Voor onze Steenbakkers. De teelt der suikerbeeten bedreigd JLeven en Hood. Priester DAENS-penning. Woelingen in de Kamer, u Zooals de omzendbrief, dien wij overdrukken, het genoeg aanduidt, zal de campagne of het werksaisoeo, weer gaan beginnen voor onze steenbekkers rond Brussel, die 't geluk hebben aldaar een syndikaat te bezitten gelijk er weinig te vinden zijn in 't land. Zonder dat Syndikaat imm;rs zouden zij hedendaags hebben moeten werken aan 1,75 £r de duizend, terwijl de prijs verleden jaar reeds 2,50 fr. bedroeg en snel op weg is naar de 3 fr. Dat is nu toch ten minste een syndikaat waar men, de woorden van Leo indachtig dat het loon der werklieden wraak roept voor God onverpoosd naar verbetering streeft en die ook verwezenllijkl We weten, jammerlijk genoeg, hoe zeer erin 't kamp van de vasihoudisten, hier in 't Aalster- sche en ginder in 't Gentsche, gewerkt wordt tegen dat machtig Btusselsch syndikaat aan wieu men verwijt niets dan klassenstaijd aan te pree- ken, zonder nut voor 'i werkvolk. Maar daarop kan de minstseleerde steen bak ker u antwoorden met le wijzen op de 120 duist frank frank, en de 84 du st on de 168 duist frank winsten door 't werkvolk vei we zentlijkt In 1896, 97 en 98. Daarop antwoordt, van eenen andeien kant, de 675 duist frank profijt die het syndikaat aan de Meesters verleden jaar deed meer dei d win nen dan 't jaar voordien, zooals de huidige om zendbrief ook zegt. We zijn op inlichtingen geweest en steenbak kers hebben ons verklaard dat die 675 duist frank den opslag vertegenwoordigden op den steen te Brussel die opslag om zoo te zeggen uitslultelijk verwekt door de werkstaking van 't syndikaat, bedroeg op zijn minste 2 frank de duizend en dat maakt dus inderdaad voor 337 1/2 millioen gemaakten steen, de bagatelle van 675 duist frank voor de bazen, 't Is dus niet te ver wonderen, dal veel bazen als men ze tusschen 4 oogen ondervraagt, bekennen dat het Brusselsch syndikaat voor hen als hemelscho dauw is, en dat zij het in 't stille goedkeuren. Zelfs de bazen van Boom, zoo 't schijnt, keuren het syndikaat ten volle goed... onder hen Het heelt hen immers verleden jaar insgelijks, al leen op de 30 millioen Boomschen steen dien zij in Brussrl verkoopen 60 duizend franken opslag doen winnen Hoeveel zij daarvan aan hun werkvolk raededeelen te Boom, kan ik niet te welen komen. (V 'er geen opzir ht dus kan het syndikaat der Steenbakkers van Brussel afgekeurd worden. De steenbakkers werklieden zouden ook de domsten der doimnerikkèn moeten zijn, om zich door om 'l even welk geraas van bun syndikaat te laten aftrekken. Wat eer zou moeten verwonderen, is dat ze zich niet allen doen Inschrijven te Brussel van den eersten dag af, om 'r werk van de ruste- lodzeen kloekmoedige bestuurders te vergemak kelijken. Aan onze vrienden steenbakkers die naar Brus sel trekken voor 5 maand, wenschen wij voor spoedig werk en nog eens opslsg meten door hun syndikaat Moedig vooruit l Mannen Helpt u zei ven, zoo helpt u God Ons volk vergoot het niet ons volk houdt 't oog op u gericht. Ue teelt der suikerijbeeten bleef langen tijd de monopool of alleenvoorbrengst van den land bouw van het Europeesdi vasteland Duilscii- land, Rusland, Frankrijk, Bohemen en België waren er bijna de eenige middenpunten van OP door -JULES MARY. <t Dank u, Gauthier, zoide de bloemist, Dank u vóór die woorden, maar er kan hier van geen ver denking sprake wezen. liet zou inderdaad al te be lachelijk zijD, wanneer men mij beschuldigde uw vader vermoord te hebben. Stel u gerust mijnheer do rech ter heeft zich waarschijnlijk verkeerd uitgedrukt. Wat ik gezegd heb, mijnheer, zeide de rechter, niet tegen Doriat maar tegen Gauthier, is de zuivere uitdrukking van mijn gedachte. Ik ontdek hier ern spoor, dat moet ik volgen, mijn plicht gebiedt het mij. Ik vraag ophelderingen, die worden mij niet voldoen de gegeven, dat wekt mijn achterdocht op. Van ach terdocht komt men tot verdenking, van verdenking tot beschuldiging, van beschuldiging tot waarheid. Welnu, ik heb mij niet verkeerd uitgedrukt, ik ver denk dozen man uweu vader vermoord te hebben.» u Doriat 2oa de moordenaar vau mijn vader zijn 1 Onmogelijkeer zou ik mij zelve verdenken. Laat mij mijn onderzoek vervolgen, mijnheer. Gauthier boog en giog weder naar het doodsbed terug. Alvorens hem te volgen naderde Lucienne haar pleegvader. u Wat moet men u toch weinig kennen, om u, die zoogoed, zoo edel is,"van zulk een afschuwelijke mis daad te verdenken. Schep moed, vader, mijnheer de rechter zal weidra inzien, dat gjj niet in staat zijt, een moord te plegen. voortbrengst van. Die landen voerden hunne over schotten uit naar Engeland en de Vereonigde- StateD, streken waar hel verbruik van suiker zeer groot is De Anglo-Saxer betuigt inderdaad een voorkeur voor de gesuikerde eetwaren dagelijks over laadt hij zijne tafel met pasteigebakken en opge legde suikerbereidicgen, en zeudt daarenboven koopen van allerhande suik r naar binnen zonder het groot verbruik van suiker te rekenen die den thee, den lievelingsdrank dei cngelsch sprekende landen meesleept. Het monopolium der suikervoorbreegst, zeg den wij, behoorde aan de landbouwers van het Europeesch vasteland, waarb j de planters van suikerriet, en namelijk die der groote Antillen, Cuba, San Domingo, Jamaica, enz., moeten ge voegd worden. Do Amerikanen en de Engelschon waren dus aan andere landen tolplichtig voor eene jaarlijk - sche zeer hooge som men schat hel verbruik in Vereenigde-Siaten alleen op 2 000.000 ton, dat is de vracht van twee honderd duizend spoor wegwagens van 10.000 kilos, eene waarde heb- dende van meer dan 500 millioen frank. Om zich van die schatting teipnlmaken,namen» de Amerikanen hun toevlucht tot twee middels 1° de verovering van colonieën die rietsu ker konden voortbrengen 2° den invoer in de Ver- eenigde-Stalen van de teelt der suikerijbeeten, teelt die er onbekend was. De verovering van het eiland Cuba, langen tijd voorbereid, bracht in do handen der Ameii eene onmetelijke uitgestrektheid landeu, uit muntend dienstig tot de voortbrengst van het sui kerriet en reeds vernemen we dat de werken begonnen zijn om de planterijen t6 vermenigvul digen en uil te breiden en buitengewoon groo'e suikerfabrieken le bouwen, die onzo kleine Euro- peesche werkhuizen verten achterezulienstellen. In zijn land zelf heeft de Amerikaan zich tot zijn ministerie van landbouw gericht. Dit mini sterie van landbouw van Washington is een won- der van wetenschappelijke en toepasselijke in richting en een voorbeeld van werkzaamheid hel overtreft wel honderdmaal onze Europeesche ministeries die, nochtans, zelfs al knorrend, den weg dien Amerika ons gebaand heeft zullen moeten ingaan zoo waar is het dat dc slenter eene heilige ins'elling is, en dat grooten vooruit gang enkel van jeugdige Inrichtingen kan voort komen, die vrn zijn van de versteendheid die zoo gemakkelijk de verouderde instellingen aan tast. Het ministerie van Washington had alras de mogelijkheid van de beetra pen teelt vastgesteld en de gunstigste streek 10.U00 pachters ontvin geu aanzienlijke deelen uitgekipte (uitgezochte) graansels voortkomende uit Duiischland en Frankrijk en daarenboven nauw aangewezen inlichtingen aangaande de wijze van kweek en het nemen van stalen. De uitslagen waren gunstig eene geschikte streek voor de boeten kweek kon worden aange duid en de suikerijlabrieken traden weldra in werking. In 1897-98, nemen wij 9 fabrieken van suiker beeten op, waarvan i ln den staat Californië, 1 in Ulah,l in Nieuw Mexico, 2 in Nebraska, en 1 in den staat New-York zij bewerkten den oogst van 20.000 hektaren omtrent, 't zij 389.685 Ion wortels, die 11,6 p. c. suiker opleverden. Die opbreogst is, wel is waar, lichtelijk minder dan de opbrengst in Europa, doch laat de zoetste hoop koesteren, indien men de onlaDgsche invoering dier nijverheid inziet. En, metterdaad, de Amerikanen gaan met reuzenstappen voorwaarts, tot bewijs do volgende cijfers In 1S97, bewerken negen fabrieken de voort brengst van 20.000 hektaren, en 2 1/2 ten hon derd van het algeheel verbruik der Vereenigde- Staten. In 1898 is de opbrengst verdubbeld zeventien fabrieken ziin in werking, en fabrikeeren de op brengst van 32.000 bektaren, en brengen vier p. c. op het algeheel verbruik voort. liet departement van landbouw houdt zich be zig met het uitkippen (kweeken) eener nieuwe verscheidenheid van suikerbeet die den naam gekregen heeft van het puik van Amerika die een middelmatig gewicht heeft vau 900 gram en 17 ten honderd suiker bevat het programma dat men voornemens is te volgen is het vormen eener verscheidenheid zoo rijk als do volmaakste verscheidenheden van Europa, maar die het derde meer opbrengen zou in zwaarte. De concurreneie van Amerika. Wij, in Europa, weten wel dat die uilslag zoo gemakkelijk niet te bekomen is als onze vrienden van Amerika zich schijnen te verbeelden m3ar wanneer zelf hunne hoop zou teleurgesteld worden, moeien wij niettemin, eens te meer, den ondernemenden en vooral praktischen geest waarvan de Vereenigde-Staten bewijs gegeven hebben in eene zaak die hun over eenige jaren nog/geheelen gansch onbekend was, bewonderen. Met dergelijke handelwijzen zullen de Ameri kanen ons weldra op alle gebied verpletteren hun landbouw zond ons over eenige jaren enkel tarwe en maïs thans levert hij ons lijnzaad- en andere koeken zij ondermijnen de Eugelschen vlug over gausch Europa voor landbouwgerief en meeanieke stukken in allen aard zij overstroom den ous onlangs nog inet met hunne paarden en sedert lang leveren zij ons ten grooten deele onze bevoorrading van vleeschzij hebben omtrent alleen de levering van opgelegde fruiten, enz. Do nieuwigheden do»n in Engeland zulken rappen vooruitgang niet als in Amerika de Engelsche boer is, evenals bij ons zeer gehecht aan zijne oude gewoonten en werpt zich niet zon der aarzeling ln nieuwe ondernemingen. De landbouwcrisis, nochtans, heeft bij de verlichte boeren eene neiging doen ontslaan om verscheido nieuwe handelwijzen die als goede winsten kun nende afwerpen aangeprezen worden, te beproe ven. Onder het aantal dier proefnemingen moeten wij in de allereerste plaats die opüoemen aange wend op de teelt der suikerbeeten. Meer dan 400 pachters zaaidpn de beste soor ten van Duiischland en Frankrijk. Hunne uit slagen zullen wetenschappelijk worden o. der- zocht en we zullen weldra hun gewicht en rijk dom aan suiker kennen. De belangrijkhoid dier proefnemingen in Ea- geland en Amerika is voor ons /.per aanzienlijk. De beeteDnijverheid bracht in 1896 eene som van rond de 78 millioen frank op, aan suiker, pulp, enz. Ook mag de onophoudende vooru tgang in Engeland en vooral aan de andere zijde van den Atlantischen oceaan ons ernstige vrees inboeze men. Zullen we niet weldra eene landbouwcrisis ondergaan door het dalen van den prijs van 't suiker Die krisis zou voor ons het onverwachte maar uilerst onaangenaam gevolg kunnen zijn van den oorlog die de rijke suikerplanterijen van SpaDje in handen der Amerikanen gebracht heefi. Doriat kuste Lucienne op het voorhoofd, daarna voegde zij zich weder bij liaar beminde. De rechter vervolgde tegen Doriat Bedenk hoe ernstig uw toestand is. Deze zakdoek is een gewichtig bewijsstuk. Gij zijt gisteren avond jnde kamer geweest, waar de moord heeft plaats ge had. Wanneer hot niet blijkt dat er na u nog een ander geweest is, dan moet gij, en gij alleen Bourreille ver moord hebben. Antwoord dus duidelijk en nauw keurig, daardoor alleen kunt ge u van de verdenking zuiveren, die op u rust. Ik ben onschuldig, zoowel aan den diefstal als aan den moord, mijnheer de rechter. Bestaat er geen middel om u van mijn onschuld te overtuigen Zoker. o Welk middel is dat Luister. Gij beweert dat Bmrreille u gisteren avond een som van zes-duizend frank geleverd heeft.» Dat is de volle waarheid. Uewijs dat. Ik heb geen bewijzen. Het is niet aan te nemen, dat Bourreille, na de talrijke vergeefsche aanzoeken die gij gedaan hebt u dat geld gegeven zal hebben, zonder een bewijs te eischen. Doriat boog het hoofd, hij verbleekte. Helaas, Bour reille had geea bewijs vau hem willen aannemen, hij kou dus Diet bawijzen, dat hij het geld op eerlijke wij ze verkregen had. De wanhoop greep hem a3n, hij wist niet wat hij zeggen of deen zou en eindelijk hij moest toch iets antwoorden nam hij zijn toevlucht tot een noodlottig middeleen leugen. Welzeker, zeide hij, natuurlijk heb ik hem een bewijs gegeven. Ila, dus gij hebt aan Bourreille een bewijs gege ven, waarbij gij erkent hem zes-duizénd frank schul dig te zijn 1 Ontvangen in DE KLOK Totaa' fr. 32 UIT N1NOVE Rondgehaald op de mee ting verleden zondag Omdat er zondag zooveel volk was op de meeting UIT HERENT (Leuven) Omdat men mijn voorbeeld gevolgd heeft Dat Jef maar eens kome Indien hij geerne DE KLOK leest, zal ik ze hem nog zenden Opdat hij ook iets geve voor onzen braven volkspriester, die vervolging lijdt voor derecht- veerdigbeid UIT TURNHOUT Priester Daens, U heeft geleden en gestreden voor het volk, U zal ook eten door het volk Boerken Van Brussel, gij waart beter den weg van Priester Daens te volgen dan dien van den Jood Peerke, gij wordt te oude, zeggen de demo- kraten van Turnhout Na het zingen van het lied De groene vlag Priester Daens, brave iuaD, het is mijn plicht u te ondersteunen zoolang ik kan Profeet Frut, u heeft nog eens geraden met de kiezing van Luik UIT ISEGEM Ondersteunt de Christene Volkspartij, die het pensioen vraagt voor den ouden afgesioufden wekman Tot ondersteuning van onzen koenen leider een bestuurlid van den borstelmakersbond Opdat Hij nog lange zou mogen leven tet spijt van die 't benijdt Omdat meD vocht voor Priester Daens en den 8,62 half doode de kampers scheidde 0.30 Omdat Remi hem niet liet sleepen 0.10 Omdat Jan vroeg zijt gij content 1 0.10 De heldendaad van baron Bethune v De Kamerzitting van woeosdag is gekenmerkt "1 geworden door woelige tooneelen, die lang zul len in 't geheugen blijven. Het ging zelfs zoover dat de voorzitter de galerijen deed ontruimen door de gewapende macht en de zitting voor 10 minuten... Wat is er gebeurd Luister, vriend lezer, 't is heel belangwekkend voor ons, want de held der kermis is onze oner-~j varen volksvertegenwoordiger M. Bethune. s Gij weet misschien, dat sinds eenigen tijd eerïN fransche afgevallen priester io' België en voorna melijk in 't Walenland conferenciëu gaf tegen ons geloof. Dat staat hem vrij. Niemand kan hem dat verbieden. Maar volgens 't mioislerie preekte hij ook opstand, verwekte hij twist en werd daar om uit het land gedreven. Dit voorval had in de Kamer een ondervraging voor gevolg. Minister Begerera zette zijne redens uteen.^ Furnémont antwoordde, waarna de rechterzij de*^ sluiting vroeg. Daarop ontstond een geweldig tempeest, bij zoover dat de voorzitter verklaarde Indien al dat lawaai voortduurt, zal ik de zitting schorsen. De mi uister schuilt zich achter de verslagen van verklikkers, riep Journez. Toe dan? Ik heb uwe eigene drukpers aange haald, wedervoer M. Beg^rem. Haal de verslagen van 't parket van Luik aan, vervolgde Journez. Waarop de minister antwoordde Oat geldt iets gansch anders En hier begint de inleiding vaa het incident. Nauwelijks had Journez gezegd Persoonlijk weet ik dat de verslagea van 't Luiksche parket uwe houding veroordeelen of Bethune beet hem toe Ziedaar de bespieder de verklikker J De bom was gebarsten. Ziehier hoe 't beknopt verslag die gebeurtenis weergeeft De heer Voorzitter staat op en verlaat het x bureel. De zitting is geschorst. Dc zitting wordt 10 minuten over 3 uur, te mid- den eener hevige beweging geschorst. De leden der oppositie dalen af in het halfrond en treden vooruit 1 naar de banken der rechterzijde, tertcijl zij den heer Bethune hevig loesgreken. Op het bevel der quees- toren komen de deuricaarders tusschenbeidehevige woordemoisselingen grijpen plaats. Betoogingen ge- beuren in sommige galergende hoer voorzitter I geeft bevel om ze te doen otitruimenJ Volgens een blad van Brussel naderde Journez 'ot M. Bethune llebt gij gezegd dat ik een ver klikker ben De omstaande leden der linkerzijde riepen Ja M. Journez. Dan zijt gij eea lafaard. M. Bastien. Ik zal u buiten muilpecren geven. M. Hubin. Ge zijt allen lafaards. M. Fléchet. Ge zijt oen lafaard, mijnheer. Het zweet liep van onder Bethune zijnen bril. Zijne neusvleugels trokken samen gelijk van een peerd dat asem schept. Zijne kleine blauwe oogs- kens schoten vol water. Onze arme. edelman zag eruit als 'ne kaasmarchand die geheel den dag ln den regen heeft gestaan. Z'jne uillegging was dan ook zoo flauw en be- spottelijk als 't maar mogelijk was. Men had den i zin mijner woorden niet wel begrepen, stotterde hij, of zoo wel had IK mijne woorden niet wel I begrepen. Allo, ik weet niet meer wat ik heb ge- zogd en heb ik iets contrarie gezegd, ik trek het in... Wat povere flajut 1 Zulk erbarmelijk figuur heeft meu nog nooit in de Kamer te zien gekre- gen. Men ziet klaar en duidelijk dat hij niet voor v volksvertegenwoordiger in de wieg was gelegd. Men verzeker t ons dat M. de baron met moeite thuis is geraakt en 2 uren van zijne stekken heeft gelegen. Heel de adelijke familie was al aan I 't huilen meeDende dat papa den wind in was. Doch met behulp vau M. Monfils kwam hu weer op zijnen ceuter. Zeker is 't dat onze Napoleon zijnen naam heeft Ja, ja, zeker. De rechter herademde eD glimlachte Doriat vriende lijk toe. Zooveel te beter, zeide, gij hebt een eerlijk ge laat en het zou mij gespeten hebben, wanneer uw uiterlijk mij had misleid en ik een moordenaar zou ontdekken, waar ik een eerlijk mau meende te zullen vinden. Maar waarom hebt gij niet aanstonds gozegd dat gij Borrreille een bewijs had gegeven 1 Och weet gij... ik had er niet aan gedacht. Het zweet parelde den ongelukkige op het voorhoofd maar de rechter geloofde hem, hij waande zich reeds gered. IJdele hoop. lu welke bewoordiging was dat bewijs opge steld? vroeg-de Moraines weder. Doriat dacht na. Hij moest iets verzinnen. Eenmaal met liegen begonnen, moest hij zijn leugen volhouden. Hjj is verward, hij weet niet wat te antwoorden. Herinnert ge het u niet? vroeg de Moraines, zoo lang is het toch niet geloden, nog geen vier en twintig uren. Ik ben wat slecht van geheugeD, Tracht het u toch te herinneren. Mot gefroDsd voorhoofd on half gesloten oogen, sta melt Doriat Het was een bewijs zooals alle andere. Ziehier de vorm Ik ondergeteekende, Michel Doriat, erken schul dig te zijn aan den heer Bourreille de som van zes duizend frank, door hem aan mij renteloos geleend op 5 Mei 1870. Is dat alles? Ja, mijnheer, dat is alles. Waar heeft Bourreille dat bewijs geborgen? Ik weet hot niet Hebt gij niet gezien, of hij het ook in eene kast of lade geborgen heeft Neen, hij heeft het zoolang als ik er bij was in zijn hand gehouden. Mijnheer Gauthier weet gij ook waar uw vader zijn papieren borg? In den secretaire hier op de slaapkamer. Die hebben wij doorzocht, maar niets van een be wijs gevonden. Misschien hebt gij niet goed gezocht, stamelde Doriat. Dat zou kunnen. De secretaire werd nogmaals doorzocht, niets bleef onaangeroerd maar het bewijs werd niet gevonden. Montmayeur zat in angstige spanning. Hij kon niet gissen, dat de arme man uit wanhoop gelogen, en daardoor zijn toestand veel verergerd had. Wanneer het bewijs gevonden werd, dan was de on schuld van Doriat bewezen en zou men den schuldige elders gaan zoeken, werd het bewijs niet gevonden dan zou men Doriat beschuldigen, hjj zou geen bewijzen hebben om aan zijn onschuld te doen geloo- ven, en niemand zou er aan denken dat hij Jean de Montmayeur, de ware moordenaar van Bourreille was Alleen die naam, met het bloed van de verslagene ge schreven, was een dreigend spook, doch ook dien hin- kinderpaal zou hij uit den weg ruimen. Dergelyke gedachten bestormden Jean de Mont mayeur, terwijl hij daar in zijn donkeren hoek zat. Ook de overige personen, in het vertrek aanwezig, volgden in angstige spaninng de bewegingen van den kommissaris van politie. Doriat werd door de grootste angst gefolterd, hij wist maar al te goed dat het bewjjs onmogelijk gevon den kon worden. Gauthier, Lucienne en de rechter zagen hun hoop, om de onschuld van den verdachte ge staafd te zien, met de minuut verminderen. (Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 2