Priester-DAENS Penning. Leven en IIood. 7 Lachkruid. Ontvangen in De Klok Weg de bloedwet Tusschen vlucht en bot. Voor devlagvanWetteren. Mijn Nieuwjaarswensch. nieten, moet men veelal bukken, kruipen, zijne weerdigheid als mensch, zijhe vrijheid als burger onder de voeten leggen en in de handen onzer gezagvoerende mannen zijn dit winstgevende aalmoeaen en stemraen-verschaffende gunsten, die in de schatkamer onzer bewarende deugden gulhartig gedoogd worden. Doch juist daarom zijn ze veroordeeld de harde, eerlijke werkmanshand mag zich niet onteeren aan eene bedelaarsgift 1 Men geve dus andere vormen, nieuw leven, meer uitbreiding aan hetgene thans bestaatmen richte de pensioenkas in op de gronden van vrij heid en rechtvaaardigheid, en veel min dan den Staat te verzwakken, zooals sommige suffers zou den kunnen denken, zal men hem versterken door hem deugdelijker te maken. Zal de onbekwame dan een zoo groot pensioen ontvangen als do bekwame, de luie zooals de vlijtige, de spaarzame zooals de verkwister? vra gen sommigen zich angstvallig af... Potsierlijke vraag in den mond van lieden die 't gevreesle stelsel in leven houden Of maakt men heden zulk onderscheid in de best bestuurde godshuizen Zekerlijk neen.— Is de aanklopper behoeftig, ziedaar al watmen weten moet... Vlijt, orde, spaarzaamheid blijven enkel bewaard in de gedachtenis van het oude werkmanspak..., dat de grijze wroeter na 24 uren voor het kostuum van 'tgesticht moet verwisselen Laat ons zelf geene ingebeelde moeilijkheden op de baan werpen, Mijne Heeren. Het is waar, wij mogen de luiheid en de ver kwisting niet aanmoedigen, doch daartoe is er middel Dat men b. v. het pensioen groot genoeg achle als het in de eerste levensverelschten voorziet, dan zal de spaarzame en vlijtige er hart op heb ben om een penniogsken ter zijde te leggen, ten einde zijnu laatste dagen in stille vreugd te kun nen overbrengen. Men bepale daarenboven dat de arbeider, be houdens de gevallen van ziekte en gedwongen werkeloosheid, een zeker aantal jaren moet heb ben gewerkt, om het pensioen te kunnen genie ten en wat blijft erover van het gewaande socia lism De dubbele vraag is deze Hoe zal de pensioenkas ingericht worden Hoeveel zal ze kosten Deeeiste vraag is van geen opperste belaDg. Zal men de pensioenkas besturen door den Slaat, door de Provincie of door de Gemeente Alle 3 kunnen zij eene even goede inrichting daarstel- len. Wij zouden enkel als grondslag eischeD, dat men onmiddelijk aan alle nijverheidswerklieden, die geene 2500 fr.'sjaars winnen, eenen frank daags en aan de landbouwwerklieden 0.75 daags pensioen schenke. Hoeveel zou dit kosten In 1890 telde men in België 588.008 inwoners van 60 en meerjaren, of 9,6(3 per honderd der gebeele bevolkiDg en 389.504 inwoners van 65 en meerjaren of 6.41 per honderd. Er waren 867.735 nijverheidswerklieden van allen ouderdom, dit maakt op een maximum ge rekend, 83.920 werklieden van meer dan 60 jaren PD van dep anderen kant 733.762 kleine bedien den, landbouwers, enz. of in evenredigheid 47.090 arbeiders van meer dan 65 jaren. 83.920 werklieden aan 1 frank daags, maakt 30.630.800 fr. en 47.090 aan 0,75 fr. maakt 12 889.888 fr. te zaraen 43.520 688 fr. Waar zal men dit geld vinden? 't Is klaar dat men die lasten niet mag leggen op de gewone lastenbelalers. In stede van eene verzwaring moet het eene verlichting zijn der kleine burgers en werklieden. Er moeten andere hulpbronnen gezocht werden! Bestaan die hulpbronnen, of als de bestaande niet voldoende zijn, kunnen er andere gestoken worden zonder gevaar op te leveren voor den geregelden gang van handel en nijverheid De bronnen bestaan, Mijne Heeren, en andere kunnen gestoken worden. Men heelt vooreerst de accijnsrechten op den aleool wier opbrengst voor 1897 op 31.536.547 ir. werden geraamd. Men heeft, ten tweede, de patentrechten op den jenever die voor het grootste deel uit den zak ko men van het volk. Ten derde, kan men kollossale sommen vinden OP door JULES MARY. a Als hij weigert I O, God I dan ben ik verloren. Maar neen, neen, Bourreille zal niet weigeren. Lucien- ne is verloofd met Gauthier, hij zal mij die zes-duizend frank leenen, al ware het alleen ter wille van zijn zoon. God geve het, Michel. u Komaan, vronw, wees bedaard, waarom «ou oureillemij dat geld weigeren, zes-duizend frank, och, wat wil dat nu zeggen voor een man die er niet alleen honderd-vijftig-duizend heeft geërfd, maar die daarenboven nog duizenden in een oude zetel heeft ge vonden Het is voor hem niet meer dan een kleinig heid. Maria Doriat schudde het hoofd, zij wilde haarman niet ontmoedigen, maar zij vreesde dat Bourreille zou weigeren. Ik ga mij kleeden, riep Doriat vroolijk, Bourreille zal wel thuis zijn. Ik kom spoedig terug en het zou mij sterk verwonderen wanneer ik zonder geld terugkwam. Bourreille was thuis. Doriat, die hem, sedert hy de erfenis had gekregen, nog niet gezien had, was ge troffen door de verandering in het gelaat van den ouden boer. Hy zag er uit als iemand-die volslagen krankzinnig is. Zoo, wat wilt gij 1 vroeg hy torsch. Komt gy 00k al op myn geld af, zooals als die anderen t in het aanslaan der erfenissen die geen erfgena men hebben onder den 7" graad, iels wat maar billijk en rechtvaardig is. Er kan geld geslagen worden met de erfenissen te treilen welke nu maar rechten betalen als zij in handen vallen van minderjarigen of onbe- kwamen, die door de wet genoodzaakt zijn inven taris of staat te maken. Men heeft eindelijk de klimmende belasting, die alles kan aanvullen wat door het vorige ont breekt. Neemt wel in aandacht, Mijne heeren. dat eene aanzienlijke som zou gevonden worden in de fortuin or.zer huidige armbesturen, die bijna geheel zouden ontlast worden. Prent daarbij vast in uwen geest dat de Staat heden toch de arme ouderlingen op den hals heeft. Hij onderhoudt ze op eene andere soms onteerende wijze, maar toch hij onderhoudt ze. Wie immers kent het getal der gasthuisliggers niet, die jaarlijks als de koude door hunne ver sleten pluDje bijt, aan de gasthuispoort gaan aaDkloppen Wie kent het getal der ongelukkigen niet, die met opgezetten wil liet een of ander misdrijf plegen, ten einde in Hoogstraten of in het gevang opgesloten te worden En wie zal het getal dei rampzaligen, slacht offers onzer bandelooze nijverheid berekesc" die, geen werk vindende, verdrongen als zij zijn door overvloed van werkers, langs de straat loopen, ontaarden, steleD, moorden en weer ten koste vallen van gevang of bedelaarsge slicht Worden allen niet onderhouden op de kosten van den Staat En wij rekenen dan nog de onkoslen niet van gerecht, policie en gendarmerie welke de ge vangenen en pensionnarissen van een bedelaars- geslicht soms aan den Staat ople vei en De kwestie is rijp deoplossii g noodzakelijk. Duitschland keert niet terug op den ingesla gen weg, maar verbetert het bestaande. België kan dus vooruitgaan met vasten stap. De tijd is aangebroken dat geene enkele par tij zich in ons land nog kan voorstellen, zon der eene bepaalde oplossing dier groole kwestie. De Christene Volkspartij zal heden ook haar eensluidend princiep nopens de pensioenkas vast stellen. Te dien einde onderwerpen wij do volgende formuul aan de bespreking en de stemming der afgevaardigden De Christene volkspartij van België vraagt Dat men onmiddellijk een pensioen geve, aaD de oude belgische werklieden, die jaarlijks gee ne 2500 ir winnen, in de volgende orde 1 fr. daags aan de nijverheidswerkl., 69j oud. 0,75 D d landbouw- 65 Om de onkosten te dekkeD zal men nemen 1) De opbrengst* der accijnsrechten op don alcool. 2) der patentrechten op den jenever, 3) der erfenissen achtergelaten zonder erf genamen onderden 7° graad. 4) de erfenisrecliten op meer billijken grond geschat dan de taans bestaande, 5)eener belastjng pp.df pardc--r v den 6) de klimmende belasting op het inkomen* Het congres stelt eenparig den elsch -t de gelden.niet mogen geheven worden op d rug der kleine standen, maar desnoods de klimmen de belasting in alle kosten moeten voorzien. Baas Sukkelmans was erg ziek en lag op ster ven. Boven zijn bed hing er eene welgerookte hespe, die maar pas begonnen was, en door 't zien kreeg hij zulke goesting er nog een stuk van te proeve d. a Tri ene, sprak hij lot zijn wijt, snijd mij nog een schelle van d'hespe alvorens ik sterve a Man lief, zei Triene, 'k zou 't geerne geven, maar 't en kan met zijn, 'k moet ze be waren voor uw uitvaart Hij had gelijk. Bedelaar. Eene kleinig heid als 'l u blieft Heer. lk geef nooit aan zulke gezonde kerels als gij. Bedelaar. Maar, mijnheer, ik kan mij toch voor uw plezier geen been laten afzetten. Ik mijn goede Bourreille maar herkent gij mij dan niet Ik ben Doriat de bloemist. Zeker ken ik u. Wat verlangt gij Luister, Bourreille, ik bevind mij in groole moei lijkheden. Ik ben zes-duizend frank schuldig aan Virlouvet en ik weet niet waarvan ik hem betalen zal. Hij zal mij geen uitstel willen geven, maar mij een deurwaarder op mijn dak zenden, dio alles zal verkoopen,raijn huis, miju tuin, mijn meubelen, alles. Wat gaat mij dat aan Niet veel, dat moet ik toegeveD, maar go zult toch niet vergeten hebben, dat wij altijd als vrienden met elkaar hobbon omgegaan, gij hebt een erfo:;;; ge kregen, gij zijt rijk, zes-duizend frank beteekenen niet heel veel voor u, voor mij zijn zij een uitkomst, eon schat. Zeg, Bourreille, ge zult uw ouden vriend Doriat toch niet in dc verlegenheid laten Ho, ho, denkt gij dat ik zoo maar zes-duizend frank zou weg geven aan den eersten den besten, die zich mijn vriend noemt? Ik geloof toch dat ik iets meer ben dan de eerste de beste. Maar daarenboven, wie heeft er van weg geven gesproken Ik ben er de man niet naar, om op andermans beurs te teeren. Ik vraag u slechts zes duizend frank ter leen in maandelijksche termijnen van vijfhonderd frank terug te geven. Ik leen u geen duit. Maar vriend Bourreille gij kent mij toch voor een eerlijk man, mijn zaak gaat goed en vijfhonderd frank per maand kan ik wel betalen. Zeg maar hoe veel rente gij wilt hebben. Loop heen ik ben geen woekeraar. Ha, nu herken ik u weer, gij wilt mij het geld renteloos leenen, en mij eenen dienst bewijzen, waar voor ik u mijn leven lang dankbaar blijven za", n Ik leen u niet, praat er maar niet verder ver. Dus gij laat mij in de verlegenheid, terw'yl gij OPROEP VOOR TEMSCHE. Zondag, 15 Januari, groote vergadering in de o Rubenszaal Alle partijgenoten worden ten zeerste op die vergadering verzocht. Dagorde Priester DAENS'penning. OPROEP VOOR NINOVE. De partijgenooten worden dringend verzocht op de algemeene vergadering van aanstaanden donderdag, 12 Januari, om de inrichting aan te vatten van deu Priester Daens'penning inge volge de genomen beslissing op het ICongres van Antwerpen. Die in zijn hert genegenheid toe draagt aan onzen duurbaren leider zal op deze vergadering niet onlbreken. Een lid van den onpartijdigen Vlaamschen kring Gelijkheid van Halle 2,00 Onbekend 0.15 Denderleeuw, onbekend 5.00 Ninove,' elk zijne stem 5,00 Ze zullen ons niet temmen 1.00 Het vol.k zal nooit vergaan 1.00 Waarom betwist men ons recht 1.00 Omdat het onrecht aan velen eene vette positie geeft 1.00 Leve Daens, de moedige volkspriester 1.00 't Verdrukte volk zal zegevieren 1 1.00 Schep moed 1 1.00 Ik hoor een gerommel als vaneen legerdat nadert 1.00 't Is het volk dat zijn zegevierenden tocht in de 20 eeuw begint 1.00 Hoog heil het Licht aan den hemel 1.00 Reeds 60 jaren klinkt die kreet; nog 60 en meer jaren zal hij weerklinken, als het volk zijn recht in handen niet neemt en zelf de we' geeft. Is het geene schande dat op bet einde onzer 19" eeuw de landen tegenover elkander staan, gewapend als moordenaars tot de tanden Roept het geene wraak dat men het beste geld des volks verspilt aan forten en kanonnen als de menigte zieltoogt in ellende? Waar blijft dan de rede, die alle geschil moet slechten Waar blijft de rechtbank waar de twisten der mogendheden en volken rij ken zullen be slist worden zonder bloedstorting Mag het zwaard nog langer de grenzen aftee- kenen 1 Zie eens naar de lauden! Duitschland gaat gebukt onder de krijgslasten, Frankrijk verspeelt er geld en eer aan, Italië ligt plat onder de slagen der Abyssiniërs, Spanj a ver liest nog altijd zijn beste bloed door het vijan delijk schroot. Eu de oorzaak'? K-n str.;«pke gro^d hier, een lapke grond ui'-u', u.u oor een mededinger werd of wordt betwistDaarvoor loopen duizenden jongelin gen in het vuur, vergieten duizende volkskin deren hun bloed... Ha 'i wordt hoog tijd dat het spel eindige. Maar hoe Tzaar Nikolaas van Rusland houdt den olijftak over Europa. De hooge machten betoonen wei nig genegenheid om hem te aanvaarden, liet \olk, de groote belanghebbende, moet zich over al doen hooren, of alle vredevoorstellen zullen inden wind geschoten worden. Zoolang het volk zijn eigen geescls kie3t Zoolang het geene eigene wettelijke macht vormt, is t al boter aan den galg. Men zal op publieke vergaderingen roepen Geen kanon, geen cent meer Men zal op de mu ren groote affiehen plakken Niemand gedwon gen soldaatMaar intusschen zal men 'l getal soldaten vermeerderen,millioenen stemmen voor forten en geweeren, ten believe van de grooten die er posten en pensioenen in vinden en ten koste van het werkende volk. P. V. S. slechts uwe vinger behoefd uitte steken om mij te redden Geen duit, geen duit, was het antwoord dat Bourreille gaf. Doriat ging heen, hij bpgreepdat de oude boer niet was over te balen. Doriat zag reeds aan zijn gelaat, dat hij slechte tij ding' meebracht. Hij heeft geweigerd niet waar sprak zij.Dat had ik welvoorzien. In het ongeluk moet gij niet op uwe vrienden rekenen. Hij is krankzinnig de arme man, ik weet nog niet zeker of hij mij wel herkend heeft. Dio onverwachte rijkdom heeft hem gek gemaakt. Als hij bij zijn ver stand was zou hij het mij niet hebben geweigerd. Wat nu te beginnen, o I mijn God. Geef u niet geheel aan do wanhoop over, lieve Maria. Ik zal hem schrijven, dan kan hij er eens op zijn gemak over nadenken, Doriat schreef. Hij herinnerde Boureillo hoe zij sedert onheugelijke jaren vrienden waren geweest, hoe die vriendschap van de vaders op de kinderen was overgegaan, hoe Gauthier niet alleen de vriend was van Henri fen Pascal, maar bovendien de verloofde van Lucienne. Daarna schilderde hij hem het moeie- lijke van zijn toestand af,hoe zijn naam geschandvlekt en de toekomst zijner kinderen vernietigd zou worden. Twee dagen lang wachtte Doriat op het antwoord op zijn brief. Het kwam niet. Op den morgen van den derden dag sprong Dcriat op van vreugde, Gauthier trad bij hem binnen. Gauthier, beste jougeD, breng gij mij het antwoord van uwen vader, vroeg hij. Welk antwoord vroeg Gauthier verbaasd. Gij weet dan van niet «Ik kom direct van Grignonen ben nog niet op les Bernadettes geweest. Hebt gij er reeds met vader JAN EN DOK I'S. Zou 't nu toch waar zijn 7 Wat? Dat Priester Daens gestraft is. Ja, 't moet zijn, want manke Thecla heeft er g'heel degeburen m(ê afgeloopen. 't Eq is maar dat ik begin Thomas te slach ten... lk en gelooi er niets van Hebben ze niet 4 jaar lang geschreven en gewreven, dat Priester Daens gestraft was om geene mis meer mogen te doen.. En wat hooren wij nu? Dat die veroekker- de luifers gelogen hebben om 'nen duivel te doen rood worden en dat Priester Daens niet gestraft was. Niet gestraft, Judocus Ja, ja, niet gestraft, 't stond formeel in den Bi en Punuc en al de schotelvodden die het na hein hebben opgenomen. Maar Judocus G'hoort wat lk u zegz' hebben dienen man 4 jaar lang zoo slecht gemaakt, dat er geenen hond meer zou van grëten hebben en nu komen die lanterfanters zeggen dat Pries ter Daens maar zijn mis in 't geheim moest lezen, uit- eerbied voor 't heilig mysterie. Zoude ze bij den kop niet pakken Zie, mijn bloed vliegt omhoog als ik zulke schelmenstre ken zie... Daarom ik zeg Niets ne meer Nie's ne meer geloof ik van die ejanfoeters Wie verzekert ons dat ze binnen 4 jaar ook niet ko men zeggen, dat er niets en is van al hunnen rimram Ze doen 't nu wel Daarom laat ze maar alles roepen op Priester Daens Wij kennen onzen man Demokraat tot ia der eeu wigheid, alzoo moet het zijn (Historiek). Van een half Wetteraar en een half Gentenaar. Omdat recht en vrijheid moeten triomfeeren Leve de vrijheid. J. D. R. Onrecht of bedrog kan ons niet weerhouden te zegepralen J. Eggers levd de burgemeester van M. Voor de rgchtvaardlge strijd onzer Wettersche vrienden Ik ben demokraat en daarom geef ik lk geef en denk dat anderen het ook zullen doen Omdat zij ook voor de volksontslaving strijden B. Van Belleghem geeft voor den vooruitgang De muzikanten geven ook voor den vooruitgang J. Baeyens geeft ook voor de vooruitgang P. V. S. geeft ook voor den vooruitgang 0,50 3,00 0,10 0,10 0,10 5,00 0.15 5.00 0,10 0,10 0,50 0,25 0,50 Glorie aan God in den Hooge en vrede op aarde aan de menschen van goeden wil... Hoe komt het dat na zoovele eeuwen, die lofzang nog niet ten volle is ver vuld Is het omdat er zoovele menschen van goeden wil ontbreken Ondervinden wij niet dat in de Kerk zelve zoo weinig herten oprecht bezield zijn met goe den wil? Het hedendaagsch leven ontaardt in een verwoeden strijd, ter oorzake van de onverdraag zaamheid van zekere verdedigers en vertegenwoor digers der Kerk... Is dat de grootste ramp niet van ons tijdvak De menschen verlié.'.en allengskens hun geloof en dat is begonnen d^n dag dat sommige Kerk voogden hun lot aan stervende gec achten ën partyen hebben verbonden... Wij wenschen dat 1899 vele ge zagvoerende hoofden verlichte, dat de verdraagzaam heid plaats neme bij groot zoowel als bij klein, dat de geest van Mgrs. Manning, Gibbons en Ireland onze bisschoppen oeziele... Glorip aan God en vrede aan de menschen die het goede willen door eenen rechtveer- digeu strijd. J. PEEREBOOM. DE ERFENISWET (ERRATA). In ons laatste artikel over de rechten der on wettige kinderen dienen twee drukfouten her steld te wordep Wij schreven (48® lijn) Beslaan er geene wet tige afstammelingen doch afgaande bloedver wanten, ofwel broeders of zusters.... enz. Men leze Bestaan er geene wettige afstamme lingen doch ot'GAANDE bloedverwanten, olwel enz. Het volgend alinea luidtHet erft drie deelen der goederen... LeestHet erft drie kwaart der goederen.... Toekomenee week handelen wij over de rech ten van den langstlevenden echtgenoot. over gesproken heeft Lucienne het u reeds gezegd waren de verwarde vragen van Gauthier. Doriat en-zijne vrouw keken elkander ontsteld aan. Lucienne beeft ons niets gezegd, antwoordde Maria Doriat, wat is er u voorgevallen.» Een groot ODgeluk, de arme Lucienne heeft het u zeker niet durven zeggen, in do hoop dat alles zich nog wel zou schikken. Met enkele woorden zal ik het u vertellen. Mijn vader weigert zijne toestem ming te geven tot mijn huwelijk met Lucienne. Arme kinderen riepen Doriat en zijne vrouw tegelijk uit. Maar stol u gerust, vader Doriat, moeder Maria, sprak de jongeling vol geestdrift. «Ik heb Lucienne lief en zal nooit een andere vrouw voor de mijne noe men. Als een gehoorzaam zoon heb ik altijd den wil van mijn vader gevolgd, maar wanneer hij mij aan tast in mijn liefde, dan zal ik hem moedig weerstand bieden en mijne rechten als een man weten te hand haven. Brave, goede jongen 1 sprak Maria geroerd. Komaan. Gauthier, ik heb een bondgenoot in u gevonden, sprak Doriat, luister, ik zal u vertel len, welke zorgen mij kwellen en welk antwoord ik van u vader wacht. Doriat deelde daarop alles aan Gauthier mede en toen hij uitgesproken had stoDd deze op en sprak Vooruit, vader Doriat, wij gaan tezamen naar mijn vader en zullen hem met vereende krachten aan vallen. Bourreille zat weder bij het geld, dat hij, als een echte vrek, telkens en telkens overtelde. Toen hij voet stappen hoorde naderen sprong hij op, liep de kamer uit, waarvan hij de deur zorgvuldigsloot en ontmoette zijn bezoekers in den gang. Gauthier kwam zijn vader met uitgestokon hand te gemoet en sprak op hartelij- ken toon(W ord t voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 2