iiLM.uiiii.GE mmm Te koop. JICHT ej bet BMATISM feJD S s s De Pink Pillen voor Bleeke Lieden NIEUWE IIOOP VOOR DE ZIEKEN De nioorderijen in Armenië. LUISTERRIJK AVONDF BETTERAVEN TE HUREN, Elixir AÉInifliatismaret AntigoBtleiix Men was genoodzaakt Putsers op een stoel naar het hasthuis te dragen, waar hij de eerste zorgen ontving. Gisteren was zijn toestand heel slecht. Ltik opgetrokken. Zï'ordag middag kwam er een groot schip de Leuvensche vaart door. Eensklaps zag men een lijk boven water komen drijven, doch nauwelijks was hel schip voorbij of het lijk zonk opnieuw. Men deed peilingen en haalde weldra het lijk boven. Het was dat van do vrouw Vander Veken, die over twee weken uil hare woning verdwenen was zij werd opgevischt op hel grondgebied van Muysen, recht over de deur harer woning. Iets over de zeeschepen. In 1840 stipte men alseene uiterst snelde overvaart van Europa naar Amerika deze van de Britannia die deze reis in 14 dagen en 8 uren voltrok. De machienen hadden 740 poardekrachf. zijne lengle was 76 meters. De Pacific in 1831 besteedde er 5 da gen min aan, dit schip had 2000 peerdekr. en meette 91,43 m. De hedendaagsche gewone boo ten stoomen niet sneller. Altijd werden de stoom- booten groiter, forsiger en versnelden hunne vaart. Een duitsch schip, een reus au 28.000. peerdekr., metende 197,50 in. lengle basteedde in 1897 5 dagen en 17 uren om over te steken Duitschland staat nog eens in den schepenbouw aan rte spits, evenals op alle ander gebied der nxverheid. In de timmerwerven van Stettin b mwl men een reus van 202 in. lengte, 20 40 breedte en 13,41 diepgang. De kracht zijner machien is zoo groot dat men ermede den Ei Heitoren 30 m, hoog zoude oplichten in 13 miuuten lijds. De Oceanic d was echter het grootste zeeschip dat ooit op het water dreef. Het werd gebouwd in Engeland en meette 215,10 lang op 20.70 breed en 14.90 m. diepgang. Het werd den 14 Januari 1899 te w ter gelateD, na twee jaar werk. Dn commandobrug meet tot den b"öm 24 meters. Hij kan 1700 passagiers opnemen, 't Is eene kleine stad. Een zijner ankers meet 5 meters hoogte on 3,4 breedte. Daar kan men geen kwaad meer. Anderleclit. Dinsdag morgen werd uit de vaart van Charleroi hut lijk opgetrokken van Henri B..., Ioodgietersgast.oud 59 jaar, wonende Molenstraat, to St Joost. B... had sedert verschillige dagen zijne woning verlaten. KIND VERBRAND. Terwijl hare moeder een ogenblik weg was, speelde de 5 jarige Mara K..., in de Vroolijkheidstraat, eergister met stek jes. Eensklaps stond het kind in brand en hoewel iemioeder dadeli jk toesnelde, is het erg verbrand aan de armen en aan de borst. De meeting te Heldergem is zondag Uitnemend gelukt, 't Was verrukkelijk oin zien hoe liefderijk ons mannen er'ne penning jonden voor onzen hoofdman. De Priester-Daenspenning is de kroon van on3 partij. Dendermonde. Den 18 Juni aanstaande zullen er ter gelegenheid der opening der nieuwe brug over de Scnelde feesten plaats hebben. Den stoet zal gevormd worden die voor een deel de afbeelding der nijverheid van de stad van eertijds en heden zal voorstellen. Het voorvaderlijk ros Bayard met de vier Heemskinderen, de reuzen en den walvisch zul len mede in den stoet zijn, alsook een 20 tal wa gens. De triomf zagen, die de verheerlijking der plaatselijke nijverheid zal voorstellen, wordt door de stad geleverd. S chaer beek-by -Brmssel6 werklieden waren bezig met een ijzeren getuig om de tele foondraden op de statie van Brnssel-Schaerbeek ie plaatsen, toen opee; s de stelling waarop zij zich bevonden instortte. Da ongelukkigen werden langs alle kanten door de lucht geslingerd. Een van hen viel buiten de statie op de ardui nen trappen. De brigadier Franken werd ouder de inge storte stelling gepletterd en zwaar gewond, en drie anderen meer of min getroffen lagen zonder kennis op het dak uitgestrekt. De zesde kwam op den zolder door het gat dat in het dak onder den slag van de instorting was gemaakt terecht. Vier gekwetsten droeg men naar het hospitaal van den Goeden Herder waar het eerstgenoemd slachtoffer korts na zijne aankomst den geest gaf. De drie anderen zijn erg gewond, men vreest voor het leven van een hunner. De brigadier en de andere werkman konden naar hun hu s worden geleid. Een onderzoek werd ingesteld. Gent. Maandag nacht rond 1 ure is er brand ontstaan in de kaloentwijnderij van M. Vincent. De machienenkamer en de spinner i zijn onge schonden gebleven, doch van de weverijgebou wen zijn de muren alleen recht gebleven een groot getal getouwen zijn vernield. Omtrent 300 werklieden die er werkzaam zijn zijn werkeloos. Woeste ei verleden week in de Kamer, dat de werk i -d.-n door den band 3 fr. 40 daags winnen... Z u j er niet van omver vallen Die Jood durfi liegen dat de waarheid beefi Eene gelukkige gemeente is wel Baileux bij Uhimay. Op 900 inwoners zijn er 80 meer dan 70 jaar oud, waarvan 15 rneer dan 80 jaar en een meer dan 90. Vier huishoudens kunnen hun gouden brui loftfeest vieren, en een hunner zal op dit feest zijn vijfde geslacht zien. Namen. Op een molen te Bessicé-l'arbre nabij Namen viel een werkman die eene bran dende lamp vasthield van eene ladder. De lamp ontplofte, de ongelukkige geraakte in brand en werd teenemaal verkoold. Berchem. Maandag namiddag is een vree- selijk ongeluk in het fabriek van toile ciréc ge beurd. Een werkman, Frans Wijnants, 41 jaar, ge boren te Tongarloo en woonachtig te Hoboken, is door een machien den rechterarm afgedraaid.' De man heeft eene vrouw met 7 kinderen en deze verkeert in gezegenden toestand. .Men heeft mei wl omzichtigheid moeten te werk gaan om haar hut treurig nieuws bekend te maken. Waver. Terwijl een werkman In don stoom molen Goffart zakken vulde met bloem had er eensklaps eene afrijzing van eenen groeten hoop plaats. Ilij werd onder de bloem begraven, en daar z in mond ergansch mede gevuld werd verslikb- hij. Toen vier werkgezellen toeschoten hadhij reeds opgehouden te leven. I).. slechts 45 jaren oud, laat eene weduwe en 7 kinderen achter. Ramp van Vorst. De machinist van hel machien dat de spoorwegramp veroorzaakte zal voor de rechtbank verschijnen onder beschuldi ging de seinteekens miskend te hebben, en aldus wegens d 'odslag door zijne plicht. Meesters Lemonnier van Brussel en Sohier van Bergen zullen hem verdedigen. Is die m ui niet al genoeg gestraft, en ziin angst en dien zijner vrouw voor hunne arme kin deren Meenen. Zondagavond onlslond.er twist in eene danszaal in da Moorseelsche straatv- Jules DeJaegher trok opeens een mes uit zijnen zak en paf Th^opbfel Volekaert 'no steek in zijn graven was, /ij legen het Kursaal in d>: Maas sprong om haai' te verdrinken. Wanneer m er haar uithaalde was zij een lijk. Chatelet. Zaterdag laatst zag een schip per een lijk bo\ i 't wate' ij ven. Met behulp \.an nr.drp rsonen haalde men hc op *t droog. Het was dat eener vrouw in carnavalkleeding, uiei een roosachtigen domino aan. Men herkende de verdronkene voor eene ze- kero Mario Bruanx, rondreizende zangster van beroep. Gedurende de drie karnavaldagen had zij bij M. Dagnelies aan de statie vernacht, met eenen genuamden Arthur Lietaard. Den tweeden zondag van vas^j^md ging het koppel zich een„domino huren bij Angeüek Ri- gaux. 's Woensdag bracht Lietaard alleen zijn domi no weer, zeggende dat Marie Rruaux naar Lhaar streek gegaan was en dat ze haar domino zelf zou zenden. 'V De geneesheer die het lijk onderzocht, was aidra overtuigd dat de ongelukkige was vermoord geworden. Zij droeg een twaalftal dolksteken op het hoofd «s usai (Zï O ■8 -8 "I •<W van DrWilliams zijn een stellig genezend raiddel, daar zij liet stelsel versterken, het bloed verrijken en de «enuweu verster- ken. l)e teederste personen kunnen door het genees middel niet gestoord worden. Teget) ZipKingPilPep- Bloedgebrel^. Alger^eege ZV'/ak,l;c-id. KlispgezWoI. Bleette of- ValsTigt Uaipbeid. Heüppijp. Bewijzende voorbeelden Ik heb U niot willen schrijven alvorens ecu zekeren lijd te hebben laten atloopon om ::ij over ile w.'iking uwer Pillen te O vei 'uigen en zcke< lo zijn dut de kwaal niet zou w. d'. rkomoa. Ik lood reeds lang uan hevige morpijii'-n di-' mii vexplichtten her haaldelijk m.jne bezigheden te verlaten. De Pink Pillen hebben mij do grootste deugd gedaan en ik zal zc zeker aanbevelen. Gnossii, Onderwijzer le Lore (Ore Aan rnang ijnen en aan hevige hoofdpij nen tijdoud sedert iaug, schrijft ons M.Her- v-iulti klo-rmakir te Ercóc-on-Lamóe (Ille-et-Vilaincj.koiiik niet meer etrii; k was worden lör iuu z.wuk y* \vuiui-u 83; s f7 dal hel werken mij d onmogelijk gcw-.rden -rSffjNf was en ik kon mijn |r.j beroep van klocrma- }J f^-\ kor slechts twee of drc uren daags uit oefenen en op allo (lOgouhiikken was ik door den slaaplu-t \\l overwonnen. Dank aan uwe Pillen is all -s verdwenen. Ik eet met buitengewonon lust. Ik v-rt f >r wol, mijn gedurende vaak hce.'l mij vorlilon cu ik werk zonder vormocinis. Mijne dankbaarheid is oneindig. UITPUTTING Mijn lichaamsgestel was zeer zwak, zegt Julïrouw Loni-c oil u. Is Dolomieu (l.-óiet, en ik wns verder door te veel werken nü- gcput en zoo door eene hevige zenuw/i- kt aangetast. Ik had noch eetlust noch \a..k meur. Ik kon noen tien minuten annnoud 'nd lezen ri -om-ik m ik zelfs niet meer spreken. Over vier jaien kwam een groote sriir k mijne ziekte verergeren nn de vermaurdsto geneesmiddels konden mij ni d hel pon. l)o kentuckens werd.-n van dag tot dag erger. Mijne ongerustheid was tot op het hoogste punt gosiegen, wanneer ik in den Pèlcrin een artikel las w iarin >lo won ierharo werking uwer Pink Pilion beschreven stood. Het is mij oneindig aangenaam U mijne verbetering te mogen schrijven, n» grliruik der zesde doos dezeuitumnlondo rillen lk eet goed, ik lees zonder moeite en kan zonder vermocinis werken. OpeVerjredigfjeid der Voortbeweging. VROUWENZIEKTES Juffrouw Eudoxïe Delalando, modiste te Rcnazó (Mayennc), schrijft ons Sedert drie jaren had geen genees middel mijne pij nen' kunnen ver zachten en dezen voor eene vrouw zoo pijnlijken toe stand kunnen ver anderen. Ook is liet meteen wnamchtig geluk dat ik IJ het g.vo^ gebruiks vij' doozen gcbruiKt -J en cd'Tt dim tijd i' h/fu is mijne gezondheid '7 rogohnut'g gewor den en ilc gevoel deze korte ademhaling niet meer die nii j verhinderd - te gaan en bij on- ders trappen op In klimnien ik gevoel liet een plicht do werkiugskraeht van uwe voi- pleging uit le spreken en veroorloof U met genoegen mijnen brief openbaar te maken. Als een der meest, werkende geneesmid dels dezes lijds herkend, zijn de l'i-ik I'illen Ctn krachtig bloed- hervormer en ver- sterker der z- nu teen iddels t. haid dor voortbovvrfiiiitr, ""-rrt.-ï.-'iJtiv'+V 1"!"1 ®or voortbov>Kiii(;, CA Si.Vuisdans, liuofdpijni-n, -• I -•I-A zenuwkwaal. klirrKez\v.-l, I' Af"' trenjron da schooae t' ui' II lii.-ek j:« Inat mannen al du ziekten die door overdrevenheden, van natuurlijken en vangccstc- \IUUS LRSOiiNtOL. mij AI/ES Jt Tc koop bij al do apothekers en op de stapelplaats in België, hij A.Demeville, apolheker. G6. VCalerloofaan, Brussel, aan fi». «i<> por doos of 17 fr. SO per 6 doozen, franco, tegen zondiug van eenen postwissel. De bijval der PINK PILLEN overtreft alle anderen. Zij hebben in alle landen eene vjereldberoemdheid bekomen. De ziekte neemt de frischheid des aangezichts weg. De Pink Pillen schenken de gezondheid terug, maken de oogqn weör glanzend en de wangen roosachtig. De Pink pillen zijn te Ninove verkrijgbaar bij M. Raym. Van der Kolen, apotheker, groote markt hoofd. De herbergier die er wou tusschenkomen be kwam ook twee steken. Dejaegher is aangehouden en in verzekerde bewarenis te Kortrijk vastgezet. Waremme. Zekere M. een onverbeterlijke dronkaard, woont met zijne twee kinderen en houdt een nachtverblijf open. De vader kreeg twist met de dochter en meen de deze te slaan. Do zoon kwam er tusschen en weerde den va der af. Drzo wou den zoon bij den nek grijpen toen hij woedend een broodmes nam en naar zijn vader stak die in do borst geraakt werd. De wonde is gelukkiglijk niet gevaarlijk. De jongen is losgelaten. Namen. Eene vrouw had zulkdanig ver driet in de dood van haar kind dat dien dag be en de schedel was doorboord. De armen droegen eveneens sporen van ge weldplegingen. Lietaard werd in hechtenis genomen hij houdt zijne onschuld staande. De dagbladen schilderen het volgend tafereel van den toestand der christenen overzee De nieuwstijdingen die in de laatste tijden uit Armeniü gekomen zijn, zijn hartgrievend. De vervolging der turken, die in der daad nooit opgehouden heeft, is weder nog erger herbegon nen en nieuwe namen worden gezet in het marte laarsboek van dit rampzalig land. Volgens de ofQciëele oarkonden, zijn er op het tegenwoordig oogpnblik bij de tachtig duizend (80.000) Armenianen, mannen, vrouwen, kinde ren, grijsaards, die enkel leven van aalmoezen en liefdegiften die de liefdadige genootschappen en de ohristene Europeesche missiën hun uit- deelen. Sedert 1895, (jaar toen de groote moorderijen onder het oog van den gekroonden bloedhond 300.000 christenen op alle wijzen ombrachten) werden 10 weezenhuizen gesticht die over het land verstrooid waren, om de weezen der ver moorde Armeniërs op te nemen. Die weezengestichten waren bestuurd door Europeanen die hun aan den dienst der raensch- heid gewijd hadden. Allen komen brutaal gesloten te worden op bevel der turksche overheden. De bestuurders werden eruit gedreven en op de groote wegen van Armenië zwerven thans minderjarige kinderen om, ten prooi aan den honger en zonder kleeding. Kinderlijken bedekken reeds de wegen van Yalu, Diarbekir en Zeitoun, en, opdat de otto- maansche wet niet meer kunne overtreden wor den, is het vuur aan de schuiloorden gestoken, waaruit men die arme wezens verjaagd had. De diplomatische snelberichten welke lord Sa lisbury dienaangaande van den engelschen ge zant verblijdende le Constantinopel ontvangen heeft, bevestigen al de feiten in persoonlijke brie ven aangehaald die tot nu hier konden toekomen. Zekere dier feiten schrikken de verbeelding af. Alle verwekken de verontwaardiging. De voorzitter van het- armenisch komiteit van Londen in een b iet dien hij verleden zondag richtte aan de dagbladen doet een uitersten op roep aan de openbare meewarigheid. Hij ver klaart dat er eene som vanöOO.OÜO trank noodig is enkel om het noodige brood te koopen voor die rnenscheiijke kudde die sterft van honger. Het is mogelijk dat zijn oproep gehoord worde, daar de edelmoedigheid des volks onuitputbaar is, maar een andere oproep moet gedaan worden en dien zou aan de gouvernementen van Europa te zenden zijn. Het betaamt hun te vragen of zij met gevouwen armen de losbarsting van de dweeperij en wild heid die te wege is, zullen bijwonen en of zij nog zullen onmachtig blijven om in Klein-Azië, bij gebrek aan gebruiken dor beschaving de grond- beprippen der menschheid te doen doorwegen. Feiten die vroeger eeuwen gansch de christeDe wereld in roer brachten gaan nu onverschillig door. Wel verre van de betangen der christenen te beschermen blijven de gouvernementen doof voor de noodklachten der uitgemoorde mensch heid. De bloedsiorttngen van Armenië blijven het brandmerk der schande op het voorhoofd on zer hedendaagsche staatsbesturen. De 19* eeuw aanschouwt lijdelijk, neen, laf gebeurtenissen die in de zoo duistere en verachterde middeleeu wen, naar men beweert, geen plaats zouden ge vonden hebben. Hedendaagsche vooruitgang 1 Spotternij Mgr Terzian, bisschop van Armenië doet eene omhaling in ons land om den nood zijner zoo diepbeproefde en glorierijke kudde te lenigen. ELARE. te geven door de fanfarenmaatsch Hoü ende TVoü in de ruime zalen van de gemeen op zondag 9 April, te 4 uren nam. Programma 1. Fantaisie militaire door de fanfaren. 2. Ziedaar mijn geluk, romance door 3. Baas Biernuick, luimige alleeDspraak A. Limhourg. 4. De oudste Zoon een Dronkaard beroemd drama in 1 bedrijf. 5. La Chrysenthóme, valse door de fanfaren. 6. Ik ga kapot, kluchtige alleenspraak door G. Van den Eynde. 7. Kluchtlied door P. Waernis. 8. Ik beh piot, koddige alleenspr. door J.Jacobs. 9. Een lastige Buurman, allerkluchtigste tweespraak. Prijzen der plaatsen Eerste 1,00, tweede 0,50, derde 0,30. te koop, aan 15 fr. de 1000 kilos, eerste klas, bij Mandus Steppe, in de Geeraardsbergschestraat, Ninove. Eene groote hoeveelheid BETTERAVEN. Zich te bevragen op ods bureel. eene vette weide, te Ninove, in den Nederwijk groot circa3 heklaren. Voor de voorwan (en begeve men zich bij den Notaris Van Impa, te Ninove. VERZEKERDE GENEZING TAN DE WÖB DES van A. VINCEXT Apotheker, 33, Grensstraat, 33, BRTJ35-ET. xolpr-zun Geneesmiddel, uitsluitelijk getreUi-n uit - -!uU--oJ bCVal hoegcnaam(l Bcenc enkele scheikundige Prijc 3 frank de flesch li die r ei id Apotheken. Opzending tegen remboursemenL jry "'ilen gij a:m (Ie jicht lijdt. •S "ij can 't rhumatisin lijdt. - -i geneesmiddels beproefd hebt. i •••'-' wnifmi.ldelt'n gebruikt hebt. bekomen hebt. :l onilasi te zijn van al deze ziekten 'ei-.:ilii:on; neemt danden Kllxlr untl- t» ot nn«Koutteiix, A. VINCENT, j|k :.:uie.r, le lirusscl. Te verkrijgen bij M, De Ruyver, apotheker, Beverstraat, Ninove.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 3