Yereeniging of redding. Het nieuws der weel. Minister De Bruyn en de Margarine. DE ERFENISWET. Priester DAENS-penning. Voor de vlag van Wetleren. Broedermoord te Denderwindeke. Zeventig maal op honderd kan de werkman de preuf door de rechtbank geëischt niet voor brengen. Lokalen zijn veranderden de werklie den aarzelen getuigenis te geven uit vrees voor werkverlies. En dan de onkosten van onderzoek, die de Pro Deo niet begrijpt, de traagheid der proceduur, en de lasten de betwijfelbare gevallen. B. V. een machinist in dienst op zijne locomo tief wordt door de ontploffing van eene stoombuis blind geslagen. Om eene vergoeding te bekomen moet hij een gebrek van maaksel kunnen bewijzen door den vervaardiger bedreven hij moet een gebrek van fabrikatie aan die buis vaststellen die in duizend stukken gevlogen is Men werpt op dat er in de Kamer door den achtbaren heer Nyssens een wetsvoorstel over de Vergoeding t egen werkongevallen neerge legd is. Het ontwerp raakt het grondbegin der verant woordelijkheid niet aan. Het stelt lusschen tus- schen patroons en den werkman een soort van voorbeding, krachtens hetwelk alle ongeval, dat niet aan de vrijwillige fout van een der beide par tijen ligt, den patroon verplicht den werkman te vergoeden, in eene mate die den helft van zijn dagloon niet mag te buiten gaan. Dit ontwerp heeft voor groote verdienste dat het eene vergoeding verzekert voor de ongeval len veroorzaakt door louter toeval of door gebrek aan vooruitzicht of voorzichtigheid van den werk man. Maar onder voorwendsel dat het ontwerp op de vergoeding aangekondigd zij, moet er in het werkkontrakt over de waarborg gezwegen wor den. De kas tegen werkongevallen zal nog uitblij ven vooraleer aan het daglicht te komen, indien het niet geheel en gansch misvormd wordt. Wij zouden ten minste willen, met de heeren Carten de Wiarten Cie, die een amendement aan het art. 0 van het werkkontrakt lubben neerge legd dat de patroon, tenzy hij bewijze.dat het ongeval aan een vreemde oorzaak te wijten is die hem niet ten laste kan ge legd worden, verplicht zij den werkman schadeloos te steUen voor de gevolgen van alle werkongeval, en dat ondanks alle tegenstrijdige overeenkomst. Die omkeerii g van bewijsleveriug, hoe meer men nadenkt, kornt overeen met den geest en den tekst van hel burgerlijk wetboek. Voor den voorbijganger" die gekwetst wordt, spruit het recht tot vergoeding uit de wetzelve. Voor den werkman ontstaat dit recht uit het werkkontrakt, dat van den kant van den baas de verplichting voorziet over de veilig heid en gezondheid van het werk te waken. Nu dan, in zake van verplichtingen aangaande een kontrakt, is het de creancier (die in dees ge val de werkman is) enkel het contrakt en diens niet-uitvoering (aangaande de voorwaarden van veiii0iieid eu gezindheid, dus het ongeval) vast stellen. Dit gedaan, i-: het. aan den schuldenaar t_dit is de patroon), goed te maken dat hij vreemd ,saan die niet-uitvoering en de oorzaak hem niet mag loegoweten worden. Kan hij bewijzen dat de werkman eene fout begaan heefi, of het on- gevcl aan een louter toeval is te wijten... hij is ontslagen van alle schadeloosstelling, zooniet, is hij eene vergoeding schuldig. Die omkeering van de bewijslevering is is dus eene klaarblijkelijke waarheid, evenals het een groot uitwerksel zal hebben in het be lang van den werkman. In ons artikel van Zondag laatst zegden wij dat, wil men 't bedrog met de margarine beslrij den, er volstrekt iets bij 't maken van de marga rine moet verwerkt worden, ten einde, alle koo- pers van boter en vooral de boterkoopmans in staat te stellen, van in de boter die zij knopen de margarine te ontdekken op eene gemakkelijke en weinig kostelijke manier, eu dit met hetgeen in de margarine gemengeld is, te voor schijn te doen komen. Welnu het ontdekken van met sesamer-olle verwerkte margarine is niet gemakkelijk en moet weeral veel kosten, zegden wij, terwijl het tegenovergestelde waar is indien de margarine phénolphtalëïne moet inhouden. En d3t bewijzen wij vandaag. De scheikunde is onder andere de kennis van de uitwerkselen die te weeg gebracht worden door het samenbrengen, aanraken of vermengen van verschillige bestar ddeelen of stoffen. Die uit werkselen kunnen onder andere eene verande ring zijn van de kleur, den geur, de vastheid, de vloeibaarheid, den smaak en ook van de wezen lijke natuur van een of van de twee stollen die men bijeenbrengt. Al die uitwerkselen staan ge kend en geboekt en volgens het samenbrengen van zekere gekende stoffen, inet eene andere, dit of dat uitwerksel heeft, kan men met zekerheid zeggen welke die andere stof is. Welnu veronderstel zuivere boter en boter die vervalscht is met margarine waarin sesamer-olie werd verwerkt. Wat moet men bij die twee soorten boter doen om te weten welke de vervalschte is en welke de zuivere Slaat al de vakboeken open of raadpleegt om 'teven welken apotheker ot scheikundige en ge zult zien, dat er maar twee dingen kunnen ge bruikt zijn ofwel een mengsel van chloor-zuur met kan dijsuiker, in de verhouding van omtrent een vin gerhoed cliloorzuur (met 1,18 dichiheidsgraad) legen 5 of lOcentigramineu suiker oiwel een mengsel vau chloorzuur met 4 of 2 druppels alcool, waarin 2 ten honderd phenol ph kléine is. 't Is gelijk welke van de twee middels men bij deslalen boler doet, de zuivere boter zal hare kleur behouden, maar de vervalschte boler zal purperiood uilslaaD, omdat er sesamer-olie in is. Maar Wi« heeft die juiste mengsels in ul s en wie kan ze dus gebruiken Niemand, tenzij de apothekers en de scheikundigen. Zelfs heeft een der beste scheikundigen vau Brussel verklaard dat het tweede mengsel, dat hij acide chlorhydrique furfurolé noemde niet te vin den nog bij geen 2 apothekers op 40. Daarer boven bekomt men dezelfdepurperroode kleur door't vermengen van het eerste middel (chloorzuur en suiker) met zekere van de beste olijfolie. Dus is bette voorschijn komen van die purperroode kleur geen volstrekt bewijs dat er sesamerolie in de margarine en dus in de boter fs. Daaruit blijkt dus 4° dat die middels niet on- faalbaar zijn en 2° dat om ze ie gebruiken men de hulp moet inroepen van scheikundige laborato riums of apolhel^^^.n bijgevolg dubbel en dik betalen voor ie^^Bderzoek dat men wil doen. Kan dat wel nrmig zijn voor 't volk Volstrekt niet Kan en zal de eerlijke winkelier bij iederen aankoop van boter dat onderzoek doen doen en betalen Geen een en nochtans is 't noodig, anders zijn ze blootgesteld iederen keer ver valschte boter te koopen en voort te verkoopen eu dus gestraft te worden. De commissie in 96 door Minister De Bruyn aangesteld, dus zijne commissie, vroeg topn reeds dat de laboratoriums van den slaat koste loos tei beschikking zouden gesteld worden van de boter handelaars. Welnu, niet alleen de eerlyke handelaars of winkeliers moeten kunnen, zonder kosten to doen, wet-n wat ze koopen, waar al het volk en iedere huisvrouw moet dat t urmen doen, omdat er zoo schrikkelijk vele winkels zijn die zelf margarine in hunne boter meDgelen. Zal minister De Bruyn nu al de laboratoriums vau den staat kosteloos ten dienste stellen van Jan en alleman Wel ze zouden ge.en tijd genoeg hebben al werkten ze dag en nacht! Of zal hij al de apothekers verplichten gratis voor niet de boter van Jan en alleman te onderzoeken Maar ze zouden hem dan toch ten minste in de maan wenschen oiwel zal hij ze dwingen mits beta ling? En met welk geld zal hij dat doen Uwe sesamerolie, mijnheer de minister, deugt dus nietVolstrekt niet Wat er moet zijn in de margarine, dat is phe- nolphtaleïne Dn waarom Omdat de phenolph'.aleïne en dus de margarine die er inhoudt, kan ontdekt worden door iets dat niets kost en dat iedereen in huis heeft, tol de armste menschen loc, iets dat ieder koop man in zijn zak lean steken als hij naar de markt traaf, en dat iets is doodeenvoudig een brokske sel de soude, die al wat de phenolphtaleine al was het maar aangeraakt heeft, in 't purperrood kleurt, zouder falen en zonder den minsten twijfel Hebben wij dan geen overschot van gelijk, als de vos De Bruyn belooft sesamerolie in de marga rine te doen verwerken, uit al onze krachten te roepen Boeren past opBoeren wacht uw? ganzen (Vervolg) De minder jarige die den ouderdom van 46 jaar niet bereikt heeft, kan geenszins beschikken. Nochtans, bij huwelijkskontrakt zal de vrouw haren echtgenoot kunnen begiftigen met alles waarover de wet aan den meerderjarigen eclitge noot toelaat te beschikken, indien zij de toestem ming en bijstand heeft dergenen, wier toestem raing voor de geldigheid van haar huwelijk ver eischt wordt. Ik spreek hier alleen van de vrouw, daar zij alleen op den ouderdom van 15 jaar in het huwe lijk mag treden de man slechts om 18 jaar Buiten dit geval zal zelts de minderjarige, die den ouderdom van 46 jaar bereikt heeftslechts bij testament kunnen beschikken, en zulks alleen lot beloop der 4/2 van het gedeelte waarover de meerderjarige beschikken mag! Maar hij zal geen legaten kunnen maken ton voordeele van zijn voogd. En zelfs meerderjarig geworden, zal hij onbekwaam blijven dezen laat sten te begiftigen, zoolang de voogdijrekening niet voorafgaandelijk gesloten en aangezuiverd zal zijn. Nochtans Iaat de wet, met het oog op de kin derlijke genegenheid, de beschikkingen in deze beide gevallen toe, wanneer de voogdijschap door de ouders of grootouders bekleed wordt. De geueesheeren, apothekers en geestelijken, die eenen persoon zullen gediend hebben gedu rende de ziekte waarvan hij sterft, zijn onbe kwaam de beschikkingen te genieten welke hij gedurende deze ziekte te hunne behoeve mocht gemaakt hebben. Zelfs de schikkingen in voordeel van den vader of de moeder, van de afstammelingen of van den echtgenoot van hoogergenoemde onbekwamen gedaan, zijn nietig. Z'j i og enkel gezegd, om dit kapitel te sluiten, dat de gehuwde vrouw, die geene giften onder levenden kan doen zonder de bemachtiging van haren man, dien bijstand met noodig heeft om bij uitersten wil (testament) te beschikken. Eindelijk voor wat de onechte kinderen be treft dient er nog opgemerkt te woroeu, dat deze uit de schikkingen hunner ouders, die hen er kend hebben niets mter kunnen genieten dan hetgeen hun door de wet is toegestaan, zooals wij dit hooger hebben vastgesteld. Van wege vreemie personen, kunnen zii alles genieten wat wettig kind genieten kan. Errata: In het artikel van 5 Maart 1.1. leze men, 2'le kolom. 22* lijn, (vaderen moeder uitge zonderd) ln plaats van (vaderen moeder). En verder: Laat de overledene nu slechts in eene lime opgaande bloedverwanten na..., in in slede van Daar de overlede nu slechts... Zie ons mengeiwerk op de 4r bladz. Verscheidene artikels uit plaatsgebrek verschoven. Maatregelen worden genomen om DE KLOK ie vei spreiden langs Ophasselt en llel dorgem. Vrienden, helpt or.s. Vele handen ma ken licht werk. Voor 't laatste, beste lezers, zal ik u trachten te bewijzen hoe oneindig groot de voordeelen zijn van vereeniging voor de werkende klas. Altijd zijn de werklieden de speelbal geweest der grooten, jaren lang heeft men ze naar wille keur behandeld eu onder 't juk der ouverdionde ellende gehouden. Doch wanneer men eenen blik werpt in de school des levens, 't is te zeggen, in dn. geschie denis, zal men weldra zien, dat onze voorvaders zicli altijd goed van hunnen plicht hebben ge kweten, om l.unne vrijheid le behouden en tevens hunnen toestand ie verbeteren. Van in do vroegste tijden vindt men, dat «ie oude Belgen vereenigd waren om het dwangjuk der Romeinen af te weren. Ten tijde der middeleeuwen slichtten de werk lieden ambachten, nceringen on vakverenigin gen om hunnen arbeid te beschermen. Alsdan vormden de werklieden in 't algemeen, maar bijzonder de werklieden van hetzelfde vak eene "are familie zij hadden elkander liefde. ware hioedermin heerschte lusschen de leden der ambachten. Dan was het niet toegelaten de, vrouwen en kinderen aan de concurrentie prijs te geven, zooals nu het geval is. De verenigingen waren zoo sterk, dat zij wet tige rnacht verkregen door den invloed dien zij op het bes'uur uilo«Henden. De gilden hadden h-d r chl bezittingen te heb ben zij bezaten molens, landerijen en mochten giften en legaten ontvangen. De inkomsten welke zij verwierven, werden voornamelijk gebruikt voor ziekelijke en afge sloofde werklieden. Ook in tijden van tegenspoed ontvingen de gildeleden troost en liu'p en zoo mochten zij de toekomst zonder aDgst te gemoet gaan. Doch de Fransche Revolutie met hare ramp zalige gevolgen heefi deze sclmone instellingen vernietigd het werd aan het volk verboden nog voortaau bijeen le komen opdat zij niet meer ond«-r elkander hunne belangen zouden kunnen bespreken. Die machtige en nuttige werken welke in de middeleeuwen opgebouwd zijn, werden opeens verbrijzeld en 't volk was opnieuw overgeleverd aan de dwingelanden. De burgerij, die vöör de revolutie beloofde met de werklieden te leven als broeders, had weldra haren plicht vergeten. Doch na eene eeuw onder den klauw van deze roofvogels gelegeu te hebben, gevoelt men lang zamerhand dat de lijd daar is, om de lessen der geschiedenis te herdenken en uitspraak te dosn over het aangedane onrecht. Waarom zouden de werklieden malkander niet steunen Waarom zou hij die ziet dat het niet goed gaat, dat de kinderen le vroeg naar de fabriek gesleurd worden, dat de eer der dochter daar iu gevaar is, dat de vronw te veel van hare kinders wordt ver wijderd, Jat de werkman alhoewel hij werkt van 's morgens tot laat tn den avond nochtans niet voldoende wint om te voorzien in zijne nood wendigheden, waarom zou hij niet mogen mid dels zoeken en zich vereenigen om eene macht te vormen Waarom zou luj aan zijnen meester niet mogen zeggen Gij wint te veel zonder te arbeiden, ter wijl ons slavenwerk ons nog geen eten verschait. Wanneer wij zien dat de dieren der aarde hunne voeding ontvangen, de vogels die in de lucht vliegen met pluimen overdekt en iu staat zijn hunne joDgen ie voeden, terwijl de werk man onbekwaam is zijne nadomelingschap te kleeden en het onderhoud te verschaffen, dan moeten wij alle middels aanwenden om dien toe stand te verbeteren. De wet kan daar oneindig veel aan verhelpen, maar de vereeniging is sterker dan de wel als zij door de werklieden wel begrepen wordt. Door 't vernietigen onzer gilden is 't Vlaamsch volk arm en slaaf geworden. Door de kloeke vereeniug van 't Engelsch volk bereikt er de welvaart een toppunt zooals in geen ander land in Euiopa. De werkman heeft dus de natuurlijke plicht vereenigingen te stichten. Hij mag den moed in de kloefen niet laten zinken, omdat ons gouver nement jegens de vereenigiDg zoo stiefmoederlijk handelt; maar hij rnoel integendeel sterker dan ooit werken om andere mannen in de Kamer te krijgen, die de werkmansbonden op vasten grond zullen vestigen. Daarin alleen ligt de redding. J. Praet. Ontvangen in DE KLOK Totaal fr. 310,61 UIT TEMSCHE Omdat bijna geheel onze bevolking Priester Daens tracht te zien en hem te hooren spreken. 0,50 Opdat Priester DaeDS alle onrecht hem aan gedaan, verduldig zou verdragen, zooals O. H. Jezus-Christus deed 0.50 Opdat wij goed weder zouden hebben op den dag van Priester Daens' bezoek in Temsche 0,50 Onvervaard, 0.20 UIT TURNHOUT. Hulde aan den heer Jan&sens 0.50 Woest, Woest 1 wat wordt gij ferm afgerost 1 0.50 Recht is recht Bravo 1 Grimaar, Gij hield den woestaard bij het haar I 0.50 Woeste zweeg gejijk een visch 1 terwijl Gri- mard zijn bol aan 't wasschenis. 0.50 Hoe kan dat toch zijn dat het werkvolk zijn stem geeft aan zulk een venijn 0.50 Mechelaar, groot en klein, wil toch priester Daens genegen zijn. 0.50 UIT WETTEREN. Trots alle listen, trots allen dwang, doen wij in Wetteren grooten vooruitgang 0.10 Dit zult gij zioD, bruinisten op Sinksendag, wan neer wij inhuldigen ons groene vlag. 0.10 Dan zullen alle weldenkende menschen, den edelen priester welkom wenschen,wiens|kleed gij, o conservateur, door slijk en modder hebt gesleurd 0.10 Eene oude vrouw uit Muvlem 0.15 UIT HELDERGEM. Rondgehaald 3.51 Tot betering der Woestislen vau Heldergem 0.15 Opdat de jongens van de Mot bij de Woestisten zouden een saus botermelk krijgen per jaar 0.25 Ik doe met de Daensen, eene oude weduwe 0.40 UIT DENDERWINDEKE. - Omdat het vrouwvolk hier zoo geren haring eet, als z'hem voor niet hebben 0.50 Rondgehaald na het zingen van het lied, als kloeke strijders blijven wij aan uwe zijde 0.75 UIT NINOVE. 0.30 UIT HERENT Van Jan opdat mannen die anders op een vol jaar in geene herberg to zien zijn, in tijd van liiezinger ook maar zou den uitblijven 0.25 Trakteeren ze dan aan Pieter en Pauwel het is enkel uit kiesbelang. 0,25 Opdat Pieter en Pauwel dus zouden verstaan dat men moet kiezen volgens overtuiging niet omdat men een glas bier krijgt. 0.25 Omdat het een frank zou zijn voor onzen kloek moedigen Volksman. 0.25 Eenige Demokaten van Herent. 1.00 Opbrengst 84,84 Pr. De Pelsmaecker, advokaat te Brussel 5.00 Rondgehaald in het lokaal na het zingen van mijn arbeid door C. V. S. 0.50 UIT CALCKEN Omdat de Calckenaren zoo smakelijk gepeuzeld hebben aan den April visch, zij vonden er geen graten ia 0.50 Omdat onzen jonnen haan, die nog in zijn schel pen zit, onzen ouden al wil overkraaien. 0.50 Omdat de kiezers van Kalken den al te hevigen jongen haan in zijn schelpen zouden laten zit- ten\vroetelen t"t rust en vrede der gemeente 0.50 Opdat de kazakkeerdersmeerderheid geen stok ken meer in 't wiel zouden steken. 0.50 Een wreede moord, een broedermoord heeft Zondag namiddag, deze achtbare gemeenle in op-chndding gebracht. Ten einde onze Ijzers goed in te lichten, heb ben wij de gehuren zelf onderhoord en ziellier wat zij vertollen Sedert eenigen tijd lepfden de gebroeders Leo Sterck en Domien Sierck, Leiden steenbakkers, in twist. Die twist was ingekomen door eene onnoozel- heid. Z'hadden 'neo oven steen gezet te Meer beek en gedurende 't werk eenige halve tonnen bier gedronken met 't volk. Leo had die betaald, terwijl Domien van zijnen kant steen kreeg van zijnen broeder. liet is de rekening van dien steen eo dat bier, die ruzie deden ontstaan en aanleiding gaven tot dien vreeselijken mansslag. Volgens de getuigenis van de vrouw van het slachtoffer bedroeg het verschil arme 3 fr. Arme 3 frank Zondag oatmddag, rond 4 uren, kwam Leo bij Domien, die herberg houdt, opnieuw den dwars drijver spelen. Ouder zijne vest hield hij eene oude bajonet vei borgen die verscli geslepen was. Er was niemand iu huis dan een heer van Herin nes. Op 'i eerste wcor l van Domien trok Leo het vret-selijk moordtuig te voorschijn. Domien deinsde nog eenige passen terug, maar Leo plofte hem 't lemmer in den buik, ouder de ribben, zoodat het door de lever tot in de maag drong en het slachtoffer nederstortte. Leo geleek na dit schelmstuk aan een razende beest en 't was slechts met bovenmenschelijke moeite dat men hem 't wapen kon ontnemen. Seffens was de roep van de moord door het dorp verspreid. Mannen en vrouwen kwamen jammerend toegeloopen, want Domien Sterck was een allemansvriend, die van iedereen geerne werd gezien. De ongelukkige leefde nog. Voorzichtig werd hij to bed gelegd en den doktoor verwittigd. 't Was M. Deurbroeck die hel urm slachtoffer zijne beste zorgen toediende. Eilaas, de wonde was doodelijk... 's Anderdaags om 40 uren was Domien Sterck een lijk. 5 kinderen en een troostelooze weduwe laat hij achter. De moordenaar werd aangehouden en door M. Carlier naar Ninove gevoerd, vanwaar hij 's au derdaags naar Oudenaarde is overgebracht. Al 't volk was te been om het monster te zien. Van na zijnen lotersdag, zegde ons een deftig man, heeft hij niet meer gedocht. Hij heefi wel 40 veroordeelingen ondergaan. Eeos in een ge vecht werd hem een oor afgebeten en 's ander daags hing ze aan 'nen boom genageld... Woensdag heeft de begrafenis plaats gehad onder een grooten toeloop. Da rouw was hart roerend. Mannen van Galcken, in 't kort zal smid Lamnrcctit u eens de waarneid komen zeg gen over 't pensioen. Hij zou er eenige tegen sprekers willen aantreffen Mechelen. De genaamde Pulser, ajusteur wonende Jodenstraat, verliet de danszaal Lie KoP7.aal op St. Pietersberg. Nauwelijks buiten of hij werd door vier kerels welke achter een hoek op loer stonden, aangevallen en tegen den grond geslagen zi] overlaadden hem met stam pen en slagen, tot zij op de vlucht gedreven wer den dooreen paarpolicieagenten. Antwerpen. Dinsdag stond heel de buurt nab'i de tleieuilialsche vaart in rep en roer. Langs alle kanten hadden sameuschollingen plaats en de volksvrouwen vertelden de schrik wekkendste feiten. Zooals altijd in dergelijke gevallen, waren de verhalen zeer uiteenloopend. Eindelijk vernamen wij dat een meisje een pak je aau den boord der llerentalsche vaart had neergeleg'l en dan gevlucht was. Personen uit den omirek die de juffer gezien hadden gingen hot pakje openen en vonden er het lij je in van eon pasgeboren !Knd. De been- les van het wich jwaren aan elkaar gebonden en de armpjes met eene koord op den rug vastge maakt. Er werd eene vrouw aangehouden, doch de getuigenissen van de personen welke deze be schuldigden, kwamen niet overeen eu de ver dachte is terug moeten in vrijneid gesteld wor den. liet lijkje werd naar het St. Elisabethgast- huis over gebracht.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 2