Meneer HUBIN Socialistisch Volksvertegenwoordiger POLITIEK ALLERLEI Ons Praatje Parlementaire bekentenis digd en dat zich beperkt tot wat volgt a) Op bestuursgebied blijft de wet \an 1921 onveranderd, maar een kommissie van ambtenaren die de wet sedert 8 jaar overtreden moet er voor zorgen dat ze beter wordt toe gepast. b) op legcrgebied blijft de toestand als die door de lauwhartige kapitula- tie ran 1928 door de minimalisten werd aanvaard. c) op gebied van hooger onderwijs is zooals ge hierna zien zult, de toc- stand niet bevredigend de splitsing van de technische scholen en de ver houding tegenover de Ecole des Hali tes Etudes, wordt een nieuwe foppe- rij. d) op gebied van lager en middel baar onderwijs gaan we een stap achteruit er wordt rekening gehou den met de vrijheid van het gezins- hoofd. DE HOOGESCHOOL OPLOSSING. r bevat de i het sta- toestand Het ontwerp van Jaspa: facultatieve leergangen ei tus-quo. of een blijvende voor de Ecole des Hautes Etudes De fopperij is dus. volledig. Ziehier de bepalingen van het voor stel Jaspar volgens een Brussclsch blad Art. 1 van dit ontwerp zegt dat. met ingang van het studiejaar 1930- 1931 het Nederlandsch de taal is van het onderwijs aan en van hel bestuur van de Gentsche Hoogeschool. Art 2 bepaalt dat die vervlaam- sching geleidelijk wordt doorgevoerd, met andere woorden, dat de studen ten, die hun studiën reeds begonnen onder het oude regiem kunnen voort- studeeren Art. 3 schrijft voor dat de speciale' scholen, ontdubbeld, gehandhaafd blijven, doch dat, met ingang studiejaar 1935-1936 het hoogeschool regiem geleidelijk tot die speciale scholen uitgebreid wordt. De F sche afdeelingen worden alsdan- Luik overgebracht. Art 4 zegt dat aan de Gentsche Hoogeschool fakultatieve Franschc leergangen worden ingelicht jaar lijks bepaald door den minister v Kunstet) en Wetenschappen 3>ij 1 nïnklijk besluit na ""beraadslaging den kabinetsraad cn raadpleging de akademische overheid. De stu dent kan er examen over afleggen en er een afzonderlijk certifikaat voor bekomen. Die Fransche lessen zullen gege ven worden door de huidige profes soren, die niet in het Nederlandsch kunnen doceeren. Art. 5 bepaalt dat te Gent F ranselt worden gegeven de lessen in Fransche literatuur en Romanti sche filologie, zooals in de Germaan- sche filologie lessen gegeven worden in het Duitsch of het Engelsch. Verder zijn er een reeks artikelen, dte den toestand regelen van de pro fessoren van het huidige regiem, die niet in hel Nederlandsch doceeren. Het ontwerp gaat vergezeld van een uitgebreide memorie, waarin de betcekenis vao de verschillende arti kelen uiteengezet wordt. Ook wordt er in gezegd, dat, wat betreft de «Ecole des Hautes Etudes» het stadus-quo wordt gehandhaafd. Dc toelage aan de Handelsschool is een budgetaire kwestie en, zoo Gent sche hoogleeraren aan bedoelde «Ecole» willen doceeren, dan dienen zij daartoe eerst, krachtens art. 12 van de wet van 15 Juli 1849 op het hooger onderwijs, de toestemming te hebben van den minister van Kunsten en Wetenschappen. DE VRIJHEID VAN DEN HUISVADER! De dubbelzinnige bepaling hierover in de rcgeerirtgsvei klaring van den her Jaspar ingelast ten gevolge van de motie door den liberalen landsraad gestemd werd nader verklaard door den heer Devèze. De heer Devèze heeft verklaard dat het universitair element niet mocht gescheiden worden van liet taaipro- blenia. dat onverdeelbaar is en dat de kwestie in haar geheel moet worden opgelost Hij heeft ondubbelzinnig te kennen gegeven, dat de liberalen de oplossing der hoogeschoolkwestie af hankelijk maken van deze van hel la ger en het middelbaar onderwijs ook van het behoud in Vlaandc: van de Fransche cultuur. Bedoeld wordt het behoud van een Fransche afdeeling der technische scholen, van ccn gesubsidieerde Ecole Hautes Etudes. Onrhet nóf duidelij ker te zeggen, heeft hij er bijge- j vocgd, dat hij handelt naar voorlich ting van den heer Pirenne. secretaris in de Ligue pour l'Unité Beige. De heer Devèze eischt de vrijheid i van het gezinshoofd om zijn kind ,:n onderwijs te doen geven in de taal, die hij verkiest. Maar hij voegt rbij «rekening houdend met de peda gogische noodwendigheden van het kind». Waarom nu moet deze eisch gesteld worden, indien het met is om verzwakken in het zgn. bc- ang van de Fransche cultuur De liberalen zouden cr over waken, erklaarde dc heer Devèze ten slotte, «Jat ieder locnsch maneuver zou wor den uitgeschakeld, waardoor de vcr- nederlandsching der Gentsche uni versiteit zou worden verkregen zon der de onafscheidbare voorwaarden bepaald door de liberale ordemotie Het lijdt geen de minste twijfel 'at de dubbelzinnigheid in de rëgee- ingsverklaring de kapitulatie van de vlaamsche ministers dekt «De Standaard» is er in z'n ontgoo cheling niet heel verre van af het te bekennen Om den toestand op- bestuursge bied te redden wordt... een commis sie voorgesteld van lioogc ambtena- en. Het meerendeel dezer commis sieleden zijn ons bekend het zijn over treders der wet op het taalgebruik in aken die belast worden met het opmaken der voorstellen tot be veiliging en verbetering der wet. Op gebied der legerkwestie schijnt de heer Jaspar niet te hebben gevat dat geen enkele Vlaming de taalbepalin- gen der legerwet van 1928 als een definitieve, geruststellende, oplossing der legerkwestie heeft kunnen aan nemen. En cr wordt ons geen verdere 'genoegdoening voorgespiegeld dan die gebrekkige legerwetgeving. Wat aangaat de vervlaamsching der Gent sche hoogeschool de passus die daarover voorkomt in dc rcgcerings- :laring leert ons dat de regeering hare leden niet alleen vrijheid ver leent op het gebied der vervlaam sching van de technische cn speciale choien, doch over al de modaliteiten vaif het vraagstuk... We hebben deze bepaling met onthutsing gelezen. De regeering neemt dus op het vraag- stfik van Gent geen verantwoorde lijkheid, zooals de heer Jaspar op drie banketten heeft afgekondigd, zij be zorgt het parlement alleen een pro grammatisch voorstel, dat bekleed is met de twaalf ministericclc handtee- keningen, zonder dat deze handtee- keningen de binden. Het is geen regeeringsverklaring vreugde in het Vlaamschc land brengen. Daartoe is ze in hare po litieke verzekeringen en vooruitzich- ns de Vlamingen al te bere kend al te ingetoomd, al te vaag. Er ontbreekt ook mildheid in. De Standaard kan er geru- .evoegen dat een dergelijke regee ringsverklaring niet mogelijk zou zijn geweest indien de katholieke Vlaamsche Kaïnergroep 't Vlaamsch belang dat niet KAN gediend worden door een Jaspar- Vauthicr, het Vlaamsch belang dat van de katho lieke Vlamingen eischte Jaspar- Vauthier wandelen te zenden en de beslissing over te laten aan het kie zerskorps. Het is voor de kath. Vlaamsche ka- mergroep trouwens het beste twee oplossingen die voor de deur ofwel toegeven aan de liberalen, ofwel de regeering doen vallen. In beide gevallen bcteckent dit on betwistbaar een vooruitgang van het Vlaamsch-nationalismc, een dieper doordringen na het belang van het Vlaai-.iscii-natiönaal probleem in de •- m*- WORDT GELUKGEWENSCHT DO OR DE FASCISTISCHE «NATION BELGE» om z' leugenachtig en doo r de soc. pers destijds tegengespro- lten onbeschoftheid inzake Utrechtse he dokumenten. Ward Hermans heeft hem het gepaste antwoord gegeven op z'n be- leediging, hij heeft hem gevraagd mede aan te dringen bij de regeering m z'n interpellatie over de dokume ntenkwestie onmiddellijk ■oorkomen. later In t Vlaanderer De Vlaamsch-Nationale afgevaar digden van Kamer en Senaat verga derden Maandagnamiddag. De parle mentaire tactiek en het standpunt van de groep in verband met de hui dige toestand werd uitvoerig bespro ken. De groep bevestigde zijn voor nemen om elke andere oplossing van de vemederlandsching der Gentsche universiteit, buiten de algeheele met inbegrip ven de technische en vrije scholen, en met de wettelijke bodsbepaling van het recht van hoogleeraar aan de «Ecole des Hau tes Etudes» te doceeren en van toelagen aan deze inrichting, af wijzen. HUYSMANS en TROCLET hebben te Antwerpen een meeting belegd gewijd aan de Vlaamsche beweging Zij huldigden er dc kul- tuurzelfstandigheul van Vlaande- cn Wallonië De verklaring is het opteekenen waard «Waarom verscheen dit vraag stuk op de agenda van onze poli tieke bekommernissen. Zijn libera- katholiekc ministers plots flaminganten geworden Neen Zij zijn bang geworden. Ze werden het toen Borms gekozen, vverd en nog meer toen er meer fronters ge- De heer Huysmans mocht er ge rust de negen tienden van zijn par- tijgenooten bijnoemen die dc VI. minderwaardigheid en verdrukking maar gaan beseffen zijn in de laat ste tijden en eendrachtig staan in de oppositie. Want waarom heeft de S'cia listische partij die meesterschap van de Gentsche katoenbarons en de fransche bourgeoisie zooveel ja- :gemerkt gelaten we nog nat groeien, villen die heeren ook nog wel een stap- ken verder gaan en met hun demo cratisch oog en demagogisch hart toestanden ontdekken die van daag loochenen Alles komt terecht. DE BURGEMEESTERS van liet kanton PuerS hebben den ar- rondissementskommissaris ver zocht den goeverneur der provin cie mee te deelen dat zij slechts dan aan feesten cn kredieten 1930 zullen deelnemen wam volgens de belofte van den heer Jaspar een rechtvaardige oplossing hel Vlaamsche vraagstuk zal zijn gegevt Deze beslissing van door de ko ning aangestelde mandatarissen geeft duidelijk te kennen dat zij Vlaanderen boven België verkie zen. Van daar tot ons standpunt is de stap niet meer zoo gvoot. DE KATTENKOLEIRE VAN EEN «OUDE MATANTd Als een berimpeld en verschro- peld overblijfsel van den goeden ouden tijd sukkelt te Gent nog voort de oude undelooze kom meer die «Le Bien Public» heet alhoewel katholiek een mismaakte tweelingszuster van dat ander ouw bakken wezen «La Flandre Libé rale» En die twee ma.anten die stilaan de dag zien naderen dat dc jonge Vlaamsche armen hen met pak en tak aan de deur zullen zetten zijr. vreeselijk boos op Brussel dat Gent opgaf om zich zelf te rc-ddrn ':ehjk proza van «Le bien Public» over de overom- beling van Brussel door de Vla mingen. Doch zij (dc Vlamingen) zul- n er in slagen dank zij u, die ons in ons lot hebt overgelaten. Als lokaas voor uw inschikkelijkheid, heeft men u beloofd, dat men u niet zou vc"r:-cn dat gij en sjieciaal regiem zondt genie- [DoJ Zij zouden wel naief moeten zijn 11 het te doen. Want indien wij gestreden hebben,niet moed en vei trouwen, tot op den dag der te rechtstelling het is omdat wij ervan Ttuigd waren een rechtvaardige zaak te \erdedigen zaak is niet rechtvaardig. Tegenover U hebben de Vlamingei gelijk. Brussel is historisch cn ethnisch, een Vlaamsche stad, en wij zien niet in, welke wijze men de Vlaamshe thesis zou bestrijden, zij onweerlegbaar. Gij zijt een VI ofschoon uw volk een taal. spreekt een iets afschuwelijks is voor Vlamingen, en dat uw élite dit soort Fransch spreekt; rijk aan taalfoutcn(soléscismes 1. dat 11 te Parijs en in de provincies berucht heeft gemaakt, zooals gij zegt, tnnecr gij van ons spreekt >1 En hoe geestig steekt de «Bien Public» den liaak met de Brusse laars Bij u heeft onlangs iemand ge- :egd Er zou een revolutie uitbre ken te Brussel, als men cr ooit een Vlaamsche stad wilde van maken. Coqtiin de soleil zei Tatarin. Zijt wellicht van 't Zuiden evenals hij De dag waarop gij tot de revo- tie zult besluiten, wees er zeker n. dat heel het land zich een spoorkaartje zal aanschaffen om bij 't voorbijtrekken van den stoet aanwezig te zijn. Doch deze stoet zal dc tweede wagen zijn, waarop ook gij zult plaats nemen, onder den ironischcn blik der overleven- •an de Fransche cultuur in Vlaanderen, die uit louter nieuws gierigheid de vcrwezclijking van hun voorspellingen zullen komen bijwonen. Als de flamingantische golf Gent .1 overstroomd hebben de an- tiflainingantische parlementsleden hebben zelfs de dijken vernield, die stad beschutten zal deze op Brussel neerslaan, eti liet zullen duivels de Gentenaars niet i, die Brussel zullen komen ver dedigen. HET HELPT NIET MEER In de «Liniere Gantoise» (vlas fabriek te Gent) heeft de^aohtbare heer bestuurder, de heer Öe Landts heere, een toerken gemaakt bij al de bedienden, meestergasten, ma gazijniers, enz met een lijst waar op hij bovengenoemden verplicht te te teckenen en te verklaren dat zij tegenstanders zijn der Ver vlaamsching van de Gentsche Hoo geschool. Hetzelfde heerschap was zelfs zoo edelmoedig de weigeraars met wegzending, dus broodroof, bedreigen. Immers, nienschen in c gedachten dan de zijne w. en ongewenscht in zijn fabriek, Dergelijke dwang heeft zich oorgedaan in tal van andere plaat sen waar men zich bedreigd voelt oor den overompelenden vloed der ervlaamsching. Het helpt niet Dat is alles slechts koren op on- cn molen. Wij hebben veel meer c vreezen van de minimalistische karaktcrloozen en kruiperigheid dan van de franskiljonschen brood- KOMANDANTUUR. Onder den oorlog hebben we dat oord geleerd cn ondervonden wat het beteekende. De Komandantuur enkele vreem delingen die door het gew eld der wa pens de macht in handen hadden ge kregen Enkelen die de massa behcerschten cn hier teerden en smeerden naai vol strekt eigen goeddunken, meer nog, die de massa pesten, lasten oplegden en uitbuitten, voor zich opcischingen deden en willekeurig straften, met als alles verrcchtvaardigende leuze s 1st Krieg». Thans nog bestaat er een Koman dantuur in Vlaanderen, maar vermits liet geen oorlog meer is en het «Es Krieg» moeilijk gelden kan heeft tyraiiie een ietwat anderen schijn aangenomen Er zijn in Vlaanderen ongeveer 40 000 «Ktappenschweinen» vreemde lingen of verachterlijke bastaards die hier sinds 'X» j den scepter zwaaien, ze wonen op kasteden of naast rijk- gevulde brandkasten, ze noemen zich zelf «de elite» en lezen zonder er aan stoot in te vinden de parabel der wit gekalkte graven en aanzien het als zeer billijk dat de wetten naar hun lees', worden gevormd of ver- icht :en taal 1 die vi oorlog op de w erd gespro- h niemand heeft de thesis ussel, een Vlaamsche stad is, opgeheven Vroeg of laat zal men 'e bedreiging op de lippen, de ver wezenlijking der bekroning van dit programma eischen. Meent gij dat de overlevenden der minderheid, welke gij zoudt helpen vernietigen, uw verzet steunen iof. a lauguc francaise. of in het isch gezegd enkelen kennen rlijk Fransch maar de meesten onder hen gebruiken een taaltje aarvoor men te Parijs moet lachen Die élite wordt thans druk bespro ken onder den naam «minderheden in Vlaanderen» ■terk hunne positie, geworden icht af te leiden uit het groot dat zich thans at speelt rond hunne bedreigde «voorrechten» en lieelemaal niet wordt gerept over dc 300.000 Vlaamschc arbeiders in VVal- dic ginder amper zooveel recht erlangen als de daar vertoevende Ma- Algcriai.cn. ilien gcld-adcl die het ver mocht, gesteund door de hem behoo- :11de openbare macht, de geest van is volk zoo te benevelen, laten we iggen. domhouden, dat de Vlamm en zichzelf tevreden stellen met het koeierswerk en dankbaar opkeken aar die hecren die het betere van oor hunnen neus wegstoten. Erger nog. dewijl die minderheid de lakens uitdeelt wordt ze gretig nageaapt, kwestie van smeer en kan- Och het wordt' pijnlijk om aan schouwen als men eens kijkt wat die ilitc feitelijk maar is. denken we aan .-en De\ rière uit het proces van Beer- ïcm. aan een Vandewouer en Mada- ne Steinmann of ook aan dat soort «Tilkje dat wc in onze omgeving ken- H-11 of flink wordt nagebootst in ze len en gebruiken door onze heldaf- tige oorlogsw oekeraars. Zij zijn het onkruid van de wereld aaraan dc maatschappij niets te vinnen maar veel te verliezen heeft oplang ze in hunne verworvene po- itie geduld worden. Het is aan dc macht van die min derheid dat wij het bestaan van een Vlaamsche kwestie te wijten hebben, streek veel 'armer is dan noodig. Zie eens op dc wereldkaart gelegen is. de gun stige plaats waar beschavingen zich kruisen, vlak bij groote centra waar eusachtigc behoeften zich doen gei len en hier is niet eens werk genoeg voor handen om allen een degelijk bestaan tc verzekeren. streek is door dc natuur be gunstigd maar zucht in dc wurgende greep der vreemden en bastaards der komandantuur. Met die kaste dient opgeruimd, wie zich niet aanpast aan het midden is een rem voor den voor uitgang Heraus er mee [.ijk God ons heeft geschapen wil len w e ons uitleven, geen staatsver- bond zal dit beletten ons eigen zelf- zijn dal willen wij als enkelingen en als Vlamingen. O. V. an Woensdag 11 Dec. Ik breng insgelijks hulde a 1 de fronters die U o Mr Jaspar, eerste minster DAT IS WAAR ZIJ HEBBEN MIJ." OVERTUIGD, OMDAT HET VIJANDEN ZIJN VAN MIJN LAND. ZULKS WAS MIJ VOLDOENDE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 2