KDWRUK. Zitdagen van Mijnheer Hector Plan- cquaert TE KORTRIJK. Op den eersten en derden Maandag van elke maand van 3 tot 5 ure na middag is Mijnheer Plancquaert sprekelijk ten lokale van «Helpt El kander» Casinoplaats, 11, te Kort- rijk. Eiken derden Maandag der maand om zes u. 's avonds vergadering van et bestuur van den arrondissements- bond met politieke kommissie onder voorzitterschap van M. H. Plan cquaert, in het lokaal «Helpt Elkan der» te Kortrijk. Het is hoogst wenschelijk dat vrienden van buitengemeenten de vergaderingen zooveel mogelijk bij- Winter Zondagrust in de Apotheek Heden Zondag namiddag 15 De cember zal de dienst waargenomer worden door T. Impc, Groote Markt- Kerkstraat, Apotheek «Het gouden Kruis». «Het Recht» is wekelijks te ver krijgen vanaf Zaterdag namiddag om 4 uur in de gazettenhuisjes aan de Statie en op de Groote Markt (aan de post). Eiken Dinsdag avond om 7 uur, vergadering van den beheerraad der samenwerkende maatschappij «Helpt Elkander». Eiken Zaterdag avond om 7,30 uur, bestuursvergadering van ziekenbond «Helpt Elkander». Eiken Zaterdag namiddag v tot 5 uur, uitbetaling der werkloozen. Nog eiken Zaterdag, vergadering van feest en pro agandakoraltelt. Stluot otee inrichÜKgen Wordt lief van de Yakvereeirigfttg. Wordt lid van de Ziekenbond. Wordt verbruiker van onze Coope- Wordt spelend of beschermend lid van ons muziek, we en onze leuze moet zijn Helpt elkander. Steunfonds voor «Het Recht». Moeskroen wekelijks 5.00 Deerlijk: R. Vanderschelden en A. V. wekelijks 1.00 R, Declercq en J. Verstraete weke lijks Nog wekelijks Z.IXJ Beveren-Leie. Van een vriend, wek el. 1.00 Kortrijk: wekelijks 5,00 Ben vriend V. S. wekelijks 1.00 Sweveghemwekelijks 5.00 Heulc Wekelijks van vriend J. V. 0,50 Alle giften worden in dank ont vangen bij R. Vanderschelden. Muziekpal jassen. De eerste opvoering door 't IJzer- bioempje van «Muziekpaljassen» co- media dell'arte met voorspel en 3 be drijven door Dr A. Cardyn, is een heele gebeurtenis geworden voor on ze stad. Vandaar dat sindsdien uit alle deelen van het Vlaamsche land brie- van belangstelling en ook plaats- •ragen zijn binnen gekomen. Het wordt een hcele beroering bij de lief hebbers, en algemeen is men van ge voelen dat 't IJzerbloempje met céi -uk aan de spits komt te staan der .ledelijke tooneelwereld Een tweede namiddagvertooning ,-an dit ophefmakend werk gaat door n den stadsschouwburg op Zcmdag, 22 December om 3 uur. Kaarten als naar gewoonte te komen bij M. Jan Behaeghe. Grc Markt. Zondag 5 Januari 1930, le 15 den Stadsschouwburg, opvoering in «Het wederzijdsch Huwelijksbe drog» blijspel van Pieter Langen- dijk. Regie Rcnaat Yerhcy Men kan zich van nu af kaarten mschaffcn bij mijneer J Behaeghe, ..roote Markt. Kortrijk Degenen die goede plaatsen willen hebben moeten ze deze week nog bestellen; de vol gende week zijn die allemaal bcge- I, dat bewijzen de vorige vertoo ningen Kroostrijke Gezinnen. 't Is dus Zondag 15 December te u. in 't gemeentehuis dat deze jaar- ijksche algemeene vergadering door gaat met tombola en voordracht over Kinderopvoeding, door Mcj. Foche- nier van Brugge Moeders 't is dus vooral uwen toer deze keer. Vaders, en dochters boven de 20 ar, ook verwacht. DEERLIJK. De Burgemeeiter der Stad Kortrijk Gezien artikel 3, titel XI der van 16/24 Oogst 1790, Ten einde herstellingswerken te laten uitvoeren aan de baan van Kort rijk naar Audenaerde, op het grond gebied dezer stad, tussch,en de afstan den 2 km en 0,670 kd. BESLUIT Artikel 1. Alle doortocht mei rijtuigen is verboden op vermelde baan, tusschen de aangeduide afstan den van heden af en gedurende vier maanden. Het gerij zal afgeleid worden langs de baan van Gent-Kortrijk tot aan Harelbeke, dan langs de gemeente- baan Harelbeke-Sweveghem. Artikel 2. De overtreders zullen gestraft worden navolgens artikel 6, titel XI der voormelde wet. Kortrijk, den 12 November 1929. De Burgemeester, d.d. Leopold Gillon. Fee*tkalender «VL Nat. Kr. VoUcb- patij» en «VL Nat. Wacht». Lokaal «Helpt Elkander» Casino- t plaats, 11, Kortrijk. Op 25 December GROOTSCH e KERSTFEEST volledig prograro- b ma geven we in 't kort). k Op 29 December tooneelavond v' door de VI. N. Jonge Wacht (pro- fj gramma later) c'l Schoone en aangename feestavou- dl den in voorbereiding in Januari, Fe- h< bruari en Maart. vil Elkeen di e Steune de poginge Nationale Jonge Wacht) toont dat ge uw Vlaming zijn waardig zijt j wordt Eerelid (10 fr. 's jaars). Vrienden, bezoekt bij elke gelegen heid uw lokaal, het «Vlaamsch Huis». Daar moet gij elkaar vinden, daar oet gij verbroederen, meer en meer oet gij vrienden worden uw belan gen ten dienste en Vlaanderen ter bate. In 't Vlaamsch Huis zijn eetmalen voor r.eizigers te bekomen alle uren van den dag Op Zondag 29 December spreekt volksvertegenwoordiger Advokaat Leuridan te Deerlijk in 't laamsch Hms» om 4 y, u. Op Zondag 29 December van twee tot 4 ure namiddag prachtig Kerst feest aangeboden aan de kinderen van opzeil ziekenbond «Helpt Elkan der». Het zal een drukke namiddag in bet Vlaamsch Huis. Vrienden kómt zien en verbroederen. Op Zondag 29 December pintedek et appclcienen ter herberg «In den Hazewind». Een kilo socissen te winnen teerlingbak. Burgerlijke Stand. Geboorten Beyls d. van Jules en Heyse. Cecile YercruysSe Cyrille en Julma Dcviaene. Óverlijdens Mcdard Dcwaelc 2 jaar Vandcnbrouckc. 22 jaar De Geschiedenis van e< 11 Novemberfeest. (2de Vervolg.) IJe stoet werd geopend muziekmaatschappij «Een Vcloclub De kinderen, me knechten, hadden vergaderd op den schoolkocr en stapten in den stoet, omringd door de leden V.O.S B.V.O.S en Z.A.B. die de haag vorm den. Verscheidene vaandels van maat schappijen staken uit boven de kop pen. Het vaandeltje der Yzcrbcdc- aarders van Deerlijk werd door wee knapen gedragen en drie ande- e dcdeii eene omhaling tijdens den itoet, de busjes brachten de som op au 125 fr ten bate. van het monu ment van Diksmude. Dp zerk der burgerlijke slachtoffers werd op den schouder gedragen door vier stoere mannen... hoog verhieven zich die talrijke kruisjes boven de menigte Een meisje in witte kleedij droeg in haar hand een schild met vlammende letters «VREDE»... dan volgden cisjes in rouwkleedij die de wedu- en en weezen verbeelden. Stapten nog in den stoet de leden in den bon<i der Kroostrijke gez-in- :n, van de andere maatschappijen, miers alle besturen hadden hunne leden aangezet en vermaand dezen dag mede te heipen herdenken. Het muziek Ste Cecilia» van de Jongelin genpatronage sloot de lange rij. En blii jubelden de klokken om .rede... om wat later hunne droeve fooncn te laten hooren om dc vele .(gestorvenen De fotograaf Deknudt had langs de baan zijn fototoestel opgericht. Wij naderen het kerkhof... van aan het gemeentehuis i of feit de trom dc isnarsch. alle harten kloppen aandoening. en vele bleeke wc- zijn te bespeuren er zindert ontroering door het volk. ui eene menigte zoo dichtopeen- gepakt gelijk er op dergelijke fees ten nog niet is te z.ien geweest. Na de bloemenhulde aan het monu ment zongen de kinderen het lied «O Kruise den Vlaming, daarna dood- marsch gespeeld door het muziek «Stc Cecilia» De Voorzitter V O S V Gcbert sprak vervolgens eene veelzijdige en vei Ibelcckcnde rede uit over den oolog en zijn slacht offers ovc: den vrede cn over de Vlaatnsche grieven. Onmiddellijk daarna, op enkele meters monument, werd de z.erk der burger lijke slachtoffers, begraven plaats waar het kanon stond, ge plaatst, Na het lied «Onze Lieve an Vlaanderen» las de schrij VOS. I,. Dcfraeyc eent treurrede Het muz.iek «Eendracht» speelde de doodmarsch van Chopin en dot sprak de E. P. Eulbert over het leven aan het front, over de mis- •standen Onder de tonen van dc Vlaamsche Leeuw ging de menigte voldaan uiteen. Het werk was nog niet volbracht... in den namiddag zouden 1000 kinde ren en evenveel moeders en vaders St Niklaas vieren. b. D. HEULE. In het Vlaamsch Huis te Hcule zijn eetmalen voor reizigers te bekomen elke uur van den dag. zouden al degenen kunnen komen die «De Volksmacht» bedoelt. Plan cquaert inbegrepen Het artikel spreekt ook van kazak draaiers van Iscghcm, Ingqyghcm, Vichte, enz... Welnu, aangezien Jcf- ke en zijn pennevriend zooveel koren op hun moln hebben moeten ze niet verlegen zijn en wij hopen stellig dat ze ons voorstel zullen aanvaarden. Wij zouden alles zoo snel als de wind moeten kunnen veranderen, omdat wij VI.- Nationalisten zijn. en [efkc verwijt ons dat er te Vichte fabriekanten wonen die op hunne ver zendingen franschc adressen schiij- vln, peins ne keer Wij zijn nog nooit verandert van name zegt het artikel. Jongens, jon gens, wat moet gij nog. veel lecrcn Hoelang is het geleden dat gij den naam van kristen demokraat aangc- imen hebt Eerst droegt ge den lam van anti-socialisten. Uwe meesters, de kaïholiekc ari tokratische heeren. Konden h :,rd DEMOKRAAT niet hooren hunne ooren klinken, dat klonk te spookachtig, verwijtend, tegeno hen. Doch nadien, als ze zagen met dien naam van afiti-socialis- te weinig aarde aan hunnen anti- dcmokratischen dijk kondet brengen cn als ze zagen, daarnevens, In VOLKS den naam van demokra geworden was door den strijd dei- ware. vrije en Vlaamsche demokre ten, zooals de gebroeders Dacns. Plancquaert. enz... dan hebben i meesters van dc leiders van Jcfki kliek toegelaten dat ze den naam v; demokraat aannamen om zoo te b ter liet volk te kunnen misleiden i het met een keten, die de massa ni zin kan. gebonden te houden aan a les wal vijandig is a.iu dcmokrnlie i aan de natuurlijke rechten van hét Vlaamsche volk. En zeggen dat Jcf- ke en zijn pennevriend dat schijnen OOTEGHEM. Op Zondag 22 December spreekt Mr H. Plancquaert te Ooteghem ter herberg «In den Ijzer». Vrienden, het is uw plicht er voor te zorgen dat de herberg te klein is. LEDEGHEM. Op 25 December (Kerstdag) ireekt Mr H. Plancquaert te I.ede- ghera ter herberg «De Klokke» aan <le kerk om 4.30 u. VICHTE. Verleden week stond er nogmaals ceii artikel in «De Volksmacht» gc- teekend Jefkc. Dc menschen zeggen dat; Jefke daarvan de schrijver -j ij want dat Jefke nog niet bckv ecp zin op papier te zetten s t aanbanr is; dat Jefke dus telkens moet uit den nood geholpen worden van een zijner vrienden. En dat Jcfke's vrienden ook leelijk in 't nauwe zit ziet men seffens vooral als men zijn laatste artikeltje leest. Hij kronkelt zich als een paling in dc pan en hij kan er niet uit gera- Hij beweert dat het' geen waar it dat ..wij. gebleven zijn wat wij altijd De man geeft hier het klaarste be wijs dat hij niets van die zaken kent. Hij ziet verschil tusschen Daensist, Kristene Volkspartij en VI. Nationa list. De menschen van Vichte weten daarvan meer dan Jefke en zijn pen nevriend. doch om Jefke, en deze met hem die daarvan niet op de hoogte zijn, een goeden dienst tc bewijzen door ze een beetje geschiedenis leeren stellen w ij hen voor dat ons zouden laten weten wanneer plaats wij daarover open baar mei ven dat i komen oi Doch. geen ge\ Jefke. zo scgerïi Op de hen kunnen spreken. Dat ker nuttig zijn wij geloo- veel volk van Vichte zou te luisteren. ij zeggen op voorhand ion herberg gezwets, stijl als die vergadering te An- irvan Jefke altijd spreekt, jadering die wij verlangen. Zij volgen voort hun programma zegt het artikel, 't Is waar. gij hebt het van den beginne af verloochend en sedert uwe opperste leiders minis ters zijn wordt uw programa meer en méér verloochend. Nu, in die verga dering die wij voorstellen aan Jefkc en zijn vriend kan daarover mécr ge zegd worden jefkc vraagt of we reeds beraad slaagd hebben hoe wij aan de 5 t. h. komen. Wij hebben onzen plicht ge daan, maar gij, die de macht zijt, wat hebt gij gedaan Of hebben uwe leden dc 5 t. h. misschien en dc onze niet En als uwe leden zoo censge zind zijn, zooals gij zegt, waarbij komt het dan dat ze den opslag bekomen ?Hct spreekt dan wel zelf dat het'aan de leiding moet sche len Jefke kan niet looccnen dat hij den wettelijken arbeidsduur over- schrijdt en hij verdedigt zich met op •en ander persoon te wijzen die niiet n hetzelfde geval verkeerd en die ten ■•olie in regel is met de' w et en met het arbcidstoezicht - Wat weten die menschen toch wei- g en wat babbelen ze veel jefke spreekt niet meer over de gevallen waarbij w ij in eene staking ize leden niet zouden betaald heb- :n en hij heeft ook nog niemand ;ar ons om geld gezonden. Wij blij- n bij ons eerste woord ge mo'ogt zenden cn dat nog om geld als ze te goed hebben. Jefke zegt u eens kort en goed Wij aanvaarden die openbare bespre king ofwel wij aanvaarden ze niet. Juul de VI. Nationalist. SWEVEGHEM. Op Kerstdag 25 December gaat het jaarlijks kosteloos Kerstfeest door in het Vlaamsch Huis. Juul Declercq houdt een gelegenheidsrede. Onder alle opzichten belooft dit alle gaande Kerstfeesten te zullen treffen. Op 29 December aanstaande komt de bekende tooneclgroep DE MOE DERTAAL van het Vlaamsch Huis van Roeselaerc in ons Vlaamsch Huis opvoeren «EEN GROOTE NUL» lui mig blijspel in 3 bedrijven Prij: der plaatsen 5 cn 4 fr Vrienden zorgt tijdig voor u kaarten, die van nu af te verkrijgen zijn in het lokaal en bij onze propa gandisten Er werd opgevoerd Van Een tot Duizend een lastig geuaren blijspel en De Duivemelker, drama Alles werd perfect uitgevoerd voor zoo maar beginnelingen, en behaalden door het talrijk publiek veel succes blijspel was een lachen zon der einde tot dot de lachspieren er bijna van verrokken waren het drama, die schoone zedeles werd algemeen medegeleefd en weinigen konden een traan bedwingen, was bijzonder goe vertolkt, ook halen an hun werk, Tot de ver goeding van hunne opofferingen lrijke toehoorders, want de zaal was kfakensvol (de telaatko- •ochten terugkceren) waren allen ten uitersten te vreden, en de algem. vraag was voor wanneer de tweede vertooning Onzen oprechten dank aan de vrienden van de VI. Nat. Wacht van Kortrijk Een gulhartige proficiat aan de Tooneeïleider Luis en zijne spe lers. Zoo moet gij mannen, eendrach tig 'n noest werken, 'n welhaast zal uwen bond zijn voet mogen zetten bij veel andere oudere kringen, en zoo zult gij de grootste diensten kunnen bewijzen aan uwe VI Nat Kr Volkspartij Een oproep werd gedaan door den voorzitter der Tooneelkring voor de meeting van 8 dezer als,- ook een korte toespraak door onzen vriend den Eerw heer Vereecke s nieuw blad De Gaze): eskroen waarvan het ie - juist kwam te verschijnen alsook over ons Kerstfeest, hij deed zulks prachtig zooals offer vaardige priesters dal kunnen doen ook ogsttc hij een langdurig ap plans een omhaling werd gedaan oordeele van het Kerstfeest en mooi sommetje opbracht, ook oogstte hij een langdurig ap- aan allen die mede hielpen tot het wellukken van dezen avond van vreugde, cn rijk aan oogst voor hef: VI Dem Ideaal. MEETINGEN. On Zondag 22 December om 4 i namicjdag spreekt MPlancquaert t Ooteghem ter herberg «In de Ijzer» Ou, 25 December spreekt Mr Plancquaer Lokaal en uur later aa (Kerstdag) le Ledeghem te duideu. MOESKROEN Een pluimpje voor onzen Too- neelbond «Vrij en Blij» Verleden Zondag i December gaf onze tooneelbond zijn eerste wintervertooning in de feestzaal van «Volksverheffing» Vermindering voor de kroostrijke Gezinnen op het Spoor De erkenningsboekjes voor de toe kenning van de vermindering op de crprijzen voor reizigers, welke et jaartal «1928-1929» of «1929» :ien zijn. mogen benuttigd wor- ot 15 Januari 1930. Ze moeten uiterlijk den 16 dito-worden terugbe zorgd aan de statie die ze afgeleverd heeft De rechthebbenden worden ver zocht van af den 15 December hun raag om hoekjes voor 1930 in le die nen Deze laatste zijn te bekomen van tot 15 Januari. Die nieuwe boekjes zuilen gedu- ende twee jaar geldig zijn voor de houders, die in den loop van het jaar 19.30 hun rechten op de vermindering niet verliezen. DE BELASTINGEN. de belastingsontwerpen van Houtart kan nog worden ge zegd, dat het houden van een meid met een inkomen van 8000 fr zal worden aangerekend, een knecht 15.000 fr. een gouvernante 15.000 fr. De auto's, naar de kracht van den motor, zullen voor 5000 a 50.000 fr. in aanmerking komen Ms het globaal inkomen dc 60000 fr. niet overschrijdt, zal er een taks t. h. worden geheven1 Jri t. h. 100000 fr. en 0,1 t. h. meer per snede van 20.000 fr. tot aan 200.000 hier af is dc.taks eenvormig 2 t. h. Kroostrijke gezinnen zullen ver mindering genieten. De belastingschuldigen zullen ecu aangifte voor 3 achtereenvolgende jaren mogen doen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 3