Voor onze Gepensionneerden Voor Moeder en Dochter De Sociale Roeping Vlaamsche Technici Ten behoeve onzer staatsgepen- sionneerden die in 1930 een vermin dering in plaats van verhooging van pensioenen zullen ontvangen in geval er niet ingegrepen wordt richtte se nator Dr H. Gravez volgend schrij ven tot den bevoegden minister. Aalst. 6 December, 1929. Aan Zijne Excellentie, den Minister van Geldwezen. te Brussel Excellentie, Vele staatsgepensionneerden zien met angst den Ie termijn van 1930 te gemoet. Voor het jaar 1929 is hun een verhooging van PM. h. op hun pen sioen verleend, omdat het onvoldoen de bleek wegens het klimmend index- En terwijl vele andere wedden met 10 t. li. vermeerderd zijn, en dat de index iintqer klimt, zal het gebeuren dat de gepensionneerden in 1930, 8 t. h minder ontvangen als in 1929 Daarom vraag ik dat er onmiddel lijk ingegrepen worde, en het besluit werd getroffen dat men aan die ge pensionneerden ook 10 t. h. verhoo ging op hun pensioen zou toestaan, verder dring ik ook aan dat er blijvende piaatregel in dien zin getroffen worden. Met de hoop dat deze toestand middellijk zou onderzocht worden :ken ik met hoogachting. VOLLEDIG ONDERRICHT IN ALLES WAT EEN VROUW ALS HUISHOUDSTER EN MOEDER DIENT TE WETEN. DE WONING. De woning moet ruim genoeg zijn beantwoorden aan het getal inwon» Met moet hierin rekening honden met de beurs. Iemand met een gering inkomen zal dus eene woning moe ten kiezen met niet meer vertrekken, dan strikt noodzakelijk is. Zoo iemand zou een groote dwaas heid begaan, een salon er op na te houden. waarvan hoogst zelden wordt gebruik gemaakt, terwijl dan de slechte vertrekken tot slaapplaats dienen, waarin de inensch het derde gedeelte van zijn leven doorbrengt. Een verstandig inensch gebruikt de ruimste, droogste en luchtigste. vertrekken tot slaapkamers. De kamer der ouders mag alleen voor kinderen beneden de 5 jaren mede tot slaapplaats dienen. Alle an dere leden des gezins moeten, naat hun geslacht afzonderlijke slaapver trekken hchheij. Men vermijde vooral het houden van kost- of skaapgangers. De geva ren verbonden aan het kostgangers- wezen zijn zou talrijk, zoo overbe kend en dreigend, dat er nauwelijks op gewezen behoeft te w orden. Twist en tweedracht tussthen dc cchtge- nooten, echtbreuk en echtscheidin gen. schennis der eerbaarheid bij jon ge meisjes en het verloren gaan der onschuld bij kinderen zijn er menig maal de gevolgen van. Men bevrage zich hierover bi| geestelijke en reldhjke autoriteiten, woning-inspec teurs en iuspectricen. Zoo het eenigszins mogelijk is zor ge men ook voor een afzonderlijk» keuken 't Huiselijk leven wordt veel prettiger, genoeglijker en gezonder, als in de woonkamer niet behoeft gekookt te worden. Verder vergete men niet bij het huren van eene woning er op te let ten, of er een afgescheiden kelder ruimte en een afgesloten zolderdeel aanwezig is, óf de schoorsteen in goeden staat en het drinkwater niet schadelijk is voor de gezondheid, of eenc_ behoorlijk privaat aanwezig is, en of er voldoende afvoergelegenheid is voor vuil water, enz DE KLEEDING. Het verwijderen van vlekken. Heeft men bij ongeluk zijne klee- ren bevlekt, dan talme men niet. zoo dra mogelijk de vlekken te verwijde ren Hoe langer daarmee gewacht wordt, des te moeilijker wordt het -werk. af 1. Wanneer klcedercn op sommige plaatsen blinkend of glanzend zijn geworden, kan men dat euvel ver helpen door dat gedeelte boven Hen stoom van kokend water te houden of door het tusschen twee vochtige doek ken te leggen. Kragen van manskieeren kan mei: reinigen door ze eerst met geest van salmoniak in te wrijven, Jan met den rug van een mes af te krabben en vervolgens met een spons Kluweelcn kragen kan n: gen met benzine of tetachloorstof (verkrijgbaar bij eiken drogist) Komt er een vetvlek, houdt dan het fluweel met den ruigen kant boven den wasem, borstel liet voorzichtig tegen den draad op en wrijf het daar na nog eens met dc-hand glad Men kan ze ook met ccn doorge sneden ui tegen den draad inwrijven, laten drogen en met den binnenkant over een warm' ijzer strijken DE VOEDING. Voedingsstoffen en voedingsmiddelen Door incnschen, die de voeding goed bestudeerd hebben, is de hoe veelheid voedingsstoffen berekend, die in onze meest gebruikte voedings middelen voorkomen. Op de voediiigskaarten of voeding: tabellen kunnen we zoodoende na gaan welke voedingsmiddelen veel ;it bevatten welke voedingsmiddelen veel bevatten e welke voedingsmiddelen veel luiker en zetmeel bevatten. e merken dan tevens op. dat le dierlijke voedingsmiddelen het neeste eiwit voorkomt, in de plant- tardige levensmiddelen de grootste hoeveeleid suiker en zetmeel. Toch vinden we ook-in het pla ijk wel eiwit fin de gedroogde peul vruchten en in de graansoorten) cn n het dierenrijk wel wat suiker cn retmeel fin melk. tapte- cn karne- n elk) \erder zien we op de tabel, dat oinmige voedingsmiddelen wel veel •iwit. maar bijna geen suiker en zet meel, bevatten, zouden -wc dan uit sluitend zulke voedingsmiddelen gaan gebruiken Andere voedings middelen weer bevatten veel eiwit en zetmeel, maar bijna geen- vet, zou zulk voedsel geschikt voor ons zijn. ils we er niets anders bij gebruik- A1 deze voorbeelden leercn ons. dat ■ve om ons goed te voeden, niet van :rn voedingsmiddel moeten leven, naar er verschillende moeten samen- Zoo gebruiken we dan ook Brood met boter boonen met (pek vlecsch met brood of aardap pelen of rijst, eieren met brood visch met aardappelen of brood stamppot met vet en met erwten of boonen. KOOKRECEPTEN. Soep van beenderen. 2 Pond vleeschbeentjes. 3 a 4 L. ..ater, wat zout, een paar bouillon blokjes, soepgroenten. De beenderen goed wasschcn, opzeten met water en zout cn 3 a 4 uur zachtjes laten koken. De bouillon doorzeven, een paar bouillonblokjes in doen. en veel soepgroenten en ook wat rijst S»>ep van bouillonblokjes. )or 1 L. water gebruikt n bouillonblokjes. Deze bouillon i< geschikt voor kerrysoep; «oep koolsoep, enz. Kalfssoep. Men zet kalfspoulet op met kokend w ater op een lep vuur, schuimt -het rils het kookt cn laat het dan op zacht vuur trekken, 'n Half uurtje voor hc-t opdienen doet mefi e vermicelli in. Bij liet trekken bouillon is het aan tc raden er kléin stukje foeli in te doen. Bij het opdienen kan men ook een ei m d: soepterrien doen en er dan al roeren de langzaam de soep bijgieten. DE VOEDING VAN HET KIND. Natuurlijke voeding. duren. Het gebeurt wel eens dat de gcling. na een paar minuten, inslui mert De moeder moet het kind dan wakker maken cn het niet in de wieg leggen voordat het gedurende 10 a 15 minuten voedsel genomen heeft. Vele moeders meer.en ten onrechte dat het kind. zoo dikwijls het huilt, behoefte heeft aan voedsel. Dat is niet zoo. Zij hotide aan den regel vast, geen nieuw voedsel te ge dan 3 uren na dc vorige voeding d. Bij het voeden zoeke dc moeder eene rustige plaats op. opdat niets de a.mdagjit van liet kind aflcide. Zij moet er op letten dat het kind door den neus gemakkelijk kan ademha len Bij het voeden is het noodig dat de moeder de goede houding aan neemt de eerste «lagen liggende, la tei in bed of op een stoel zittende, het kind tegen de borst omhoog hef fende met den neus in de borst, zoo dat de npus warm wordt en afgeslo ten voor de lucht Het kind doet m vanzelf den mond open en begint-tc zuigen; dc opgenomen plooi van de borst kan nu val zakken, waardoor «le neus ruimte krijgt om te adei Niet met ce vingers aan den tepel en- ook nooit in liet mondje van Het verdien! afkeuring gedurende het zoogen het kind met dc kn" te wiebelen of tc rijden. Zoo mogelijk tot de 10de of aand moet bet kind op bovenver melde wijze gevqed worden. In ietlef' geval niet langer dan Dan moet het kind geleidelijk aan ndere spijzen gewend worden In «le eerste 3 dagen geeft me vonds een theelepeltje pap met er gekookt, daarna eenmaal flesch met 20) gram gekookte koe melk. eerst verdund met gekookt ater en later onverdund, met een lar suikeilepcls witte suiker of melksuiker. Daarna 2 maal daags een flesch. Men kan dan geleidelijk meel of broodpapjes geven Doorgaans kan na 2 weken het kind gespeend zijn. Men mag echter met spenen niet beginnen als het kind ongesteld is, ook niet tijdens het tanden krijgen en niet in de heete zomermaanden. Het spenen geschiede" steeds onder con trole van het lichaamsgewicht en van «Ie ontlasting en onder geregelde lei ding van den dokter, zoodra daarbij ccmge voedingsstoornis optreedt. DER POSTTARIEVEN IN HET BEL- GISCH-LUXEMBURGSCH VERKEER. Het Postbcheer herinnert er aan dat, van 1 December af, het port dat in België en in het Groothertogdom Luxemburg toepasselijk is op tus schen die twee landen gewisselde brieven, postkaarten, drukwerken iwsbladen en tijdschriften, zaak papieren en stalen, bepaald is als olgt Gefrankeerde brieven 75 ccntie- icn tot 20 gram boven 20 gram, 40 centiemen meer per 20 gram of ge- leelte van 20 gram. Enkele postkaarten 40 centiemen. Postkaarten met betaald ant- voord 80 centiemen. Drukwerken en 'tijdschriften die ten minste eenmaal per kwartaal ver schijnen 5 centiemen per 50 gram >f gedeelte van 50 gram. Zaakpapieren 10 centiemen per 50 gr. of gedeelte van 50 gram met nuni van 75 centiemen ...alen' 10 centiemen per 50 gram of gedeelte van 50 gram met mini- van 40 centiemen. Grondgedachten ecner feestrede uitgesproken door E. P. Bertliold Missiaen Cap. voor een Congres van Vlaamsche technici met besluit Vlaanderens herwording op nomisch en kultureel gebied hangt hoofdzakelijk af van de economische, politieke en gods et dienstige actie onzer Vlaarr;;he technici De toekomst van Vlaanderen de versterking der Belgische ge meenschap hangen af van de mede werking van het Staatsvolk Staatsgezag, Het doel het Staatsgezag is het algemeen welzijn te bevorderen, daarom wordt een staat in het leven ge roepen. Daaruit volgt, dat de Bel gische Staat aan elke nationale groepecring in liet Belgisch Staats verbond gelijke voorwaarden moet •bieden voor de economische en cultureele ontwikeling van al de nationale groepeeringen die België samenstellen. De verwezenlijking van dit doeleinde hangt ook af van de medewerking der nationale gemeenschap, die streven moet naar de ontplooing van eigen krach ten, door God zelve aan elke natie geschonken, maar de verheffing der Vlaamsche gemeenschap op economisch en cultureel gebied. Die taak nu kan en moet in groo te mate bevorderd worden door de Vlaamsche technici. De oorzaken nu van Vlaande rens jarenlange miskenning door het Staatsgezag, zijn van socialen, politieke» en godsdienstige» aard. Dc groote schuldige is hier de liberale geest, die ons Vlaamsche volk hccit verarmd en verdrukt, vermuilezeld en ontkerstend. Eco nomisch verdrukt door een ver- t'ranscht kapitaal, in dienst van de moderne techniek, is Vlaanderen economisch verarmd en kultureel erachterd De politieke oorzaken die den Belgischen Staat hebben gevormd, cn vooral van internationalen, r ook van binnenlandsclien aard. Voorheen, in 1830. waren de politieke leiders, voor een groot deel, menschen die -le 'aal cn liet liberalisme der Fransche Revolu tie hadden ingezwolgen en daar door van in den beginne zich van de Vlaamsche volksklas hadden rvreemd. De leidende machten ces lands i, hebben veelal den waren aris- tocratischen geest verloren, dien geest van voornaamheid, die de taal van een eigen volk liefheeft, die de rechten der nationale groe peeringen erkent en begrijpt dai het rechtsherstel van Vlaanderen een voorwaarde blijft voor een voorspoediger en kultureel rijker en vreedzamer België. De ocirzaken van Vlaamsche miskenning zijn ook van godsdicr.s tigen aard, die zijn gebrek aan christelijke overtuiging, gebrek aan christclijken geest. Men heeft noch rechtsgevoel, noch naasten liefde voor Vlanderenmen heeft geten, dat de naastenliefde eischt dat men zijn eigen Vlaamsch familiën, zijn eigen nationaal volk moet liefhebben in rechte en in feite. Daar die leidende machten niet genoegzaam bewust zijn van hun ne plichten voor Vlaanderen, geen liefde gevoelen voor zijn taalrech ten. zijn glanzende kuituur, zoi is het plicht en recht van de natio nale gemeenschap, van Vlaanderen te werken voor de economische en kultureele verheffing der Vlaam sche natie, langs socialen, politie- :cn en godsdienstigen weg, ten inde «le leidende machten te dwin gen gehoor te geven aan de drin gende eisclien der Vlamingen, Langs socialen weg vooreerst nen hier de Vlaamsche technici afdoend werk leveren, door voor- technisch goed onderlegd en kultureel ontwikkeld, de econo mische herwording van Vlaande ren te bewerken, omdat ccn tijker Vlaanderen, in nijverheid, handel en vlaamsch bankwezen, beter zijn recht zal kunnen afdwingen en op sterker plan kultureel ontwik- n. Bovendien moeten de Tech- niet enkel als meestbegaafden, als leden der Vlaamsche gemeen schap en als de christenen de be- taande christen organisaties, zoo- ils sijndikaten, vakscholen spaar- instellingen en coöperatieven met Vlaamschen invloed doordringen, moeten ook werken langs den weg der politieke aktie, om de Vlaamsche democratie in de ge- provincie en den Staat te doen zegevieren. Als technici, als de voormannen onder sociaal en ze delijk oogpunt, moeten ze de Vla mingen wijzen op het onrecht van geweldheerschappij, moeten ze het •olk bewijzen dat de Vlaamsche ctie een sociale en politieke actie ten bate van den mindere, ten ba e van zijn economische en kultu reele verheffing. EEN HEUGLIJKE VLAAM SCHE VERJAARDAG Maandag g December was het een jaar geleden sedert de Antwerp sche kiezers de Vlaamschhaters 83.000 mokerslagen toedienden en het begin inluidden van een geest- driftigen cn gloedvollen strijd EEN PLECHTIGE POLITIEKE BEGRAVENIS Zondag greep te Oostende op plechtige wijze de politieke begra fenis plaats van wijlen den flamin gant M. BuyL Er waren bloemen, er was volk. er was muziek en er was een bra- banqonne en een snik toen hij ten grave ging UITVOER VAN AARDAPPELEN. De Belgische spoorwegen hebb'cn beslist van af 5 December 1929, een vermindering toe te staan van 25 t. h. op de prijzen der 5e klasse van het tarief 3. voor de zendingen aardap pelen bestemd voor den uitvoer langs de landgrerspunten NEDERLANDSCHE BOEKENPRODUCTIE. In het jaar 1928. meldt het «Nieuws blad v d Bockh.». verschenen in Ne derland 5006 nieuwe uitgaven cn 1258 tijdschiften. een totaal dus van 6264 In 1927 waren deze cijfers 4835 en 1268. totaal 6103. Het aantal oorspronkelijke ro mans. dat m 1924 285 bedroeg, steeg tot 317 Het aantal vertalingen be droeg 570. waarven 347 vertaalde ro llet «N'usbl.» tcekent hierbij aan, dat dit getal te hoog is en stelt verder De stijging van het aantal oor spronkelijke romans beteekent vol strekt niet. «lat het aantal werken, waarin naar letterkundige waarde wordt gestreefd, toeneemt. Integen deel. het aantal oorspronkelijke ro mans, welke het meest voorkomende type der \ertaaldc romans zooveel ogelijk nabootsen, neemt steeds en srkclijk t Laat ons van nu tot K ieuwjaar propaganda maken voor ons blad en o^s aantal is verdub beld.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 4