ORGAAN DER CH RISTEN E VOLKSPARTIJ. STEENBAKKERS-WERRL1E0EN Alles voor en door het volk! Paschen Hilda Ram. De Meeting van Zondag. Minister De Bruyn en de Margarine. TEMSCHE. groote meeting. De nieuwe Kieswet De Vlag van 't Volk. Dinsdag 4 April, ALGEMEENE VERGADERING Kamaraden Steenbakkersl 675 duizend frank Allen op post, kamaraden Al naar de vergadering 1 Niemand mag achterblijven TWEEDE JAARGANG, Nr 14 5 CENTIEMEN HET NUMMER. PP^iflIPilSIIPIliPlIHPHSSiSSHHSSl ZONDAG 2 APRIL 1899. DE KLOK ABONNEMENTSPRIJS vooraf betaalbaar. Een jaar 2,5o fr.; 6 maanden i,5o fr.; 3 maanden o,8o fr. Men schrijft in bij P. Van Schuylenbergh, uitgever, Kerkplein, Ninove, en in alle postkantooren van het land. Paschen 1 Paschen Weest nu blijde Levendig en lulde en lustig Klingelen klare klokkenklanken Die de droefheid had gedempt. Schudt nu allemaal, 'lijk Christus, Al' het grolgewaad, het nare Wpg met zonde en dood en treurnis Hoog het hart in liefde en vreugd Zie natuur Een grooten tempel, Dien de jonge hand der Lente Als met groene vreugdevanen Lulsterlijk heeft opgesierd Zie natuurOok in uw boezem Laat het lentezaad ontkiemen, Laat daar 't groene kruid der blijheid Weeldrig schieten in het licht Weedie koud bliift en weerbarstig, Waar de vreugde streelt en liefkoost Die in zich gekeerd, verdrietig, Koestren blijft het oude leed Vreugde komt, als licht, van bulten, Deelt zich meda aan wie haar opneemt Duister is 't baatzuchtig hjrte, Dat versloten blijft ln zich De Christene Democratie zal de redding zifn der volkeren. Leo XIII. ANNONCENPRIJS per drukregel Gewone annoncen o,i5 dikwijls herhaalde bij overeenkomstvonnissen o,5o reklamen 0,75. Alle briefwisseling, vrachtvrij. Ongeteekende brieven worden geweigerd. wij nu in ons blad hulde aan de vrienden die door dit hondenweer waren opgekomen en zeggen wij bijzonder dank aan 't muziek van Denderh' utem. En nu vooruit P. V. S. Alhoewel het weder ons zeer ongunstig was, is de meeting van Zondag volkomen gelukt. f De aanhoudende regen, verge/eld van hagel en /.wind. heeft het groot schof der hu tenlieden tegengehouden. Kerkxken stond gereed met 100 man, Denderwindeke inet 150, Nederhasselt met 200 en sltchls eenige vurige» hadden zich door het weder gewaagd. Aspelare.St AnteliDckx en verscheidene andere onzer beste gemeenten waren, om zoo te zeggen,piet vertegenwoordigd. Ware 't weder een beetje menschelijk geweest, wij hadden 10,000 democraten binnen de mu- V ren van Ninove gezien. V Nu mogen wij 't getal op 2,000 schallen. 't Was veelwij hadden ons aan minder ver wacht... en onze beminnelijke tegenstrevers ook. Toen onze aanvoerder uit de statie stapte, ontving hem eene groote menigte volks, zooals de Klok had gevraagd, 't Muziek van Denderhoutem kwam 2 minuten te laat door de vlagen, maar de Zangsocieteit van Ninove herstelde die onvrij willige leemte en leidde onder het zingen van prachtige kooren Priester Daei.s naar het lokaal. 'tWas Lambrecht, onze kloeke smid, die de meeliDg opende. Zijne gespierde stem galmde helder over het Kerkplein en bracht de eerste ontroering te weeg. Toen Priester Daens in de venster verscheen, barstte een oorverdoovend gejubel los L°ve Priester Daens Leve Daens riep men als uit eenenmond. Het was slechts na eenige oogeubhkken dat hij spreken kon. Volgens de meening van eenige vrienden, die sinds 4» jaar Pastoor Daens niet meer gezien had den, was h i een beetje vergrijsd en verouderd, 't Kan zijn. Wij, die gedurig met hem omgaan, zien dat zoo goed nietmaar eenleder hoorde weldra, dat het hert van den wakkeren volks man, ofschoon van alle kanten doorvliemd, nog immer verjongt. Dat is toch 'ne man, hoorden wij menigmaal rond ons uitroepen. 5 kwartiers hield hij het volk aan zijne lippen Zullen wij trachten deze schoone redevoering weer te geven Neen. Het program ontwikkelen op eene klare verstaanbare wijze, door eene lui mige uitdrukking de lachspieren in beweging breDgen,de zielen opwekken tot taaien, hardnek- klgen stijd voor brood en recht, kan men dat wel eenlgszins weergeven gelijk Priester Daens Zeggen wij enkel, dat hij ln 't bijzonder eene lans brak voor 't zuiver algem. stemrecht en de evenredige vertegenwoordiging en op die plaats zijne herhaaldelijk toegejuichte redevoering door lulde bravos werd onderbroken. Dank, o edele Priester, voor uw rechtvaardig en rechtschapen woord Gij hebt in onze zielen nieuwen moed, nieuwe kracht, nieuwe zelfopoffering gestort Ja, lijdeu en strijden voor het volk zullen wij, moeten wij, 't is de plicht van elk man die zijn volk bemint. (Na de meeting trok een ontzaglijke stoet, voor afgegaan door de moedige muzikanten van Den derhoutem, door staten der stad. Strijd en leven schetterden uit die krachtige fanfaren, hoop en geestdrift doortrilden de stem van het zingende Gelijk in ons lokaal verleden zondag, brengen Verleden week bewezen wii klaar 1° dat het mengelen van sesamerolie in de margarine zooals minister De Bruyn het.... belooft te doen, volstrekt tot niets dient, noch kan dienen, omdat de ontdekking ervan niet zeker is. moeielijk ls en geld kost2° dat het eenige doelmatige middel is phenolphtaleïne in de margarine te vermengen, omdat de ontdekking ervan ge heel zeker is, gemakkelijk is en niets kost. Iedereen, immers, heeft sel de soude in huls. Iedereen kan dus zelf wat soude acousti- pue maken. Men neemt twee lepels se! de soude, voegt er b j twee lepels ongebluschle kalk, giet daarop langzaam een pint heetkokende water, laat het verkoelen, gist het water daarvan dan alleen In eene flesch en g'hebt een waterken dat soude acoustique heet, genoeg om tien jaar lang al de boter te onderzoeken die te Aalst eu te Ninove op de markt komt. Twee regen- druppelkes van dat water is genoeg op een vin gerhoed boter die zou vervalscht zijn met marga rine waarin pheriolphtalpi'ie is moeten verwerkt worden, om die vervalschte boter onmiddeUijk in purperrood te kleuren, en 't bedrog in de boter is ontdekt. Wie k«m dat ihuis doen I-d^reen Dij alle droi.'is»f>o en apothekers krijgt men zoo OC-UC geheele flesch voor 5 cents, genoeg voor een geliesl leven. Dus niet sesamerolie moet er in de marga rine. maar phenolphtaleïne En dan zal ieder gemeentebestuur in staat zijn op zijne botermarkt al de boter te onderzoeken op eenige minuten l Dan zal ieder boterkoopman of ieder boterwinkelter meteen vlngerlleschken op zak zijne gekochte boter op de markt of bij de aankomst ten huize, op twee minuten kunnen onderzoeken, vooraleer ze te betalen of te aan vaarden dan zal geen enkel winkelier die ver volgd wordt om vervalschte boter te verkoopen nog kunnen vrijgesproken worden, omdat hij beweert zijn boter ter trouwe te hebben gekocht, zooals ze is. Dan zal iedere hulsmoeder als ze met haar boter van do markt of van den winkel thuis komt, haar klontje boter, hoe klein ook, zonder kosten of rondloopen. kunnen onderzoeken dan zal IE DEREEN dat kunnen groot en klein, arm en rijk, jong en oud, dus jan en alleman, en niet alleen da rijken. En hier zeggen wij dat vooral het gemeen volk zooals de vasthoudisten de grootste massa van 't volk noemen de boter moet kunnen onderzoeken, zonder onkosten. Waarom Omdat die grootste massa van 't volk veel ineer boter i.oodtg heeft dan de kleine hoop rijk volk. Omdat het volk zijn centen zuurder moet ver dienen en het dus wenschelijk is dat men 't volk in plaats van zuivere boter dikwijls het eenige toemaa'je dat hij bij zijn zure brood kan voegen geen vervalschte boter zou kunnen ln de handen stoppen omdat de l ijken gemakkelijk de onkosten kun nen betalen van eene scheikundige ontleding omdat de ONeerlijke boterwinkeliers en in de groote steden zijn er ZES op TIEN. ofwel omdat he* deugnieten zijn in hun hart, ofwel, omdat de concurrentie er hen toe dwingt, zeg gen ze,omdat die ONeerlyke winkeliers, dat wetenle, minder 'nen rijke bedriegen dan het volk aan wien zij hunne zoogezegde boter, küipoogend 'oen halven stuiver goedkooper af staan, met de hoop dat het volk niet zal durven klagen en zich zal laten... scheeren zonder zeep, en zonder achterdocht En daarom herhalen wij nog geen sesamer olie in de margarine, maar phenolphtaltïoe Maar hier.ik hoor minister De Bruyn of zijn tra wanten roepen Maar met al uwe phenolphta leïne Ge zult de menschen vergeven en ge zult daarenboven de margarine al'stootelijk ma ken en 't volk beletten er nog te eten, met uwe purperroode kleur van de margarine Zooverre gaan inderdaad de vosse-slreken van die veidedigers van de margarine en 't ware juister te zeggen a van 't bedrog met de marga rine dat men aan de leden der Kamer te Brussel, in de afdeelingen, doet en Iaat ga- looven, dat door het verwerken van phenolphta ltïoe in de margarii e, al de margarine uit de fa brieken zal komen in 't purperrood gekleurd en dat het volk er niet meer zal willen van we ten WELNU, DAT IS EENE MON- STEILACHTIGE LEUGEN Zij die d itdo"n gelooven, weten zoowel als wij dat de phenolphtaleïne, alleen, niets veran dert aan de kleur of geur van de margarine 't is maar wanneer men er soude acoustique op giet dat ze DAN purper wordt. Gepatenleerde leu genaars zijn het bijgevolg, noch rnln noch meer Ah we wil en daarenboven de menschen ver geven met al onze phenolphtaleïne Daarop zou den wij kunnen antwoorden Wjj niet, maar gfj wilt het volk vergeven met uw margarine! we zoudeu getuigenissen kunnen aanhalen van de grootste geneesheeren van Frankrijk en van de geheele wereld, die al de maagziekten welke nu overal 't leven verkorten, en al die krankzinnigheid welke nu meer dan ooit de zothuizen doet opgepropt zitten, vooral toeschrij ven aan die felle margarine l Maar dat zullen we liever in een arttki l op z:jn eigen uiteen doen, tot meerdere stichliDg van de .nargarinelabrie- kanten en de oliefabriekanten van de familie van vos De Bruyn Nu willen wij hem enkel nog eer.s bij de ooreu stekken en met hun neus in hunne leugens wrijven De phenolphtaleïne niet alleenlijk verandert noch kleur noch geur van de margarine, maar heeft niet 't minste uitwerksel op 't gestel van den mensch Hoeveel phenolphtaleïne moet er in de mar garine verwerkt worden ora ze te doen erkennen door d* soude acoustique EENE gram op HONDERD kilos mar garine Welnu, M. Bruylandts, leeraar in de schei kunde bij de Universiteit van Leuven, heelt met de phenolphtaleïne allerhaude proefnemingen ge daan op konijnen en honden hij heelt van die beesten" LA 5 eu "0 grammen ervan doen e'eu ineens en nog bleven die beesten gezond gelijk blieken, zonder van iels te weten hij gaf ze er zelfs zooveel op, in eenen keer, als een huisgezin van 0 personen er zou kunnen eten met 50 jaar lang in plaats van boter altijd margarine te eten waarin 1 gram phenolphtaleïne zou zij op 100 kil. margarine. Bijgevolg levert de phenolphtaleïne niet het minste gevaar op, in strijd met do leugens van die volksbedriegers, en daarom, boeren, mag ik met meer reden dan vroeger nog, ook dit artikel sluiten met u toe le roepen Als vos De Bruyn de passie preekt Boeren, wacht uw ganzen Hoezee, toen stak men op de vlag, Waarrond we nu zoo hoopvol staan, De vlag van recht, de vlag van 't volk, Die nooit of nimmer zal vergaao Zij heeft reeds meen'ge sinart gelenigd, Zij wil dat al het volk vereenigt, Dan drijft weer welvaart fallen kant ln Vlaandrenland. P. V. S. Op zondag, 9 April, om 2 uren op het ruim schietplein Willem Teil» en in geval van slecht weder in de Tooneelzaal De Winterbloem bij M. Karei Van Cleemput, kasteelstraat, Sprekers Eerw. Priester Daens, ad- vokalen Heet. Planckaert en Heet. Le- bon. Aankomst van Priester Daens om 11,11 uren in de statie, vandaar zal men gaan naar 't lokaal der Kristene demokraten, alwaar Priester Daen6 een aanspraak zal doen. Demokraten, die niet blootgesteld zij't aan broodroof, maakt u gereed voor de ontvangst van onzen Leiderraat ons toonen dat wij Hem beminnen die ons bemint. Christene Volkspartij, Brussel. zil, volccns de belofte van M. Van den Peere boom, korts na de Paaschvakantie voorgesteld worden. Wij betrouwen ons wetDig op het minis terie, dat geen ilruppelken democratisch bloed in de aderen heeft, maar we rekenen op 't volk. dat zijne volksvertegenwoordigers zal dwingen allen konkelfoes ie verwerpen en een onpartijdige volkswet te stemmen. Het volk ls de macht. Aan de vrienden van Wetteren. Zij wappert hoog, de groene vlag, Begroet door veld en stedeling, De vlag van recht, de vlag van 't volk, Voor welke lk thans een liedje zing. Z"j werd in Aalst omhoog gestoken, Toen arm en schamel werd gewroken. Sinds droeg men haar ten allen kant Door Vlaandrenland Het volk last toch zoo wreed miskend, Verstoken in een donker hok, Het hok der domheid, en 't geweld Boud aan zijn been den slavenblok. Het mocht gaan zwoegen als de slaven En dan weer naar zijn uoodhol draven... Een weeklacht scheurde fallen kant Lief Vlaandrenland. Er kwam een man met grooten moed, Hij zag dit hooploos lijden aan En zwoer in 't binnenst' van zijn ziel Dit maatloos lijden moet gedaan I Hij is g»gaan door stad en velden. Zijn woorden land en dorp ontstelden. Hij preekte recht ten allen kant Door Vlaandrenland. Het volk ontving den priester-held, Met hoopvol hart en warmen dank. Het brak weldra zijn band ln twee'u En sloeg lot gruis zijn naar gevang. Uit eiken slaaf groeide er een werker, De massa werd dra sterk eu sterker. Der vadren geest rees fallen kaut In Vlaandrenland. SYNDIKAAT (derden Kerstdag) op de groote markt. waar 't nationaal vaandel en ook 't vaandel van 't Syndikaat zal uitsteken. DAGORDE i. TOESTAND by 't openen van da nieuwe campagne. WERKCONDITIÉN VOOR DIT JAAR. Hoe die^bekomen 3. Wat kan er gedaan zijn. Wat moet er gedaan zijn, Wat zal er gedaan zijn 4. Tegen welken dag moeten de tafels zich laten inschrijven Gij hebt den toestand in uwe handen Verleden jaar hebt gtf de meesters- steenbakkers ten minste MEER doen winnen dan 't jaar te voren! De steenbakker^ van den advocaat heeft altijd beloofd aan de vormers DRIE FRANK te betalen, als ze den steen aan 13 tot 14 frank konden ver koopen l De steen verkoopen ze -1 6 tot -i Q frank En nu staat geen prijs in hun con tract Een eerlijk man heeft maar één eerlijk woord II 't Zal te zien zijn wie zijn woord zal houden Vooral degenen die, volgens men zegt, hebben geteekend, moeten aanwezig zijn, om hunne papieren te doen onder zoeken Allen naar 't NIEUW LOKAAL!

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 1