ff I f ms BORSTPILLEKf.i n h. mmimmmM fimi wnsimm 2. 3 ff a ff ff ff ff s Bennen Hout ARTHUR BARBIER, FÏAICI'i LEOPOLD VAN DEN BOSCH O. Van den Bosch Prosper De Vidts, Ninove, Jan Hcymans^ STEENKOLEN-EU COKE Wacht l voor Namaaksels ff "3 o B 3 S 5 ~s ff ff 8 2*. s° S S' 38 6* O B 8 8 LOUIS RUYSSINCK Demokraten Bij Cu. WILLEMS-DAUW,j Gewassclieii en hall gewasschen CM Gaz-Coka. Gewasschcn Briquetten. ApentM' COYETTE - STICHELMANS, Statiestraat, té Ninove. PROSPER JACOBS-BE HOECK Fabriek van Blik- en Zinkwerk, kachels en Stoven, BOTERKLEURSEL MOUILLEKOLEN Agentschap der koolmijnen van Bernissart. Wwe VAN IMPE-PENNE r Demokraten LEOPOLD DE ROOVER, Kopergieterij, Stoomtuigen, Isometrnpes ®e Beukelaer's Cacao niets Sic IlciikelaCr's Clioeaïadc is He Beukelaer's Biscuits FIJNER LEKKERDER SMAKELIJKER. öe Beukelaer's S^e Beukelaer's Me Beukelaer's Cacao Chocolade Biscuits. Schaarbeek, 122, Gailaiislr. Geslicht WINDEL1NCX, "''fsJ,',"1" »- P8USIfr.gg n F. VERGAUWEN1 PRIJS1 fr. §0 u 20 ten honderd heter koop dan elders Ondernemers, schrijnwerkers, timmerlieden, bemint uw profijt Komt allen gvloopen naar Borgt-Lombeek, om de groote hoeveelheid nieuw- en ander tim merhout na te zien, in de ruime magazijnen van Gij zult daar vinden 30,000 meters ribbanvan alle dikten en lengten menigvuldige duizende meters kepers, plancher, 3/4, 4/4 5/4 6/4 8/5 in witten deen en spicepine, 400 schoono nieuwe balken, in Dennenhout, van alle lengten en dikten. OPGELET: het nieuw hout wordt verkocht aan de prij/.en van Antwerpen,dus5 0/0 beterkoop dan in de magazijnen van het omligge u. Alles gratis t' hnis. FA1SRIKANT IN JESrcusselselie St-Katherinavest, N* 46, IIAL, bij Brussel. Huis van "vertrouwen. kruissnai'ig en andere ijzeren raam, laatste stelsel. Verzorgde fabricatie. Gewaarborgde soliditoit Builing Aceoord Herstelling— Huur. Onmogelijke ConcureDtie. Huis OSCAR STICHELMANS, leeraar van muziek en accoordeur van piano's, Statiestraat, 33, Ninove. Yischweeker en Haringrooker, Molenstraat, .A. T beveelt zijne goede waren in de gunst van eenieder. Prijzen buiten alle Concurentie. VISCH- FRUIT- EN KAASHANDEL, BIERSTRAAT, 8, AALST Rechtstreeksehe verbinding met de beste bat ingrookerijen van België en Holland, alsook j in rcchtstreekschen aanvoer van Ho!land3chen pekelharing, L ndorium, slokvisch en schelvisch, van de beste kwaliteit. Bericht aan zijne tal rijke klanten en het publiek. Billijke prijzen. Onmogelijke concurrentie. Als gij wilt goede en gezonde bioron ver bruiken, doet uwe bestellingen bij bij hem kunt gij alle soorten op vaten en op flesschen bekomen. Brssseltasscide, Hcerbeïe bij Hicoye. ~M Koopman in doodc en levendige Koeien, Paarden en Varkens, geininkte Veulens en Jonge Kalveren. HUISSCHILDER, Nederwyk, IVIIVOVr15. I Te bekomen allerschoonst Behang papierte beginnen van 20 centiemen de rol. Onderne mer voor het schilderen van Poorten, Salons, Trappen, enz. in marmer, eiken en notelaren hout, enz. enz. Alsook: Glas voor Serronen Spiegels. Hij durft hopen dat hij door zij re bezorgd heid do goede handeling, eenieders vertrouwen zal mogen genieten. HANDEL IN en voor Naaimachienen van mindere kwaliteit, aan alle prijzen aangeboden. Indien gij met geen huis van vertrouwen handelt. WIE zal het machien in orde stellen als het niet meer gaat. WIE zal u toebehoorten, naalden en andere stukken leveren 1 IE zal er u en uwe kinderen de noodige lessen geven, nu en later? WIE zou het machien herstellen eu u helpcD, mocht gij komen te verhuizen WIE verzekert u dat de handelaar, die u een ma chien levert, nog naaimachienfn zal verkoopen als gij stukken zult noodig hebben of wanneer uw machien niet meer goed zal loopen Indien gij u een SINGER MACHIEN verschaft in een der hulphüizen of bij eeu der agentpn van DE MAATSCHAPPIJ SINGER i DAN zult gij volledige les van eenen erraren bediende j ontvangen DAN zuit-gij altijd de noodige toebehoortenen stukken kunnen bekomen in de hulphuizen en bij de agenten der Maatschappij j DAN zult gij ten allen tijde en in alle omstandigheden den bijstand van eenen goeden mecanicien kun- nen vragen DAN zult gij de waarborg der eerste en grootste Maatschappij van de wereld hebben, Maat schappij welker ervaring onbetwistbaar is, en die allen interest heeft hare goede en algemeene faam te behouden DAN zult gij altijd iemand ontmoeten om u uit den nood te helpen waarbij ook moget wonen. OVERWEEGT DIE YOOIil EELEN en gij zonder twijfel de "voorkeu r^'a-nken aan^ DE SINGER KJAikcHiENÊN De maaischapij Singer, Oud IG^l-rfw,persstraat, 31. Brussel. Eenig Huis te AfiLST, ALB. LlEHARSTR. 7- 1 Dépot te RMOVE, BURGHSTIiAAT 39. j zult ««■St-. V=.l O M *5 jr- pszi s s Sc O S 3 ff fsa $5 Ondergeteekende beveelt zich aan voor het doen van Becdevaarlen eu andere soortgelijke zaken. J. PEEREBOOM, Gazetverkoopcr, Leopoldstraat, 80, Aalst. Koopman in Visch, Groenten, Zaden, enz. N azarethstr aat 13, Aalst Alle soorten van Gras Iloi- en Veldzaden, Bloemzaden, alsook eerste klas van Bloemkool - zaad, allerbeste soort. Al zijn Zaadsoorlen zijn gewaarborgd zuiver en van de beste hoedanigheid. Koopt den besten en aangenaamsten Rook- en Roltabak, alsook de fijnste enbestkooptse Cigar en, in het fabriek der gebroodroofde werklieden Tan Anlst. Let goed op liet adres Samenwerkende Maatschappij De Vereenigde Tabakbewerkers, Achterstraat, 45, AALST. Demokraten, ondersteunt uwe broeders ISciaugrijk Bericht. Geerardsbergschestraat, 4, Ninove. Door dat wij eenen overgrooten aankoop komen te doen van alle slach Delenhout en andere soorten in allo lengten en dik- j ten, zijn wij in de gelegenheid alles aan j zeer verminderde en dc voordeeligste j prijzen te leveren gelijk joffers, kepers, pichpinne, witten deel, balken, plancher geklikt en geschaafd in alle lengten en dikten. Verders zijn noch te bekomen een groot assortiment van meubels, zooals spie- j gels, ramen, stoelen, tafels, kassen, tafel- f tapijten, voor kamers, toilcirée in alle j soorten; fransch zeegras en crain store- j stokken met toebehoorlen, enz. enz. Naanlooze maatschappij der Steenkoolmijnen van Ressaix, Leva3,.Perbnnea et St-Aidegcnde. Eol»*o voor Halsyjara'*». Bijzcnere Koisn voor Smidsen en Stoomtuigen, gezift van 2 a tot 30 5G WERKTUIGKUNDIGE, N IN O V B. Stoommachienen van alle stelsels, bijzonder lijk voor brouwerijen, stokerijen en bioemmolens. IJzerc watermolens voor maalderijen. Stoomketels, gevende 30 winai Ia 'i, v. t- bruik der koien. Bioemmolens, lijnkoekbrekers, ^UtormoIduS, raapmolens, enz. AlleMetalliekewerken, zooals: bruggen, broei kassen, hekkens, paviljoenen, enz. Bliksemafleiders (Paratonnerres). bij Bonaventura Coppens, Botermelkstraat, 17, Denderleeuw. Bijzondere schoonekeus van Sloven voor land bouwers, herbergiers en huishoudende lieden (occasies). Keukengerief in blik en verlakt ijzer. Alsook aiie soorten van ijzeren bouwmaterialen, braken en spaden, pikken en zeissons, van de beste kwaliteit GEWAARBORGD. Ik beveel mij ook aan voor bet maken van melkkruiken voor meikerijen in alle modellen. Dit alles aan den laagst mogelijken prijs. Komt zien en oordeelt. echt ©eenach, V9el beter dan wortelsap, bij Edmond Van Cauter-Van Laer, te Ninove. Alle soorten van Houillekolen, anthraciten en braisetten. COKE EN KALK. Alles aan de laagste prijzen. nabij de Statie te Ninove. Koopt uwe winlerartikels in de cooperative, teDenderhautem. Allerhande keusLaslieken van 2,50 fr. tot 8 fr. de meterDemit, Velours, garengoed, enz. voor-wet kmanskostumeu van 1,50 fr. de meter min', gemaakte llemden van 1,50 fr. tot 1,20 fr.Sargiën van 4,80 tot 8 Ir. 'siaapl jven en Onderbroeken van 1,70 fr. tot &,25 fr. Alle soorten van Handdoeken enz. ®az. ^lles aan de laagste prijzen. WILLE BROECK. Werkhuis van reparatie van alle soorten van Machienenhet maken van meetkundige Moeier- tappen het snijdeu van Vijzen en schroefdraden voor Pressen Ilaccords, enz. van alle grootte en alle soort. Bijzonder 'stelsel van hangende Stoommnchion. Alle soorten van Landbouwwerktuigen. Dorschmolens met minezi voor 1 en 2 paarden aan 300 fr. waarvan er reeds meer dan honderd in hdf omliggende geplaatst zijn. Strooi- en Botermolen, cylinders voor haver moet en tabakstelen te pletten, brekers voor lijn koeken, aiie soorten van pompen, enz. Eene hangende stoom machien van 4 paarden is dagelijks in werking in zijn werkhuis te Wtlle- broeck. Zes volledige vuurmolens mot hunggnde stqom- machien van 12 paarden zijn reeds door hem ge maakt en ia werking in de volgende gemeenten Tremeloo, Blaesveld, Nieuwonrodc, Hombeeb, Westmecrback en St Araands-bij Peurs. alle landen, reits de meest gefrene, Y00r priesterlijke roepingen \-an nn». anne kinderen. Kostbare godsdienstige ge- denkenissen in verms- seling gegeven. Vraagt inlieb- tot WERK VAN lu BETHLEHEM olien-Moresnet (Luik), •f aan Juffer Blancquaert, Gorteuberf h (Brabant). GLAZEN zijn minder sterk Gan al de andere makeQ het pezicht KLAARDER en JUISTER,"zónder het te VERMOEIEN. M 6 fr' vrichtvrii te hl*)3 e" alleenlijk te bekomen te iimissa J-il„ Magdalenastraat, 59, bij den ingaang der overdekte inarkt. dan Genezingen zonder operatie van kanker, klieren, gezwel, wond, lupus, fistel, vclziekte en geheime ziekten. 1 i'-'t FGHPrL 'M - ^cn ^an persoonlijk rcfcreercn bij de y, volgende genezen patiënten can kanker, StoGV'-M. Bcckacrt, schoolm., 178, Ch. Bocndacl. j'ptjl ;f:i - - F- Ixcllcs. ICourtin, slootm.. 6. Wyugaerdst., Audereh. Moerenhout, licrb*. 33, Hlddcrst Vilvoorde Gesticht WINDELINCX Nilioul, schrijver. Ramct-Ivoz l>y Luik Dubuisson (Augustin), La I.ouvièrc. Van Cautcren, winkelier, Steendorpe. Dcsmedt, beamhto ven den ijzeren wee, Grembcrgcn. Brcard, beambte v.d. (jrerenw. Bralnc-Io-C Licnard, landbouwer, te Xivry, (Chimay). I eiken dag, can tol I u. K'00s,cr vn" <lc Liefdezusters, te Lier. Despat, past-rieken te Rochchaut (lluuiil") tnadpïcsJ.iReu tc GENT, ISotp2 de Lundcc* tegenover dc Ktatie, «He (londcrdiiscn' vuu flO tot S3 ureu. SchaSrbcok-Brussol, Galteistraot, Nieuwe cn uzerkweerdige {.enozing Aasden dik. vju. Gestiost Winoeliscx, f i k Sriukkig L i d. door deze mijne crkcntc- lykhcid tc moficn beluigen voor de ouwaardccrbarr weldaad welke gy aan m(j cn tevens aan ro(jlte maw en kinderen liebt bewezen, met mij tr red- len van ccnc kwaal, door velen reeds ais ongenees ■aar beschouwd. Ik bedoel de kanker. Na 3iarei. ■ndcr geneeskundige hand tc zijn geweest zoi.dci hoop op beternis. hebt pij mjj, geachte'Itecr ee weldoener, na 7 consultation op meesterlijke wijze tn eenen zekeren dood gered. Dank daarom, geachte heer en weldoener mij nen wclgcmccnden dank nooit sullen wij 'uwen naam uitspreken dan met lof cn erken leukheid. I Lwcn ncdcrigen dienaar Lodewijx DESilEDT.I beambte van den (jzcrcnwcg, Grembcrgcn. t Gezien voor echtverklaring, tc Grambergen I (Zegel der gemeenteI den 4 September 1897.1 Dc cd. burgemeester, Ca.-DEMEY. 177,1, SOBBBS£SEBkSKakC XT:. -SigSSL-S/TT. tegen Hoest, Anthmn, Verkoudheid Aamhor0tleheld.cn allo Ziekten der lucht pljpe: De beste remedie aap.gcraden tegen a! dc borstkwalen. dc doos in de goedeapcUicken. Ei ponccrd fahriekuicrk lu den tcgeu tOposUrgels •«-0-J1-0 ht het gede- 5^ mco rerzou- 0..-, <0 ccaliuicu. X:. legenSI 'KP«J VAN itnRkrnuipon, Vc: -

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 3