fr k pillei) Voor Bleef^e Lieder) b Marktprijzen. DE PINK PILLEN Veemarkten. Pi\ Van Severeo, JICHT n HEI BHlMATiStl NIEUWS DER WEER. Wat de zieken die genezen zijn zeggen. De Kracht aan de Zwakken. De Gezondheid aan de Zieken. P O s De Pink Pillen her- schenken de krachten aan de mannen die door het werken en de overdrevenheden uitgeput zijn. Kunst- Letternieuws. Maatschappelijke werken Elixir Antirliumatismal et Migi M. Huyshauwer, de werkman-volksvertegen woordiger van Gent, is in den echt getreden meteen eddvrouw die spijkers heeft.'l Schijnt dat hij de pijp aan Marten zal geven en de poli tiek verlaten. M. Renkin is van eene reis uit Amerika weergekeerd. Onderwege waren er bijaa ongelukken. In de maand November zijn de volgende zeeschepen verloren 10 duitsche, 38 engelsche, 1 oostenrijksch, 2 deensche, 1 spaansche, 11 frar.scbe. 2 grieksche, 2 holland- sche, 17 italiaansche, 23 noorweegsche, 10 ru- meensche, 10 zweedsohe, 1 turksch, totaal 445. Daarenboven vergingen de volgende stoomsche pen 2 duitsche, 4 amerikaansche, 23 engelsche, 3 belgische, 2 deensche, 1 spaacsch, 1 Iransch, 1 grieksch, 1 italiaansch, 4j ipaneesche, 8 noor- weegsche, 1 zwecdsch, totaal 51. In Frankrijk te Rourg, werd de moordenaar Vacher den kop afgedaau. Tot op het laatste oogenblik riep hij dat hij onplichlig was. Het volk juichte toe, toen zijn hoofd in de mande viel. Ter gelegenheid van Nieuwjaar heelt de Paus 33.000 fr. aan de armen van Rome doen uildeelen. Te Beveren-Waas zijn er groote feestelijk heden geweest voor eene honderdjarige, Mad. Van Geerlsom. Heel de fa milie was bijeen, 'l geleek aan eene halve paro chie.Te Luik .heef: professor Kurth aan de studenten gezegd, dat de menschon niet gescha pen zijn om als wolven te roepen Ahoe Ahoe! iets wat vele Woeslisten niet weien. Nu zijn ze ingelicht. In Kongo is M. Karei Breting over leden. Hij was maar 30 jaar oud. Men rekent dat de nieuwe forten rond Antwerpen honderd mililoen gaan kosten. Leg ze mij daar Hunne uitgestrektheid eischt daarenboven eene prooto vermeerdering van sold;.ten. O. zo bewaarde s zijn voor niets beschaamd Allo, goedzakkige kiezers, vooruit 1 geen man, geen kanon, geen cent meer voor het leg r pestemd \ooi de oude helovers 't Is maar spijt g dat de klaarziende mannen de gevotgen uwer verblindheid moeten dragen... UVLRSTROOMING. De vallei van Auge en Pont l'Evêque is door de overstroomiog der Tou- que onder water gezet. Aan de Ctlonne staat hel water 50 centimeters hoog, Men vreest voor stijging. Geen ongevallen worden gemeld. I.lsieux, 2 Januari. Door het vallen van hevige stortregens op gisteren en eergisteren zijn de Órbiquel en de Gaie voor de stad Lisieux uit hunne bedding getreden. GaDSch een kwartier is overstroomd, namelijk de wittedeurenstraat en den steenweg van Hon- fljur naar Alencon. Deze laatste is op eene leDgle van 450 meters onder water. Een overzetdienst met een rijtuig Is ingericht geworden. Het gemeentebestuur doet eetwaren geworden in de huizen die door het water gesloten zijn. Het water komt ter hoogte van de oliepotjes van de wielen der spoorwegwagens. Eene lichte zakking is waargenomen. MEGHELEN. Vrouw levend verbrand. Een vreeselijk ongeluk ls vrijdag morgend rond ie Htscvtfbeemd voorgevallen. Vrouw De Cat haar vuur met petrolie willende aanstoken, werd gruwelijk verbrand. De petrolki.n ontplofte in hare hand en het vlammende vocht besproeide hare kleederen. Oogenblikkelijk laaide de ongelukkige als eene toorts. De geburen door haar hulpgeroep gewekt kwa men toegeloopen en konden het vuur dat haar verteerde uitdooveD. Het lichaam der ongelukkige was deerlijk ver brand. Men denkt dat zij hare wonden niet zal over leven. MOORDPOGING. Berchem b/Antwerpen. Seders verscheidene maanden had de vrouw van K. de echtelijke woning verlaten en wis met hate dochter bij haren zwager gaan inwonen. De vrouw beweerde dat haar man haar mis handelde en baar zelfs herhaalde malen doods bedreigingen had laten hooren. Het was om zich aan die ruwheden te ontrek ken dat zij haren man verlaten had. K. begaf zich bij zijne dochter en vond daar ook zijne vrouw. Inden loop van een gesprek, zeer jkalm aan vankelijk, vroeg aan zijne vrouw het gezamentlijk leven te hernemen. Maar al zijne beloften konden de ongelukkige niet bewegen in zijn verzoek toe te stemmen. Woedend, nam hij zijne vrouw vast, trok sen mes uit den zak, en voor dat de dochter cr kon tusschenkomen, Lracht hij haar eene diepo wond toe in de keel. In de mecning dat hij do ongelukkige gedood had, nam K. de vlucht. Wat bet slachtdier aangaat, de wond is niet doodehjk en inen hoopt haar te redden. .VEETiXG TE CALCKEN. Uiterst wel ge- Niettegenstaande het slecht weder waren opn 20 tal onzer Wettersche vrienden opgeko men om deu spreker Larnbrecht te1 vergezellen. Het lokaal, Zomerstraat, te Calcken. was reeds lang voor de meeling ingenomen door de land bouwers van den omt ek die, niettegenstaande den den dwang welken door eentge rijke conser ve ateurs wordt uitgeoefend, meer om meer zich aansluiten bij de demon raten. Na de meeting werden door do wettersche vrienden eenige partijzangen aangeheven en in koor begeleid doorat de aanwezigen. Wij scheid den onder den grootstcn geestdrift van het volk on Calcken, dat ons verzocht in 'l kort weer te keeren op eene andere zijde van het dorp, om aar ook het zaad der democratie meer en meer i? verspreiden. Op den trein echter ontmoetten wij eenen postbediende, zekeren De C., die zonder de min ste uitdaging de democraten uitmaakte voor laf aards, schelmen, enz., alzoo het verbod van Minister Van de Peereboom met voeten tredende, waarbij het aan de postbeambten verboden is zich met werkdadlge polilick bezig te houden. Onze vrienden van Wetteren hebben bij de be langhebbende overhe.d eene klacht ingediend overde handelwijze van dit heldhaftig heerschap. BORSTSPELDEN" :s 010 HET HOOGSTE huis der wereld is het Park Building van New-York (Amerika). Het is 390 votlen hoog, en telt 29 verdiepen. De grondvesten zitten 54 diep in den grond. Van aan de grondslagen tot aan het toppunt der tore kens die op het gebouw staan meet men 501 voet. Dit kolossaal gebouw huigt950 maatschappijen of vcrschtllige besturen men schat het getal der bewoners op 4000 er zijn 2.095 vensters zijn totaal gewicht is 20.000 ton. Het heef in 't geheel 2.500.000 dollars gekost, dat is meer dan 42.000.000 000 frank. DE GARCONS van Londen eischten op hunne laatste vergadering 40 fr. voor een dag van 8 uren, en verhooging van daghuur op het over werk. Als de garcons de toepassing vragen van dezen tarief, zegde een der sprekers, zullen de bazen hen door meiden doen vervangen. Men heeft dan beslist dat die voorwaarden eveneens op de meiden zouden worden toegepast. AANVARING. Het zeeschip a Duguesclin» is woensdag voormiddag, op 47' mijlen van de kust op dn Ross shlre geloopen. De Deguesclin zonk bijna onmiddellijk. Twaalf manschappen kwamen om. Die der Ross shire verlieten hun boord op het oogenblik dat hij ten gronde ging. Zij werden door het Noorweegsch stoomschip Frarn aan boord genomen. Dienstig voor Jan en alleman. Een schuldeischer van den socialistischen volksvertegenwoordiger Smeets, had beslag doen leggen op dezes vergoeding van zijn mandaat. De rechtbank van eersten aanleg en het be roepshof van Luik verklaarden die bewerking geldig. Smeets ging naar het verbrekingshof Brussel. I)e advokaat van M. Smeets pleet dat de ver goeding der volksv. eene Z3ak is van de open bare orde en dus niette vergelijken i3 bij den trok der openbare ambtenaars waarop beslag kan worden gelegd. De volksv. is geen ambtenaar, hij verricht geen vast werk. 't Is eene enkele vergoeding voor on kosten. Daarbij ook is dit door de wet niet aange stipt. Diensvolgens krijgt Smeets de kosten, 't zij 450 fr. EEN VIERLING ter wereld komen, is iets dat waard is aangestipt te worden. Het feit is den 5 dezer te La Louvière, in do walen gebeurd. De gelukkige moeder, die welvarend is, schonk het leven aan drie gezonde zoontjes en een dochtertje. God beware ons en alle menschep Werkstaking in 't Walenland. 2009 steenkappers zijn donderdag l'Ecaussines in werkstaking gegaan voor een verandering van reglement die men opleggen wou. De werksta kers hebben op een groote meeting de voortzet- Hijö don strijd gestemd. NOORWEGEN. Een schrikkelijke brand in den nacht van diinadag tot woensdag heeft te Drontheim 40 huizen vernield. 4 personen kwamen om, fr Hieronder zijn de onderhonden met de personen die door de Var) Dr. Willian)? genezen zijn, zonder verandering- overgeschreven. Deze genezingen liebhen plaats gehad daar waar alle andere genees middels zonder werking- gebleven waren. Ademloosheid Karlkloppingen Sedert twee jaren, zegt Juffrouw Albertine Chevalier, tc St-Malhurin (Maine-et-Loire), leed ik aan vele hartkloppingen en adem- loobhcdcn die mij krachteloos Tieten. Ik was a ei plicht geweest al tl»ik te laten staan. Ik nam eene menigte geneesmiddels, maar to vergeefs. Men raadde mij de l'ink rillen te ondervinden et gelukkiglijk duurde hunne wondcraeliiigft werking niet voortekomen. Eei.igo lijd later had ik ge ene hartkloppingen mec-r en de adcmloosheid was verdwenen. Eindelijk waren do schoone kleuren der jonk heid wcörgekomcn. 2.00 fr. 3,50 9 2,50 4,00 Lotgevallen van eenen mulder "Wanneer ik den brief van M. Auguste Sauva- gesl, molenaar, die op den molen Douzy, werkt, ontving, klein dorp bij IJrézé (Mninc-et-Loire). betreurd-, ik do rei* nici to kunnen do-n om nog eens deze schoone streek te nt-geri zien. Ik z>u mij met groit genoegen op dien weg van Tours naar Angers bevinden, met zijne lieve gezichtpun ten, zijne zoo vru-lil rijke hellingen von Samnur, met its Loirs mn hunne voelen, met liuune talrjke w<ndinolens wims zwengels altoos in g.ng bij de imnste win t zijn. De b sluurder van mijn dagblad, mij to Parijs nordig hebbende, heb ik, in p'aats 1 O O 3 Cfe toeken moeten te' Ie,, met met M. -Ltfl vage' lo briefv is <i- Zijne gezond Ik: I erg bes-li digd ....-voo.» p., i.iddiiua \an de klein'! rivi>r Ie Thouet en hel k;.- naal van de Divo waarop den mob n waar hij werkzaam is heelt zokcr voor en deel geholpen Lij hein do ziiiluiigi'ijnen te ontwikkelen. lu september laast- leden was hij ver plicht lie-t bed te be waren zonder zich tc kunnen verroeren.* Mijn dokter, zc.t hij, gaf mij do .,'este zorgen: wrijvingen, brandstok,n, trekplcislcrc, watle rondom do boenen, nlle goede d.ngcn die mij eene kleine verzachting gaven maar de genezing niet Eens las ik in lie' Petit Journal een geval van genezing door een onTilbaar geuccsmid b'-l tegen de heap- en zinkingji n.-u de Pink Pillen voor bleeke lieden van Dr. Williams dc een gr ot aantal zieken van dozo kwalen i enezen l'add en. Mijn beslat was rap genomen. Zoodrt ."iet geneesmiddel eekom n was begon ik hel tc nemen en sedert <1 cersio d ><*s gevoelde ik mij een weinig beter. Dit gaf mij moed en ik'ver volgde de verpKging. ltap kwam do genezing- Vijl doozen waren voldoende. ii Ik ben blijde deze verpleging te hebben gevolgd wa it nu is mijn veria ouwen oneindig on indien deze afschuw-lijko lijnen mij weer aa ,- vullen kon ik bet middel o n ze te beslrijd-n en ro weg te jagen. Ik dank U van harte als pro f mijner erkentenis veroorloof ik U mijmn brief uit te geven.» Werking op eenen zieke die sedert twintig jaren leed M. F.-G. Lugan, machinist, to Loscure bij Al bi (Tarn), zegtSedert meer dan twintig jaren had ik lijdelijke pijnen ineen been. Wanneer ik mij vermoeide iets of wat meer dan bij gewoon to zwol d(^ knie op en ik kon ze niet meer buigen. Ik nïfccndo ,lat de oorzaak van do zenuwen kwam. Heden, dank aan de Pink Pillen, kan ik mij zwaar ver moeien zonder met dit boon te li jden. Mijne dochter, die zestien jaren bereikt heeft en die aan blocdgebrck sukkelt en bijna altoos ziek is, heeft hare kleuren Iicesou-mIk eenen uitmuntenden eetlust en ccnc volko men gezondheid, dank aan de Pink Pillen. Ik zou U niet genoeg voor do diensten dio gij mij betoond heb, kunnen bedanken. M. J.-M Gouindard, eigenaar, te Saint- Jodart (Loire) vertelt het vol gende Mijne twaalf jarige dochter die erg aan dc St.Veitsdans leed is volstrekt genezen. Haar linker arm was lam en hare beenen wa-en onmachtig haar Ic dragen en ze sprak niet. Rap verbeterde ze onder den invloed der Pink Pillen cn nu kan zij ze missen daar zij volstrekt genezen is. Nierpijnen Ik heb lang uitgesteld alvorens U te schrijven, zegt M. Marly, tc La Grabic-de- Jourmac (Dordocne), wat het vervolg mijner verpleging was. Ik liet eerst den oogst voorbij loopco om zeker over mijne genezing te zijn. Sedert mijne kinderjaren had ik afgrijselijke nierpijnen,was cetlustloos en sliep niet meer. Sedert ik uwe Pink Pillen neem ben ik volkomen genezen cn heb niet het minste val ondervonden. Dat iedereen het wete, drukken. Ontvangen aflevering 1 van het tijdschrift ff het katholieke stuiversmagazijn onder redac tie der beste katholieke letterkundigen. Ver schijnt maandelijks, 48 pag. groot formaat over 2 kolommen, prachtige lectuur als romans, no vellen, historische verhalen, enz. Inschrijvings prijs 6 fr. 's jaars. Bij de Belgische boekhan delmaatschappij treurenberg-, Brussel. Vodderijen van lezingen overstroomen den dag van vandaag het Vlaamsch land. Moorden, bran den, walgelijkheden, dat is de letterkost waar mede ons volk wordt verzadigd. Die verhalen, opzettelijk tang gerekt, kosten bovendien zeer duur. Degelijkheid is hoofdstof van onderhavig tijdschrift, als de namen der beste letterkundi gen-medewerkers waarborgen. Verkrijgbaar ten bureele van DE KLOK. DE KERK EN ONZE EEUW, door Mgr. Ireland DE LEER VAN DEN H. THOMAS OVER HET RECHT. BEGRIPPEN VAN MAATSCHAP PELIJKE HUISHOUDKUNDE, door pater Liberatore, DE GILDEN IN DE MIDDEL EEUWEN, door G. Kurth, LE CARDINAL MANNING ET SON ACTION SOCIALE, door Priester Le.mire, 2,50 AALST, Zaterdag. Tarwe IS,50, Mastelutn 15,00, Garat 00.0:1, Rogge 12,00, Ilavor 16 50, Aardappelen 5,25 Doler do 3 küos 6,75 a 8 37 Eieren de 25 -3,00 a 0,00 Vlas ile 3 kilos 00 00 yigecns 22,50 a 27,50, Ajuin do lOo kilos 8,00 4 8,o0. Er waren ter markt 764 klonten boter, met 6400 kilos. 00 Balen hop werden ter merkt gebrachtde prijs was 000 tot 000 fr. volgens kw. GEERAARDSBERGEN, Maandag. Tarwe 49,00, Masteluin 4G,00 Rogge 43,00 Haver 47 00 Boonen 48,00, Aardappels 5,50. Koolzaad 00 Lijnzaad 26,00, Boter 2,47 a 2,78, Eieren 2 75 0.00, Tabak 4' kw. de 50 kilos, 55,00, 2' kw' 45 3' kw. 39,00 .LEUVEN, Maandag. Tarwe 46,50, rogge 43,2o, Haver lo,50, garst 40,50, hooiO,strooi 3,50 boter 2,50 a—aardappelen 5,25, eieren 3,4a koolzaadolie 50,00 lijnzaadolie 40,00. DENDERMONDE, maandag. Tarwe 46 50 rogge 13,00, haver 45,75, aardappelen 4,75, boter 2,-40, eieren 3,40 Itjnolie37.50, koolzaadolie 47 00 lijnkoeken 19,00 NINOVE, Dinsdag. Tarwe 46.00 4 46 50 Rogge 13,00 a 43,50, Haver 46,00 a 47,00, Garat —.00 =,00, Boonen 14,00 a 14,50, Aardap pelen 5,00 u 5,25, Koolzaad —,00 a —,00 Lijn zaad,00 a,00, Boter per kilo 2.65 4 2 85 Eieren de 25 2.C0 A 2,75. ANTWERPEN. Tarwebloem n* 0 23,75 n° 00 23,75, Roggebloem 24,50, Lijnzaad zwarte zee 23,50, Lijnzaad van Bombay 25,00. SOTTEGEM. Dinsdag Tarwe 48,50, mas teluin 14, a 15,—, rogge 13,00 a - ,00, haver 17,00 i 48,00, boonen 16,00 a 17,00, boter per kilo 2,60 a 2,89, eieren 3,25 a 3,25, elers 3,75 4 laat het overal zuiveren en verrijken het bloed, ver sterken het zenuw?tel?el, geven kracht aap de spierep. Niet aileep zijp ze voor de voigepde ziekten nuttig blocdgcbrek, zinking-en heuppijnen.zenuwpijn, lam heid, onregelmatigheid der voortbeweging, St.Veits- dans, hoofdpijnen, zenuwkwaal, kliergezwel, enz. maar verder brengen zij de schoone kleuren'terug, werken op de verschillende soorten van verzwakking bij de vrouwen en hebben op dc mannen eene krachtige werking togen al de ziekten die uit na tuurlijke of geestelijke overdrevenheden voortkomen. Koopbaar bij allo apothekers of ter stapelplaats voor België, bij A. Derneville, apotheker, 66, Waterloolaan, Brussel, tegen 3 fr. 50 per doos of 1 7 fr. 50 per 6 doozen. franco tegen postwissel. Pink plHen^zijn te Ninove verkrijgbaar bij M. Raym. Van der Kelen, apotheher, groote markt NE.ÜERHASSELT. Zondag 11. is een diefstal gepleegd met inbraak bij den heer Vanderschue- reu-De Dekker, landbouwer. Gebruik makende van de afwezigheid der bewoners, zijn dieven langs eene uitgesnedene ruit naar binnengedron gen en hebben eene beurs inhoudende GO fr. ge roofd. De gouden horiogie van vrouw Verschueren die nevens het geld lag, hebben de eerlijke die ven nog achtergelaten. PLAKAL,MAKKEN CM O. p]pn IlPPP kosteloos aan, aan alten dio aan- getast zijn van oen huidziekte, haar wormen, eczemas, puistjes, huiduitslag*, chronische bronchieten, borst-, maag-,en blaasziekten,rheuruatiek een onfeilbaar middel te doen kennen om zicli spoedig tc genezen zooals hij zelf volkomen genezen is geweest na alle mogelijko middels vruchteloos te hebben door staan en beproefd. Dit aanbod waarvan men het menschlierend doel zal inzien, is 't gevolgeener belofte. Per prief of postkaart schrijven aan den lieer VINCENT, 8, place Victor ITugo, te Grenoble, die kosteloos en vrachtvrij per post antwoorden en de ge vraagde iulichtiDgen opsturen zal. GENT. 30 Dec. De goede stafbeesten golden gemiddeld 4,45 lot 4,35 per kilo levend g*ewogen ue kalveren 4,00 tot 4,40 de varkens 0,78 a 0,85 Mechelen (Neckerspoel) ICoeibeesten inlandsch ras 285 lot 440 fr.hollandsch ras,3 80 tot 625fot de varkens van La Hesbaye, 24 tot 27 fr. die van Vlaanderen 24 tot 32 fr. AALST, zaterdag De varkens 22,50 tot 27,50 AN DE RL ECHT Ossen, 0,72 tot 0,82 stieren 0,55 tot 70 koeien en vaarzen 0,55 tot 0 74 de kalvers 0,70 tot 1,06; Vorkensmarkt van 20 December 4702 beestjes aan 0,79 tot 0.89 de kilo KORTRIJK, maandag vaarzen 0,60 tot 0 77 ossen 0,60 tot 0,76 koeien 0,56 tot 0,72 stieren 0,56 tot 0,73 ANTWERPEN, maaadag Ossen 0,64 tot 0,82 vaarzen 0,55 ts. 0,75. stieren 0,50 tot 0,70 kal- Yeien 0,86 tot 4,06 ondernemer van Artesiaansche putten, verhoopt door zijn goed werk en lange ondervinding de gunst van eenieder te verwerven. Nieuwstraat, 41, Weiteren. VERZEKERDE GENEZING VAN UE DOOR DEN van Vï\CEI\'T Apotheker, 33, Grensstraat, 33, BRUSSEL I)ii volpivzen Geneesmiddel, uitsluiieiijk grtri-.kl.fr, uit p aaien, beval hoegenaamd gccne enkele sclicikuii'iiee grondstof. Prijs 3 frank do flesch In alle goede Apotheken. Opzending legen rcpiboursement. fiwlloii gij aan do jicht lijdt. (idleu -ij aan 'l rlturnalism lijdt, lullen gij al dc geneesmiddels beproefd hebt. ti<{ ton gij al dc wrijfmiddeten gebruikt hebt. jBj mtlcu j:ij geen uitstag hekomen hebt. uitte.» gij wcrisclu ontlast tc zijn van al deze ziekten ,lic uw leven vergiftigen; neemt dan den Kllxlr anti- i tim.inllNinnl ot nntlgrouUcux, A. VINCENT, apotheker, te Brussel. Te verkrijgen bij M, do Ruyvor, apotheker, Beverstraat, Ninove,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 4