Alle partijen hebben gedwaald, zulks is klaar. U bekentenis van den Heer Huysmans Oe dors plicht van het «ogenblik Les Compromis des Beiges Regeerings- verklaring HETRECHT Voor God en Vo'k Alles voor Vlaanderen Vlaanderen voor Kristus Weekblad. - Tolk der Vlaamsohe Nationale Kristen Volkspartij 36'JAARGANG N' 49 Beheer en Redactie Helpt Elkander, Casinoplaats, 11, Kortrijk. Telefoon 20. Postch. 171673 (R Vanderschelden, Deerlijk). Hoofdopsteller :/ojr j. ADV H. PLAXCOü'.-ERT ZONDAG 15 DECEMDf Abonnementsprijs 15 fr. per jaar; 7,50 fr. per 6 maand - iVoor Frankrijk 22.50 fr. in de Kanerzit*ing van 10 December, sprekend over het Vlaamsohe vraagstuk en de werkelijkheid Vlaamschc jongens, propagandis ten onzer goede zaak, hebt gc- er reeds voldoende over nagedacht dat de Decembermaand de best-geschikte tiid is om voor ons blad,te ijveren, en niéuwe zieltjes vgor onze gedachte Beseft gc in voldoende mate'het belang van de pers 111 dezen tijd waar iedereen zijn wijsheid gaat putten in een dagblad eir minstens in een paar weekbladen Want men kan den vooruitgang van het perswezen betreuren of toe juichen naar gelang men in de krant den slechten of den goeden geest van den modernen tijd ontdekt, maar. het feit blijfrdat het in de redactieburo's is dal gedachtcnstroomcn worden ge vormd. geleid, geduikt of gedempt Niet de massa denkt: maar de mas sa neemt de, denkv.iize over van de krant* n die bii haar in huis komen De pers is gewis het machtigste Dat heeft de socialistische partij ingezien en sedert de laatste verkie zingen nam ze het besluit de nede rige somnie van 15 000.000 f vijftien millioen frank, ie besteden aan de uitbreiding en de technische verbetering van haar perswezen De katholieke partij richtte even eens fondsen op om haar orgaan bi; te springen en de magnaten det libc rale partij zorgen er wel voor dat de libera!.- pers de gcldpijn niet kent. Wat moeten wij laamsche Natio nalisten doen voor onze pers r Tot nog toe beschikken wij slechts over een enkel dagblad «De Schel de» !n den jongsten tiid onderging «De Schelde» groote verbeteringen Ze wordt eiken dag gedrukt op min stens 6 bladzijden en den Donder- en Zondag op 8. «De Schelde» is nit-t langer (wat ze vroeger placht te wezen) een plaatselijk Antwer Ze is geworden Vlaamsch Vlaanderen. «De Sehclde» hoort thuis oprecht V'laamschgi Niet langer mag betrouwei gesteld worden in «De Standaard» die steeds voor de hernieuwing der abonnemen ten aan schijnradikalismc doet, en wien het slechts te doen is zijn vele Vlaamsch-Nationale lezers tc blijven lijmen liet is goed hier in herinne isch Nieuwsblad, taal dagblad' ring le brengen dat de Standaard bij de laatste verkiezingen alle bladen gemeenheid heeft overtroffen om Borms en Ward Hermans te bclaslc- e:i dat de nieuwe redactie hier- akkoord gaat, ge'zidn ze nóg enkel afkeurend woord heeft gesproken over de fameuze Ward Hcrmans-Rorms karikaturc-n \va; de liberalen hun verkiezinj De Standaard - Morgenposi Nieuwsblad aan de deur en Ide in huis. dat vveze de leuze ilie ware Vlamingen i vergeet ook ons blad, uw week blad niet '".ij ziel dat door het bc- geen enkele moeite gespaard wordt oin liet blad uit te breiden liet zoo aantrekkelijk en belangrijk i gelijk te maken. «De wanmolen» van Spectator regelmatig blijven verschijnen vol; de bladzijde voor moeder Gij moet ons bind steunen Gij moet ons helpen Wij vrage slechts dat giL als wederjonste abonnement zondt hernieuwen en Vele lezers voor ons blad bij zoudt ~e een woordje ten besten te i bij vrienden en kennissen of ons blad es», of het «Vergelij tc werk gegaan... f tooverforinule waarmede standen zouden ophpv-1 ngen en de Walen >p -ï f-zmg voort ienden Vlan In d vv ij rekenen ns weekblad 1 U/C posvC K;_s "ckening lu i bedrag st< bcnr.rmente- (lie bij h iv< rven zenden wij het mooie boek Eer Vlaanderen vergaat dat cc handels waarde hccit van minstens 1 frank De adressen der nieuwe lezer :endt gii per brief, bet geld stort gi óp de postcheck van ons beheer. Vrienden wij rekenen op u. Vergeet het niet en prent dit ver in iigedachten. Wié lezers wint versterkt zijn pert En ook zijn krachten. HET BEHEER. ndscherm zijn de si :gf. de VI a- ,!^ifjrjjj;ders L' liet v de kame Dinsdag I.' en kijk. nog vóór het den zittijd werd die com- .- maal verloochend, tijdens de rede van den heer De vóze die herhaaldelijk werd inderbrokeii door socialisten M. Falony beweerde BIJ ONS ZIJN GEEN VLAMINGEN, en deze >c wc-ring werd neg aangevuld door 'm lib-ralcu-so» ialist M. Mathieu die i-i 1.1 oude In Vlaanderen bestaat »er Frensche minderheid: er is ee Vlaemsciie minderheid in Wallonië M. Brancquaert voegde or aan tot is een gemakkelijk middel c es te regelen laten de Vlamingen Vlaamsohe leergangen welke men Wallonië zcu willen inrichten, be- Vlaamsch-hatcnd.e - bourget dan liij de Vlaamsche arbeiders. Want de toestand i» heelemaal andersom als M. Mathieu heeft gezegd er is in Vlaanderen GEEN Eransche min derheid We kennen bier slechts een in yi.ianderen geboren kaste die zich scheidt vïirrmel v-dis ".Ve urge duizi rden. nalieloozen. die g 1 van iaren zich zelf hebben ordigd. hun macht rnis- oor de instandhouding var rechten. Dat is de zoogezeg- ;che minderheid van Vlaan- aarvoor de Mathieu's en de Brancquacrts en a soc. het opnemen En midderwijl verloochenen ze die meer dan drie honderdduizens arbei ders. Vlamingen, naar Wallonië uit gewekenen. tweemaal verdrukt verontrecht, tweemaal gebukt, tvv maal verloochend, eens omdat ze beidei s en eens omdat ze Vlamingen Bij de I' hel i i het vertegenwoordiger: gelaten te hermne- ite onderzoek doi van Antwerpen «De laghlad Volksgazet» in;, bleek dat minstens 300.000 Vlar M. Falony zorgde zelf voor eer geiistraffing ui de kamerzitting Woensdag reeds antwoordde hij Ai .u; Camv ebort «In de streek van Charleroi deden wii steeds het mogelijke om de rechten der Vlamin gen te doen eerbiedigen. Verklaringen als deze van de hec- ren Mathieu en Brancquaert doen mis denken aan de oude bewering \an De Volksgazet dat sommige M aalsche socialisten dichter staan bij oplos den heer Bran- neest verstokten Vlaamsch-hatenden •zwaarder - de \'lamingen m Wallo- lië en de Franschsprekenden vlaandcrcn zouden bun eigen scholen Iloe socialistisch en hoe rcchtvaar- lig toch De Vlamingen in Wallonië dat wkkclaars. «ie aimocde ontvlucht lavend aan 't vuilste werk leinste loon; zij kunnen hun 'l.inmsch onderwijs niet betalen, vcgrijpen er wellicht ook 't belang liet van cn zullen bij gebrek dTicieelc Vlaainsche scholen bun kin- leren naar de Waalsche school lal ;aan en laten... denationalisecron En nochtans ziin er daar i de v* ng Vlamingen vijfden der bc- Wij lazen ui de Standaard van 27 November 192/ «Heer Vauthier, grootendeels verantwoordelijk voor de der.-t-o-ali- satiepolitiek in Limburg en elders gvoerd, trekt af onder de verachting van gansch het Vlaamsche volk, dat hem aan Kunsten en Wetenschap- - pen niet meer zal dulden. Mij lazen in de Standaard van 5 December 1929_ De nieuwe regeering is de oude zonder wijziging van personen ct noch portefeuilles 1 1 RO&D DE ZE ZEGT NIETS EN ZE ZEGT ALLES. De Katholieke Vlamingen zullen vertrouwen stemmen in Jas.nsr-V.-u: Sjor. gen Vlaamse ;e de i - nationalistische mede-té tleelen. gevat kan de inhoud van dc- rede van den heer Jaspar aldus wccr- ;egeven worden Op buitcnlandsch gebied moet liet verk van herstel worden voltooid, de herziening der verdragen van 1839 worden voorgezel en er moet worden ledc-g oodig beeft gebied móet Maar in Vlaanderen zou bet dank i het stelsel van M Brancquaert cl beter ga.an de Fransch-spre- kcr.de minderheid zou hare scholen nebben want ze kan betalen. Ze heb ben het geld de Gcntsche katoenba- rons. de vt-rdi likkende kasteelheeren le bankiers cn groot-nijveranrs. en lit geld zouden ze met- goedvinden van een socialist mogen gebruiken >m in stand te houden de geestelijke kloof die ons volk heeft ontmand, onze lagere standen heeft afgezon derd de leide-« heeft onthouden die we hebben moeten voelend en levend met. in en voor dat volk. Fr is nog iets anders dan socialis- .ekert, die zii Op econotnif zorgd worden n laijdbouu. van or.zen b ui del. van onze nijverheid, alsmede deze van onze kolonie en moet de uitvoering worden voortgezet van de groote openbare werken, waar van de vorige regeeringen het pro gramma hebben aangegeven. Op fiscaal gebied moet ons thans hersteld crediet gehandhaafd worden, moeten de zware lasten die op de na tie drukken verminderd worden en moet ons belastingstelsel worden herzien. Op maatschappelijk gebied moeten onze wetten, inzonderheid door her invoeren van hel regiem der maat schappelijke verzekeringent aange vuld worden. Op taalgebied, ten slotte, m iet er getracht worden ecu volledige oplos sing te geven aan een vraagstuk, aarvan de belangrijkheid en de ■ogdringendheid iedereen treffen. Tusschen de verschillende belang rijke vraagstukken die ons als Vlaam he nationalisten sterk aanbelangen zeker het Vlaamsche probleem liet belangrijkste De partijen, de pers. Let buitenland, alles en iedereen houdt er zich mee bezig. Mr Jaspar uiakt zich illusies indien hij meent' de openbare opinie in Vlaanderen te met wat hij heeft aangekon-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 1