,i===\ ORGAAN DER CIHRISTENE VOLKSPARTIJ. -I Alles voor en door het volk Zondag 26 Februari, meeting van Priester Daens, in 't lokaal der Christen Volkspartij te Ninove. ||- DE PACHTEN. Testamenten... Genever. 2'agt en kribbelt al wat ge wilt, 'k ga sparen voor een pensoen De loonen hier en elders. De nieuwe jachtwet. Werkkontrakt Werkongevallen. rdereSSe°„,sT.,3te"blU" hBl TWEEDE JAARGANG, Np 13 5 CENTIEMEN HET NUMMER. ZONDAG 26 MAART 1899. DE KLO ABONNEMENTSPRIJS vooraf betaalbaar. Een jaar 2,5o fr.; 6 maanden i,5o fr.; 3 maanden 0,80 fr. Men schrijft in bij P. Van Schuylenbergh, uitgever, Kerkplein, Ninove, en in alle postkantooren van het land. De Christene Democratie zal de redding zijn der volkeren. Leo XIII. ANNONCENPRIJS per drukregel Gewone annoncen o,i5; dikwijls herhaalde bij overeenkomstvonnissen o,5o reklamen 0,75. Alle briefwisseling, vrachtvrij. Ongeteekende brieven worden geweigerd. Wij verwachten veel volk. Als 'tweer een beetje lukt, zal 't schrikkelijk zijn. Wij zetten de vrienden aan, om 't hall 3 aan te statie post te vanen tegen dat Priester Daens afstapt. Vandaar trekken wij naar 't Kerk plein, waar de meeting plaats heeft. Na de meeting, pleziertochtje rond de stad en verorbering van een glas lekker nat. Welkom dus I In het zweet uws aanschij'ns zult gij uw brood eten. Dat is de wet der menschheid. De werkman geelt zijn zweet. De pachter ook. En geen van beiden, noch pachter noch werkman, krijgen brood, o 1 ten brood genoeg ,rocr hen en hunne familie. De werkbaas steelt het zweet van den arbeider door de hongerloonen, die hij' toewerpt. De eigenaar rooft 't zweet en 't leven van den boer door 't afpersen van hoo- ge pachten. Beiden, werkbaas en eigenaar, zon digen tegen de rechtveerdigheid; hunne doenwijze roept wraak van God en de menschen. Wat eischt de rechtveerdigheid in 't bepalen der pachten wij' zeggen, de Rechtveerdigheid, en niet, de menschlievendheid. :t Miskennen der rechtveerdigheid dwingt tot resti tutie of weergaaf. Vooreerst, alvorens er spraak zijn kan van pachten voor den heer, heelt 1de pachter recht op de verschotten die hij gedaan heeft voor zaaisel, vet ten en verdere bebouwing. De pachter heeft te zijnen nadeele het land verrijkt; de rechtveerdigheid eischt dat hij ver goeding bekome. 2) Boven vet en zaaisel, steekt de pachter nog in 't land zijn eigen zweet en arbeid alle arbeid moet beloond worden. Heeft de pachter daghuren betaald aan werklieden, die daghuren moeten hem worden weergekeerd. Heeft hij het land zelf bewerkt met zijn lamilie, dan heeft hij rechtop een vol doende loon voor hem en de zijnen. De landbouwer, die handenarbeid doet, zoo staat er geschreven, moet de eerste van de vruchten der aarde ge nieten. Op de waarde van den oogst moet dus afgetrokken worden 1) de ver goedingvoor bebouwing, 2) de vergoe ding van den arbeid van den pachter en zijn familie. Na dien aftrok, en dan alleen kan er sprake zijn van de pach ten van den eigenaar. Eerst aan den boer zijne uitgaven weergekeerd, een behoorlijk leven aan den veldslaal verzekerd, en dan mag er gezorgd worden voor de brandkas van den heer. In wat verhouding? Hier gelden geene vaste regels. In de middeleeuwen, in vele s'reken, gal men, na aftrok voor onkosten en arbeid de 3/4 van den overschot der opbrengst aan den eigenaar 1/4 bleef aan den pachter, die zoo middel vond om een oordje voor kwa dagen weg te leggen. Ziedaar wat dc rechtveerdigheid vraagt in t vaststellen der pachten Ziedaar de christene leer, lijk ze door de godgeleerden wordt onderwezen Die leer heelt men vergeten. Men verrijkt zich door wraakroepende zon den, daar ligt het schreeuwend kwaad. Velen durven dat kwaad niet aanra - ken, zelfs ni^t noemen, uit schrik, uit ontzag, ja, zegt men, om wille van den vrede En terwijl gaat de broodroo- verij van den eenen christen mensch door den anderen immer voort, en de zwcetdruppelen van den wroeter roe pen de stral in van God De Christene Volkspartij' kent noch doekskens noch omwegen. De waar heid voor alles Alle misbruiken schandvlekken, alle uitbuiterij brand merken, zorgen voor de vrijheid, de rechten, het brood van burger en werk man, dat is haar doel Eens met de hulp van 't volk zal zij dat doel berei ken Roeland. Onze lezeis weten dat M. Karei Woeste een Ge luksvogel is. Zoo heeft een doove kwezel, met wiehij op geen honderd staken verwant was hem eens een vet testament achtergelaten. (Wij we ten nut meer of het een kasteel, een oud man nekenshuis of een fabriek was). Maar volgens het schijnt heeft hij nu een ander stuk spek in 't zicht. Nu zouden al de werklieden van Ninove van zin zijn hem in hun testament te zetten. Men spreekt van huizen, stukken 'lai d, zelfs hier en daar van een klein kasteel, maar bovenal van eene ontelbare menigte spaaiboekjes, welke de gelukzalige wellustelingen van den arbeid in dt-ze gouden tilden van welvaart en overloed hebben verzameld. Een correspondent van den Couhrier verze kert ons, dat zijne groene excellentie eens naar Ni novo zou willen afzakken, om te we'en wat or van is, maar dat hij verlegen is van de sneeuw ballen. Wij hebben hem geantwoord De voorzich tigheid is de mode van den potcelijnwinkel. Flip. Niet te betwijfelen is 't, dat de genever schrik kelijk veel kwaad doet aan de werkmansklas. De zuurgewonnen penningen verteren in drank, thuis vrouw en kinderen met den honger in de kaken, de gezondheid in den grond boren, zich verheesten naar ziel en lichaam, is dat dé taak niet van den genevelist 0, ik weet wel wat hiertegen opgeworpen wordt Da rijken zuipen champagne, zij zwemmen in de plezieren van den drank, en wij, arme duivels mogen geen borreltje di iok-nTwee argumenten stooten die redeneering overhoop. Een rijke.mag sparen, een arme moet. Doen sommige rijke rnensehen meer dan hun paart in 't zuipen, geven zij bewijzen van wulpschheid en verkwisting, daarin mag de arme man toch geene reden zoeken oin zijne eigene verlaging van karakter te verschoonen. Neen, slechte voorbeelden inroepen, om ods vrij verlof te geven, te roeren en te wroeten inde moddergoot van onzen tijd, dat is niet toegeloten. Om de geneverplaag, den kanker van ons volk, te bevechten, heeft de slaat een reddend middel 't monopool van den genever doch eer we dat krijgen, kunnen de drij-vierden van België go alcoliseerd zijn. Nog'ne keer, die nalatige lui huid onzer wetgevers, mag ons niet onverschillig maken tegen den genoveiduivel. Wij moeten hem bevechten overal en altijd. Zonder kracht- inspai.niug brengt men niet- te wegc dat deugt. Hier is'i. weer z.oalsin ander ge\allen Willen is kunnen met vlijt en spoed vervormt men ee wereld. Op de meeting te Boom, zei Hector Le- bon De wet up het werkcontract is een holle ton: ze klinkt hard, maar er zit niets in... Zoo is 't k Heb thuis 5 kleine bengels... Mijn .Tefken, rr. n oudste heeft verleden week zijn perste com- 11 ie g- daan en mijn jmtrstp, mün Fleerken. is ut t. n kwajen.. Ja, "kga sparen voor myn P'.nsicen. Vroeger zat ik met groote lasten... 'I Pèteken vaq de vrouw* op r!en hals... Wij hadden voor li' n wel een troksken van den Arme, maar nog zijn zout niet... 'nen drinkpenning... Wij hebben er wat meè afgezien... De vrouw werkte haar bhiid on krom., 't is 'och heuren ouder., 'k deed 00.: mijn devoören... maar w en konden er niet ko nen.. Armoë en ellende ziekteen droefheid.t Gc-llof, nu ligt. hij tn 't gasthuis, nu kunnen we w r asem scheppen en... sparen voor ons pensioen... vent ge mijn vrouw Een stevige deerne, niet w -.r Wat geel van vel en diep van oogen, va als ze nog in "^vlasfabriek werkte,., maar an-lers een kloéke deerne.. En toch, mensch, ze lin t aan de vallende ziekte... 't Is wreed, om ze so ns to zien liggen... Sappigheid, zegt de dok- to< 0... Van kloeken aard, maar niet wel gevoed in npur felste jaren..,, bit mensch moet de kloekte he hen een stuksken vleescb, een kommeken sb. de sopp, een eiken op lijd en stond, maar, oil -as, kau een werkman dat geven Sn toch ga ik sparen voor mijn pen sioen ■'ja, nu ben ik er hoven op! Geen doktoor m r vnnr mijn Tin'neken, ons .letken 'ne jongen nu# dikke braaien en ons Fteërkpn links 'ne.fel- vaj.i kant Ziet die stoebbers eens na Dat rijdt ei: ravot hun brock van do billen, vecht en slaa' komt thuis met 'ne bloedneus, breekt kloefen ca ruiten... Echte Nerviers Of die kleine duivels mij geen en last veroorzaken Pardjiek, dat ge loof ik wel... last en onkost. veel onkost. gcdu'ig oncost, maar toch ga ik sparen voor mijn pensioen Dat is mijn woord Anderen laten zich afschrikken door de ontel bare lasten die 'ne werkmensch hoeft, maar ik lach hun vierkant uit... Ik laat ze Hutten achter 't pensioen der democraten.. Ik roep met Woeste, Bethune en heel deu reesem Vivan de lijfrent- kas, die 50 jaar in den grond gezeten heeft, maar g<; ukkiglijk weer ontgraven is... Ha, ha, ba... Wie kan er beter tegen dan ik Win ik geen 3 fr. 40 daags, op mijn gemak? Ja, ja, met niet veel te werken, in 't fabriek van M. Woeste, Leu genaar en Compagnie... Mijn vrouw wint haren kost en 'ne zilveren Lowie, met den baron zijn voorsch-aolen en schabben to wasschen... L- gt die winst 'ne keer te zaraen, doet er onzen onkost af van huishuur, vuur licht, eten, onderhoud w'hehben overvloed... overvloed... Ja, ja, Vivan de Lijtrentkas Moeten mijne kinderen op d'andere staau wa tertanden, moet mijn vrouw verkwijnen als eon bloem in den herfst, moet ik de stem van vader in de ziel versmachten, wat geeft het aan die rijke smachthalzen... Ik zal dan toch vooruit ziende, spaarzaam, ordelievend zijn geweest. 0 .werklieden, als ge wilt braaf, en deugd zaam, en waarlijk christen zijn, geen democraat, laat u pluimen en plunderen als hoenderen en denkt van usv leven op geene pensioenkas meer 't Gedacht alleeu is zonde... liet a: lu idsoflicie der Vereenigde Staten heeft con statistiek opgemaakt der middelmatige loonen, welke te Luik, Puriis, Londen, New-Vork en San I- rancisco, door timmermans, meubel makers, letterzetters, smeders, metsers, schilders enz. zijn gewonnen. Te Luik won men /an 1870 tot 1878 3.34 van 1879 tot 1887, 3,03 van 188S lot 1896,|3,70 Te Pariis van 1870 tot 1878, 6,19 van 1879 tol 1887, 9,6van 1888 tot 1896, 7,32. Te Londen van 1870 tot 1878, 8.75 van 1879 tot 1887, 9,0 jvan 1888 tot 1896 8,10 Te New-York: van 1870 tot 1878 12,81 van 1879 tot 1S87, 14,-43 van 1888 tot 1-96, lö 27 Te San-Francisco van 1870 tot 1878, 10 06- van J879 tot 1887 18.59; van 1888tol 1S9G, 15.21 't Is klaar dat de prijs der eetwaren van de eene plaats tot do andere verschilt; 't ware wen- scbelnk daaromtrent ook een statistiek te bezit ten. Doch van i.u al kunnen wij verklaren dat in België in evenredigheid de kleinste loonen wor den betaald. Dat M. Woeste die cijfers eens aanhale in de Kamer, het zijn de eenige die te pas komen. Uit eene briefwisseling van Het Volkrecht knippen wij het volgende: «Met waar genoegen vernemen wij dat er ein delijk een voorstel is neergelegd betreffende de WRziginder jachtwet. Hewel het wordt hoog* lijd dat er aan die hatelijke wet eene verandering to'gebracht worde. Maar wat zal de nieuwe jacht we' zijn ?de dagbladen geven eene onjuiste Inlichting ofwel zijn zij zelf slecht ingelicht moest men deze laatste gelooven, dan zal de wet van nul en geener weerde zijn. Ten 1°, het zal toegelaten zijn aan alle verbrui kers van land het wild konijn te vangen en uit te roeien en hij mag* zelf een derde persoon met de/.e zorg gelasten Ten 2', de schade door het wild konijn veroor zaakt ordt verdubbeld, en de boer zal maar eene klacht in te dienen hebbeD bij den vrede rechter om dezelve te bekomen, enz. enz. Dit is allemaal welmaar wat zullen de kasteel- heeren daarvan zeggen, zij die de konijnen liever Zien dan den boer 1 Dat er eens een boer begint met konijnen te vangen, of dat bij eens begint schadevergoeding te vragen aan zijnen meester, lie heb. er van de konijnen dai hij eens begint bil zai onmtd iellijk zijn paspoort zien gereed maken en de beer zal liever al zijne landerijen zten braak liggen gelijk het nu al reeds gebeurt in verschtllige gewesten en wij zullen er vet bii varen met de nieuwe jachtwetde ondervinding zal ons leeren dat de nieuwsoorlige jachtwet zal dienen 0111 den boer uil le buiten en onderlinge twisten te verwekken. Als gij dc konijnenplaag wilt Ie keer gaan heeren wigevers, zegt dan maar kortweg, het "T '«cotooid worden eu het mag gedood worden waar hel zit, en dal door Jan en alleman. Jan Van Sul. N. d.Red. - Alhoewel wij niet gansch met onzen korrespondent instemmen, daar de eigen dom zijne rechten heeft, nemen wij dien 00 en keuren zijne opmerkingen goed ondervinding heeft ons geleerd dat de plagerijen die den boer teisteren waarlijk verbazend zijn Dat de belanghebbenden spreken. In de overeenkomst die de werkman met ziin moester simt is wel een der belangrijkste en ken. schetsende tijdstippen het werkongeval Nu het wetsvoorstel over de arbeidsovereen komst der regeering, waarover men thans in de Kamer eene bespreking houdt, zegt niets van het werkongeval. e TS van 't ls waar, art. 9 legt aan den ondernemer de verplichting op met eene vaderlijke waakzaam heid, ondanks alle .egenstrijdige overeenkomst te zorgen dal bel werk m betamelijke voorwaar' den van vmhgheid on gezondheid geschiede ,..aar wanneer men de bekrachtiging deier bepaling zoekt, dat ts de waahbohc die den na! troon verplicht overde veiligheid ende gezo™. "lom. daarover bl'ifI liet ontwerp Dit is eene ongelooflijke leemte in het outwero en niemand kon die tot nu toe verrechtvaar- Toen het gouvernement zijne meening deed kennen om hel artikel betreflende de vaststelling der verantwoordelijkheid weg te faTen in def hoogeren arbeidsraad, verzetten M.M Prios en Dejace zich hevig daartegen. Een werkkontrakt zonder schikkingen over de verantwoordelijkheid zou een ware misval wezen zegde M. Dejace. «usvai Si. Prins zegde van zijnen kant Indien het ontwerp de gevolgen van de verantwoordelijk- Inderdaad, het is niet te begrijpen dat mende arbeidsovereenkomst door de wet bepaie zonde? ca tmen een harer belangrijkste zijden zou o? heldoren do verantwoordelijkheid en de waal- borg der ongevalion. Wanneer het burgerlijk" wetboek zich met de opdracht, het bewÏÏn vorlmreo of vervoeren van zaken die het ran?' m°>-nv—eeokomst uitmaken, bezig houdt hunne minste bijzonderheden d. gevolgen van het verhes of schade die de raak leden heefl?"61^ uilmaak?g£ In het onderhavig ontwerp niets daarvao Daags na de stemming der wet geschiede er een werkongeval. "ieae er liet slachtoffer moet het bewijs leveren het ongeval, hoe het ineenzit •»- n mag toegeschreven worden. Wie weet er niet op welke onrechtvaardige eo hatelijke gevolgen zulk stelsel uitkomt en waaraaD het

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 1