Helpt Elkander Een Vlaamsch-N ationaal voorstel tot opruiming1 van krotwoningen en barakken. ONS VOORSTEL Wij stellen voor, de barakken en krotwoningen af te breken en te vervangen door hui zen van 17,500 fr. Veredelde Landbouwzaden KENNOF - SCHEPENS ken Allo, Jefke, haal Maar sprekend,*: van zijne leden hij werkstaking naar het werk te hebben gezond.en, onder bedreiging dat ze niet meer gingen betaald den, niet dat verwijt k; Jefkc-r zeker wel bij vereeniging en wij gcloöve t wij daarvoor verscheiden jaren moeten achteruit gaan, Bcdènk ti eens, Jefke. Sprekende van onderkruipers c werkbedervers, ware ik in uw plaat: Jefke, ik zou voorzichtiger zijn ec ik spreek en bedenken of dien stee niet op mijri eigen kop kan terecht komen. Want wie zelf den wettelijk, achturen werkdag regelmatig ovc schrijdt mag niet luid spreken. Jefke vraagt of onze bazen, on eigene leiders, al de S t h. gcgevi hebben, Jefke, gij weet zoo goed als wij zelf dat wij geene bazen, geene leiders hebben die bazen zijn. Spreek eens rechtuit, jongen en zeg wie die bazen zijn die gij bedoelt en wij zul len die zaak nog gemakkelijker klaar trekken. Wat inccr is, Jefke, waarom pakt gij bedoelde bacn niet aan, wan neer zij in foute zijn Toe, begin er aan en wij beloven u onze volledige medewerking Moet gij nog meer hebben, Jefke Wij hebben zooveel mogelijk de persoonlijkheden weg gelatenw ij houden niet aan den trant van Jefke, Daarbij wij achten ons overtuigd dat onze lezers inccr houden aan zaak rijker lezingen en uiteenzettingen en daarom volgen wij Jefkens voorbeeld Ware het nu dat Jefke nog dingen te weinig toegelicht vindt hij mag het zeggen wij zijn ten zijnen dien ste en alle inlichtingen die hij nog van,ons verlangt kan hij gratis be komen. Daar, Jefke,, blijf gij nu Jefke, hetzij geel Jefke of opnieuw rood Jefke, dat is voor ons gelijk. Wij blijven Juul. De Vlaamschc Nationalist Ï5 verschenen ter Drukkerij «Exel- sior» te Brugge Lenteleven door C. Astaes en De Maalstroom door Con stant Deckels. SPAARBANK Casinoplaats, Kortrijk Leden Plaatst uwe gelde,, in u iigene inrichting. Grootste intresten Zekere waarborg Bureel dagelijks open van 6 tot Hoe eenieder- een ei,jen huis kan bekomen voor amper 100 fr. te maande, met een levensverzekering inbegrepen. Partijgenooten, Heibargie-rs, Winkeliers KOOPT DE SIGAREN merk Helpt Elkander De beste. De goedkoopste Vraagt prijzen aan de S. M. Helpt Elkander», Casinoplaats, 11, KORTRIJK DE DOORSNEDE. Men ziet hierop de kelder, met een raam getee- kend. Wanneer de kelder aan den buitenmuur komt, dan kan dit raam best daarin geplaatst worden. Wanneer echter verscheidene woningen aan eikander worden gebouwd, steekt men het raam :ti Jen houten zijwand van den gang in huis. De maten dienen nauwkeuYig in acht genomen om de trap goed te kunnen plaatsen. Men ziet dat de twaalfde trede half op de beton- balk moet liggendat de dertiende trede d< plaats vormt. De balken van de rustplaats liggen 10 op de betonbalk en aan het andere einde zijn gekapt in een dwarsbalk, die opgehouden wordt door de planken der aftimmering die van de boezem der roostering komen. Zoodat de rustplaats in de achterkamer hangt, zonder plaats in te nemen. Er is een meter plaats tusschen de eerste trap en den voorgevel om de voordeur goed te laten open draaien. DE AANBESTEDINGS-VOORWAARDEN. ITet is niet aan te raden een huis te laten aanbe steden zonder volledig bestek met opgave der eenheidsprijzen. Er moet te voren bepaald zijn hoeveel steen er in elke gevel zal gaan, welke zwaarte de houten balken en planken moeten hebben, hoe groot de waterputten, enz., met voor elk artikel den prijs afzonderlijk. Deze noemt men eenheidsprijzen. Wanneer men dan onderwege iets wil-veranderen, bijvoegen of weglaten, dan kan men dat aan de vastgestelde prijzen doen Komt men bijvoorbeeld bij het graven van de grondvesten op een slchtc plaats, dan mag het fundament verzwaard worden, en kan de aan nemer meer rekenenvolgens de eenheidsprijzen die vastgesteld zijn. Maatschappij De Landbouwers Gras- en Hofbouwzaden, enz.; Plantaardappelen uit Friesland, Zeeland en Duitsch Polen Bureelen en Magazijnen Akkergemstraat, 79, GENT Land van Waesstraat, 168-170 (Daampoort) Telegramadres Kennof Gene Postchf-ck 62396 Overal worden goede agenten gevraagd. Vraagt prijzen er stalen bij volgende agenten Henrl Caveye, Harelbeke Araedé Vandevelde, Anseghem; Almé Van Gheluwe, Sweveghem; Jules Vlaene, Ceurne. VOORBEELD VAN EEN LASTENBOEK voor het bouwen van een werkmanswoning. 1) De woning wordt gebouwd voor rekening v te hier genaamd de eigenaar. 2) De woning wordt gebouwd volgens de plannen onderteekend door den eigenaar en aannemer. En volgens metingstaat ofte bestek er bijge voegd. 3) De aannemer verklaart op eigen kosten, ver antwoordelijkheid en gevaar heel het werk uit te voeren, al de noodigc materialen te leveren en te gebruiken, volledig afgewerkt met sleutel op de deur, mits en voor zijn aanbestedingsprijs. 4) Het is wel te verstaan dat de aannemer zelf den goeden of slechten staat van den grond zal i; zien. en meer of minder sterke vestingen zal maken naar gelang het noodig is. 3) Er zal van al het werk een afrekening gemaakt worden, berekend op de prijzen van het bordereel, dat door den aannemer is ingevuld. 6) De aannemer verplicht zich het werk volledig uitgevoerd te hebben binnen de maanden de aanvaarding, zooniet verplicht hij zich een boete te betalen aan den eigenaar van 25 frank per dag vertraging. 7) De aannemer zal gedurende de eerste 6 maan- :n na de aflevering van het gebouw alle aan het lichtkomende fouten herstellen. Gdurende de uitvoering zal de aannemer zich moeten gedragen naar de reglementen op het bou wen in toepassing in de gemeente. Hij zal al het noodigc doen, tot het bekomen der noodige toela- 9) De eigenaar behoudt zich het recht voor de verbintenis tc verbreken, wanneer de aannemer zou getracht hebben te bedriegen op de kwaliteit of de hoeveelheid der materialen, of wanneer de aanne mer hel i\ erk vedurende 3 dagn zon erlaten. 10) Dc betalingen zullen geschieden volgens den vooruitgang van de werken. 10 ten honderd zal af gehouden worden tot 6 maanden na de aflevering van de woning en de laatste verplichtingen zijn nagekomen. 1 aterialen moeten van goede hoedanig- den duur van het gebouw te verze- x 4,70 breed x 0,30 5.217 verdiep voorgevel 1,25 hoog x 4,70 breed x 0,20 dik 1.175 puntgcvel 0,20 dik 1.175 achtergevel, 4,95 hoog x 4,70 breed x 0,20 dik 4.652 Puntgevel 0,20 dik 1.175 binnenmuur tot aan verdiep 3,70 hoog x 4,70 breed x 0,20 dik 3.478 erdiep binnenmuur 1,25 x 4,70 x 0.10 0,587 0.15 6) GEWAPEND BETON Voordeur 1,35 x 0.2 x 0,15 Voorraam 1,9 x 0.2 x 0.2 Achterdeur 1,2 x 0.2 Achterraam 1.9 x 0 2 Klein raam 0.6 x 0.2 x 0.1 Bovenramen 3 4 x02 x 0. Trap binnenmuur 1.8 x 02 x 0 1* 7) ROOSTERING. Balken v 3x2 28.090 M 0.040 M 0.076 0.036 0.076 0.018 0.136 0.136 0.064 0.582 M 11) Al de heid zijn oi 12) De zal uitsluitend bekwame werk lieden gebruiken De aannemer zelf is gehouden zich op het werk te bevinden als hij daartoe uitgenoo- digd wordt. 13) de aannemer is verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen toegebracht worden aan be staande gebouwen, or aan rioleering, of gelijk wat 14) Al de werklieden aan den bouw aangesteld zullen tegen ongevallen verzekerd zijn. 15) De onder-aannemers welke de aannemer als deelhebbers in zijn aanneming opneemt, zullen bij gebeurlijke'geschillcn niet herkend worden. Aldus opgemaakt en sa»v«n-d te Au» de eigenaar, ie nzamcmei Indien de aanbesteding bij inschrijving ge beurt. dient dit door de verscheidene inschrijvers onder verzegelde omslagen tc geschied» en vasten datum ea vast uur. Het huis heeft een óppervlakte overiaetc* van 36.72 Metingstaat en PrijsboTdereel 1) POMPPUT. 3 r n 1 n iti gewapend Prijs geplaatst 2) EFFENEN van het terrein 3) DELFWERKEN voor grondvesten., gemiddeld 70 cm. diep en 50 cm. breed. Zijgevels lang 7.6 at. Voor- en achtergevel lang 4 4 Binnenmuur en schouw Totaal 4) BETON van gebroken steen voor onderste gedeelte grondvesten, 50 cm. breed en 30 cin. hoog 28.50 loopende me- r.. Totaal 5) MEiTSELWERK, goede baksteen in de streek, met mortel bestaande uit ui deel zakjeskalk en een deel zavel. (Des winters een deel artificieele port land cement en twee deelen zavel). Kelder met gemetste trap Zijgevels 4,95 hoog X7,20 X 0.20 dik Voorgevel, tot aan verdiep, 3,7# hoeg Aantal Ankers met twee dwarsche bandijzers 8) KAP, lang 7.35 meter Halve balk (7 x 9) in de vurst en twee halve balken voor muurplaat Totaal 2 gordingen 7x18 cm. x 7.35 30 kepers 7x6 cm, x 3.65 m. Pannelatten 26 lengten van 7,35 M. Cementplaten, binnen gesmeerd Vurstpannen geplaatst Bekleeding in hout van 12 mm. «ver stekende dak 9) RAMEN, met telkens twee open draaiende vakken, rood Noorsch hout, glas inbegrepen 2 stuks van 2 x 1.65 ra. 4 stuks van 1,25 x 1.4 1 stuks van 1.25 x 0.5 Totaal 10J DEUREN met hun inlijsting. Voordeur met bovenlicht 1.05 x 2,85 Achterdeur 1.05 x 2.35 Binnendeuren 3 stuks 0.90 x 2.15 1 stuk 0.95 x 2 beneden 1 stuk 0.80 x 2 kelder 22.05 2| 14.7 Ij 109.50 191.— 468 stuk 7.35 li 2.50 m! Beneden in wilt Boven id. 12) Vr.OER kleur, geplaatst 32. 13) T'I,ANKEN-VI,OER boven X duim 29.5 Mi 4) TRAP in beukenhout, 18 treden met leuning aan 13 treden 18. 15) TRAP-RUSTPLAATS 4 lengten balk van 0,95 lang .3 80 j Plankenvloer en aftimmering X 2.MÜ 16) AFSLUITING KELDER, half- duimsplankcn met noodige kepers en iste kcldcrruit 2.5 M3 17) SCHE1DSWAND boven tusschen vee achterkamers in y< duinis en plan- in met kepers 9— M< 18) SCHETDSWAND in voorkamer en achterkamer naar trap 4.M2 19) AMRRIKAANSCHF, POMP, met 4 meter galvanisébuis van 5/4 geplaatst 20) POMPSTEEN in beton 21) SCHOUW BORDEN in granilo een stuk van 90 x 20 cm, een stuk van 90 x 25 cm. Totaal 4.05 m; 22) PLAATSING van het houtwerk dagloonen en nagels 23) BEIRPUT geplaatst 2M1 TOTAAL fr. De aangegeven prijs is voor huizen met twe in mekaar gebouwd, muur gemeen, en aan de een heidsprijzen van den dag berekend.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 4