I Ltfre-cetieiitf e &mÊóéoroer "w HELPT ELKANDER Jljl, J^ma&wmdarm^ém. Huis FAUCöHiEft Handelsdrukkerij Anti-Broflcliifal J. IMPE ÖH. - te montrcs „Regina" gevestigd te Solotliu TSs3 ij cv r (Z'v.tecHar.d). een der oudste en voornaamste horlo{ 1 e:i '.ervaeidigd uitsluitend horloges in 3Standaar I jmodeïlcn volgens nevenstaande afbeeldingen. Dear L" rbben een iur. De fabricatie geschiedt ïn Serie, gewone Juistheid van tijdaanwijzing inr.er.kort bij den horloge- Dames Armband Horloge, ovaal model. Heeren Armband Horloge, vierkant model Heerenrakhorloge, rond of fantasiemodel, i K, „REGINA" SUISSE KAST IN ZWARE POUDOPUAO.' DE VERKOOPSPRIJS BEDRAAGT B.Frs. 120.- $tt lI2 ,vV%\ TCD c'nde oazc horloges b.j bet Belgische publiek VA |C '!,!r°d.l,cccn:a steJleD "fl- evenals wij dit In Hol- NAAM: STRAAT 'tomen aanvragen de IPföl: een horloge, dan gelieve U horloge. gen. Wanneer U ln aanmerking gelieve U Stog"' TGe:i "cc 2'®B*S'fEIKU! PRODUCTEN HOLLAND a „8eK,.U MUZIEK-1NSTRUMENT, gemakkelijk om Ie bespelen ea aan billijken prijs wendt U ln volle vertrouwen tot het GENT, 83, Keizar Kareistraat, GENT koperen en houten Blaasinstrumenten, alsook allerhande Slag-instru menten worden ia onze werkhuizen vervaardigt Sr.?He(b|ZA^MiM^n SAXOPHONEN in alie modellen en systemen, reoaütu. «m aanvaardt all.- s'ach va-, Mu/dek-insirumeuten ln reparatie, om het even van welk merk of fabrikaat zij ook zijn mogen. PI_UIMSTRAAT, 67 Kertnjk Sindwerk Al!e infijstingen Achterstukken voor Pëlos-mêfes W i rsi K L-. L. AifBrtótr-at, lo, EER-TE KWALfTEiT WAAK <j( LEDEN Kooi a' uwe kruideniersware: in onzen wiuke u rtrijk. 'I ÜKOOPSTC Pi I,S Verkoop van Schoenen Leden van de omliggende Gemeenten, als ge naar Kortrijk komt vergeet onzen winkel niet Wordt allen Lid van onzen Ziekenbond of Vakveréeniging Vraagt voorwaarden aan het bestuur of de boden, alsook ten lokale CASINOPLAATS, il, KORTRIJK. Hoest, Heeschhe'd verouderde Vaifingen Asthma, Bronchitis worden onfeilbaar genezen door den 7 fr. de flesch Alleen te bekomen in de Apotheek-Drogisterij 25, Groots Markt (dicht bij St. Martenskerk) KORTRIJK op eigendom, om te bouwen huizen te koopen of handel uit te breiden. Bezondere voorwaarden voor Landbouwers. Alle gewenschte oplossingen. Schrijven of zich wenden J. Meuleman Flip Van Elzaslaan, 44 KORTRIJK. STEUNT uwe eigene instellingen en bevoordeeligt tevens U zelf All® verzekeringen - Brand en Ontploffingsgevaren" alle Ongevallen Paarden en RijtuigenPersoonlijke Auto's, Moto's en Rijwielen Dienstboden Burgerlijke Ver antwoordelijkheid Jagers enz. Lijfrenten, mits storting in speclen of titels. Aankoop of afstand van Eigendommen, hoogste rente gevend, bij de Waaml. Verzekeringsmaatschappij Be Kurtrifksclie Onderlinge Maatschappelijkezetel en büreelen LakkcrbeetsJraat te Kortrijk in de gewezen Bank Crédit Fon cier d'Anvers eigendom der Maatschappij. Telefoon 139 Maatschapp. Kapitaal en waar borgen Drie millioen frank. Technische Raadgevingen in alle Verzekeringszaken Inlichtingen GRATIS. Bureelen open alle werkdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u 's Zaterdags van 8 tot 13 uren. Reeds meer dan 25.000 Verzekerden in West-V laander en. Algemeen Bestuurder PIETTE F. H. Leest en verspreidt Het Heeht Drukkerij Volksverheffing Onderwijsstraat, 14, Aalst. Veiwntw. uitgeverR. Vanberschelden alleen voor u en dat ik voor hem ten beste zou spreken als hij dat deed. Ik ben op inlichtingen uitge gaan en er is zoo'n brief uitgeko men. Maar drie personen moesten aldus stemmen. O en de mijne is vier. Ja, en er zijn ér maar twee dergelijke brieven uit de bus ge komen. Begrijpt ge nu Zeker, maar dat wist ik niet. Inderdaad, Drijvers heeft niet voor mij gestemd en de twee4 de ken ik ook. Doe het proces-ver-- baal maar voortgaan, Goed meneer de baron. De jachtwachter ging heen. De kasteelheer trok het breede venster open. Buiten zongen 111 vreugderoes, mannen, vrouwen, kinderen Vivan onzen Ridder en hij mag er Met een snok sloeg de baror venster toe Ras, krapuul gromde hij een ijselijken vloek. het TWEEDE DEEL 1. JONGE DOODE. De treurige stoet trok voorbij... Heel in de verte bromde de zwa re klok van Zevendries. Een heer lijke zomerzon gloorde aan een he mel van.gaaf azuur. Op het Kam- meveld en den Eppenkouler ston den de tarwetienlingen in lange rijen opgesteld, en de boeren ploeg den voor nieuwen oogst. Zij hiel den de paarden of de koeien staan' en namen eerbiedig de petten af, terwijl de vrouwen knielden en eer biedig een kruisteeken maakten. Leneke Van Zomer was gestor- In de lente van haar schoon le ven, in den heerlijk-bloeienden zo mer van 't jaar, werd ze geruk't uit haar stil geluk cn ging ze van- Waar men niet meer keert. «De Reisduif» van Broekhoek was een half ullr van de kerk en Ridder had zijn kleinsten kamion en zijn schoon zwart paard gege ven om het-lijk af te halen De dragers waren blij dat ze op die wijze aan een lastige taak ont snapten. Leneke was niet ziek ge weest zij was in'l kinderbed be zweken en in de kist van de moe der had men ook het kleine «buk» gelegd, dat haar het leven had ge kost, Zij zouden voor eeuwig sa men slapen. Onmiddellijk na den lijkwagen gingen Camiel Van Zomer met Kepper en Ridder, zijn twee dikke vrienden, gevolgd door een broer van den ongelukkigen vader, de twee zusters en de twee broeders van Leneke. Leneke was de oudste van T ge-1 dan waren gekomen Baziel en Taal, Nette en Finneke. De twee kleinste had de moeder thuis gehouden een dikkerd, Dolf ke, die meer.als Bolleken was ge kend en Mietje in Vlaanderen moet 111 elk huis een Marietje zijn de kleinste, fijn en lief. 't Was een heele historie geweest als de dragers de kist, waarin Leneke en het kind waren geborgen, moesten weghalen. 't Was in huis een gehuil, een gebrul, zoadat Ridder zelf, die an ders van geen klein gerucht verj- vaard was, met de handen aan 'i hoofd buiten gesprongen was. De vier kleinsten hingen aan de kist, aan de mannen die de kist had den opgenomen, rukten, bruisch- ten cn riepen verward dooreen met klagende stemmetjes «Ons Lene ke, ons Leneke! Wij willen ze hou den Wij willen ze niet laten gaan Dieven dieven!.. Vrouwen cn mannen kwamen hij gcloopen, rukten de kinderen weg met zacht geweld en maanden aan om spoed te maken en een einde te stellen aan dat tooneel van onbe schrijfbare smart. Door zijn vrien den 'aan de armen ondersteund volgde Camiel Van Zomer met wankelende stappen terwijl Ba- ziel en T'aaf, bleek, met trillende wangen en lippen, hun zusterkes medeleidden, gelijk groote boeren knapen in de zomeravonden met hun lievekens doen. Eens op den weg, in de glorie van den eenig-mooien dag, verbe terde bet stilaan. Maar telkens ze oude herinnerin gen opgroeven, dachten hoe vroo- lijk zij, in vroegere dagen in 't schoone seizoen, denzelfden weg waren opgewandeld om ter schole te keeren; hoe Leneke, hun lief en zonnig Leneke, dan ook kon la chen, jokken, zingen, grapjes ma ken, dan snikten ze weerom luid of huilden hun jammer naar alle zijden Hier 't kapelleken, waarheen zij zoo dikwijls ruikers bracht van de schoonste bloemen uit hun tuin; daar den Dries waar ze met haar gezellinnen en met Nette en Finne- ken zoo dikwijls hadden gespeeld samen ginds het vochtige Elzenbosch, waar zij in de slooten kikkers en visschen gingen vangen en de eer ste windroosjes plukken als de len te. bosch, wei en veld opwarmen kwam de Eppekouter rechts, waar zij als kinderen in de vacantie aardap pels hadden geraapt en vuiirke ge stookt om er knollen in te braden, waarvan Leneke zooveel hield het Kammeveld links met zijn Die- pestraat, waar zij van «isten» gin gen glijden of braambassen pluk ken in de heerlijke zomersche da gen. Alles voorbij Alles vorbij De schokkende wagen reed traagjes voort met Leneke en haar schat. Aan de woning van Ridder wachtten de pastoor, de onderpas toor, de koster, de drie missedien ders en de «lanseman». De kist werd van de wagen ge nomen, op de berrie gelegd en ge dragen naar de kerke toe, waar boven treurig de klokke bromde. Té negen uur was alles afgeloo- pen. ln «De drie Gapers» kre^g elk twee ronde mastellen cn twee of drie glazen bier daarna ging elk naar huis nog diep onder den indruk van die treurige begrafe-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Recht | 1929 | | pagina 6