Te koop. JICSIT m HET RHIMTISM Uit Boom. Uit Temsche. Priester DAENS-penning. Brief uit Mechelen. De oorlog tegen bloedarmoede. LUISTERRIJK AVONDFEEST TE HUREN, Eliiir Antiriiumalismal et Antigoutteux dan drukt de heer Woeste zijne verwondering er over uit: hij wist niet dat ze geklaagd hadden? Toch wel! zegt de heer De Guchleuaere. Zeker roept de heer Carton. Wij hebben diena ingaande talrijke verzoekschriften ontvangen, voegt Das tien erbij... Maar de heer Woeste herinnert zich daar niets van De heer Woeste steunde zich op wat hij eonige gioote feiten noemde het leven der arbeiders is verbeterd, het loon verhoogd, zegde hij83 ko lenmijnen sluiten met een overschot en slechts 23 met een te kort. Ik verwachtte er mij bijna aan, dat de heer Woeste een ontwerp van verzekering tegen.... het risico der kapitalen zou aanbieden. Volgens den heer Woeste verhoogt het loon zoodanig dat de werklieden veel overschothebben! Dezer dagen zegde de heer Carton dat hij te Antwerpen den laatste der Mohieanen had ont dekt hij veroorlove mij hem te zee-gen dat hij te verging zoeken hij kon den laatsten Mohicaan in deze Kamer vinden. (Gelach). Gewapend met zijne statistieken ducht de hoer Woeste de redevoeringen zijner tegenstrevers niet. Maar wat zijn de tegenstrevers van het acht baar lid? Leest de jongste pauselijke encycliek, dan 2ult ge zien dat zijn eerste tegenstrever de schrijver der encycliek zelve is! M. Janssens. Dravo M. Grimard. 't Zijn ook de afgevaardig den van de christen volkspartij die met ons den tegenwoordigen inaatschappelijken toestand be strijden en trachten hem te verbeteren. De hesr Woeste late de statistieken ter zijde en zegge ons of de pauselijke encycliek ooit versche nen zou zijn, hadde men niet te Domo zelf deze maatschappelijke crisis vastgesteld? Ilij z-*gge ons of de christen democratie ontstaan zou zijn, ingeval de crisis niet hevig hadde gewoed onder onze werklieden En de volk-priester die den heer Woeste be streed in zijn eigen arrondissement, die Item in balloteering Lracht, en dien de heer Woeste niet zonder moeite uit deze Kamer verwijderde, zou hij hier luide hebben gewezen op Vlaanderen's ellende indien er geen maatschappelijk vraag stuk bestond Ik was niet van zins in deze beraadslaging tus- 8chen te komen, doch de redevoering van den neer Woeste dwingt er mij toe. Tegen die rede voering kon mijns dunkens een groot verwijt gericht worden eerstens dat zij de werklieden nutteloos ophitst, voor wie zij eene uitdaging is, des te wreeder daar de werklieden zoo verdraag zaam en zoo gelaten zijn ten tweede dat zij bij de bevoorrechte klas een gespannen toestand doet voortduren, op 't oogenblik juist dat men in dien toestand verbeteiing hoopte te bekomen. Op de maatschappelijke botsing wijzen, dat is wel niet juist er genoegen in scheppen. Doch wil men eenen toestand verhelpen dan dient men den moed te hebben hem kalm en openhartig te on derzoeken. Mijne socialistische kollega's weken niet terug voor die taak zij hebben duidelijk de onder geschiktheid doen uitschijnen van den werkman die werk aanvaardt tegenover den patroon-werk gever, en gij hebt gezien door do redevoeringen der christene democraten, dat iedereen naar bet beschermingsloestcl der werkende klas vraagt, /.ooais de 'neer Kenkih het zoowel zegde. Tegen dat alles steit de heer Woeste het ge bruik van de vrijheid Met dergelijke redenee ring zou de heer Woeste do slavernij kunnen invoeren Ilij zegt ons ook dat de werkman het recht tot samenspanuen bezit't is klaarblijke lijk iets, maar 't is heel weinig, gelet op de uit slagen der werkstakingen Trouwens van de 129 werkstakingen misluk ten er 91 in 1897 en in 1898 was de ui*slag de zelfde. Overigens zoo de werkman recht tot sa menspannen heeft, de patroon heeft het insgelijks en niemand vergeet den w lock out van Gent. De Engelsche patroons vcreenigen zich om de Trades Unions te weerstaan. Welke zonderlinge redeneerirg omdat de werkstaking soms gelukt zou M. Woeste zich mogen gelukwenschen rnet den bestendigen strijd tusschen kapitaal en arbeid. Zou hij het tweege vecht wettigen omdat de duelist die gelijk heeft soms zijnen tegenstrever treft Tegen deze taal stel ik deze van de verkozenen der werklieden zij hebben gezegd dat de wet gever in de arlxddsovereenkoiiist moet tusschen* komen om door verzoening voor de werkende klas noodlottige werkstakingen te vermijden. Tusschen beider taal zal het land niet aarzelen het zal gelijk geven aan de vertegenwoordigers van den werkenden stand. De heer Woeste zegt dat de sterfte vermindert, 't Is waar over 't algemeen, maar in welke maat is de vooruitgang der wetenschap voordeelig ge weest voor de werkende klas Te Londen wordt, volgens den bestuurder van den gezondheidsdienst, de sterfte aldus vastge steld 11.9 per 1000 inwoners in de hulzen der rijken. 38.0 der armen. 50.0 der armslori. Voor de sterfte te Brussel in 1897 is de vei hou ding per 1000 inwoners. 11 9 in de 6 afdeeling (Louisalaan). 13.4 4 (kom der stad). 45 1 5 (Leopoldswijk). 45.3 4 (Regentlaan). 18.0 2 (Volkswijk, Hoogstraat). 48 0 3 (Volksw., benedenged. der stad.) Men zou dien staat moeten opmaken voor gansch België en ze zoo volledig maken als zij het voor Londen is. De stalen wet der werkloonen van Lasalle ver loor reeds van hare strengheid, volgens den heer Woeste. De stalen wet moet natuurlijk veranderin gen ondergaan naarmate de werkersstand beter ingericht is. Daar waar er verstandhouding onder de arbeiders bestaat, kunnen zij erin gelukken de strengheid dier wet merkelijk te verzachten en zelfs een winstgevend werkloon te bekomen dit blijkt uit het voorbeeld der Brusselsche letter zetters. Maar hier weeral had de heer Woeste het mis toen hij het gemiddeld cijfer der dagloonen aan haalde. De cijfers welke hij opgaf betroffen enkel de nijverheidsdagloonen en hij zegde geen woord van de dagloonen der veldarbelders. Ziehier de juiste tabel dier dagloonen Zonder kost. Met kost. In 1830 fr. 1 08 18411 14 184')1 18 0 GO 18501 49 0 07 1850 1 30 0 78 1874 2 03 1 IS 1880 2 05 1 21 Wij zijn dus heel ver van hot gemiddeld, dag loon van fr. 3 -iO, waar M. Woeste van 9prak Ik moet hem da.ireuboveD doen opmerken dat hij een aantal dingen vergat, welke nuttig kon den wezen om de Kamer in te lichten en zoo het werkloon eenigszins geslegen is, dan zijn zekere door den arbeider verbruikte eetwaren insgelijks gestegen. Ook de huishuur is opgeslagen en men mag zeggen dat de werkloonen zijn gerezen in verhouding tot het stijgen der prijzen. De stad Brussel heeft ten behoeve der openbaro weldadigheid in 1894, eene toelage van 220,189 fr, 10 c. moeten stemmen en 577,084 fr. 2 c., in 1897. En hier doe ik een beroep op al mijne medeleden die deel uitmaken van gemeente- of provinciebesturen Neemt de begrooling van weldadigheid niet overal toe? Hieruit blijkt dat de heer Woeste het volkomen mis had toen hij beweerde dat veel werklieden thans overscho* hebben. Maar zoo 't schijnt is 't vooral 't werkloon der mijnworkeis dat geklommen is 1 (Hier haalt spreker cijfers aan, hem verschaft door 't minis terie van arbeid, waaruit blijft dat de slimme Woeste de winst der patroons maar op den helft gerekend had). Maar, zegt nog de heer Woeste, gij spreekt van kapitalismeBepaal het dan eens 't Is aller gemakkelijkst. Ik stel vast dat in 1789 de leeu- heeren slechts het tiende namen van den arbeid van den mensch, terwijl gij thans 15 t. h. neemt! Ziedaar uw kapitalisme wel duidelijk bepaald, mepn ik M. Woeste wees op het toenemen van 't getal spaarboekjes van minder dan 3.000 frank en ver geleek het getal boekjes voor 1893 met dit voor 1897. Ilij wees terzell lor tijd op de vermindering van 't getal boekjes van 3.000 frank. Dat is waar lijk koddig 1 Iedereen weet dat het getal boekjes van meer dan 3,000 Irank verminderde, om reden van do vermindering van den interest tot 2 t. h. Vele dier boekjes werden toen gesplitst in verschillende andere; ziedaar de uitlegging die zooals rnen ziet, heel eenvoudig is Wat betreft d9 vraag te weten wie vooral voor deel trekt uit die boekjes, vroeger heelt de Spaar kas te dien aanzien een onderzoék ingesteld, en zoo heeft zij een verslag kunnen opmaken, waar in te lezen staat, dat de dragers dier boekjes voor een groot deel ambachtslieden waren. De heer Woeste veranderde eenvoudig de woorden van het verslag in deze «vooral werklieden waren.» wat geen klein verschil is I Wat de stortingen ter Spaarkas betreft, heeft Mansart genoegzaam bewezen, dat ze niet moch ten aanzien worden als het overschot van de werklieden uitmakende die stortingen geschie den vooral ten voordeele der kinderen, zelfs leu Bsrlcrfo^vau de voeding Jor ouders Maar wat de heer Woeste niet heeft gezegd, is dat het bedrag der kleine stortingen onder de 20 frank, gemiddeld van 5 fr. 40 c. per boekje en per jaar is. Ziedaar hel jaarlijksch overschot der werklieden M. Vander velde. 15 centiemen inkomen M. Grimard. En vermits de heer Woeste gesproken heelt van overvloed, zal ik hem ook aantoonen dat de bedelarij, de jeneverplaag en 'tgetal misdaden toenemen. De bedelarij? Zie hier de officieele cijfers. (Uit die cijfers blijkt dat de bedelarij sinds 1835 met 100 per 100 vermeer derd is). Wat het alcoholisme betreft, kon de heer Le Zeune in den Senaat zeggen, dat er in de gasthuizen op 100 zieken 80 slachtoffers van de jeneverplaag zijn. Naar mijn oordeel, mag de wetgever eenen toestand die onbetwislnaar is niet loochenen men dient dit rechtuit te bekennen en de zaak te bes'udeeren met den wensch het kwaad ernstig te verhelpen. Laat ons met hart en ziel dit doel betrachten 1 Ik eindig en bid u om verschooning. zoo ik wat lang aan 't woord bleef. (Neen, neen, links). Mijne redevoering kan samengevat worden in dit enkel woord Verstaan wij elkander om de noo- dige hervormingen tot stand te brengen dit is nog het eenigeen beste middel om het mensch- dom te vereeren. dissement St-Niklaas zal uwen laster verfoeien en Priester Daens bij zijne komst op 9 April in Temsche vereerenX. Men begint hier te spreken over de komst vaD Eerw. Pastoor Daens het volk verheugt zich omdat het op 9 April aanstaande den Edelen Piiesler, die lijdt en strijdt voor de uitroe ïng der onverdiende ellende waarin het volk ver keert, zooaU paus L> o XIII io zijne Encykliek Rei urn Novaium vei klaart, zal mogen aanhoo- ren ja, hel deftige volk zal dien man begroeten, hulde brengen, omdat hij de rechtvaardigheid, de ware leering van O. H. Jezus-Krisles verkon digt. Wij zeggen het deftige volk verheugt zich om de komst van Priester Daens, dit is de waarheid. Maar van een anderen kant hooren wij onze bewaarders met hunnen aanhang tieren over zijne komst. Zij zeggen wat moet M. Daens hier komen doeD, hij is geen priester meer, hij draagt geene priesterkleederen, mag geene mis meer doen, hij doet slecht, 't was beter dat hij hem dit alles niet aantrok, enz., enz. Ha, laaghartige bewaarders mei uw gemeenen aanhang, gij durft eenen priester beleedigen om dat hij het wcord van onzen Heer Jesus Christus volbrengt, omdat hij strijdt tegen alle onrecht. Ja, wij weten het wel, heeren bewaarders, moest hij het kap taal verdedigen, moest hij zich als proost in sommige vakbonden aanstellen, om alzoo met opgezetten wil het volk te verleiden en te doen dienen als kiesvee, om in tijd van kiezing zijne eigene vijanden te doen stemmen, zooals men hier in Temsche ziet, ja dan ware M. Daens een man geweest die gij zoudt verheven hebben en met schatten overladen, maar nu dat hij strijdt voor het recht, nu beschtmpten veracht gij hem. Maar weest gerust, het defiige volk van 't arron- Iserwat nieuws in onze streek over volksbe- beweging en Volkspartij, De Klok mag er op rekenen in 'tverw tg daarover ingelicht teworden. De zeelen moetin langs alle kanten over het Ylaamsce land gespannen wnrden en allen gel jk trekken opdat hel lorsig gebommel dreune voor de eenen als zegeklankeu, voor de anderen als doodsgeluid. En het is mij een waar genoegen in mijne eer ste briefwisseling te bestatigen dat de Volkspartij in de Rupelstraat al langs om meer aanwint, er komt leven in de jongens, met genoegen ja met geestdrift stelt men z ch in het gelid,er zal storm loop zijn. De maatschappijen vermeerderen, de bonden worden steviger ingericht, de meetings worden talrijker, en g rooter dan vroeger nog is des toe loop. Die onze brave steenbakkerswerklieden kent en aau het werk ziet, hij twijfelt er niet aan of zulke mannen moeten en zullen er komen. Er is te Boom werk op den winkel. Er werd Jdt^over eenige weken een algemeene Bond "gesticht, hebbende voor doel krachtdadige propa ganda voor algemeen stemrecht en Evenredige Vertegenwoordiging; de bond strekt zijne wer king uit over het kanton. Talrijke meetings zul len worden ingericht en eene monstermeeting met betoogiog worden gehouden op 16 April. Heden Zondag openingsmeeting der Propa ganda in liet Zwilschersch koffiehuis, lokaal Pau- wels-Coslennans, Groote Markt. 't Zal er stroomen van volk, want elk is vol geestdrift, omdat de gevierde leider derChristene Volkspartij, de welbeminde Volksvriend Priester Daens, advocaat Lebon, advocaat De Pelsemae- ker en Deun De Beer het woord zullen voeren. 's Namiddags om 5 uren gezellige bijeenkomst van de Demokraten van den Rupelkant, in de zaal Carseau, Boorn-Noeveren. Zullen met bunne vrouwen toegelaten worden, de leden van de ver- eenigingen van Boom-Noeveren, Niel en Ruys- broeck, insgelijks de bijzonderste uitgenoodigiien van andere dorpen. Op Zondag 26 Meert, openbare meeting van de Christene Volkspartij, ter herberg Ilamael, Bas sinlei, Boom-Noeveren. Wie kennis wil maken met het Programma der Christene Volkspartij kome maar eens luisteren, en staat het hem niet aan, het woord is vrij. Bij de Demokraten is 't met opene kaart. X. Ontvangen in DE KLOK Totaal 295,50 UIT HERENT. Omdat Mieke genezen is 0,25 Opdat Karei mijnen raad volge. 0,25 Opdat Priester Daens eens te Leuven zou komen spreken 0,50 Opdat nog andere demokraten uit Herent mijn voorbeeld zouden volgen 0,50 olLw- goro rwigou.j züh vnrmop-pn voor Verdediger aer rechten en belangen van het vlaamsclie volk. 0,50 UIT TUNRHOUt.Heil! den braven priester, den man naar Gods hart 1 0,50 Ik ben demokraat, zegde Louis, en daarom acht ik het mijn plicht Priester Daens te ondersteunen 0,50 Als iemand met 5 kin deren en 15 fr. inkomen jier week mij zegt dat hij de noodige stortingen kan doen voor de lijfrentkas, dan antwoord ik hem vlakaf dat hij op ander plaatsen schulden moet maken 0,50Maar is de lijfrentkas wel eene rechtvaardige instelling wijl die niet in ieders bereik valt 0,50Den helft van mijn zondaagsche pree 0.50 Langleveonze Leider Priester Daens0,50. UIT WETTKREN. Rondgehaald op de mee ting, boschkant 5,00 Opbrengst der bus uit het lo kaal de Polka 0.91 Roudgehaald op de vergadering van zondag 3,'10 Opbrengst der bus bij P. Roels, te Calcken 0,80. personen zijn te koop in alle apotheken, en in de hoofddepot, in België, A. Derneville, apothe- her, 66, Walterloolaan, Brussel, 3 fr. 50 de doos of 17 fr. 50 voor 6 doozen, franc tegen poet- mandaat. Een der liberale gemeenteraadsléden van de reeks voor 8 jaar, M. Mertens, is zaterdag namid dag, plotseling overleden en woensdag morgend om 10 uren. Reeds moest door de dood des bur gemeesters in Oktober de groote helft gekozen worden, hetgeen den strijd hier niet weinig ver hit heelt, die voorzeker door Mertens' afsterven niet zal verzacht wórden. Zondag 19 dezer zal de nieuwe pastoor van Hanswijckparocbie plechtig iDgehaald worden. Al de parochianen wedijveren om het feest zoo grootsch mogelijk te maken. Het is de E. H. Adriaans, als onderpastoor gestaan hebbende te St Joos ten Noode. Wij wenschen hem gulhrrtig welkom in zijne nieuwe parochie. Do tooneelafdeelingVoor taal en kunsf van den kath. werkmanskring heeft zich in den wed strijd te Gent bijzonder onderscheiden. Den 1 prijs vun blijspel met Willem de schoen lapper en den 1 prijs van besten speler toege kend aan den heer Willem Lenaarts, hunnen kundigen tooneélbestuurder. Wij wenschen hen hertelijk proficiat en hopen dat zij op politiek gebied ook zoo goed mogen vooruit gaan. Zaterdag aanstaande, 25 dezer, om 8 uren 's avonds, gezellige bijeenkomst voor al de lezers van De Klok die onze gedachten deelen, bij Mus Smeis, in de Kleine Wiost, Wagonstraat, Hans- wijck* Bespreking eener gezamentlijke reis naar Temsche, waar Pr. Daens met beloken Paschen eene meeting komt geven. Stichting eener christene volksAereeniging en bespreking om ons blad, De Klok meer en meer te verspreiden in ons zoo verachterd Mechelen. Van heden af zullen al de bladen der Krlstene Volkspartij ter lezing liggen in bovengemeld lokaal, aldus kunt gij er uwen geest verrijken met degelijke en nuttige lectuur. R. S. Vele personen lijden aan bloedarmoede,zonder te weten welke kwaal hen ondermijnt. Zij heb ben hoofdzeer, verteren slecht de spijzen, zijn gedurig onpasselijk en vertoonen al de grondka rakters der bleekzucht. Zij zijn bleek, hunne lip pen en tandvleesch zijn ontkleurd, en als gevolg hebben zij hartklop, zijn buiten adem, gevoe len duizeligheid, vallen buiten kennis, hunne ooren suizen, enz. Deze ziekte heeft voorname lijk voor gevolg eene vermindering van het bloedgewicht en der gegalde in bloedbolletjes. De brief welke wij afkondigen zal den waren bloedhervormer doen kennen, 't Is Min.Adophlne Ferain, naaister te Neufvilles, provincie Hene gouwen (België) die hem schrijft o Ik ben gelukkig, zegt zij, den wonkerbarm uilslag te heatatigen welke op mij de Pillen van Pink te weeg gebracht hebben. Ik leed sinds lang van eene bloedarmoede welke mij verplichtte bedlegerig te blijven. Onuitstaanbaar hoofd zeer en gedurige be- zwijmingen gepaard met pijnen gansch het lichaam door, Ik kon nog eten noch slapen. j, t i,*. .-tAUegeneesheeren had- J jf- t\ den mij verlaten. Ik nam mijne toevlucht tot de Pillen van Pink, en mijne kwalen verdwenen eetlust slaap en krachten kwamen weêr ik bedank u en laat u toe mijnen brief uit te geven. Het is noodig, te dien proposte, de personen die aan bloedarmoede lijdend, en hunne kwa len afzonderlijk beschouwen, af te raden hen de eene na de andere te willen genezen, dan wan neer men wijzelijker handelt met eene redelij ke methode te volgen, en In het herstellen van 't bloed de volledige genezing te zoeken. Dit ver schijnsel wordt door de Pillen van Pink verricht, die met het bloed cn de zenuwen te versterken, j voor immer de ziekteteekens doen verdwijnen. Al de ziekten die eruit voortkomen worden ook I genezen. Hoofdzeer, algemeene zwakte, uitge- putheid, schedelhoofdpijn, oortuitlngen, zullen de plaats ruimen voor eene volkomeno gezond- heid. De Pillen \an Pink, voor bleekzuchtige Ninove. Onze vriend en gekozene, M. K. Buydens, heeft verleden week, ln de zitting van den gemeenteraad voorgesteld eene vraag naar de Kamer te sturen, opdat de E. V. en alg. S. on geschonden zouden ingevoerd worden. Bravo Denderhautem. Partijgenooten, op post tegen heden zondag 19 Maart, om 4 uren namid dag. Ons volksmuziek geeft eene serenade aan een eerelid en doet vervolgens een optocht langs Slichelen en Terwarent. Dat de durvers nog eens het hoofd omhoog steken en hun tanden laten zien. Niemand mag ontbreken. Men vergadert om 4 uren zeer stipt in het gewoon lokaal, rechtover de kerk. Aalst. OUiUleAriuB uerenu eou luuueeiteest aciit or-veeiUeu dagen na Paschen. Men leert Het onbekende meesterstuk datzelve een meester-stuk is, en De Telefoon kluchtspel. Daarbij wellicht De twee Blinden en eenige andere nummers en muziekstukken. Wij hopen in den zomer de eerste oefenin gen der Turners te mogen bijwonen. Wij geloo- ven dat de Bruggelingen er nog kleine menne- kens tegen zijn. 't Zijn echte slangen. Zondag 26 Maart, om 5 uren vergadering voor t ziekenfonds 1 Sektie, bij Gustaaf Scheerlinck, binnenstr. 2. 2 Em. Van der Meersch, Vrouwstr. 3 Jan Van Bleyenbergh, St Jorisstr. Bestuurvergadering bij Jan de Braeckelaer, postwegstr. te 3 uren. Nieuwe leden worden aanvaard. ASPELARE. te geven door de fanfarenmaatschappij Hoü ende Troü in de ruime zalen van de gemeenteschool, op zondag 9 April, te 4 uren namiddag. Zondag volledig programma. Eene groote hoeveelheid BETTER A VEN. Zich te bevragen op ons bureel. eene vette weide, te Ninove, in, den Nederwijk, groot circa 3 hektaren. «fjj Voor de voorwaarden begeve men zich bij den Notaris Van Impe, te Ninove. VERZEKERDE GENEZING DOOn DEN van A. VINCENT Apotheker, 33, Grensstraat, 33, BRUSSEL Dit \oljir.zcn Geneesmiddel, uitslultciijk getnikkrn uit planten. be\ai hoegenaamd geene enkele scheikundige grondstof. Prijs 3 frank de flesch ln alle goede Apotheken. Opzending legen remboursemenL 1 tul Ion gij aan <le jicht lijdt, mlifii gij aan 't rhumansai lijdt. ■uiten gij al de geneesmiddels beproefd hebt. ■uilen gij al do wrijfmiddclen gebruikt hebt. ■aiiit'ii gij geen uitslag bekomen hebt. mii<-n gij wenscht ontlast le zijn van al deze ziekten ili" uw leven vergiftigen; neemt dan nen Kllxlr untl- rliutomt ImiiiiiI et iiiitigroiittcux, A. VINGENT, ajioltiekci', te Brussel. Te verkrijgen bij M, De Ruyver, apotheker, Beverstraat, Ninove.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 3