t HsiKoppen van Zevendries I De Plunderaars van de woning van den heer J. Lefevere Uit onze Bladen Wordt allen Vlaamsch Nationale Spaar- en Leenbank Vrienden, de vlaamsch-nationale strijd treedt in eeh nieuw Öjdperk. Met alle middelen gaan meer dan ooit de anti-vlaamsche Nationalis ten ons bekampen. En in de eerste plaats door allerlei toegevingen te doen, die geen ander doel hebben dan door schijn en bedrog den Vlaamsch-Nationalistischen wil in slaap te wiegen en bet Vlaamsch-natio- naal herworden te breken. Gelooft mij in de eerst-komende tijden moeten wij AL onze krach ten concentreeren op het onderwijs in de Vlaamsch-nationale leering. Ik zeg al onze krachten. Zonder dat onderwijs dat klaar, degelijk, scherp, ondubbelzinnig en volledig moet zijn is het onmogelijk echte en soliede vlaamsch-nationale strijders te vormen. En indien wij die vlaamsch-nationalistische strijders, niet in groote getalle vormen, worden vroeg of laat, al onze verkiezingssuccessen een zelfbedrog dat wel eens noodlottig zou kunnen uitvallen. JORIS VAN SEVEREN. Daarom gewerkt en geslaafd voor de verspreiding uwer pers. Verwonderen zal het wel niemand, dat de naam van den heer Johan Le fevere een cereplaats op de zwarte lijst der te verwoesten huizen door de franskiljonschc. bende aangelegd, bekleedde De twee eerste dagen bleef zijn huis gespaard, vat het socialistische blad «Vooruit wiens opsteller in 1-14 met die van het «Volk» den morgend der opening van het Duit- sche Presse-büro in het G< mcr.tsholel de eerste zou gunst \an het verder verschijnen te r,'.ian afsmeeken, aanleiding gaf in een artikeltje, verslag doende over de Johan I.cfevcrc's huis ook wel een bezoek zou krijgen. De broederlijke socialistische inkt koelies ivarciï hang, dat hun socialis tische medestrijder mocht vergeten worden en wezen de prooi a Met de medehulp van Mr 15. Maes, die al-, pissivistcn een edele rol speelden. erden een deel der meubelen i horgen, maar er bleef geen tijd om alles bij familie te bren gen. wart de verwoestingsbende on der leiding van Bevis was in aan tocht en verscheen huilend op de Lin delei, die naar de Pekelharing voerde, in de nabijheid waarvan de lieer Jo han Lefe ere woonachtig was. De eerste aanval ging echter vlot van de hand. Wel waren de Heer en ?\Ievr, 1 cfcvcrc gevlucht, buren namen een houding aan die de plunderaars voor verzet deed dticli- Tocn, schrijft een getuige, gereed om alles onder eed te bevestigen, die in een winkel in de Yperstraat tc dien tijde woonde, «heb ik gezien, dat evenals voor het huis van Spe- leers, waar onder leiding var keren Stocké, wonende Verwersrui te Gent. personen bankbiljetten van f en 20 Mark uitdeelden aan de perso nen die de ruiten wilden uitgooien er de plundering beginnen, hier ook bankbiljetten werden uitgedeeld door franschsprekende heertjes.» ste aanval werd echter niet door de betaalde plunderaars gedaan. Re; ls toenmaals cigarenfabrikant. «inde Yperstraat, en de heer Jo- .n Defevere twee huizen verder. Bevis met vijf htilppolities met itten armband, zooals er te dien tijde \e!e waren o ironie igendommen der burgers te bescher ic-n verscheen met een rcusacht- igen vlaggepaal en zij beukten de oordcur open. N'u drong de rij der gekochte plunderaars m het huis en een ijselijk lawaai van neerploften- :1e meubels, stukgeslagen porcelein, instortende ramen en neergesniakte deuren weerklonk in den avond ho ven de woeste kreten der huilende bandietenbende. Van liet huis blcH niets geheel Ik heb gezien, schrijft ander ooggetuige dat na het einde der plundering, Beyls een schouw- garnituur verkocht voor 35 Mk. Ik geloof dat het brons was ofwel marmer en brons. Veel is daar weg. gedragen, zelfs naar een dicht na- bijzijnde huis, dat ik zou kunnen aanwijzen. Wie had dit kunnen denken dienzelfden Beyls, dien ik ongeveer acht dagen te voren in een auto niet Duitsche officieren had rondrijden. Ik kan u stellig verzekeren dat overal waar ik zien plunderen heb, er politie en hulppolitie bij was er dat die plunderingen naar mijn in- zicht wel onder bescherming ston- a den der politie en heelemaal ook den schijn hadden aangevoerd e ingericht te zijn door de politi) ten minste, dit was het geval voo de English Club, bij den heer Jan Wannijri, bij Dr Ev. Stocké aan de Zuidstatie, bij den heer Dr R. Spe- leers en bij den heer B. Huybrechts waar Beyls met vijf hulppolitiea- genten en EEN AGENT IN UNI FORM zelf de deur openbraken er de meesten van allen geplunderd hebben. Ouder titel «Vlaanderen en het so- idarisme» schrijft Dr Jan Pulink in Jong Dictschland» enkele gedachten ïecr dat wij niet opgehouden hebben sedert jaren te verdedigen en vooral Ie praktijk om tc zetten. Het doet genoegen dat eindelijk door vele anderen en vooral door de intellek- .ngeren van Vlaanderen be grepen te zien «Op het oogenblik dat liet Vlaamsch lationalismc op het punt staat een .olksbewcging tc worden, is het nog il te zeer behept met het eenzijdig karakter van den stand, die de Vlaam sche beweging in het leven riep, nl. die der ontwikkelden, d w.z. van men- schen, die in hunne hoedanigheid van studenten, leeraars, onderwijzers, priesters en letterkundigen enkel oog het culUircele, voor de voor de idealistische het matericelc, v •aak zelfs minachten. Zoo ,'laamsch nationalisme ondanks vele schijnbaar diep ingrijpende verande ringen nog altijd niets meer dan een radicale taalbeweging. Met deze ide alistische gedachte kan ons materia listisch volk niet gewonnen worden, omdat zij niet nationaal is, daar zij nog steeds alleen spreekt tot één stand, tot dien van de ontwikkelden. Ook de behoeften van de andere stan den. hoe materialistisch die ook zijn, hunne stoffelijke nooden en verlan gens. r.Mtien in het Vlaamsch oatio- betrokken worden, indien I dat liet Vlaamsche woord tot t doordringt. Als gij zoo. een gezet Ronsisch bur ner voor de eerste maal spreekt over Vlaamsch-nationalisme dan doet die aan zoo w reed olsof gij hem vitriool ipgoot en 't einde van de wereld nabij was. «Tout mais pas ccla "je is 't mogelijk zoo bekrompen, kinderachtig angstvallig tc wc- En als men dan een kwaartuur- tje verder praatoh op zachten ion. ge moet op uw kousen afkomen. die geluiden di'c obsessief vreesclijke beelden in hem oproepenwel dan, lejieltje voor lepeltje, komt hij er toe stilaan den smaak te gewennen. Het Vlaamsch nationalisme, dat is de eerste pijp; in 't begin zoudt gij er van overgevenmaar men geraakt den tabak gewoon en men eindigt met :n verstokt rooker te worden. Het Vlaamsch nationalisme, dat de logiek zelfdat is de waarheid :en slotte dringt zij zich onwee .taanbaar op. Zoo waar het Vlaamsche volk e eigen volk is. met eigen taal. eigen orming, eigen begrippen, eigen ont- •ankelijkheid. eigen temperament, eigen karakter, eigen ontwikkelings- igclijkhcden en vormen, eigen noo- :izoo waar is het dat het als alle volkeren behoefte heeft aan eigen leven, ontwikkelingsmidden middelen. Na u het (lelijk zijn, dat ons volk, dat culti en nationaal zoo diep vervallen is, niets voelt voor dc intcllectueele fla- minganterij. Ik zeg dit niet om louter,ppportu nistischc en tactische redenen, omdat zonder dit inzicht de Vlaamsche ar nen gelokt worden Het is dus nie' bedoeld als lokaas Integendeel il zeg het, amdat ik tot de overtuiging gekomen ben dat het Vlaamsch natio nalisme nog steeds geen ware natio nale beweging is, daar zij nog steeds eene taal spreekt die door onze arbei ders en boeren niet kan verstaan worden. Nationaal is alleen een be weging die voortdurende belangstel ling en bezorgdheid vertoont om a wat het volk aangaat, om al de noo den en behoeften van al zijn standen. Enkel wanneer het Vlaamsch nalisnie dat zal begrepen en in prac- 1 hebben, zal het iche volksr listisch ook kunnen gewaardeerd en aangehangen worden. Onder hoofding «Het Y'laamsch- uatonalisme» geeft hel «Volk vai: Ronsc». orgaan van den heer Vindc- vogcl, ceii hoofdartikel «Schrikbeeld der schrikbeelden elke satanische uitvinding Crème DE TAKS OP DE VERMAKE LIJKHEDEN Verleden Maandag ontving M: ter Houtart een afvaardiging die hem de moeilijken toestand van -e schouwburgen uiteenzette. Verscheidene schouwburg* worden met ondergang bedreigd, hetgeen heden een ramp zou i den voor een gedeelte van het tech nisch- en kunstpersoneel. In zake fiscaliteit vroegen zij de minister, dat een onderscheid zou orden gemaakt tusschen de ver makelijkheden met een opvoedkun dige strekking, zooals de schouw burgen, en andere dancings In de praktijk vroegen zij dat alle schouwburgen de huidige tak sen van so t.h. zouden worden laagd zooals reeds automatisch ge beurt voor de schouwburgen die toelagen krijgen. De Minister antwoordde dat de fiskale hervormingen een verlaging van de taksen op de vermakelijk- den voorzien. Tevens is hij bereid de kwestie van de schouwburget in haar geheel opnieuw te onder- DE BEDIENING VAN BEUL s <•-. reden van bezuiniging afge- ichalt. Men voorziet wellicht in 'ntssel geen nieuwe Vlamingen jacht. van de VRAAGT INLICHTINGEN St Jorisstraat, AALST. pen zes ge drie In 't eer L. VAN OP D..N BOSCH Ieder van u kan uitrekenen hoe veel zijn stem waard is W annes Verhelst heeft het me daareven ver teld. «Ik heb drie-en-veertig pinten bier gekregen, zei hij en dertien teljoren mossellen gegeten. Wij rekenen bier tien frank vijf-en- zeventig mossels vijf frank twin tig samen vijftien frank vijf en negentig nog geen zestien frank U stem is dus zestien franken waard Om de zes jaar moogt ge die eens gebruiken om uw goesting te doen. om uw keikop uit te wer ken, uw rechter zijn. Wanneer ge vijf-en-zeventig jaar oud zult zijn zult ge ten hoogste negenmaal hen ben mogen kiezen en uw stem zal dus voor heel uw leven honderd en drie en veertig frank 55 centiemen hebben gekost. Begrijpt hoe de baron met u de vijf minuten houdt Voor nog geen honderd vijftig frank zijt ge uw heele leven knecht, zijn ding, zijn slaai hij koopt uw stem. de stem van heel uw leven voor vier honderd pinten bier en honderd twintig teljoren mossels 1 De boeren lachten tranendaar aan hadden ze nog niet gedacht en gedurende de week spraken ze van de Keikoppen, van Wannes, Polle' en Sijpenecl, zeer, zeer veel en var. de andere weinig of niet 1 Den Zondag 24 April, van in den voormiddag, was het een heele buitengewone zaak te Zevendries! De autos van 't kasteel, dc koet sen van meneer Lowie waren in de weer om de zieken, de ouden vat, dagen, de gebrekkelijken te huis af te halen. Enkelen die niet ver te betrouwen waren, hadden een ge tuigschrift van den dokter gekre gen, dat ze onbekwaam waren te stemmen en een vertrouwensman van den baron, meest de jonker, de zoon van Manewei of de broer van meneer Lowie, gingen mee in het kieshokje. Alles verliep naar wensch, tot te vijf uur de tijding rondstroom- de als een donderslag de Keikop geloofden de 111 en- slagen waren gekend de getallen opgegeven de berekeningen gc- maaktt, bleekt het ontzettend nieuws echt te zijn Waren verkozen Kepper, Rid der, Sijpeneel, Van Zomer. Kwin ten Verhelle -.verder meneer Lo wie, Mancwel en Vernaedt De ba- ion met de vijf anderen zieep door de mand. Dreunend dat het weerklonk tot in de zalen van 't kasteel, waar de baron met het hoofd in de handen zat, zongen ze buiten Bierkezoet bierkezoet, wij hebben u gelusj: t Baror.ske, 't baronske heeft ons bottekens gekust Mosse'.kes. Mosselkes, Al van meneer Lowie, O wat spijt, o wat spijt. Ze zijn nu nog met drie Bij het huis van Ridder «kurde» het volk samen. Ridder kwam buiten, klom op een stoel en dankte met hartelijke, diepgemeende woorjlen. Wij en zullen niets doen zonder u te kennen, vrienden, zei hij. Wij moeten ons op echt democratische wijze organiseeren Dat za' onze eerste zorg zijn Ieder van u moet zijn woord mee te spreken hebben ieder van u heeft een deel van de verantwoor delijkheid maar wij dragen de grootste. Wij zullen er voor zorgen dat ge van ons niet te klagen hebt. Zingt maar weest vroolijk wij hebben het gewonnen wij hebben het recht te zingen en ple zier te maken. Laat ons deftig zijn onze te genstrevers zijn ook menschen Waneer wij zouden gewaar wor den dat zij het niet meer zijn dan is het nog tijd 0111 onze maatrege len te nemen. Wij gaan naar «De drie Gapers» daar trakteer ik, er ligt een vat Daarna gaan wij samen naar Keupens, de andere gekozenen zul len er ook zijn Zeg, Ridder, zal ik champet ter zijn vroeg spottend Selee. Wij zullen u politickommis- saris maken lachte Ridder. De baron vloekte akelig in zijn kasteel en schopte de zetels uit zijn weg, sloeg den hond met de rijzweep, zoodat hij huilend weg holde. Hij belde. De ouwe Peter kwam even de deur opensteken Meneer de baron Wat zingen ze daar Ik kan het niet verstaan, me neer de baron. Ga eens hooren. Meneer de baron, Lippe is daar. misschien weet die het Wat komt die lummel hier doen Hij heeft een strooper ge snapt en hij wil weten of hij het proces moet binnensturen. Moest hij nu.kcmen Hij vreest dat meneer de ba ron spoedig vertrekken zal Dc baron dacht na een oogen blik «Dat zou het beste zijn Laat hem komen. Wat zingen ze daar vroeg hij bruut. Lippe zei het. Doet u dat plezier, lummel c Heb ik gezeid dat ik er ple zier bij belceide, vroeg de bosch wachter barsch. Ik heb den champetter gewaarh- schuwd en hij heeft overgebriefd Moest gij 11 zoo laten in de gracht zwieren Waarvoor kwaamt gij Toon Drijvers heb ik van mor gen betrapt hij was aan 't stroo pen Hij heeft van middag getwist, met den zoon van Vroels en heeft voor u partij getrokken. Nadat hij mij eerst besteelt. Ik heb hem gezeid dat hij achter uw naam moest stemmen,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 5