Daar moet gij elkaar vinden, daar moet gij verbroederen, meer en mcei moet gij vrienden worden uw belan gen ten dienste en Vlaanderen ter bate In 't Vlaamsch Huis zijn eetmalen voor reizigers te bekomen alle van den dag. Vlamingen, Zooals U reeds zal bekend zijn heeft Deerlijk nu ook zijn «Vlaamsch Huis» Het ontstaan van «Vlaamschc Hui zen» in zoovele steden en gemeenten van Vlaanderen heeft eene dubbele groote beteekenis 1. Dit geldt als i het «Vlaamsch - -.chc Nationale De geschiedenis van e 11 Novemberfeest. Gelijk verleden jaar zullen wij noga maals de geschiedenis schrijven van het 11 Novemberfeest met zooveel pracht in Deeriijk gevierd •Dc ondervinding leert ons hoe men et durf en wilskracht, niet doorzet tingsgeest en met den steun van alle goedmeenenden di< n dag kan her denken cn vieren als een hoogdag, als een kermisdag. Ook zullen wij door deze bijdrage kunnen nuttig zijn aan die bonden, aan die gemeenten waar November bijna als ten gewone dag voorbijgaat Dat zij een kijkje en in het bondsnieuvvs of in de artikelen in dc pers verschenen, dat dc photos nagaan die in de tijd schriften te zien zijn en overvloe dig materiaal is cr om iets schoons i louw te zetten 1Enkele dagen voor 11 November stapten in den avond zeven hefboomen gewapend i kerkhof. Daar staat boven plaats van 23 burgerlijke slachtoffers het kanon. Hierover hebben wij reeds geschreven in dit blad."., welnu het werd omgewenteld cn omgekanteld 'tot in een Verloren hoek. Den Zon dag toen de mcnschen ter kerk k- «aren ze heel verwonderd de afschuwelijke mui! van het vuile ka non niet meer te zien Het volk zag dat er op die plaats eerherstel ging gebéuren en dat cr iets zou oprijzen een gewrocht dat dc bewondering :moet afdwingen van dén toeschou- Op Allerheiligen-Allerzielen brand den boven die rustplats twee lanta- rns en hielden heel den avond en heel den nacht de wacht bij de dooden Thans ccn klein woordje over 1 St Niklaasfeest. Het had een bijval de gemeente door en tot in de omlig gende dorpen was die viering ge kend en het is dan niet te verwon deren dat wij letterlijk overrompeld geweest zijn door dc vele kinderen, door de vele ouders cn door de vele toeschouwers. Het was laatst werd alhier de grondslag ge legd voor het stichten van eene plaat selijke afdechng van de Vlaamschc Ziekenbond, cn 'i VI. Nationaal Vak- ■erbond. Goede werkers hebben het ip zich genomen, na de vergadering •ail Zondag avond, tip dewelke de prov sekr. van VI. Ziekenbonden, dc noodigc inlichtingen en raadgevin- en verstrekte, onmiddelijk door te erken Dat het Christen Wcrkersverbond hiermee met al te zeer in zijn schik 1 zijn hoeft niet gezegd, als «e ter. dat ijn beste krachten liet rst zijn overgekomen, en ccn flink aandeel zullen nemen in onze wer king. Goeden moed mannen van Avcl jfhem Steeds kunt gij op alle mo gelijke medehulp rekenen, vanwege de leiders van VI. Ziekenbonden en liet Vlaamsch Nationaal Vakverbond. Doorgewerkt dus en binnen korten tijd zal Avelghem iedereen verrast SWEVEGHEM. Men vcrgetc 16 Decemebcr niet :lag waarop Karei Vanwijnendaele Den voordracht komt geven in ons lokaal over sport cn VI beweging. Burgerlijke Stand. Geboorten - Georgette De Wulf, dochter var René en Elisa Detollenaerc Ootc- ghemstraat Georges Vandenbo- erde. zoon van Julien cn Emelie ndercruysscn, Ooteghemstraat none Vartcauwenbcrghe, dochter n Aimé en Clara Decuyperc, Klein nncstraat. Jacqueline Vanwij- ncberghe, dochter van Gomar en Ju lia Devos, Ootcgheinstr Lvdia De Cntidde, dochter van Julien en Afras ncauwcnberghe. Ooteghemstraat. Lionel Vandeineulebroccke. zoon i Oraer en Magdalena Deconinck, Harelbeekst raat Huwelijken Leopold Ilostens 23 j.. timmerman. Belleghcmstraat en Maria Vandc- mculobroccke, 23 j naaister, Belle- ;hcmst. Gerard Balcaen, 19 j. briekwerker te Ooteghcm en Rachel Vervaeck, 16 j weefster, Blok-EUe straat. Marcel Vanhavcrbeke, 26 j. wever te Deerlijk en Jeannette De- brauwer. 33 j bobijnster. Ooteghem- Ovcrlijdens Emma Vermeulen, 47 j. hi echtg. van Van Assche Jules. ov< den tc Kortrijk, Ooteghcmstr :-groö- -te deelneming. Er zijn kinderen gekomen var Vichte, St Louis, Bcveren en Stacc- ghem, van Kortrijk zelfs. Mee: 1000 kinderen zijn er geweest. Het was een prachtig feest, een kermis dag voor groot en klein; natuurlijk, dergelijke volkstoeloopen en feesten brengen altijd ongemakken maar deze moet men over het hoofd zien. Een toekomende maal kan alles beter geschikt worden en ordentelij ker, tuchtvoller en grootscher nog ingericht worden tot voldoening van eenieder. Over het St Niklaasfeest komen wij nog breedvoeriger terug. I.. D OOTEGHEM. Op 11 November v\ erd door een onzer beste werkers eene omhaling gedaan onder de civielarbeidcrs ten bate van het IJzermonument, die 40 frank opbracht. Goed zoo ijk zoo behoort het tc zijii op 11 Ni ber, herdenkt men ook de nagedach/ Vlaamschc broeders, ge\ tin don I fzor Dó c 1 rot- kc ti relde i den Ijzer Dit strek-' irbeeld aan andere gemccn- AVELGHEM. Wat verleden week begon te en, roert voort, cn flink 1 Zondag partij, moet in de Vlaamschc aange legenheden. juist gelijk in andere estiën. zoolang mogelijk als be- ddelaar dienen om dc behouders, hunne daden tegen'het Vlaam schc volk, bij dat volk, goed te pra- i cn te vcrschooncn om zoolang igelijk de mistocstandén te behou- i cn desnoods de toegevingen op i kleine schaal mogelijk te doen aannemen Lang. zeggen wij. voor dat de kris- i n vereeniging tot stand kwam in j den schoot der katholieke partij be- •ond de Kristcne Volkspartij cn )oit was zij anders dan eene demo- atische partij Y\ ie sprak eerst in de kamer voor erklieden Wie sprak eerst in dc •li behoorlijk pensioen aan de oude kanier voor verzekering tegen vrocg- :ijdige werkonbekwaamheid, voor .erzekering tegen onvrijwillige werkloosheid, tegen tc langdurigen erkdag. tegen dc slechte werkmans oningen. voor menschclijkcr dag- loonen. enz Dat waren de vertc- iwoordigcrs der Kristene Volks- l'riester Dacns, Dc- Daens en Vanopden- VICHTE. Jefkc blijft Jefke, zegt Jefkc. Goed, Jefke. en dat ge rood Jefke of geel Jefke zijt is ons nogmaals Wij zijn en blijven hetgeen altijd geweest zijn en niemand kan ons voor een kazakdraai Verstaan Jefke Wie heeft er het Vlaamschc v ontvoogd vraagt Jefke. De jonj is nog een beetje jong en 't is te v geven dat hij dat nog alles niet zijn duïmke kent. Wij raden hem op onderricht uit te gaan en Jefke zal vernemen dat de vereeniging waartoe hij behoort is komen ach terna 'geloopen nadat anderen Wet werkende volk reeds voor een groot deel hadden wakker gieschud. Wij zullen het u zelf niet zeggen, Jefke. gij zoudt kunnen beweren dat wij liegen, maar onderzoekt het, jongen, on ge zult vast stellen dat Priester Daens, met H Plancquaert cn ande re, de Kristen Vlaanische Volkspartij hebben gesticht lange jaren vóór uwe grocpeering ingericht vva: den schoot der katholieke bew, derspartij. De Kristene Volkspartij is van af haar ontstaan Vlaamsch en demokratisch ge' De organisatie der Kristen Werklie den is van den beginne de slaaf en de schotelvod geweest van de partij der aristokralic 't is te zeggen van deze die vijandig staan tegenover ^eiriokratisch is. De Kristene Volkspartij is altijd eene radikaal Vlaanische partij ge weest die streeft naar oplossing. Overtuigd als zij is dat cr geene vol doende oplossing te vinden is het VI. Volk in den Belgischen v heidsstaat. streeft de Vlaamschc Kristene Volkspartij naar zelfstan digheid voor Vlaanderen, zij is dus loc lie VI Nat. partij. De kristen orga-. riisatic. in den schoot der katholieke partij zooals backer. Petri 'Osch. Wie waren de vijanden van die de- okratische hervormingen De libe llen en de katholieken, die heden nog de nfeesters zijn waarvan de leiders der kristenen de knechten ijn. Onderzoekt eens, Jefkc, of wij waarheid spreken of niet. cn zeg het ons En wanneer hebben de leiders der kristenen het ordewoord gekre gen om vakvereenigingen en zieken bonden in tc richten Als de groote rijke katholieken gezien hebben dat il het volk van hen weg liep cn dat cr eene vrije Kristene Vlaamsche Volkspartij dreigde machtig tc wor den en wanneer ze zagen dat het Waalsche werkvolk socialist werd, De zoogezegde kristene organisaties moesten tot stand komen, in den schoot der katholieke partij, om te dienen als rein tegen de Vlaamsche volksgezindheid. F.n op heden nog staan uwe leiders en gij door uwe leiders, in die zelfde rol. En zeggen dat zulke broekventjes beweren alles te weten en alles ge daan te hebben. Niet voor ons. Jefke, maar voor uw zeiven, jongen, onderzoekt eens een beetje in het verleden eer gij schrijft of eer ge laat schrijven. Jefke vraagt of dat ontwikkelde mcnschen zijn die van het katholiek syndikaat bij ons zijn overgekomen. Dat zijn ten minste menschcn die er ids ai weten van hetgeen wij hooger hebben aangehaald cn die dagelijks door ondervinding lccren. Kortaf gezegd, Jefke wij geloo- vcn dat het dc meest ontwikkelden zijn, zoo te Vichte als elders, die van uw syndikaat naar het onze komen.'. Ziet eens, Jefke, naar Iseghem en wat cr sedert al gebeurd is en nog aan 't gebeuren is in andere plaatsen, dat zegt meer d*n woorden, dat zijn bewijzen Maar bij al uwe woorden voegt gij geen enkel bewijs De VI. Nat. doen niets anders dan nadeel aan de werkersbelangen, zegt Jefke Praten, praten, jongen, voor de gaaien kunt gij, maar bewijzen doet gij niet noch kunt gij niet. Een pille- ke tegen al die praatziekten ziet eens de loonen der Jacquardwevers van Deerlijk cn Ingelmunster. Te Deerlijk hebben wij mee te praten in die zaak en 5 t. h. loonsopslag kwam er. Te Ingelmunster waar de kristenen de macht zijn kwam de opslag niet. Te Deerlijk zou moeten met 15 November opnieuw 5 t. h. verhooging komen doch dc patroons stellen de voorwaarde dat te Ingel munster eerst de eerste vijf moeten gegeven worden aangezien het het zelfde werk betreft. Wat doen de kristenen Zij laten maar voort hun ne leden-te Ingelmunster aan het werk zonder loonsopslag. En dat komt spreken van onderkruipcrij en ioonbedervcrij Kan 't gaan voor ne keer. Jefke Ge moet het maar zeg gen... Heel Jefkes praatartikel i> eene aaneenschakeling van onwetendheid cn leugens. Jefke schrijft ook dat w ij eenige jaren geleden onze werk- stakendc leden niet meer betaalden. Daarop antwoordn wij Als cr een onzer leden, of iemand die bij ons lid geweest is, kan gevonden worden die iets te goed heeft over staking of gelijk wat anders, hij mag gerust af komen Hij mag komen bij Juul en Juul zal zorgen dat hij bekomt het geen hij kan bewijzen te kort ontvan gen te hebben Is dat niet schoon Jefke en is dat niet stout gespro-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 3