BORSTPILLEN F. VERGAUWEN BLOEDPiLLEN F. VERGAUWEN I Marktprijzen Veemarkten. O. Van den Sloscïi "fÏMX WAL0KZ11B Pr. Van Severen, amen Hout MinisTHUR BARBIER, Demokraten Samenwerkende Maatschappij LOUIS RUYSSINCK FIAM'i LEOPOLD VAN DEN BOSCH Maatschappelijke werken Leven en Dood. FVacht V voor Namaaksels Fabriek van Blik- en Zinkwerk, kachels en Stoven, STEENKOLEN EN COKE Demokraten Gewasschen on M gesasscta Colo. Gaz-Coks. Gewasschen Briquetten. Bij Ch. WILLEMS-DAUW, HOUILLEKOLEN Agentschap der koolmijnen van Bernissart. Wwe VAN IMPE -PENNE BOTERKLEÜRSEL PRIJS 1 fr 50 sjkïèesrü PRIJS: 1 fr 50 AALST, Zaterdag. Tarwe—,00, Masteluin 15,00, Garst 12,75, Rogge —.00, Haver 47 00, Aardappelen 5,25 Boter de 3 kilos 7,20 a 7,92 Eieren de 25 1,80 a 1,98 Vlas de 3 kilos 0,— Viggens ,00 a ,00, Ajuin de 400 kilos k.OO a 9,50. Er waren Ier markt 764 klonten boter, met 6400 kilos. 00 Balen hop werden ter merkt gebrachtde prijs was 000 tot 000 fr. volgens kw. GEERAARDSBERGEN, Maandag. Tarwe 19,00, Masteluin 17,00 Rogge 15,00 Haver 16,00 Boonen 17.00, Aardappels 5,25. Koolzaad ,00 Lijnzaad 26,00, Boter 2,66 a 2,78, Eieren 1,50 A 0.00, Tabak 1* kw. de 50 kilos, 00,00, 2' kw. 00 3* kw. 00,00 I^EUVEN, Maandag. Tarwe 15,75, rogge 42,75, haver 16,25, garst 17,00,hooi45,50, stroo 3,00, boter 2,70aaardappelen 4,75, eieren 1,70 koolzaadolie 50,00 lijnzaadolie 39,50. DENDERMONDE, maandag. Tarwe 16,50 rogge 00,00, haver 16,00, aardappelen 4,75, boter 2,45, eieren 1,70 lij nolie40.50, koolzaadolie 50,00 lijnkoeken 17,50 NINOVE, Dinsdag. Tarwe 16.00 k 16.50, Rogge 13,00 a 43.50, Haver 46,50 k 17,00, Garst ,00 k =,00, Boonen 43,00 a 44,00, Aardap pelen 5,00 k 5,50, Koolzaad .00 A ,00, Lijn zaad,00 k,00, Boter per kilo 2.60 a 2,80, Eieren de 25 1,55 a 1,65. ANTWERPEN. Tarwebloem n* 0 23,75, n° 00 23,75, Roggebloem 24,50, Lijnzaad zwarte zee 24.50, Lijnzaad van Bombay 25,00. SOTTEGEM. Dinsdag Tarwe 46,00, mas teluin 14, k 00,rogge 42,50 a ,00, haver 16,00 A 00,00, boonen 00,00 a 00,00, boter per kilo 2,90 k 0,00, eieren 1,65 k 0,00 GENT. Vrijdag. De goede stafbeesten golden gemiddeld 0,00 tot 0,00 per kilo levend gewogen ae kalveren 1,00 tot 4,10 de varkens 0,75 a 0,85 Mechelen (Neckerspoel) Koeibeesten inlandsch ras 285 tot 440 fr.; hollaridsch ras, 380 tot 625 fr. de varkens van La Hesbaye, 21 tot 27 fr. die van Vlaanderen 24 tot 32 fr. AALST, zaterdag De varkens 25,00 tot 32,50 ANDERLECHT Ossen, 0,70 tot 0,85 stieren 0,55 tot 71koeien en vaarzen 0,55 tot 0,71 de kalvers 0,70 lot 1,05Varkensmarkt van 21 Maart, 1247 beestjes aan 0,78 tot 0,88 de kilo KORTRIJK, maandag vaarzen 0,60 tot 0,77 ossen 0,60 tot 0,76 koelen 0,56 tot 0,72 stieren 0,56 tot 0,73 ANTWEBPEN, maandag Ossen 0,65 lot 0,85 vaarzen 0,60 tol 0,80. stieren 0,50 tot 0,70, kal veren 0,85 tot 4yD5 VISCH- FRUIT- EN KAASHANDEL. BIERSTRAAT, 8, AALST Rechts! reeksehe verbinding met de beste haringrookerijen van België en Holland, alsook in recht streek schen aanvoer van Hollandschen pekelharing, kndorium, stokvisch en schelvisch, van de beste kwaliteit. Bericht aan zijne tal rijke klanten en het publiek. Billijke prijzen. Onmogelijke concurrentie. HUISSCHILDER, IVe dei* wij k, te IVIIVOVJbt:. Te bekomen allerschoonst Behang papierte beginnen van 20 centiemen de rol. Onderne mer voor het schilderen van Poorten, Salons, Trappen, enz. in marmer, eiken en notelaren hout, enz. enz. AlsookGlas voor Serren en Spiegels. Hij durft hopen dat hij door zijne bezorgd heid de goede handeling, eenieders vertrouwen zal mogen genieten. on jci' er van Artesiaansche putten, verhoopt si©'en. Du ëd werk en lange ondervinding de (dit is de pat "leder te verwerven. ,s aan die nie.- Nieuwstraat, 11, Wetteren. de werkman ontslagen iS i)F e°">j]Yonderd beter koop dan elders ^k'ers, schrijnwerkers, timmerlieden, is uus een' het een I lane van gf l°open naar Borgt-Lombeek, jote hoeveelheid nieuw- en ander tim- na te zien, in de ruime magazijnen van Gij zult daar vinden 30,000 meters ribbenvan alle dikten en lengten menigvuldige duizende meters kepers, plancher, 3/4, 4/45/4 6/4 8/5 in witten deen en spicepine, 400 schoone nieuwe balken, in Dennenhout, van alle lengten en dikten. OPGELET: het nieuw hout wordt verkocht aan de prijzen van Antwerpen, dus 5 0/0 beterkoop dan in de magazijnen van het omliggende. Alles gratis t' buis. Ondergeteekende beveelt zich aan voor het doen van Beedevaarten en andere soortgelijke zaken. J. PEEREBOOM, Gazetverkooper, Leopoldstraat, 80, Aalst. Doet den aankoop uwer ellegegoederen bij uwe werkbroeders, in de te Denderhautem. Gij zult er schoone artikels vinden en aan uiterst matige prijzen. Koopman in Visch, Groenten, Zaden, enz. Nazaretlistraat 12, Aalst Alle soorten van Gras Hot-en Veldzaden, Bloemzaden, alsook eerste klas van Bloemkool - zaad, allerbeste soort. Al zijn Zaadsoorten zijn gewaarborgd zuiver en van de beste hoedanigheid. Huis van vertrouwen. kruissnarig- en andere ijzeren raam, laatste stelsel. Verzorgde fabricatie. Gewaarborgde soliditeit Ruiling Accoord HerstellingHuur. Onmogelijke Concurentie. Huis OSCAR STICHELMANS, Tearua.' van muziek en aceoördeur van piano's) Statiestraat, 33, Ninove. Yischweeker en Haringrooker, Molenstraat, A A LST beveelt zijne goede waren in de gunst van eenieder. Prijzen buiten alle Concurentie. Verkrijgbaar ten bureele van DE KLOK. DE KERK EN ONZE EEUW, door i Mgr. Ireland 2.00 fr. DE LEER VAN DEN II. THOMAS I OVER HET RECHT. 3,50 BEGRIPPEN VAN MAATSCHAP PELIJKE HUISHOUDKUNDE, door pater Liberatore, 2,50 DE GILDEN IN DE MIDDEL EEUWEN, door G. Kurth, 1,00 LE CARDINAL MANNING ET SON ACTION SOCIALE, door Priester Lemhre, 2,50 14 OP door JULES MARY. a Dat is zonderling. (i Integendeel, het is zeer gemakkelijk op te helde ren. De goede Bourrreille was, sedert hij geërfd heeft, niet wel meer bij het hoofd. Hij herkende mij, zijn vriend, niet eens. Gisteren was hij weer zooals vroe ger, hij herkende mij, maar herinnerde zich volstrekt niet, dat ik in de laatste dagen bij hem geweest was. Toen ik hem vertelde in welke verlegenheid ik mij bevond, leende hij mij zonder aarzelen zes-duizend frank. a Gij hebt inderdaad overeen som van zes-duizend frank gesproken in uw brief aan Bourreille, dien wy bij het onderzoek hebben gevonden. Indien brief ver weet ge uw vriend zijn nieedoogeloosheid, gij hebt hem zelf beleedigd en bedreigd. 't Is waar, dat heb ik gedaan. Zijn weigering, die met beleedigingen gepaard ging, had mij veel verbit terd. De rechter liet Claudine rcepen. Hebt gij gisteren avond Bourreille nog gezien na het vertrek van Doriat a Ja, mijnheer. Heeft hij u gesproken over geld dat hij aan Doriat geleend zou hebben 1 Neen, daar heeft hij geen woord van gezegd. Waart gy thuis toen Doriat de hoeve verliet Ja, maar ik heb hem niet zien heengaan. Ik was in den stal. Opeen wenk van den rechter verwijderde Claudine zich weder. Onder het heengaan zeide zij bij zich- zelve Waarom vraagt hij mij dit alles! Wat wil hij van dien braven Doriat Het verheor werd voortgezet. Montmayeur luister de slechts verstrooid. De vraag kwelde hem onop houdelijk: Wat zal er dezen nacht voorvallen 1 Waar schijnlijk zal er bij het lyk gewaakt worden. Wie zal dat doen Lucienne, Claudine of Gauthier. Wan neer die nu eens in de kamer van den moord gingen en de tafel verschoven. Dan was hij verloren. Zijn oogen fonkelden van haat. Hij moest toegeven dat ook hij een misslag had begaan. Zijn voorzorgen had hij goed genomen, maar hij had verzuimd zich te overtuigen, of zijn slachtoffer wel dood was. Gij waart dus in geldverlegenheid ging de rech ter voort. Ja, mynheer, ik moest twee wissels betalen, elk van drie duizend frank, en ik bezat het geld er niet voor. Zoodat, wanneer Bourreille u niet geholpen had, gij eene gerechtelijke vevolgiog te duchten had. Dat is zoo, mijn schuldeischer was onverbidde lijk. Die hulp kwam dus juist van pas. Inderdaad, mijnheer, juist van pas. Die arme goe de Bourreille. Wat hebt gij met dat geld gedaan Ik heb er dezen morgend myn schuld mee be taald. Zy t gij, na gisteren avond, toen gy het geld ontvan gen hadt, nog op les Bernadettes geweest Neen. O 1 als ik geweten had welk gevaar mijn vriend bedreigde, dan zou ik den geheelen nacht bij hem gebleven zijn, om hem te beschermen. Maar zul ke dingen weet men nooit vooruit, helaas, cn voor Naaimachienen van mindere kwaliteit, aan alle prijzen aangeboden. Indien gij met geen huis van vertrouwen handelt. WIE zal het machien in orde stellen als het niet meer gaat WIE zal u toebehoorten, naalden en andere stukken leveren WIE zal er u en uwe kinderen de noodige lessen geven, nu en later? WIE zou het machien herstellen en u helpen, mocht gij komen te verhuizen WIE verzekert u dat de handelaar, die u een ma chien levert, nog naaimachienpn zal verkoopen als gij stukken zult noodig hebben of wanneer uw machien niet meer goed zal loopen Indien gij u een SINGER MACHIEN verschaft in een der hulphuizen of bij een der agenten van DE MAATSCHAPPIJ SINGER DAN zult gij volledige les van eenen ervaren bediende ontvangen DAN zult gij altijd de noodige toebehoortenen stukken kunnen bekomen in de hulphuizen en bij de agenten der Maatschappij DAN zult gij ten allen tijde en in'alle omstandigheden den bijstand van eenen goeden mecanicien kun nen vragen DAN zult gij de waarborg der eerste en grootste Maatschappij van de wereld hebben, Maat schappij welker ervaring onbetwistbaar is, en die allen interest heeft bare goede en algemeene faam te behouden DAN zult gij altijd iemand ontmoeten oü. u uit den nood te helpen waar gij ook moget wonen. OVERWEEGT DIE VOORI EELEN en gij zult zonder twijfel de voorkeur schenken aan DE SINGER NiAIIKACHIEREN De maatschapij Singer, Oud Kleêrkoopersstraat,31 Brussel. Eenig Huis te AALST, ALB. LIÉNARSTR. T- Dépot te RIBOVE BURGHSTRAAT 39. bij Bonaventura Hoppens, Botermelkstraat, 47, Denderleeuw. Bijzondere schoone keus van Stoven voor land bouwers, herbergiers en huishoudende lieden (occasies). Keukengerief in blik en verlakt ijzer. Alsook alle soorten van ijzeren bouwmaterialen, braken en spaden, pikken en zeissens, van de beste kwaliteit GEWAARBORGD. Ik beveel mij ook aan voor het maken van melkkruiken voor melkerijen in allo modellen. Dit alles aan den laagst mogelijken prijs. Komt zien en oordeelt. HANDEL IN Koopt den besten en aangenaamsten Rook- en Roltabak, alsook de fijnste en bestkooptse Cigaxen, in het fabriek der gebroodroofde werklieden van Aalst. Let i^oed op liet adres s Samenwerkende Maatschappij De Vereenigde Tabakbewerkers, Achterstraat, 45, AALST. Demokraten, ondersteunt uwe broeders Naanlooze maatschappij der Steenkoolmijnen van Ressaix, Leval, Peronnes et St-Aldegonde. Kolen voor Hmlsvnren. Bijzoner© Kolen voor Smidsen en Stoomtuigen, gezift van 2 a 7 mfK tot 30 a 50 Af.nt i M' COYETTE - STICHELMANS, Statiestraat, te Ninove. Belangrijk Bericht. Geerardsbergscliestraat, 4, Ninove. Door dat wij eenen overgrooten aankoop komen te doen van alle slach Delenhout en andere soorten in alle lengten en dik ten, zijn wij in de gelegenheid alles aan zeer verminderde en de voordeellgste prijzen te leveren gelijk joffers, kepers, pichpinne, witten deel, balken, plancher geklikt en geschaafd in alle lengten en dikten. Verders zijn noch te bekomen een groot assortiment van meubels, zooals spie gels, ramen, stoelen, tafels, kassen, tafel tapijten, voor kamers, toilcirée in alle soortenfransch zeegras en craln store- stokken met toebehoorten, enz. enz. Alle soorten van Houillekolen, anthraeiten en braisetten. COKE EN KALK. Alles aan de laagste prijzen. nabij de Statie te Ninove. echt Beensch, veol beter dan wortelsap, bij Edmond Van Cauter-Van Laer, te Ninove. T»B alïe landen, telfe de meed gevrvae, voor priesterlijke roepingen van arme kinderen. Kostbare godsdienstige re- denkenissen in verwu- feet WERK VAN BETHLEHEM Montien-Mcresnei (Luik), •f aan Juffer Blancquaert, Gortenberfh (Brabant). tegen Hoent, Anthnia, Verkoudheid Aamboratlglield,en alle Ziekten der luchtpijpen, De beste remedie aangeraden tegen al de borstkwalen. flllUU I II* KlW den tegen TG postzegels >dieken. Eischt bel gede- den legen 1G postzegels vin 10 centime». MnnRpIJn, MaiRiuur, MnnRkmiiipon, optlielct. (Oil en Leverziekten. Zij purgeeren eu tmveren fj i bloed - De Bioedplllen van F. Vergauwen zijn een ware schut fïï elke familie. Het zijn opreoht pillen van lang leven. dé don», Dépét Apelheek F. Feronuwen, 160, Anspiichlan», Brunei. Franco verzon- den tegen IG postzegels vwo 10 centimen Uw brief was anders in een verre van vriend- schappelijken toon gesteld. Ik was toen verbitterd, omdat Bourreille mij weigerde ter hulp te komen. Gisteren avond heeft er eene verzoening tusschen ons plaats gehad. Welk bewijs kunt gij daarvoor aanvoeren 1 Bourreille heeft mij immers zes duizend frank ge leend. Dat doet men tiet aan iemand, met wien men op gespannen voet staat. Waardoor wordt bewezen, dat gij ze werkelijk geleend hebt Hoe zou ik er anders aangekomen zijn 1 Zes dui zend frank vindt men niet aan den weg liggen. Toen men u weigerde te leenen, kost gij ze wel eens genomen hebben. Wat Zeg dat nog eens Ik heb het gezegd en duidelijk genoeg dat geen herhaling noodig is. Doriat sprong toornig op. Maar neem u wel in acht, voordat gij zulke dingen zegt. Gij schijnt mij voor een dief te houden.» Misschien wel voor meer. De rechter liet hem een breekijzer zien. Kent gij dit werktuig Ja, het is een breekijzer. Ik bedoel of gij het erkent als uw eigendom. Neen, ik heb wel een breekijzer thuis, maar dat is kleiner* Met deze woorden hield de rechter hem den zak doek voor. Zeker, dat is mijn zakdoek. Hoe komt die hier? Behoort hij u toe Ja, ik heb er een dozijn zoo. Zie maar eens, in een der hoeken staan nyn voorletters M. D. Michel Doriat. Mijn vrouw heeft ze zelf gemerkt. De rechter zag Doriat strak aan. Deze riep eens klaps uit Maar waarom ziet ge mij zoo aan? Het zijn toch geene wonderen die ik u vertel. Jean de Montmayeur was gaandeweg oplettender geworden. Zijn oogen fonkelden van duivelachtige vreugde. De rechter hernam Weet ge waar die zakdoek gevonden is? Neen, dat weet ik niet. a Dan zal ik het u zeggen. Nabij het slacht offer, in de kamer waar de misdaad gepleegd is. Hoe verklaart gij de aanwezigheid van den zakdoek in de kamer waar Bourreille vermoord is? Dat weet ik niet. Antwoord. Ik heb u immers reeds gezegd dat ik het niet weet. Ik heb mijn zakdoek verloren, misschien hier, neen, zeker hier, want hier is hij terugge vonden. Maar, mijn God, gij zult mij toch niet voor een dief, voor een moordenaar houden Ik vraag u eene duidelijke en nauwkeurige opheldering. Ik kan niet meer zeggen dan ik weet. Gauthier en Lucienne naderden, zij hadden ook het verhoor van Doriat met belangstelling gevolgd en schpnen aan eene hevige ontroering ten prooi. Mijnheer, zeide Gauthier tegen den rechter, ik ben de zoon van het slachtoffer, mijne stem heeft hier dus ook eenige waarde. Welnu, ik zeg u dat gij een dwaalspoor volgt. Deze man is overal als eerlijk en braaf bekend niemand die hem kent zal op de gedachte komen, dat hij mijn vader ver moord of bestolen heeft. Ik bid u dus, laat hem vertrekken. De vragen, die gij hem doet, zijn zware beleedigingen en bespottelijke beleedigingen tevens, wanneer men de eerlijkheid en deugdzaamheid van Doriat, den pleegvader van mijne aanstaande vrouw, kent. fe (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 4