Be Keikoppen van zevendries Onze Senator Van Mierlo 5 Jongste lid der V Kamer Bij verrassRS de grootste verras- Hoe hij in den muizenval werd ge zél t' vermoedt wel wie de lasso heeft geworpen, maar zekerheid heeft hij Toen hij op dien vroegen morgen uit zijn bed werd gezet, met de co plimenten van Thomas, en hij groot negligé de, wegens de omst; dighfden in extremis opgemaakte kandidaatstelling onderteekendc, had hij alleen de zekerheid dat er hem geen gevaar was om hij de v de senatoren in de bloempjes te - den gezet De nationalisten imt beschikten slechts over 11 stem en 15 waren er nondig om een slacht offer in 't Oudemannenhuis te krip „gen, waarin liij nu toch het kakel- Neen. anders had hij nooit zijn vin geren verbrand Bij elke vroegere gelegcjiheid heeft bi. Igeng< i 'iigen en koppig gewei gerd. 't 1? een wringer I «Ün olibrius» vertaalt de Libre Belgiqtie dit heel dcrid woord en de sieraad van het an- dc-rs vol water geschoten proza vai De Kempenaar. Een wringer int- en Senaat te blijven. Tegenstrever' hechten aan sommige woorden eer andere beteekenis zoo werd onder den oorlog verrader gehceten wie trouw bleef aan zijn vroeger ideaal, Raymond Colleye heeft dat eens moe dig, in 1917, in een Parijzer blad er kend «La-bas on appclle traitres ccux qui n'ont pas trahi M<iar ze hebben hem niet een strop moeten vangen. Ik heb daar immers geen tijd voor zei hij, Thomas antwoordde s Woens dags moet ge toch naar Brussel voor de Beurs.» En mijn zitdagen Want gij hebt uoor eeuwig het stieltje van volksvertegenwoordiger eil senator bedorven met uw systeem van wer ken en wroeten voor de menschen en ziitdagen houden I f «Daar kunt ge een bekwaam se cretaris mee gelasten.» «En wie zal cr mijn redevoerin gen opstellen «Daar zullen we nog wel enkele nachten voor vrij hebben, en... met de hulp van enkele priesters en pa- En de twee wichelaars konden el kander niet in de oogen kijken zonder te glimlachen Zij dachten aan hun verweer en hun eerbiedige cor- "espondentie met de Ih ijkheïd eil aan de arti niel in De Volksgazet. Ja. Kamïel weef bet. en Kamïel alleen, wie hem n die nijpende omstandigheden van roeden inkt heeft Hij zit cr in. En nu z.al hij nog tijd nu tak te kwijten, zooals hij ;ch kwijt van elke taak die hij op ju schouders laadt. En daar ligl it op Handelaar en hij veraar, in grootcn tij! de toekomstige Gevaerl van 'urnhout, zeggen sommigen heeft lij voor de Turnhoutschc nijverheid -erscheiclcne nieuwe markten icnd tut hiertoe onbekend. En ijn cartonnagè-specialisatie is ardig op weg om Turnhout daarin en nieuw mqnopool te verzekere Hij is ook drukker. Uitgever alleen an revolutionaire hoeken als daar i |n de Geschiedenis der Nederland- sche Letterkunde, Eer Vlaanderen ergaat, Ons Geestelijk erf (tijd- chrift), In Scandinavië (inhoudende en aardig stukje biographie van on- en senator, want Neef Joan is J. Van Mierlo en een paar boeken Ward» Hermans, geschreven, heeft iemand gezegd, met dé lans van Don Oüichottc. Ilij is daarbij zanger in het koor m Jet Brandt, trouw aanwezig op de repetitie zoowel als op de uitvoe ring, cu vader van, voorloopig, twaalf Daar zijn vele senatoren die dat ■oordje voorloopig niet meer kunnen Toen Roos de baker het zevende aontje, bracht, zij Mevrouw Van Mierlo «Gaan we nu als peter den ingi vragen En Jan, toen nog senator Van Mierlo antwoordde laconisch, zooals dat in zijn aard ligt We zullen,.. Jcf Simons vragen.» En jef Simons kwam, in jaquette n grijzen hoed, maar met zijn buis een kartonnen doos gepakt, paraat oor allé omstandigheden. «Dat ding moogt gc ingepakt laten, zei de gelukkige vader, «waar ooievaar zoo regelmatig op bezoek >mt. worden alle ceremoniën tot hun nvoudigstc uitdrukking herleid.» Inderdaad. De auto kwam voor lof Er in stapten Roos de linker met den te doopen Jozef Van Mierlo «ju- nissimus'», de fiere peter, de gelukki ge vader en zijn broer Prof. Dr Jos. Van Mierlo. junior. S. J„ die kwam om te leeren doopen om Dré den chauffeur niet te vergeeten. Ge kunt wel heel de wetenschappe lijke wereld revolutionnceren met Geschiedenis der Nederlandschc let terkunde. gesteund op nieuwe bron nen. lezingen, vergelijkingen en ii prefaties, en toch maar een. leerling zijn in de doopkunst. Een heelên minuut rijden, stoppen. Naar de doopvont. De pastoor was er nic-t Wel de onderpastoor die bereid willig- zijn taak aan den Jezuïet ov droeg De koster zorgde voor het n «Ge kent nog latijn, eb, Jef (Dit tot den peterji «Jawel, pater.»' En de ceremonie begon onder de waakzame hoede van Roos de baker, die mede hielp zorgen dat alle rubrie ken hun .recht kregen,.want op dit rrcin staat Roos heel wat sterker a de geleerdste Jezuïet. En als alles met' klank afgeloopen as, zei de gelukkige vader tot vreden glimlachenden koster «Tot toekomend jaar En. met de hulp van Mevrouv den zegen van den lieer, hij heeft woord gehouden als immer. Zoo is hij nu van eersten tenor i 't hoogzaal van 't li. Hart. een d eerste tenoren geworden in het ko :1er Vlaamsché politiek. Ik geloof niet dat bij het lastig zal hebben om zijn partij te zingen. De Y'lnamsch-nationalen hebben imr t zeil 1 Kn kijk eens met wat een keur- ■ndc van supporters zij staan in ons gezegend België nog Koning Albert 'verlangt dat de Vlaamsché kwestie opgelost weze vóór 21 Juli 1930. En links en rechts deelt bij reeds gepaste wenken uit. Kroonprins Leopold meent het zoo listig dat hij door de contramine de frontér van 't Hof wordt genoemd. Minister licyman is vast overtuigd dat 't zal gaan hij heeft reeds een nieuwen frak besteld om de ceremo niën bij al de Vlaamsché overwinnin gen van 1930 op te luisteren Burgemeester Van Cnuwelaert is voornemens hard met de vuist op de afel te kloppen en mee omver en er •ver te doen, een vast voornemen, waarvan hij geen duimbreed zal vvij- Onze 11 Vlaamsché volksvcrtcgcn- voordigers plus onze 4 senatoren, lebben nog slechts een open deur in «Maar Jaspar»»' hoor ik iemand ragen, «Hcnri Jaspar Wat zal die •esiissen Maar.heb ik een goed antwoord op gehoord, Jaspar, tijdens den-oorlog, in de kaas van 't Comitcit zijn politieke oophaan aan 't voorbereiden was en al eens een natten vinger opstak naar alle winden, fezeldcn zijn kozijntjes, donkerblauw als heel de familie, Henri est capable de se faire calotin -our arriver 1» (I-Ienri is bekwaam og een japnens te worden om te arriveeren Wat dan ook gebeurd is. en met het Te Deuiii op Prinske dag, gaat hij zelfs naar de kerk Welnu, die eigenste kozijntjes, andere winden waaien, fezclcn thans «I-Ienri est capable de se fait flamingant pour rester au pouvoir 'Henri is bekwaam om nog flamïn- ;ant te worden, enkel en alleen au 't roer te blijven Laten wij er van overtuigd ivezi lier ook zal Jan Van Mierlo als Zon dagskind op het gelukkig oogenblik konien, zoodat hij later kunne schrij ven Mij kwam, hij zag Jaspar zijn best doen en de Vlamingen behaalden de v" Wat wij Senator Van Mierlo en 'laamsche-nationale groep van har lewenschcn. Amen. TIJL. Dit verweer wordt thans op 50.000 exemplaren herdrukt, c gratis te bekomen op liet bureel der we Kempen vanaf 1 December TREKKING-VAN 15 NOV. 1929. S 100790 n. 20 uitliet, met fr. 10,000 S. 122765 n 3 2.500 S. 136792 n. 24 1.500 S. 133600 li. 13 500 S. 1.27974 n. 1 500 Uitbetaaliiaai- met fr 150 37100 115480 126370 87010 148027 11541 125127 99326 106496 112281 149310 23358 64718 43377 116315 170 19723 166811 119671 15285. Wie zaait zal oogsten. Het beste zaad is uw blad. Verspreid*, het over heel uw dorp, uw stad, in elk huis. TREKKING DER~~VERWOESTE 3e leening 5 t. h. 1923. Deze week had de 78ste trekking :le 3de lecning 5 t h. der BELANGRIJK BERICHT AAN ZAKENMENSCHEN EN WINKELIERS. Handelsregister. Iedereen zal zich nog wel herinne- en hoev eel uren wachtens er noodig aren 0111 de noodige formulieren t< erkrijgen voor de inschrijving in Handelsregister, Het kan dan ook niet anders of tal •ijkc Zakenmenschen moesten on- errichterzake terugkecrcn en dicn- len hunne aanvraag ofwel te laat, ofwel heelemaal niet meer in. Het inschrijvingsgeld werd dan irhoogd van 20 frank tot 100 frank. >1 gens rniiiistericcle voorschriften. Eindelijk heeft men thans te Brus- 1 ingezien, dat die feitelijke boete in 80 frank onrechtvaardig is, en igenen die reeds deze 100 frank be taalden, kunnen teruggave der 80 k bekomen, mits voor 31 Decem ber 1929 daartoe een verzoekschrift e richten tot den Algemecncn Bc- tuurder van den Dienst der Regis- ratic en Domeinen, te Brussel. Zij die zich nog laten inschrijven •oor dien datum moeten, om kwijt schelding der 80 frank te bekomen, dergelijk verzoekschrift bijvoegen den heer Minister van Ocldwe- DE HUISHUURWET. Aan den ministerraad zal een wets- orstel voorgelegd worden uitgaan- van den minister van Justitie, tot gedeeltelijke verlenging van de huis- huurwet. De verlenging zal slechts een termijn van een jaar zijn en enkel betrek hebbende op gebouwen waarvan de huurprijs minder is dan 1.100 fr. in 1914 De eigenaars van deze eigendommen zouden de toela- ing hebben den vooroorlogschen huurprijs met 7 te vermenigvuldigen. pla Ve Reeks 20.120 N. 3 wint 100,000 fr. Reeks 364.016 N 2 wint eveneens 100.000 frank. Reeks 84.960 N 5 is terugbctaal- >aar met 50.000 frank, evenals reeks 113.244 N. 3'en reeks 338.802 N. 1 De volgende loten zijn uitkeérbaar net 10,000 frank. R 155258 X I, R. 88291 N. 5 R 389385 N: 4, R. 274890 N. 2 R 275890 N, 5. R. 184S20 N 5 R. 45685 X. 5, R. 235650 N. 3 R. 100835-N. 4. R. 332088 N 3 R. 153985 X 5, R. 216809 N 5 R. 140703 N 2. R 356126 X. 3 K 176592 N 4 Den andere nummers van boven- •crmelde reeksen zijn uilkecrbaar nel 550 frank. De overtuiging moet eerst in den kop en langs den kop in de werken. Verspreidt uw blad. EEN ONTWERP VOOR GEZINSTOELAGE. Er wordt gemeld dat door r -. Hevi de gezïnstoelagen de partikuliere bedrijven uit: nijver heid. handel en landbouw, zal inge diend word'cn. Aan den Staat zal deze hervorming jaarlijks 20 fplliocn kosten. De nij- vcrlieid evenwel zal cr een last van een 300 millioèn door op zich nemen. Handel en landbouw komen er- van met elk 40 millioèn. 1 Deze invoering zou reeds op 1 Juli 1930 in toepassing gaan. Verder worden twee millioèn fr. oorzicn voor toelage onder vorm an afslag op de huishuur, voor lel ijke gezinnen die huizen betrekken, gebouwd door de Nationale Maal- ichappij va'n Goedkoope Woningen. Steunt uwe pers, Maakt uw blad groot, Verspreidt uwe gedachte. L VAN OP DEN BOSCH En waar zouden we die meeting houden Voor Zondag Op Kraaien kaiit Wil ik gaan zieit waar dat best pass Xie te - dichtbij mogelijk hetzelfde uur. Xa de meeting doen we met al liet volk een uitstap naar de verschillende herbergen \v ij lokken de menschen meemeneer de baron trakteert, meneer Lówié is brouwer en betaalt ook een toernee Ge zult zien wat'bijval we zullen hebben Ik ben er niet sterk op... «ge charmeerd»; maar ik geloof dat wij wat moeten doenzc kunnen ons wel nooit de baas worden, daar en is zelfs geen denken aan; maar we kunnen ons niet onder de voeten laten lóopcn. Ga naar de schépen, den pastoor en den secretaris en zeg dat ik hen dezen namiddag te vier uur op het kasteel zal verwachten. Ik geloof dat uw raad goed is. De garde was gevleid, met gezwin- den stap en den kepi kranig hellend naar het linkeroor trok hij er op uit Op het gestelde uur had de verga dering plaats. Meneer Lowie was van meening dat er geen enkele reden bestond om ongerust te zijnhij had met de niee- tingeii hooren lachende aanhangers van Kepper en Ridder waren enkele misnoegden, welke een bestuur on vermijdelijk heeft door maatregelen die moeten getroffen worden. Keppcr is een oud Daensistlaat hem maar komen. Ridder en Sijpeneel zijn twee hoovagrdige gekken. De- secretaris sprak in denzelfden zin I-lij beweerde bij hoog en laag dat het niet mogelijk was de gemeente wijzer, voordeeliger en verstandiger to lie. uren. Hij zou voor Zondag aan m. Lowie alle de bescheiden bezorgen óm met feiten en cijfers het eerlijke Manewcl beweerde dat er g-roote misnoegdheid was, dat cr, gedurende den. oorlog,, in het komiteil dingen waren gebeurd welke de menschen moeieliik konden vergeten en even min vergeven. Met de opeischingen vooral door de tegenstrevers zouden worden uitgebuit. lid komiteit en- de opeischingen, zei de pachter; denkt er aan en weert er u op. We zullen er wat mee tegen komen. Maar als meneer de baron en meneer de pastoor er zich mee be- nocien. dan zal het nog te winnen ijn. m De pastoor was optimistisch 't zal en storm zijn in een glazeke water Meneer de pastoor zal ons,flink erzijde staan zei Muizcn-en-Ratten, laarvan zijn wc zck.er, maar m. de inderpasVoor moet ook medewerken n de Vroegmis is altijd veel volk en hij moet prediken dat. het doornijpt Hm zéi meneer Lowie, hij is niet geneigd aan politiek te doen. Zoo Van wie weet gij dat Van hem zelf; de kerk is geen meetingzaal. zei hij. De socialisten en liberalen aanvallen waar ze optreden tegen de-Kerk en haar leering, daarin vindt hij geen gratenmaar menschen van hetzelfde dorp-, die allemaal christelijke menschen zijn, aanvallen om hun politieke overtuiging en dat van op den predikstoel, dat zal hij -- Ik zal hem moeten onder de 'handen nemen besloot de pastoor. Wij zullen hem doen verplaat sen. besloot de baron.. Zondag is er een meeting op nkant, zei de secretaris - V a. dat Dè secretaris haalde een nieeting- briefke uit den zak én las voor. W elnu, zei dei baron, wij zullen Er werd beslist dat ze dadelijk briefkens zouden doen drukken, dat de veldwachter en dc boschwachter die rond zouden dragen, dc gemeente door. Ahvic meeging naar Kraaien-' kant zouden vergaderen op het Dorp, :De gouden Leeuw» Vandaar zouden ze stoetsgewijs gaan naar de Vr'lnoet. naar niets ezien we den, besloot dc burgemeester ik Ze dronken een fijne flesclirook ten lekkere sigaren en namen het kranig besluit den tegenstrever, van Zondag af. zoo te slaan dat hij nooit meer den kop zou opsteken. keerden en met ongeduld verbeidden ze ïeeds den Zondag die komen zou. Was Lippe Knol geen geestdriftige propagandist en deed hij zijn ronde tegen zijn goesting; de garde had er Een briefke van meneer den ba ron voor de meeting van Zondag op Kraaienkaiit riep hij. Ziet dat ge op post zijl I De vrouwen en de meisjes moeten ook meekomen hoe grootere hoop. hoe beterkoop Daar zal een En 't zal schoon zijnmeneer de baron spreekt, meneer Lowie spreekt. Ze zullen Ridder, Kepper en Sijpeneel uitkleeden en op hun bloot achterste van de djakke geven dat zc het zullen uitschreeuwen naar alle kanten. En 't voornaamste, 'l. schoonste komt er bij «Ge zult gratis voorniet uw kloefen mogen volgieten Bewaar dit briefkc; alles staat cr op. Daarmee trok de veldwachter ver der; de hcele week was hij niet van zijn voeten en wanneer het Zondag, vijf. uur in den namiddag was, zag men van overal, langs de .veklwegeis door 't nog naakte veld, de boeren werden hon- naar het Dorp gaan om te vergaderen in «De Gouden Leeuw». Als het zes i veldwachter op rijen van vier opge steld en, niet den baron en meneer Low ie aan den kop, trokken ze naar Dc champetter en twee gendarmen sloten den stoet, De meeting zou plaats heljben bij Mane Den Donker. Zijn herberg was de ruimste van de wijk en. indien liet volk er niet binnen kon dan was er een overdekte boltebaan die groot ge noeg was. Maar Ridder. Kepper en Sijpeneel waren w eerom Slim geweest. Zij had den de biiefkens eerst den Vrijdag op Kraaienkaiit laten" omdeden en t uur Al wié bccncn had op Kraaienkaiit was naar dc-n Dries gekomen. Ridder Cii Kepper hadden flink gesproken en veel bijval geoogst. Sijpeneel ging eindigen toen de baron met zijn volk 'lie kasléelhcër liep'enkele stappen vooruit, stak zijn stok omhoog en riep «'t Esse ikke ferpiel te spreek op te straat Kij sal swijk Sijpeneel was in zijn goeje vlaag en riep spottend'tegen i «Ik versta Komprang pas Wat moet ge hebben Swijk 1 Swijk bulderde dc ba ron. Roep de gendarmes Oii som les gcndrines Arrctez ces Keikop Ces Keikop 1 Procés-verbal Proces-verbaal Gendarmen-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 5