BL0EDP1LLEN DE KLOK I f O ïrn Marktprijzen. O. Van den Bosch FlïïIS. WAIÖKIBIiS Wacht V Veemarkten. -1 "O I cï P (Ti m 3 I f I C> lèemokraten Samenwerkende Maatschappij LOUIS RUYSSI NCK voor Namaaksels STEENKOLEN EK COKE Pr. Van Severen, Bennen Hout AETHER BARBIER, P1 AIO'S LEOPOLD VAN DEN LOSCH Maatschappelijke werken Fabiii k van Blik- en Zinkwerk, kaeh. Is en Stoven, Gewasscheii 6n half gewasschen Coke. Gu-Coke. Gewasschen Briquetten. Bij Cu. WILLEMS-DAUW, HOLILLEKOLEN Agentschap der koolmijnen van Bernissart. W™ VAN IMPE-PENNE Ilemokraten T BOTERKLEÜRSEL nuunummmtxKuw&nnxtmuxunxt®** PRIJS" 1 tr.BO iei>-An'v"chiai,'i-hj™ Wilt gij schoon en goedkoop'drukwerk hebben Orgaan beu cbrtetene Dolhspartij bitlis 31 i AALSTZaterdag. Tarwe ,00, Masteluin 15,00, Garst 12,75, Rogge —.00, Haver 17 00, j Aardappelen 5.25 Boter de 3 kilos 7.2(J a 7,92 I Eieren de 25 1,80 a 1,98 Vlas de 3 kilos 0,—. I VieceDs ,00 a ,C0, Ajuin de 100 kilos h,00 A 9,50. Er waren ter markt 7C4 klonten boler, met 6100 kil- s. 00 Bale« hop wprden ter merkl gebracht de prijs was 000 tot 000 tr. volgens kw. GBERAARDSBERGEM, .Vaandag. Tarwe 19,00, Masteluiu 17,00 Ilogite 15,00 Haver 16,00 Booncn 17.00, Aardappels 5,25. Koolzaad ,00 Lijnzaad 26,00, Beter 2,66 a 2,78, Eieren 1,50 a 0.00, TabaV 1* kw. de 50 kilos, 00,00, 2' kw. 03 3* kw. 00,00 LEUVEN, Maandag. Tarwe 15,75, rogge 12,75, hav. r 16,25, garst 17,00, hooi 15.50, stroo 3,00, boler 2,70aaardappelen -4.75, eieren 1.70 koolzaad' lie 50,00 lijnzaadollc 39,50. BENf'ERMONDE, maandag. Tarwe 16,50 rogue CO,00, haver 16,00, aardappelen 4.75, boter 2,45, eieren 1.70 lijnolie'0.50, koolzaadolie 50,00 lijnkoiken 17,50 NINOVE, Dinsdag. Tarwe 16.00 a 16 50, Rogge 13.CO k 13 50, Ilaver 16.50 A 17,00, Garst ,00 =,00, Booncn 13,00 A 14,0, Aardap pelen 5,00 a 5,50, Koolzaad .00 d .00, Lijn zaad,00 u.00, Boier p^r kilo 2.60 a 2,80, Eieren de 25 1.55 a 1.65. ANTWERPEN. Tarweldoem n* 0 23,~5, n' 00 23,75. Roggebloem 24,50, L'inzaad zwarte zee 24 50, Lijnzaad van Bombay 25 00. SOIT EG EM. Dinsdag Tarwe 16.00. mas teluin 14, a CO,—, rogge 12,5 a - .60, haver 16,CO A 00,00, boenen 00,00 a 00.00, boter per kilo 2,90 k 0,00, eieren 1,65 a 0,00 VISCH FRUIT- EH KAftSHAKDEL. BIERSTRAAT, 8, AALST Rechtstreeks he verbinding met de beste haringrookcrijen van België en Holland, alsook in rcclitstreeksrhen aanvoer van Tlollar dschen pekelba'in», I ndorinm, stoVvDch en schelvisch, van de beste kwaliteit. Bericht aan zijne tal rijke klanten en het puhliek. Billijke prijzen. Onmogelijke concurrentie. HUISSCHILDER, Nedcrwyk, te IVINOV Te bekomen allerschoonst Behang papierte beginnen van 20 centiemoD de rol. Onderne mer voor het schilderen ran Poorten, Salons, Trappen, enz. in marmer, eiken en notelaren hout, enz. enz. Alsook Glas voor Serren en Spiegels. Hij durft hopen dat hij door zijne bezorgd heid de goede handeling, eenieders vertrouwen zal mogen genieten. GENT. Vrijdag. De goede statbeestm golden gemiddeld 0,00 tot 0 00 per kilo levend g*wogen ne kalveren 1.00 tol 1,10 de v.nkens 0.75 a 0.85 Mechelt-n (Necker spoel) Koeibees'w' i'.Iar.rtsch ras.285 lol 410 Ir.; Iiollai dsch ras, 3*0 LU 625 tr. de varkens van La Hesbaye, 21 tot 27 fr. die van Vlaanderen 24 tot 32 fr. AALST, zaterdag ..De varkens 25.00 tot 32,50 ANÖERLLC11T Ossen, 0,70 tol 0,85 stieren 0,55 1ol71 koelen en vaarzen 0,55 lot 0,71 de kalvers 0,70 lot 1,05; Varkensmarkt van 21 Maart, 1247 becsjcs aan 0,78 tot 0,88 de kilo KORTRIJK, maandag vaarzen 0,60 tot 0,77 ossen 0,60 lot 0,76 koelen 0,56 tot 0,72 slieren 0,56 tot 0,73 ANTWERPEN, maandag Ossen 0,65 tot0,8") vaarzen 0,60 lol 0,80. slieren 0,50 lol 0,70, kal veren 0,85 tot 1,05 M I r'- m&s '3 O «r- rr' cn c - a taOÉMJ kun.Mj P -) 5^ tn "ib Ondergeteekende U'veelt zich aan voor het deen van Beeilevaarien en andere soortgelijke zaken. J. PEEREBOOM, Gazetverkooper, Leopoldstraat, 80, Aalst. Doet den aankoop uwer ellegegosdercn bij uwe werkbroedeis, in de te Denderhautem. Gij zult er schoone artikels vinden en aan uitersi maiige priizen. Koopman in Visch, Groenten, Zaden, enz. IV azt ire 11 ïstraat 12, Aa 1st Alle soorten van Gras Hot- en Voldzaden, Bloemzaden, alsook eerste klas van Bloemkoul- zaad, allerbeste soort. Al zijn Zaadsoor en zijn gewaarborgd zuiver en van de beste hoedanigheid. cn voor Naaimacblenen van mindere kwaliteit, aan alle pnjz.cn aangeboden. Indien gij met geen huis van vertrouwen handelt. WIE zal het machten in orde sullen als het niet meer gaat WIE zal u toebehoorten, naalden en andere stukken leveren 1 WIE zal er u en uwe kinderen de noodige lessen geven, nu en later 1 WIE zou het mackien herstellen en u helpen, mocht gij komen te verhuizen 1 WIE verzekert u dat de handelaar, die u een ma ckien levert, nog naairaachionen zal verkoopen als gij stukken zult noodig hebben of wanneer uw machien niet meer goed zal loopen 1 Indien gij u een SINGER MACIIIEN verschaft iD een der hulphuizen nf bij een der ageDtpn van DE MAATSCHAPPIJ SINGER DAN zult gij volledige les van ernen ervaren bediende ontvangen DAN zult gij altijd de noodige teebehoortonen stukken kunnen bekomen in de hulphuizen en bij de agenten der Maatschappij DAN zult gij ten allen tijde en in alle omstandigheden den nljstand vaneenen goeden mecanicien kun nen vragen DAN zult gij de waarborg der eerste en grootste Maatschappij van de wereld hebben, Maat schappij welker ervaring onbetwistbaar is, en die allen interest heeft hare goede en algemcene faam te behouden DAN zult gij altijd iemand ontmoeten om u uit den nood te helpen waar gij nok rooget wonen. OVERWEEGT DIE VOORI EELEN en gij zult zonder twijfel de voorkeur schenken aan DE SINGER KAAIMACHIENEH De maalschapij Singer, Oud Kleerko-,persstraat,31 JJrussel. Eenig Huis te AALST, ALB. LIÉNARSTR. 7- Dépot te SISOIfE BUP.GHSTRAAT 39. HANDEL IN ondernemer van Artesiaansi-he pulteu, verhoopt door zijn goed werk en lange ondervinding de gunst tan eenieder te verwerven. Nieuwstraat, 11, We'.teren. 20 len honderd beier koop dan elders Ondernemers, schrijnwerkers, timmerlieden, bemint uw profijt! Komt allen grl H.p.'n naar B'.rgt-Lombetk, om de groote hoeveelheid nieuw- en ander tim merhout na te zien, in de ruime magazijnen van Gij zult daar vinden 30,000 meters'ribbenvan alle dikten cn lengten menigvuldige dutzende meters kepers, plancher, 3/4, 4/4 5/4 ü;4 8/5 in witten deen en spicepine, 400 schoone nieuwe balken, in Dennenhout, van alle lengten en dikten. 'OPGELET: bet nieuw hout wordt verk ocht aan de <prij<cn van Antwerpen, dus 5 0/0 beterkoop dan in de magazijnen van het omliggende. Alles gratis t' buis. Pluis van vertrouwen. Uruissnarig en andere ijzeren raam, laatste stelsel. Verzorgde fabricatie. Gewaarborgde soliditeit Ruiling Accoord HerstellingHuur. Onmogelijke Concurentle. Huis OSCAR STICHELMANS, leeraar van muziek en accoorrieur van pianola. Statiestraat, 33, Nlnove. Yischweeker en Haringrooker, Molenstraat, A A L S T beveelt zijne goede waren In de gunst van eenieder. Prijzen buiten alle Concurentle. Vei krijgbaar len bureele van DE KLOK. DE KERK EN ONZE EEUW, door Mgr. Ireland DE LEER VAN DEN H. THOMAS OVER HET RECHT. BEGRIPPEN VAN MAATSCHAP PELIJKE HUISHOUDKUNDE, door patri- I.1BERATORE, DE GILDEN IN DE MIDDEL EEUWEN, door G. Kuhth, LE CARDINAL MANNING ET SON ACTION SOCIALE, door Pritsler Lemire, bij Bonaveutura Goppens, Botermelkstraat, 17, Denderleeuw. Bijzondere schoone keus van Stoven voor land bouwer, herbergiers eu huishoudende lieden (occasies). Keukenperief in blik en verlakt ijzer. Alsook alle soorten van ijzeren bouwmaterialen, braken en spaden, pikken en zeissens, van de beste kwaliteit GEWAARBORGD. Ik beveel mij ook aan voor het maken van melkkruiken voor melkerijen in alle modellen. Dit alles aan den laagst mogelijken prijs. Komt zien en oordeelt. Naanlooze maatschappij der Steenkoolmijnen van Ressaix, Leval, Peronnes et St-AJdegond«. Kolen voor Hnlxvraren, Biizonere Kolen voor Smidsen en Stoomtuigen, gezift van 2 a 7 tot 30 a 50 .(rentM' COYETTE- STICHELMANS, Statiestraat, te Nlnove. Belangrijk Bericht. Geernrdsbergschestraat, 4, Ninove. Door dat wij eenen overgrooten aankoop komen te doen van alle slach Delenhout en andere soorten in alle lengten en dik ten, zijn wij in de gelegenheid alles aan zeer .verminderde en de voordeeligste prijzen te leveren gelijk joffers, kepers, pichpinne, witten deel, balken, plancher geklikt eu geschaafd in alle lengten en dikten. Verders zijn noch te bekomen een groot assortiment van meubels, zooalsspie gel», ramen, stoelen, tafels, kassen, tafel tapijten, voor kamers, toilclrée in alle soortenfransch zeegras en crain store- stokken met toebehoorten, enz. enz. Alle soorten van Houillekolen, anthraclten en bralsetten. COKE EN KALK. Alles aan de laagste prijzen. nabij de Statie te Ninove. Koopt den besten en aangenaamstcn Rook- en Roltabak, alsook de fij nste en bestkooptse Cigaren, in het fabriek der icehr«odroofde werklieden van Anlst. Letgocd op liet adres Samenwerkende Maatschappij De Vereenigde Tabakbewerkers, Achterstraat, 15, AALST. Demokraten, ondersteunt uwe broeders echt Beensch, veel beter dan wortelsap, bij Edmond Van Cauter-Van Laer, te Ninove. tu «De landen, xelft de meest («mi, voor priesterlijke roepingen ran arme kinderen. Kostbare godsdienstige ge- denkenissen in vervn*. raagt tolieh- ket WERK VAN BETHLEHEM Montien-Moresnet (Lnik), af aan Juffer Blanoqnaert, Cortenbergh (Brabant). tegen üoeat, Asthma, Verkoudheid AamborstiKlield.cn alle Ziekten der luebtpUP* De beste remedie aangeraden tegen al de borstkwalen HUI |<k j i. psn de doos inde eoedeapoüieken. Eiseht hel «ede- IiJ V I If yU *K>neerd fabriekmerk hlerneTen.KraaeoTeraon- lliposuegels tu 10 centime» VAN peu, V ec- isiterei een wsr» Itia MnaRpIjn. Ma»R«iur. Mnarkr» ■toixlield. Gul e» (.«verziekten. Zii hei bloed De Bloeaplllen eike fnmilic. Het rijn opreold pillen nnI IA i >le dooi. DtiAt Avthtek F. Tergan F. Yerca laas leren. Jen tegen IC povtzegel* -• V; v" vvv T "V vp"V--V -V <t> V V WELDENKENDE "UI EDEN ABONNEERT U OP gaal naar de Snelpersdruk/terg 2,50 'S JAARS DIT BLAD IS VERSPREID DOOR GANSCH BELG1E ujaar men olies levenb uoat <4ei) stiel betneft 5 1SU S y KERKPLEIN, NINOVE.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 4