iet nieuws der week. Te koop. JICHT EI HIT HHIHATISM Geruchtmakend nieuws. Tweegevecht tusschen Journez en Baron Bethune. Werklieden van Mecheien Uit Denderhoutem. Brief uit Mecheien. De oorlog tegen bloedarmoede. Uitslag der kiezing van Luik. Snippers. Herberg feesten. LUISTERRIJK AVONDFEEST TE KOOP. TE HUREN, flinir Antirhumatismal el Antigoutteux gevestigd, want al de gazetten zingen er hun vooisken op. Op het laatste ogenblik vernemen wij een schokkend nieuws. Men meldt ons uit goede bron, dat M. Journez M. Bethune uitgedaagd heeft op een tweegevecht en dat deze laatste aanvaard heeft. Vooruit en Le Peuple kondigen het twee gevecht aan, voor zaterdag 1 April, om 8 ure 's avonds, bij fakkellicht, t'Aalst, op d'Esplanude. M. Bethune zal voorzien zijn van zijn balzoen en Journez van eene jacobijnenmuts. Het wapen is 't pistool. De afstand is 10 meters. Als getuigen van Journez zijn aangesteld MM. Demblon en Bastien als getuigen van Bethune, MM Van Ilterbeek en Vlassenbroeck. Deze ongemeene ge beurtenis zal voorzeker de nieuwsgierigheid op wekken en eenen schrik van volk naar't Espla nadeplein doen stroomen. c Mechelsche Werklieden, hulde aan onze volksvertegenwoordigers ja, heil hen die de belangen des werkvolks zoo goed verstaan en verdedigen, d Zoo lazen wij in de Gazet van Me cheien over veertien dagen. Vol blijde verwachting vroegen wij ons af, of eindelijk die heeren, die den naam hebben ons te vertegenwoordigen, eindelijk uit hunne schelp gekropen waren of zij niet soms een "vetsont- WJrp neergelegd oftewel eene merkwaardige redevoering uitgesproken hadden ten voordeele vaa het werkmanspensioen, van 't vrijwilligers leger, voor algem. stemrecht en evenr. vertegen woordiging, voor 't minimum van dagloon, en... 01 neen, vriend lief, ga niet verder meer; wat bekommeren die heeren zich om al die goede hervormingen ?!1 Zij lijden immers in bunnen ouden dag geene armoede Hunne zoontjes worden immers maar soldaat als zij de plaatsvervanger niet willen inroepen en een paar gouden epauletten hun tegenlacht Veranderlug van kieswet? Wel, gij sukkelaar, wat hoeven zij nog meer Zij geeft hun 4 maal meer stemrecht dan aan u, en hun minimum van dagloon is immers onberekenbaar Maar wat hebben zij dan gedaan om onzen dank te verdienen Wel, vrienden kent gij het kluchtspel nog niet Het is binnen kort gemeeDtekiezing en dan moet er weer iets gevonden worden om den eenen en den anderen wat te paaien en wat hebben die verstandige bollen gevonden LuislertMen gaat onze oude halle vernieuwen en er een postbureel van maken Wat geluk niet waar, Mechelsche werklieden Fn indien eer onzer nu nog met vermagerde wangen en holle magen in onze dierbare moe derstad te loopen, dan zal bet toch van Fris en consoorten de schuld niet zijn, maar wel huone eigene fout. Zie vrienden, ik weet maar een goeden raad, om die kluchtspelers voor goed hunne bedanking te geven en dat is allen gelijk de handen uit de mouwen te steken en ons te vereenigen dan zullen wij bij de eerste kiezing sterk genoeg zijn om wat meer volksgezindheid van onze heeren te eischen of er andere mannen naar onze goes ting en ons gedacht heen testuren. Groote mancnuvers, dat vroegen de leden van het tooneel des katholieken Wërkmansk rings zich ook af den Zondag avond toen ze deelnamen aan den tooneel wedstrijd te Gent. Trouwens, hier bijeenkomen om 1 uur en dan moeten wach ten tot 12 uren 's nachts, om een enkel glaasje bier nver de lippen te krijgen, terwijl hunne offi cieren o 'k wil zeggen hunne eere- of bestuur leden op hun gemak met huane Gentsche vrien den eene lekkere champagne-flesch zalen te knotsen, en op uw tandvleesch moeten bijten, ziet dat vind ik erg aangenaam, al Is het zeer miiitairement. Raymond. Onze kerk was zondag laatst wederom in eene meetiDgzaal herschapen. Onze pastoor bad zijne gewone kwade luim en deed wederom een uitval tegen de deraokraten. Hij zegde dat Daensisten, Planckaertisten en Backaristen, allen schijnheiligen en groene socia listen waren, valsche profeten, wolven in scha penvel en meer andere schoone namen. «DE KLOK ons geliefd weekblad, moest ook onder de wisch, want het was van de schijn heilige de geborsten en de gescheurde klok en meer andere lieflijkheden. Denderbode, den broeder van onzen pastoor, drukte, in zijn nr van 19 Eebruari laatst, eene beest en zette daar het hoofd van Priester Daens, li op. Het hoofd van eenen Priester op eene beest zotten, zou onze pastoor dat niet eens moeten zeggen?— En moest De Klok, bijvoorbeeld, Ieen ezel drukken en daarop bet hoofd van onzen pastoor zetten, ge zoud t een geschreeuw hoo r' ren tot Romen toe Maar onze drukpers is te waardig om zich te verlagen tot zulke walgelijkheden. Haar streven Is voor recht en rechtvaardtgheid, zij bekommert zich bitter weinig om al die aanvallen, het is ge lijk vanwaar ze komen. Onze pastoor mag zich kwaad maken als het hem lust, (dit Is zeer nadeelig voor de gezond heid), wij gaan recht door zee, strijdende voor God en volk. De woestisten dit jaar rollen in onze gemeente den berg af 1 Mijn huis is een huis van gebed en gij maakt het tot een rooverehol zegt het Evangelie. Jaak uit de Eygenstraat. Een menschenhoofd op 't carruur van 'nen uil is niets, Dries maar den kop van 'nen i ulben op een raeosc-henlijf, zooals veel redacteurs van De Denderbode geschapen zijn, dat is een grooter ongeluk. N. d. R. De vergadering van zaterdag 1. 1. is goed afge- loopen, naeeiiige voorafgaande besprekingen is het besloten van Maandag, 2 paasebdag, om 7 's avonds bijeen te koinen om de laatste schik kingen, alsmede het uur van vertrek en teiug- komst uit Temsche te regelen. Dus allen maandag avond bij Mus Smets (In de kleine winst) wagonstraat, bijeengekomen en ieder nog een vriend of twee medegebracht om te toonen dat er in Mecheien ook werkliedenbor- sten kloppen die de dankbaarheid begrijpen, wel ke zij aan hunnen verdediger, onzen gevlerden leider, Priester Daens, verschuldigd zijn. Salvator, het orgaan der Mechelsche liberale sj9A0JiBijnjooA was verleden week weer eens goed ingelicht. In een ellenlang artikel, waar zij hare geliefkoosde woorden van klerikale volks verdrukkers en liberale werkersliefde voor den duizendsten keer herhalen, kondigen zij eene meeting van Antwerpsche kristen demokraten in ons Mechelsch lokaal voor verleien Zater dag aan. Nu, om van eene simpele vergadering eene meeling te maken moet men eenen feilen vergrootbril op hebben. Dat Salvator dit gaarne zou hebben, verstaan wij heel goed, maar onder ons zijn er ook makkers die om buene katholieke overtuiging gebroodroofd zijn en die er ver van verwijderd zijn er aan te denken, den politieken winkel der liberale kluchtspelers te helpen draal en, met den schijn aan te nemen op dezen oogen- blik tweedracht in de katholieke rangen te zaai en, nu er kans bestaat om onze gebroodroofde broeders op schitterende wijze te wreken. Verstaan, Salvator? En voortaan wat betere inlichtingen nemen alvorens triomf te roepen R. S. Vele personen lijden aan bloedarmoede,zonder te weten welke kwaal hen ondermijnt. Zij heb ben hoofdzeer, verteren slecht de spijzen, zijn gedurig onpasselijk en vertoonen al de grondka rakters der bleekzucht. Zij zijn bleek, hunne lip pen en tandvleesch zijn ontkleurd, en ais gevolg hebben zij hartklop, zijn buiten adem, gevoe len duizeligheid, vallen buiten kennis, hunne ooren suizen, enz. Deze ziekte heeft voorname lijk voor gevolg eene vermindering van het bloedgewicht en der gegalde in bloedbolletjes. De brief welke wij afkondigen zal den waren bloedhervormer doen kennen, 't Is Mm.Adophine Ferain, naaister te Neufvilles, provincie Hene gouwen (België) die hem schrijft Ik ben gelukkig, zegt zij, den wonkerbarm uitslag te bettatlgen welke op mij de Pillen van Pink te weeg gebracht hebben. Ik leed sinds lang van eene bloedarmoede welke mij verplichtte bedlegerig te blijven. Onuitstaanbaar hoofd zeer en gedurige be- zwijmingen gepaard met pijnen gansch het lichaam door, Ik kon r»D0® eten noc^ s"aPen* 7jJ J l ij vT\Allegeneesheeren had- Jf* den mij verlaten. Ik nam mijne toevlucht tot de Pillen van Pink, en mijne kwalen verdwenen eetlust slaap en krachten kwamen weêr ik bedank u en laat u toe mijnen brief uit te geven, t Het is noodig, te dien proposte, de personen die aan bloedarmoede lijdend, en hunne kwa- afzonderlijk beschouwen, af te raden hen de eene na de andere te willen genezen, dan wan neer men wijzelijker handelt met eene redelij ke methode te volgen, en in het herstellen van 't bloed de volledige genezing te zoeken. Dit ver schijnsel wordt door de Pillen van Pink verricht, die met het bloed en de zenuwen te versterken, voor immer de ziekteteekens doen verdwijnen. Al de ziekten die er uit voortkomen worden ook genezen. Hoofdzeer, algemeene zwakte, uitge putheid, schedelhoofdpijn, oortuitingen, zullen de plaats ruimen voor eene volkomene gezond heid. De Pillen Tan Pink, voor bleekzuchtige personen zijn te koop in alle apotheken, en in de hoofddepot, in België, A. Dernsville, apolhe- her, 66, Watterloolaan, Brussel, 3 fr. 50 de doos of 17 fr. 50 voor 6 doozen, franc tegen post- mandaat. Nederhasselt, Victor Raes, van Oultre, kwam maandag namiddag van Nederhasselt, waar hij om betteraven geweest was, met zijn kar naar hu-s. Ondeawege gingen zijne koeien op hol, de ongelukkige werd tusschen het wiel van zijn rijtuig en eenen boom gepletterd. Schouder en been gebroken. Men heeft hem, in bedenke- lijken toestand, op eene ladder met een matras naar huis gedragen. - Ellendige tegenstrevers bellen op de dorpen rond, dat in de bureelen van De Klok geen drukwerk geleverd wordt. Men zal ons een grooten dienst bewijzen met ons die broodroovers eens mot naam en stuk be kend te maken. 't Is schande, hoever de partijhaat bij sommige verachtelijke schepsels gaat I In de Klok wordt alles gedrukt wat den stiel betreft Affichen, fakturan, doodsbeeldekens, duivenkaarten, enz., enz. Alles uiterst net ge drukt voorlagen prijs. Men kan er ook bekomen certifikaten voor de Fran*chmans en de wet op de dronkenschap. Aspelaere. Vier huizen zijn zaterdag, na de hoogmis, afgebrand, op Waelhove. Het zijn de huizen ven Hoebeke, zijn schoonzoon, Haegeman en IIuylebroek. Bij deze laatste is niets verzekerd hij heeft 8 kinderen. Patatten, graan, kiekens, een verken alles Is de prooi der vlammen gewor den. Brugge. Twee jongelingen dezer slad wa ren naar het sas Heyst vertrokken om er kleine mossels te gaan trekken. Zij moesten met hun ne hondenkar naar Brugge terugkeeren, om er hunne waar te gaan uitventen. De mosselen werden getrokken op de golf brekers die in zco ti 11 steken. Daar het zeer ge vaarlijk is om er de mosselen te gaan afsteken, had een der jongelingen eene koord om de len de gebonden en werd door zijn makker vastge houden. Ongelukki.; is de koord gebroken en de jongeling is in de zee gevallen en verdwenen. Tot nii toe is't lijk ni<-t teruggevonden. H l slachtoffer is zekere Veic.immen, oud 25 jaar, wonende Eilandstraat. Hij moest gisteren trouwen. Brussel. Gister morgen heeft eene vrouw in de Begijnenkerk een boorling gevonden die in warme, rijke kleertjes stak. De politie heeft een onderzoek geopend. Eergister avond werden twee kerels geknipt op het oogenblik dat zij in een bazar aan 't stelen waren. De dieven, twee oud veroordeelden, beken den deel te maken van eene bende van een tien tal leden die de specialiteit hadden in de bazars te stelen. Guregem. Eergisteren morgen Is vrouw Drukkelman in de vaart van Charleroi gevallen met een emmer water te scheppen. Een werk man, Th. Van Damme, sprong haar achterna en kon'haar grijpen als zij voor de derde maal ging verdwijnen. Antwerpen. Zekere Van den Broeck, 29 jaar oud, natiebaas. wonende Vondelstraat, viel aan de dokken van een stapel zakken. De man bekwam eene schedelbreuk. Hij werd naar het Stutvenberggasthuis gevoerd, waar hij overleden is. Elverdinghe. Woensdag zijn de koetsier van het kasteel en een knecht, die sinds eenigen tijd in vijandschap leefden, handgemeen gewor den. De knecht bracht den koetsier verscheidene gevaarlijke messteken toe en verscheidene aders zijn doorgesneden. De geneesheer der gemeente werd dadelijk ont boden en heeft de wonden (oegenaaid. De man is donderdag overleden. Gent. De jachtwachter Borrels, van Heus- den, had de gewoonte zijn poeder en zijne kar doezen op den hank zijner schouw te leggen voor de droogte. Moan dag namiddag greep eene vreeselijke ont ploffing plaats, terwijl eene dikke rookwolk zich in den omtrek verspreidde. Toen de lucht was opgeklaard, bestatigde men met verstomming dat heel het huis in puin lag. Men veronderstelt dat door eenen brand in de schouw eenige vuurgensters op 't poeder zullen gevallen zijn en de ontploffing veroorzaakt heb ben. Borrels en zijn buisgezin waren gelukkigüjk afwezig. Zonder die omstandigheid badde men voorzeker een zwaar ongeluk te betreuren. Mecheien. Twee bewoners der gemeente Konings-Hyckt, de genaamden De C. en G. koes terden sedert eenigen tijd tegen elkander eenen doodelijken haat. Maandag avond, beiden bedronken zijnde, ont moeten zij 'malkander en t was er bovenarms op: een gevecht in regel. G... lag onder. Zijn tegen strever zat er op met den kloef en bracht hem zelfs eenige steken toe met een vreeselijk mes. G... werd opgenomen in bedenkelijken toestand terwijl D. C. geschabernakt en vastgezet werd. De koude te Londen. Wij waren 't hier verleden week alleen niet, die den winter op ods krzak kregen. Te Londen was het dezen winter nog zoo koud niet geweest. Het water vroos vast en men ging aan 't schaatsen. Men schrijft zelfs dat er 2 menschen doodgevrozen zijn. Er is ooh veel sneeuw gevallen. Te Londen is de sterfte aan influenza zeer groot. Vilvoorde. Verleden zaterdagavond is ln het fabriek De Witte een moordpoging gepleegd door een jongen werkman. De meestergast Vereicken trad het werkhuis binnen, wanneer hij eensklaps werd ten gronde geworpen en doodelijk gewond. Het personeel sprong toe en vond den meester badend in eenen bloedplas. Ziehier wat er gebeurd was: De jonge werkman Moens, oud 18 jaar, was over eenige dagen gestraft. Hiervoor wilde hij zich wreken op den meestergast en wachtte hem af. Toen deze in den gang vdrscheen, sloeg hij hem op het hoofd met eene ijzeren baar. Vereicken viel doodelijk gewond ten gronde en 't is een waar geluk dat hij niet op den slag gedood werd, want de wonde is afgrijselijk. De jonge misdadiger ging op de vlucht, doch werd weldra aangehouden. Ondervraagd bekende hij met voorbedachten rade gehandeld te hebben. Men hoopt den meestergast, die 41 jaar oud is en gehuwd, te redden als er zich geene verwik kelingen voordoen. Brussel. Eèn dronkaard kreeg woensdag avond ruzie met zijn vrouw. De twist verhitte zoodanig dat de zatterik in woede een revolver ging grijpen en voor dat zijne vrouw hem dit kou beletten, een schot loste in de richting van zijn hart. De gekwetste zonk ten gronde. De vrouw msenende dat hij dood was, liep de trappen af om hulp roepende. Men liep om een geneesheer. Deze bevond dat de kogel op eene ribbe was afgeschampt en achter den ruggegraat stak. De kogel is er nog niet kunnen uitgehaald worden doch de wonde alhoewel erg is niet doo delijk. La Louvière. Uit de vaart alhier werd het lijk opgetrokken van het 13 jarig joDgsken Julius M. De kleine was het ouderlijke huis ontvlucht, nadat men hem streng vermaand had. Ofschoon men veronderstelt dat hij in 't water gesprongen hebben de wetsdokters bevel ont- vangen tot de lijkschouwing over te gaan. Nederbrakel. Op 2 April zal men aldaar vrouw Amelie De Vos vieren die dan 101 jaar en 2 maand oud wordt. Leuven. Louis Cutelier, stattearbeider, werd door een koopwarentrein verrast, met het ongelukkig gevolg dat hij het hoofd en armen werd afgesneden. De ongelukkige was 24 jaar oud en weduwe naar zonder kinderen. WiUebroeck. De genaamde Z.. fabriek werker, hing in zijn huis een geladen geweer Zijn twee ktnderen namen het eraf en speelden ermede. Eensklaps ging er een schot af en een der klei nen werd door gansch de lading getroffen in volle borst. Hij viel morsdood. Gent. De wevers van de maatschappijDe Lieve zijn in werkstaking om zich te verzetten tegen het wegzenden van een meestergast. 400 werklieden zijn doorgegaan en 300 ande ren waren daardoor werkeloos. Gansch het fa briek staakt aldus. Denkelijk zal er weldra eene verzoening uit de onderhandelingen voortkomen. M. Micha, progressist, werd gekozen met 81.812 stemmen tegen M. Francotte die 44.427 bekwam. Er waren 126.239 geldige stem. uitgebracht. In Mei laatstleden weiden er 124.700geldige stemmen uitgebracht op de ballotteerlng. Francotte bekwam er toen 37.980 'tzij nv eene winst van 6.447. Italië. In de kerk Santa Maria, te Nornl, had het volgende opschuddingwekkende voor val plaats Terwijl de pastoor der parochie, don Aogelo Lucici, 69 jaar oud, de mis las, naderde hem een vrouw Parquena Seardoncini genaamd, 30 jaar welke hem eenen kaakslag toebracht en de kelk uit zijn handen rukte. De priester poogde haar den kelk te ontnemen, maar de vrouw huilde als eene bezetene. Verscheidene geloovigen waren toegesneld en gelukten erin haar den kelk te ontnemen, en de vrouw, die zich verdedigde met een mes dat zij uit den zak had gehaald, weg te leiden. De vrouw die in een vondelingengesticht werd opgevoed is denkelijk waanzinnig. De priester heeft haren toestand doen onderzoeken. Denkelijk zal zij ia een gesticht verzorgd worden. Er was ruzie te Bommerskonten en de dorps bewoners vochten gelijk honden. Een vredelie vend burger kwam toegeloopen en riep Waar ls de veldwachter Die ligt van onder was 't antwoord. VandaagPaschen zangfeest bij A. Van Vaerenbergh, au café chantant, Denderhautera. 16 April, mikbolling bij A. Buekens, Volle- zele. 9 April, vogelbolling bij D. Souffrlau, TerLinden. Denderhautem. 16 April, prijs- vlucht uit Quièvrain, 100 fr. bij R. De Hot, Voor de. 2 Paaschdag, mikbolling, bij J. B. De Pauw, Aspelare. ASPELARE. te geven door de fanfarenmaatschappij Hoü ende Troü in de ruime zalen van de gemeenteschool, op zondag 9 April, te 4 uren namiddag. Programma 1. Fantaisie militaire door de fanfaren. 2. Ziedaar mijn geluk, romance door Waernis. 3. Baas Bierbuick, luimige alleenspraak, door A. Limbourg. 4. De oudste Zoon een Dronkaard, beroemd drama in 1 bedrijf. 5. La Chrysenthème, valse door de fanfaren. 6. Ik ga kapot, kluchtige alleenspraak door G. Van den Evnde. 7. Kluchtlied door P. Waernis. 8. Ik ben piot, koddige alleenspr. door J.Jacobs. 9. Een lastige Buurman, allerkluchtigste tweespraak. Pryzen der plaatsen s Eerste 1,00, tweede 0,50, derde 0,30. Schoone poney, 1,50 hoog. Ook harnas i rijtuig, bij Jozef Scheerlinck te Denderleeuw. Eene groote hoeveelheid BETTERAVEN. Zich te bevragen op ons bureel. eene vatte weide, te Niaoa, in den Nederwijk groot circa 3 hektaren. Voor de voorwaarden bpgeve men zich bij den Notaris Van Impe, te Ninove. VERZEKERDE GENEZING TAB DE DOOR DEK van A. VIIkCEKT Apotheker, 33, Grensstraat, 33, BRUSSEL Dit volpr.zen Geneesmiddel, uitsluitelijk getr ukken uit planten, bevat hoegenaamd geene enkele scheikundige grondstof. Prijs 3 frank de flesoh In alle goede Apotheken. Opzending tegen rembourwntnL tullen gij aan de jicht lijdt, tul Ion [jij aan 't rhumalism lijdt, tullen gij al dc geneesmiddels beproefd hebt. tullen gij al do wrijfmiddelen gebruikt hebt. tullen gij geen uitslag bekomen hebt. •uilen gij wensrht ontlast te zijn van al deie ziekten •lie uw leven vergiftigen; neemt dan den Kilste lininntlMinnl et untlgoutteiiz, A. VCICJLNT, apotheker, te Brussel. Te verkrijgen bij M, do Ruyver, apotheker, Beverstraat, Ninove,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 3