Huis FAUCONIER 1 HELPT ELKANDER Anti' ronchital IMPE J. IMPE tf S Uw horlog gevestigd te Solothurn dste en voornaamste horloge- J uitend horlogesin 3Standaard- j tande afbeeldingen. Deze hor- j mgcÉvenaarde kwaliteit en hebben een 'I nsduur. De fabricatie geschiedt In Serie. litengewone Juistheid van tijdaacwljilng I Dames Armband Horloge, ovaal model, moiré band. Heeren Armband Horloge, vierkant model. Suède riem. Heerenzakhorloge. rond of fantasiemodel, versierde kast. DE VERKOOPSPRIJS BEDRAAGT B.Fns, 120.- Ten einde onze horloges bij bet Belgische te tntroduceeren stellen wij. evenals wij dit tn Hol land hebben gedaan. 1000 horloges g NAAM: STRAAT Ik wensch i jekomene aanvragen, tegen een geringe tosten van toezending. Wij hebben een wen in de kwaliteit onzer uurwerken, eriulgd zijn, dat ieder horloge, hetwelk lenkring zal brengen. Wanneer U In a tomen voor deze gratis verspreiding gelieve U .taande coupon ia te vullen met vermelding ven adres en verlangd horloge. verspreiding v horloge. V00R NDUSTRIEELfT PRODUCTEN den haag holland eeo sterk MUZIEK-INSTRUMENT, gemakkelijk om te bespelen en aan billijken prijs wendt U in volle vertrouwen tot het SENT, 83, Ksizar Karelstraat, GENT Alle koperen en houten! Blaas-instrumenten, alsook allerhande Slag-lnstru- meaten worden la onze werkhuizen vervaardigt. ï-*»* b¥f?Bd?rheid SAXOPHONEN kt alle modellen en systemen. 'Met Huls FAUCONNIER aanvaardt alle slach van Muziek-lnstrumenten In reparatie, om het even van welk merk of fabrikaat zij ook zijn mogen. Handelsdrukkerij PLUIM STRAAT, 67 Korfrijk Bindwerk Alle intSjsiingen Achterstukkan voor Pfiies-mêlas WINKEL. 6 Albertstraat, 15, Kortrijk. EERSTE KWALITEIT WAAR. QOEDKOOPSTE PRIJS LEDEN Koopt al uwe kruidenierswaren In onzen winkel. Alle 6 maand deel In de wlnet. Verkoop van Schoenen Leden van de omliggende Gemeenten, als ge naar Kortrtjk komt vergeet onzen winkel niet Wordt allen Lid van onzen Ziekenbond of VakveréenigiRg Vraagt voorwaarden aan het bestuur of de boden, alsook ten lokale CASINOPLAATS. 11, KORTRIJK. Hoest, Heeschheid verouderde Vallingen Asthma, Bronchitis worden onfeilbaar genezen door den 7 fr. de flesch Alleen te bekomen in de Apotheek-Drogisterij 25, Groots Markt (dicht bij St. Martenskerk) KORTRIJK op eigendom, om te bouwen huizen te koopen of handel uit te breiden. Bezondere voorwaarden voor Landbouwers. Alle gewenschte oplossingen. Schrijven of zich wenden J. Meuleman Flip Van Elzaslaan, 44 KORTRIJK. STEUNT uwe eigene Instellingen en bevoordeeligt tevens V zelf I Alt» verzekeringen Brand en Ontploffingsgevaren alle Ongevallen Paarden en Rijtuigen Persoonlijke Auto's, Moto's en Rijwielen Dienstboden Burgerlijke Ver antwoordelijkheid Jagers enz. Lijfrenten, mits storting spectün of titels. Aankoop of afstand van Eigendommen, hoogste rente gevend, bij de Naaml. Verzeker ingsmeatscheppü De Kortrijksehe Onderlinge Maat8chappelijke"zetel en bureelen Lakkerbeetstraat te Kortrijk in de gewezen Bank Crédit Fon der d'Anvers eigendom der Maatschappij. Telefoon IM Maatschapp. Kapitaal en waar borgen Drie mlllloen frank. Technische Raadgevingen la alle Verzekeringszaken Inlichtingen GRATIS. Bureelen open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 17 i. 's Zaterdags van 8 tot 13 urea Reeds meer dan 25.000 Verzekerden in V/est-Vlaanderen. Algemeen Bestuurder: PIETTE F. H. Leest en verspreidt Het Flecht Drukkerij Volksverheffing Onderwijsstraat. 14, Aalst. Verantw. uitgeverR. Vanderschelden zei Sijjieneel ik sla hier op de tafel van Kwinten Verhelle en. de tafel staat op zijn hofgat De menschen uw beliefte' De veldwachter en de gendarmen liepen bij. Met zijn donderstem riep Kwinten Vcrhelle «Ik verbied om liet even w ie op mijn eigendom ie komen Dat is uw recht,, pachter, nie mand zai op uw hofgat komen. Ik heb overigens gedaan, zei Sij- pcneel. Wij zijn een uurkfe vroeger begon- nen oin uw meeting niet te dwarsboo- men, Is dat niet fraai, baron Ik verzoek alle de menschen te gaan luisteren naar meneer den baron en meneer Lowie. Er zal u naderen uitleg gegeven worden over het ko- miteit en de opeischingeh. Er zal zelfs gesproken worden over oude, nieuwe en versleten doodzonden Er werd gelachen, geroepen, geplakt en gejouwd en gelijk een ordelooze horde trok het volk- naar de herberg van Mane Den Don ker. 10. VOLOP IN DEN KIESSTRIJD. Zelfs niet op de bestgclukte ker mis te Kraaienkant had Mane Den Donker zooveel volk in zijn huis ge zien als thans. Al wie in de herberg kwam kreeg twee bons voor twee pinten bier. Er werd gezopen, zuipt ge niet dan hebt ge niet; want de dorstigen en de spotters liepen langs achteren buiten i kwamen langs voren temg binr dat tot vijfmaal toe. Lippen Kuol, die de bons gaf, w«i hel welmaar kon hem dat versche- nLippe had er zelfs deugd van. In de beste kamer van Mane droe- »~n cenige jonge meisjes van Kraai enkant een schoonen bloemtuil aai meneer den baron, voor de eer cïi< hij Kraaienkant bewees door er.. :ns te komen. De kasteelheer bedankte zeer ge vleid en ging dan plaats nemen op een breed bankske dat Mane nevens den toog had gezet. Werd muisstil in de gclagkam de barop begon, wel eenigszr gegeneerd. 't Esse ikke Flems, Esse ikke da niet teel toet Esse ikke tok kom narre Kraai- kant om mee u te sijn en te sprek ofer te kiesijnk. Rik, Kep en SIjp praat fan te af fair?,..vafan se niks kan, niks, rïen du tont. Ons pestuur koet, seer koet, trés bien. honnête, just I... Sij, jalouse man Sij kom spreek n te komitee, fan te wekkcfoert; sij hek en stook; sij ruus maak in te l koet spreek Ikke, baron, sek tat Lak se uit, tie man, lak se uit. Sij jn sot, fou, en toen kwaad. Ikke sal u vertetik, toujours, tou- jours Dé baron droogde zijn zweet af en mannen sloegen in hun harde vuisten dat de vonken er uit spatten, oet de ferme redenaar deed een leeken met de hand opdat het stil zou worden. «Wij toen nok drij herberk. Wie .mee sal gaan, sal in die estaminet ook twee bons krijk. Nu kwam er aan het gejuich geen einde en de edelnian voldaan, fier over het onverwachte sukses echt dat het gebeurd was. Eindelijk kwam meneer Lowie aan de beurt, hij ging op het bankske staan, haalde een bundel papieren uit zijn binnenzak en sprak over het be stuur, over de werken welke waren uitgevoerd en die nog moesten uitge voerd wordenover .de belastingen lie te Zevendries minder drukkend varen dan in naburige gemeenten; jver wat ze vanzms waren te verwe zenlijken op allerhande gebied. Slecht was het niet maar hij vcr- .•celde omdat hij te langdradig was in alles op één toon voordroeg. Er .varen boeren die-gaapten om hun kakebeendcrcn niet meer terug in den ■haak te krijgen. Het einde van zijn rede werd ont haald op geestdriftig.handgeklap. Op den koer, in de keuken verkneu kelden de jongens zich over het Vlaamsch van den baron, De eene had dit onthouden, dc andere dat, een derde wat anders en met stukken en brokken kregen zé dat Weerom saam, De knapste ondér hen. Wannes Ver helle, leerde het van buiten op enkele minuten tijd. Enkele zinnen schreef hij op om die niet: meer te vergeten, Ze trokken allen mee, allen, oud en jong, vrouwvolk en mansvolk, om hun zes pinten te drinken in de drie herbergen van Kraaienkant. Laat het ons maar meepakken ep Wannes; de baron zal wel zc gen dat de boeren het betalen. I En laat ons dankbaar zijn jegens ie keikop» die bet spel op den wa gen hebben geholpen. Ja ja; leven de keikoppen Wij gaan alle Zondagen hoor, zei Wannes; de baron mo— 'et onder de markt hebben. De boe- n hebben zijn land en zijn hui: ook niet onder de. markt. Wel gezeid, verdomd De laatste herberg die op Kraaien kant moest bezocht worden Veukcls; maar veel man., de kliek van den baron wilden gingen over het Borrcveïd langs het IToeksken naar het Dorp Twee zootts van Veukels welkten ..i de mijnen en stonden gekend als socialisten; zij gingen min of meer "ïregelmatig naar de kerk. Doren had overigens veel sym pathie verloren Wanneer hij, bij dc inhaling van den pastoor, op zijn ge- rel in groote letters had doen borste- Drfnkt, verdomd De paster.komt... Meneer de pastoor had het kwalijk genomen en Doren geschrapt van zijn 'riendenboek. Bij Veukcls sprong de secretaris op een stoel en zei tot de aanwezigen dat ze Zondagnamiddag een uitstap deden naar Beeklede. Ze zouden rom te zes uur vertrekken in stoet «Het Maantje» De mannen .......sten mee, de vrouwen ookalwie beenen had, marcheeren kon, een eelgat had en kon drinken en... Ik heb gehoord dat de heer baron de anderen keikoppen heeft gedoopt. \\ij krijgen die keien wel kapot, hoor, il wezen ze nog harder Dus tot Zondag, allemaal Den Zondag daarop was het mos- idkermis gratis in twee herbergen /an Beeklee, in de eene voor de vrou- .ven, in de andere voor de mannen. Daar weid een kaats gelegd van be lang fir was,een gcrrebolling in een der de herberg en een mastkliinming in een vierde. Dc heele gemeente was te been: het stroomde er van volk: er ,-erd gegeten, gedronken, gezongen n... geredevoerd... Meneer de baron stak nog eens zijn luimigen speech af, zoodat Wannes Verhelle, die met dc twee ooren en den mond wijd open stond te luiste- -m. nu alles degelijk beet had. Meneer Lowie las zijn litanie voor ..i de Zevendriezenaars dansten van plezier in een groote ronde op den Dries, als en omdat het gedaan was. Als het tijd werd om op te kramen ;prong de secretaris andermaal op :cn-stoel en toeterde «De Keikoppen hielden meeting op het Boschveld vandaag en ik zie hier de heele bevolking van die wijk. Ze zullen dus hun meeting voor zichzel- hebben gehouden.» t Is niet waar riep Grieta van den stroodekkcrde meeting heeft plaats gehad na de Hoogmis. Et werd gelachen om dit kranig optreden. (Vervolg.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 6