.Minister Da Bruyn en de Margarine. Een te vroege Aprilviscli. heven en Mood. Samenwerkende Maatschappij WETTEREN. Uit het Kamerverslag. slielijen moeten aangaan of herberg* houden, willen ze bestaan al de winsten van hunne ou ders zijn naar deu eigenaar gedregen en na jaren werkeos laten ze niets over, tenzij als ze een ganscben hoop broeders of zusiers gehad hebben, die hun leven lang ongehuwd zijn ge bleven en vrek hebben geleefd 0111 hunne neven iets over te kunnen laten. En als er dan nog een klein nijverheidje is dat dm boer wat vooruit zou kunnen beipen, dan misjont de kapitalist dit nog aan de arme dui vels hij moet hel al hebben, slikt gansch hrt boeltje van een kleinen man in en zendt hem M. den pastoor om hem hiernamaals den hemel te beloven in vergelding van dezen dien hij zelf aan den kapitalist hier verschaft op aarde. 't ls te denken dat ze zoodanig- rnet onze land bouwers den zot zullen houden, dat zo eindelijk «och zullen moeten voor de democraten slem- men. H. P. Verleden week deden wij zien wat de aanbie ders van 't wetsvoorstel van 4 April 93 wilden len eerste, door tie wet de stofïe aanduiden die bij 't maken van de margarine erin moet ver mengd worden om ze gemakkelijk door 't ;olk te doen verkennen ten tweede, de taartebakkers en do hotels dwingen hunne kalanten te verwit tigen bij plakbrief c-f ze met boter of margarine werken. Wij hebben doen zien, waarom ze dat willen, ramelijk omdat de commissie in 98, door den minister zelf aangesteld, het insgelijks wilde, aangezien al de andere middels van minister De Bruyn tot niets dienden en het bedrog van dag tot dag loei.remt. Wij hebben doen zien hoe minister De Bruvn het tweede punt doodeenvoudig wegcijfert daarop komen we later terug en dal hij, wat hei eerste pu.t betreft, wil door de wet gemach tigd worden, IIIJ ZELF te zeggen wat er in de margarine mod verwerkt worden, dat is dat hij zal mogen vo~T!bandelen gelijk als vroeger, "tis te zeggen, niets cloenEn minister De Bruyn noodigi de nceren Woeste, Tibbaut en Cio uit met hem n rondekea te dansen rond de konink lijke besluipen, welke hij, minister van beloften en rolle appelen, heiaoet te nemen. Of heti u d.e heeren zal passen dien dans mee te daoscn. dat is de geheele kwestie, maar dan zéggen wij van nu af aan voor dezen die het nog niet welendat het de grootste boerenbe drieg' rs zijn die God op zijn aardrijk heeft loo- pen Zou dan minister De Bruyn nu wel in eens doelmatige besluiten nemen die beter zullen zijn da:i di-ï door 1; in vroeger genomen, acht en negen jaar lar: g We zeggen neen Dat zal hij nietWaarom? Omdat hi; in ijue uitleggingen over zijn nieuw wetsontwerp voor God en de wereld bevestigt dat het bedrog mot margarine niet verergort daaruit blijkt dat de vos-achlige minister alles goed vindt, tevreden is over zich zeiven en er dus klaar als pompwater! We zeggen daarenboven dat de minister die, tijdens zijne verkiezing te Dendermonde, toen hij die geduchte schudding kreeg van onzen volks jongen DucaUllon, zijne besluiten introk betref lénde de oorringen der koeien enzoovoort, even goed 't zelfde zal doen in zake van boter en mar garine, om wel te staan met de machtige en drukking-uiloeinnende fabriekanten van marga rine en van olie, zooveel te meer daar hij zelt en geheel zijne familie tot de oliefamilie behoort. 'tZou met dm besluiten gaan zooals met het openen en sluiten der grenzen, 't is te zeggen die besluiten .uitzenden en intrekken volgens de wenschen en de belangen van de vctleggers, dat is van de fabriekanten van margarine en olie. Onze vos, minister De Bruyn, heeft zijn preuven gedaan en we vertrouwen hem voor geen hair O We weten het wel de minister voegt bij zijn nieuw voorstel van wet zelfs een model van koninklijk bssluit en" hü zegt erin dat er zekere hoeveelheid Sesamerolie in de margarine zal moeien verwerkt worden. Doch verondersteld nu, dat min. De Bruyn werkelijk dat besluit neemt en liet te goeder trouw niet intrekt dan vragen wij hem Wat zal de uitslag zijn van de vermengiDg van Sesamerolie in de margarine, in plaats van plie- nolphtaleïoe, zooals de commissie van '86 zijne commissie, door hem aangesteld. en de aanbieders der wet van 4 April '98 het vragen We zouden eerst de vraag kunnen stellen vlo al do sesamerolie zal leveren, wie dus daaruit zal profijt trekken, hoeveel fabrikanten van sesamer olie er wel zijn in Bólg.ë Misschien zoude fa milie .van den sllmmen vos De Biuyn ons daarop kunnen antwoorden, maar we laten dat vau kant en we zeggen 1° Indien gij sesamerolie in de margarine doet verwerken, zult gij dan verbieden sesamerolie of sesamerzaad te gebruiken voor 't maken van koeken voor 't vee Zoo niet, waartoe zal het die nen sesamerolie in de margarine te verwerken, vermits diezelfde sesamerolie zal le vinden zijn in de boter voortkomende van allo melkkoeien die met die soort van koeken zullen gevoederd zijn Volstrekt tot niets 2° Hetgeen in de margarine moet verwerkt worden moet dienen om zonder dat de marga rine daardoor een afslootelijk uitzicht krijge of min smakelijk of gezood zij voor 'tetcn ^lle konpers van boter in staat stelen b j middel ..a- eene gemakkelijke bewerking, te zien of er ja of neen margarine in hunne gekochte boter ver- raengeld is. Welnu, het ontdekken van uwe met sesamer olie. verwelkte margarine, mijnheer de minister, is niet gemakkelijk en moet weeral veel kosten en bijgevolg dient uw middel tol niets voor den gewonen kooper en zelfs niet voor deu boterhandelaar, terwijl het tegeuoveigestelde waar is, indien al de gemaakte margarine phe- nolphlaleïne moet inhouden. 't Is wat we zullen in 't bijzonder doen uit schijnen in ons artikel van toekomenden zondag, en zoo klaar als 2 plus 2 vier is, bewijzen dat als de vos De Bruvn de sesameiolio aanpreekt, wij ovrtrscliot van .«dijk hebben le roepen Boeren, past op, Boeren wacht uw ganzen Het volgende a Belangrijk uericiit wierd aan de visschers van het arrondissement Den- dermonde rondgestuurd Eene wet op dc vischvangst is neergelegd in de Kamers. Zij stelt voor een recht van 2 frank te doen betalen voor alwie wil visschen.Mits eenen frank mag men visschen des zondags en op wettelijke feestdagen. Het gebruik van netten wordt vex*- boden. Deze zaak is van groot gewicht voor het ar rondissement Dendermonde dat doorsneden is door de Schelde, de Durme en den Dender. Ik acht het noodig met de visschers dit we!s- voorslel te onderzoeken. Eene vergadering is belegd te Calcken op zondag 12 Maart. J89:>Ae*- ■- -ooi uuiiiiDnic, ut] xx. oupêrs, w ijk Kruizen. Al de visschers van het omliggende en van het arrondissement kunnen daar met mij het wets voorstel bespreken en alzoo medewerken tot het verdedigen hunner belangen. Hand en groet. Em. Tibbaut. Volksvertegenwoordiger. Men zegge het voorls (sic). De inhoud van bovenstaand brief ken is zelis voortgezegd gewoiden in Brussel en in 't gan- sche land; wij lezen in de katholieke Metro- pole van Antwerpen, in dagieekening van 9 Maart, de volgende lieftalligheden aan het adres van den al te ijverigen volksvertegenwoordiger van Overmeire. Wij vertalen De wet op het visschen. M. Tibbaut, christen democratische (een snuifken) volksver tegenwoordiger van Dendermonde, roppt door een Viaarasch blad van Hamme de visschers dier slreek op een meeting bijeen, waar hij met hen het wetsontwerp op het visschen zal onderzoe ken. Vóór de meeting teekent hij echter verzet aan tegen eene bepaling die voor gevolg zou heb ben de broodwinning aan talrijke brave lieden van het arrondissement Dendermonde te ont nemen, te weten, het verbod met netten te vis schen Wij gelooven een plicht te vervullen M. Tib baut te ver willigen dat hij het slachtoffer is van een spotvogel, die vao de gelegenheid gebruik gemaakt heeft hem eene dwaasheid te doen begaan, omdat de achtbare volksverte genwoordiger ongetwijfeld den tijd niet gehad heeft het wetsontwerp op het visschen te lezen... Er is inderdaad geene spraak dat het wetsont werp op het visschen de npt verbiedteenige punten van de huidige regeling zullen gewij zigd worden. Volgens de artikels zelf van het wetsontwerp zullen die veranderingen niet toepasselijk zijn op de slroomen en rivieren van het arrondissement Dendermonde, waar het net gebruikt wordt. De vischvangst met netten zal plaals hebben in het arrondissement van den achtbaren volksvertegen woordiger volstrekt in dezelfde voorwaarden als heden Die afzweeping moet je van je vriendjes heb ben, zegt de Hollander. Uit het compliment van het katholiek blad van Antwerpen blijkt dat M. Tibbaut nog bilter jong is als volksvertegenwoordiger en do wijze spreu ken vergeet die zeggen IIa3st en spoed is zelden goed, of beter Verzint eer gij begint. Er zijn nogtbans verzachtende omstandigheden te doen gelden M. Em. Tibbaut heeft te veel werk als gemeenteraadslid van Gent en als advo- kaat. Ware hij inwoner van Overmeire, zooals hij het beloofd heeft te worden... voor zijne eer ste kiezing, dan zou hij zich met zijn arrondisse ment kunnen bezighouden, maar hij blijft» vreem deling en Gentenaar zooals zijn boezemvriend, M. Abel Van do Kerkhove het hem in December 1897 verweten heefi. Is het dan te verwonderen dathij koeblazen voor lanteernen neemt? Daaren- heeft de zeer jonge volksvertegenwoordiger ge meend dat men uit alle gelegenheden voordeel moet trekken om den farailiewinkel in Calcken te doen draaien met het oog op de aanslaande gemeentekiezingen. Histories als van dio afge kapte bnomen der pastorij, do konkelfoezerij om den pastoor naar Mater te verbannen en andere stichtelijke dingen moeten kost wat kost vergeten worden. Of de ijver van vaders zoontje zal beloond beloond werden laten wij God en de mulder, neen, de Calcksche kiezers scheiden. Mieleken Tibbaut is nog sterker dan een volks vertegenwoordiger van Tongeren, M. Smeyers, d:e eene grrroote redevoering in de Kamer moest uitspreken. Wanneer de brave vent er zijne pa pieren begon af to lezen, juist als Mieleken, die tot de school van De Kepper behoort, werd hij in de rede gevallen door M. Bara, die een blad van Tongeren uit den zak haalde en er de redevoe ring in las, die nog door M. Meyers moest ge daan worden. De kiezers van Dendermonde hebben in M Tibbaut een rappen haas gevonden. Is het te verwonderen dat de bewarende Associatie van hof ,irrnn J;«coir-«< -voor Lf»OQ llf.« reed maakt van den te rappen zeerelooper Tib baut, nu eens liberaal, dan katholiek, vvrder antisocialist en flamingant, om dan fransche redevoeringen over plaatselijke belangen met M. De Bruyn, lid der fransche academie, af te lappen, en 't leste 't beste ook al democraat en Daensist. Ja, ja, brave menscheD, '1 is zoo M. Tibbaut heefivoor M. Daens ten beste gespro ken bij den bisschop, wat niet belet dat hij M. Daens niet durft bezien wanneer hij hem in ons Calcken ontmeet. Vindt ge niet dat M. Emile op de foore van Gent verdient te staan tusscben het kalf met vijf pooten en den man met twee gezichten, want nievers, in geene enkele Kamer is zulk wonder te zien. M. Tibbaut is bang omdat de Dendermonde- naars hem aan de deur zullen werpen en daarom vliegt hij als een eekeronker voor, achter en rond de bewaardersdiligencie om ze te doen vooruit gaan. Daarin zitten Bruin de Beer en zwijger de Kerkhove op hunne billen ie pletsen van vreugde omdat hun beste vriend zoo goed tegen wind molens kan schermen en 7.00 bedreven ls in het vangen van te vroege Aprilvlsschen. Een Calckenaar. noch bok noch rat. P. S. Bij het ter pers gaan vernemen wij dat de nieuw gestichte club der'Aprilvisscbers van Vlassenbroeck het cerevoorzitterschap aan M. Tibbaut (Emile) heeft aangeboden en dat deze aanvaard heeft. Hij roept eene meeting bijeen voor al de A pril visschers van het land, den avond voor Paschen in de Harmonie op de Kruisen te Kalcken. Uitmaal is er te drinken OP door JULES MARY. Op den weg kwam hij Lucienne tegen, zij weende. Wat is dat nu, kind, weent gij vroeg hij ont steld. O, vader 1 n snikte Lucienne. Nu wat is or dan .Meester Bourreille is dezen morgend dood op zijne kamer gevonden. Wat zegt ge daar, dood, Bourreille dood 1 Vermoord Groote God, die arme manl Deze tijding bracht droefheid en ontsteltenis in het het huis van Doriat. De arme Bourreille werd met oprechte tranen, tranen van vriendschapendankbaar heid beweend. Tegen den avond kwam de commissaris van politie Doriat het bevel overbrengen, om voor den onderzoeks rechter te verschijnen. Doriat voldeed zonder aarze ling aau dit bevel, maar Lucienne wilde hem niet al leen laton gaan toen zij vernam dat Gauthier op les Bernadottes was. Zij vergezelde haar pleegvader. Mijn tegenwoordigheid zal den armen Gauthier troosten en opbeureD, zeide zij. De rechter vroeg, zoodra hij Lucienne zag binnen treden Wie is dat Lucienne antwoordde niet, zij zag Gauthier en Wierp zich weenend iu de armen van haar beminde. Doriat wendde zich tot de Moraines. Het is mijn pleegdochter, de verloofde van Gaut hier zeide hij. Montmayeur zat in een donkeren hoek van het' ver trek. Zijn zwarte oogen bleven onafgewend op de slanke gestalte van de schoone Lucienne gevestigd. Hij zag haar heden niet voor het eerst, trouwens iedereen te Garches kende de beide zusters. Mont mayeur koesterde eene heimelijke maar verteerende liefde voor de verloofde van Gauthier Bourreille, nie mand had hij deelgenoot van zijn heimelijke liefde ge maakt, zelfs zijn broeder niet. Alleen aan het voor werp er van, Lucienne had hij eens een brief geschre ven, waarin hij haar zijn liefde bekende en haar aan bood, zijn vrouw to worden. Lucienne had nooit eenig antwoord daarop gegeven, zij was toen reeds verloofd met Gauthior. De jonge lieden stolden weinig belang in het gerech telijk onderzoek, zij bleven bij het lijk van den ver- slagene en spraken zacht met elkaar terwijl hunne tranen rijkelijk vloeiden. Hoe bemint zij hem, mompelde Jean de Mönt- mayeur, vervloekt, waarom hen ik hier gekomeD, de angst dien ik hier doorsta is tienmaal erger dan de docd en alsof dat nog niet genoeg is, veert het nood lot Lucienne hierheen, en doet mij getuige zijn van haar liefde voor dien lompen boer. Maar neen, het was goed dat ik hier kwam. Ik heb eene gewichtige ontdekking gedaan, de oude gek heeft mijn naam op den wand geschreven. Wanneer ik er niet bij geweest was, zou men het reeds gelezen hebben. Tot nog toe heb ik he; gevaar afgewend, ik zal het geheel doen verdwijnen. De rechter wenkte Doriat en sprak Nader, ik hob u eenige vragen te doen. Ik ben tot uwen dienst, antwoordde Doriat. Gij kendet den verslagene sedert langen tijd niet waar. Wij zijn vrienden geweest van kinds afaan, mijn heer de rechter, a Wanneer hebt gij hem voor 't laatst gezien Gisteren. Hoe laat 1 Gisteren avond om acht uur.Claudinekan het be vestigen. Ik weet het reeds van haar. Doriat begon te lachen. Waarom vraagt gij dan iets, dat gij reeds weet?» zeide hij. Gij zijt in de laatste dagen meer dan eens op les Bernadettes geweest zette de Moraines het ver hoor voort. Ja, herhaalde malen 1 Wat kwaamt gij doen Doriat aarzelde. Waarom antwoordt gij niet. Omdat ik weinig lust heb mijn zaken aan een vreemde te vertellen. Als rechter beveel ik u, mijn vraag te beant woorden. Maar ik begrijp niet waarom gij al die vragen tot mij richt. Wat komt het er op aan of ik in do laatste dagen bij Bourreille ben geweest of niet. v Dat is voor mij en voor u zelfs van het hoogste ge wicht. Voor mij 1k begrijp niet in welk opzicht. Maar wanneer gij hot volstrekt wilt weten, dan zal ik het u zeggen. Ik moest een schuld betalen van zes-duizend franks. Ik kon geen uitstel bekomen en had het geld niet. ik ken bij Bourreille geweest om het te leenen. -Ka Bourreille heeft geweigerd? Neen, hij heeft mij het geld gegeven? Dadelijk? u Neen, eerst bij mijn laatste bezoek. (Wordt voortgezet.) «De Vereenigde Wevers te Denderhantem. Het bestuur der Samenwerkende Maatschappij brengt ter kennis van het publiek dat er van zon dag 12 Maart, lot het einde dezer maand een uit verkoop van de winterartikels zal plaats hebben aan faktuurprijs en daaronder. Wie wil goed en goedkoop gediend zijn haaste zich, alvorens de keus eruit is. Namens het Bestuur R. Eeman. Onze lezers zullen alreeds met belangstelling de propaganda onzer Wettersche vrienden heb ben opgevolgd en menigmaal tot zich zeiven gezegd hebben De Christene Volkspartij krijgt daar vasten voet I Inderdaad, zij sloegen den nagel op den kop, want Wetteren wordt stillekens aan een nestje vau democraten, waaraan na korten tijd geene handen meer zal te steken zijn. 't Was ten tijde van den heugelijken kiesstrijd tusscben minister De Bruyn en Leonce DucaUllon dat de fileweging daar begon. Eenige werklieden vol opoffering en zielegloed, namen 't kloekmoedig besluit de groene vlag in de hoogte te steken. Het was geene gemakkelijke taak voorwaar. Wetteren immers was reeds lang de prooi der andere partijen. Maar onze vrienden trokken er duchtig op los en gelukten. Ons christen ideaal van Waarheid en Recht verrukte de werklieden en maakte ergeestdrifiige strijders van. Wetteren alleen bleef te klein voor hunnen iever en onze vrienden schoten zich naar den omliggenden buiten. Zij verkochten er onze bla den, spraken er tot hel volk, zoogen er onze lied jes, belegden er meetings, bijzooverre dat onze gedachten daar zooveel overtuigde democraten hebben gemaakt, dat sommige dorpen met onze beste gemeenten kunnen wedijveren. Hulde aan die koene strijders Ten einde hun leger in 't gelid te stellen, heb ben onze vrienden besloten op Sraxendag hunne groene vlag in te huldigen. Niemand van ons raag daar ontbreken. Mu ziek- en zaugmaatschappijen, werkmansgilden en boerenbonden,ziekenfondsen en turners,allen moeten naar Wetteren dien dag, om onze broe ders een bewijs te geven van solidariteit eii hun moed in 't hert le spreken. Daaraan zal nientaai- te kort komen. Maar er is oog een klein verschil. Onze vrienden zijn ginder (gelijk bijna overal) eenvoudige werklieden. Met moeite en zorgen hebben zij genoeg bijeengegaard, om hunne vlag rnQ k°°Pen- Doch er ontbreekt nu nog een oO-tal franken voor het inrichten van dit feest. Allo, democraten, eens diep in den zak getasl! Lr zal nog wel een penning inzitten, om uwe broeders van Wetteren ter hulp le springen Als al onze lezers zondag een pintje min drinken en ons 0,12 zenden is er reeds overschot Niet ge talmd Een liedje gezongen, een woordeken ge sproken, in de bonden en kringen eens rondge gaan voor de vlag van Weileren en het ingeza melde zonder wachten naar De Klok gestuurd. Eene merkwaardige Redevoering. Wij deelen hierouder de redevoering mee van M. Grimard uitgesproken in de Kamer in ant woord op de fameuze redevoering van M.Woesle. Wij laten er eenige deelen uit wegvallen tegen strijdig aan onze princiepen, omdat wij enkel het zakelijk gedeelte ouder de oogen onzer lezers wilden brengen, dal veel waai heid bevat en de waarheid boven den partijgeest moet staan. Voor het overige drukken wij ons spijt uit dat het geen christen democraat, ja zelfs geen priester is, die den verstokten volksvijand Woeste zulke klop ping toedient. Dit zou veel beter zijn dan gedu rig op de democraten te brieschen, en 't zou aan ons volk en aan de Kerk meer deugd hebben ge daan. 0 JVL. Grimard. Sedert den aanvang dezer beraadslaging en tot op het oogenblik dat de heer Woeste aan de spreekbeurt kwam, brachten de redenaars tegen het ontwerp in, dat het zich uit sluitend beperkt tot het burgerlijk karakter der arbeidsovereenkomst. Da heer Woeste is echter die eentoonigheid komen verbreken: hij ver heugde zich wel niet o«er het aanbieden van 't ontwerp, maar het deed hem genoegen dat het zoo nederig is. Mogelijk zoo hij een tegenstander van het ontwerp zijn geworden, indien het eene breedere strekking had. Doch, als behendige po liticus, achtte hij het voorzichtig zich niet als ten 16 Verklaren van de maalschappebjke wet- Doorgrondt men echter do redevoering van den heer Woeste dan ziet men weldra dat men le doen heeft met cenen vastberaden vijand van alle democratische hervormingen. Wanneer men voorstelt de werkstakingen af to schaffen vindt de heer Woeste dat men daar niet moet aan raken,vermits de werkstaking het belang vac den werkman waarborgt. Spreekt men van ongeschiktheid lot den ar beid en van pensioenen dan vindt de heer Woeste dat het vraagstuk zeer ingewikkeld of nog niet rijp Is-Wat betreft de ongevallen bij den arbeid vindt de heer Woeste de drogreden uit dat de on gevallen niet het gevolg zijn van de overeen komst, maar verwekt worden naar aanleiding van do arbeidsovereenkomstWijst men op de weglating van de dienstboden uit het ontwerp

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 2