nieuws der weel. Cmsé-papier Borstspelden Ninove. Het tooi»1" Wat de samenwerking vermag. DE ERFEN1SWET. T E M S C H E. "4 Brisf uit Mschelen. Priester DAENS-penning. Raadselprijskamp uit Nederhasselt Door plaatsgebrek verschoven diagen onntfsbaar tot het leven, zooniet zou de werkman kunnen zeggen Waartoe dient mii uwe maatschappij Die uitsluiting van de belas ting heefc het karakter niet eener privilegie, zij is dezelfde voor allen. Het goed der familie moet onaantastbaar zijn, omdat men niet moet speculeeren op onontbeer lijke dingen noch ze iu pand geven. Wij willen het goed der familie eindelijk ont trekken aan de gedwongen verdeeling. De vader moet datgene zijner kinderen kunnen aanwijzen dat zijn huis zal hebben. Indien hij het niet heeft gedaan, moeten de kinderen onder hen kunnen aanduiden wie het hebben zal. Zoo zij niet over eenkomen, kunnen zij loten vóór den vrederech ter om te weten wie er de bezitter zal van zijn. Het Hoekje Gronds, dat de voortbrengst der aarde zal vermeerderen, zal ook de voortbrengst- kracht van het menschelijk wezen vergrooten. Het zal aan onze hulpmiddelen eene andere en betere richting geven dan de geldelijke hulp die vernedert. Wat de zedelijke gevolgen betreft van zulk denkbeeld, voorden afzonderlijken mensch, voor het vaderland, voor den godsdienst, voor de zedenleer, ze zijn van hoog belacg. Voorden mensch, zijne waardigheid gered, uen jeneverduivei overw«»»on, do huiselijke deugden vergemak iet lij kt, beter toege- gepast. Van den anderen kant, die iets te bewa ken of te verdedigen heeft, zal de wet beminnen. Sans feu ni lieu, sans foi ni loi, zegt een oud spreekwoord. De Paus heelt gezegd Tusschen dezen die de aarde bezitten en die ze niet bezitten, is er een afgrond.» De afgrond is niet tusschen de rijken en dear.nen. Er zijn lieden die veel hebbenen niettemin arm zijn. Er zijn auderen die weinig hebben en zich rijk achten het zijn deze die hun eigen huis hebben. Eindelijk de godsdieost, hoe algemeen hij ook weze, hecht zich vast aan den bodem, 't Is ia het huisgezin dat hij best leeft, gaande uit een levend wezen in een ander levend wezen. De collegiën vormen tot verdraagzaamheid, tot strijdlust ea tot maatschappelijke deugden. De huiselijke beerd schenkt hel persoonlijk geloof, het werkzaam en diep geloof dat onvergankelijk is. De kunst zelve hecht zich zoo geerne aan den hulselijken beerd Over eenige dagen zegde mij eene werkmansvrouw M. pastoor, laat mij toe eenige steenen aan den voet van dezen muur weg te nemen om er bloemen te kunnen planten. Hel was eene kunstenares. Zij wilde een huis be bloemd met capucientjes, bedelaarski uid en reuk- erwten, en de nok iu 't azuur met zijne blauke spits. Aan u, Mijne Heeren, de gedachten der Ligue nu Coin de Terre te verspreiden. België is wel gelegen om hun eene volledige uitbreiding en populariteit te geven. Ik wensch dat gij van toe komende jaar af, op de Wereldtentoonstelling van Parijs, ons kunt melden, uwen vooruitgang, uwe verwezenlijkte verwachtingen en uwe nieu we hreedere hoop voor de toekomst. M. Beernaert heeft Priester Leraire hartelijk geluk gewenscht. PriwUr Naudot, deze voordracht en baren bij- Val besprekende, roept in geestdrift uit Men heeft schoon te zeggen, schoon te doen, ons te te lasteren en ponjaardsteken in den rug te ge ven, wij leven, wij gaan vooruiten onderden zegen van Leo XIII stappen wij onbevreesd de toekomst in. Er was verleden week spraak van bet deco reeren onzer democratische gemeenteraadsleden, zoo socialistische als christene, alhoewel dit niet noodig was. Want waarom eer.e inedalie Om het stemmen van den armentaks Wel, goede zielDenkt ge misschien dat uwe conservatieve beschermelingen hem zullen af schaffen, als ze later (o bitter later nog 't geluk mochten hebben op 't stadhuis te zetelen Denkt ge misschien, dat ze in hun kie3program hem zullen durven beknibbelen Voorzeker neen Gij zelf, brave schrijver, vindt ge 't dan zoo slecht, dat er middels gezocht worden om het bud jet der armen in evenwicht te brengen Nochtans ge weet heel goed, wanneer er er gens een armentaks moet bestaan, dal hot wel in Ninove is. De uitvoering kan gebrekkig zijn, doch daar voor is het niet noodig te spotten met de werk lieden, die alleen 't princiep gaven voor de uitvoering staat de geleerdheid der drlestemraers, de beknlbbelaars, en de ondervinding Im mers genoegzaam borg. Vraag liever of het heffen der belastingen of der registratierechten zoo alleman voldoet, milde uitdeeler van medaliën, vooraleer Ie spotten dan zult ge hooren, hoe men in den tijd Minister Graux verweet de burgers te scheeren tot in het vel met het inzamelen der belastingen en later nochtans De Smet, katholieke minister, voort deed op nog meer kwetsende wijze, alzoo te ken nen gevende, dat al de vorige kritieken maar woorden, niets dan woorden waren. Hcwel, werden hiervoor al de leden, die do belastingen stemden, verantwoordelijk gesteld voorde uilvoering M. Woeste en Da Saedeleer, die nochtans jaarlijks de budjetten stemdeD, hoordet ge ze vernoemen door onze tabakplan ters? Neen, nietwaar? Alles viel neer op den minister, die nochtans niets deed dan toepassen heigeen gestemd was. En juist hetzelfde doet zich hier voor ge kunt de uitvoering beknibbelen er kan verbetering worden aan gebracï.t, heel zeker doch looche nen dat de laks er niet noodig wa3, dit is onmo gelijk en kan niemand noch met spot, leugens of laster bewijzen. Democraat. De socialisten hebben zondag hun nieuw lokaal ingehuldigd, dat hun slechts de bagatel van 2 millioen frank gekost heeft. Waar hebben ze dal geld gehaald In hunne samenwerkende maatschappijen 't Komt ongelooflijk voor en 't is nochtans waar. Het zal zoo onwaarachtig niet meer schijnen wanneer wij zeggen dat het handelscijfer der Brusselsche coöperatieven den dag van vandaag 4 millioen frank 's jaars bedraagt. Dit bewijst dat niets onmogelijk is en dat een klein begin onverwachto uitslagen kan opleveren. De kooperatieven zijn de levensbron der socia listen. Zonder kooperalieveu geen geld, geen sprekers, geen propagandaschriften, geen dag bladen. Neemt de samenwerking weg en de so cialistische partij is machteloos. a Vooruit d van Gent en Het Volkshuis van Brussel zijn machtige voorbeelden van wat eene volksmaatschappij worden kan. Klein en nede rig hij hun begin, zijn zij de kern geweest die het leven gat aan de uitgebreide instellingen van vandaag. Die maentige middelen liggen ons, chrMene Volkspartij, ook bij de hand. Als voorbeeld A aar van mag ik wel aanhalen de coöperatief der Vereenigde Tabakbewerkers van Aalst /din nu met in de 50 gasten werkt, en die der Veree- nigde wevers van Denderhoutem.» Msn heelde zich echter niet in dat alles van zelf gaat en op rollekens loopt. Doch de moeie- lijkheden worden met inspanning en moeite overwonnen en men smaakt later des te meer genot over het voltrokken werk. De weg is aangeduid en ligt open. Voor ons VOLKSpartij is hel eene noodzake lijkheid. Meermaals, wat zeg ik. altijd doét zich het gebrek aan geld gevoelen. Ónze partij, meest uit werklieden samengesteld is niet iu slaat de noodige onkosten van den strijd te dekken. Het middel ligt dus aangeduid. Evenals de so cialisten moeten wij zelfstandig kunnen worden en sterk door ons eigen zelven. De vereeiiigibg is voor hen de springplank geweest die hen zoo ver bracht als zij thaos zijn. Met hetzelfde mid del brengen wij het zoover als zij, en wordt onze partij nevens de socialistische de tweede geduchte VOLS.MACHT in België. Aan 't werk (Vervolg) Plichten der erfgenamen. Heeft de overledene een testament gemaakt VERLEDEN VOOR NOTARIS, Of heeft hij zijn EIGEN HANDIG TESTAMENT DIJ EENEN NOTARIS NEDERGE- legü, het dient binnen de drie maanden na zijn overlijden geregistreerd te worden. Denkt niet dat die plichtpleging aan de ui'slui- telijke zorgen van den notaris overgelaten is Gij zijt het, erfgenamen, legatarissen of testa mentuitvoerders. die binnen de 3 «naandeA "an hel overlijden den notaris moet aanzoeken, het testament aan de pleegvormen te ouderwerpen. De overlevende echtgenoot neme in acht dat de opdrachten en de giften binnen huwelijk, want dit zijn ook uiterste wilsbeschikkingen aan dezelfde regels als het testament onderwor pen zijn. Dit registratierecht is zeven frank. Is het testa ment binnen de gemelde 3 maanden ter registra tie niet aangeboden, dan dient dezelfde som van zeven (rank nog als boet betaald te worden. De notaris verschiet deze sommen, welke hem moe ten terugbetaald worden, natuurlijk met nog wat eerloonen op den hoop voor het bewaren van het testament. Wordt er ten slerfhuize een eigenhandig tes tament ontdekt, en vreest de legataris het in de handen te zien vallen van personen, dio belang mochten hebben het te vervalschen of te doen verdwijnen, dan kan hij het zelf in handen ge ven van eenen notaris. Deze biedt hel aan don voorzitter der rechtbank van eersten aanleg, die er den inhoud van erkent en het ter bewating den notaris weer ter hand stelt. Men kan het ook rechtstreeks aan den voor zitter zenden der rechtbank van eersten aanleg, binnen welker omtrek de erfenis is opengevallen, dus Audeoaarde voor ous arrondissement. Deze beveelt er de bewaargeving van in handen van eenen notaris, die zich verder gelast met de registratie, en het in zijne minuten rangschikt. Al deze formaliteiten zijn niet onvermijdelijk wanneer de inhoud van het testament lot geen geschil kan aanleiding geven, en de erfgenamen elkander verslaan, kunnen ze zich vergenoegen met het te doen registreeren en de kosten van nederlegging» sparen. Een testament dient niet geboekt te worden a) Wanneer het wederroepen is, en dus zon der uitwerksel blijft. Alleeu de wederroeping""of liet testament dat do wederroeping bevat, moet ter registratie aangeboden worden. n) Wanneer gansch de nalatenschap of het beschikbaar gedeelte aan den eenigen erfgenaam gelegateerd wordt. c) Wanneer de legataris aan zijn voordeel verzaakt heeft vóór do Rechtbank van eersten aanleg, ofwel bij anderen geregistreerden akt, of wanneer hij vöör den erflater overleden is. heeft p'""' Vo- Met de komst van den Eerw. Priester Daeris op 9 April alhier, hooren wij van lichtzinnige en ocnoozel menschen zeggen «Mot al dat politiek, meetingen en kiezingeu gaan wij achteruit in plaats van vooruit. Laat ons zien of die Janussen waarheid spreken. V. Wat bestond er voor T jaar 94, alswanncer de Christene demokralen ontwaakten, ten voor- q«H<? van 't werkvolk Eebtsenkele maatschappij van ouderlingen bij stand en, dit was al. V. Wat hebben die dernokratenlsederl 94 door sunu,e meetings, gazetartikels, yeiVzoekschrlfton, t opdeden in de kiezingeu,,er?/ te weeg ge- Ziehier 1° De instelling van den werk- en nijverheids- raad 2° Het vaststellen van het minimumdagloon in de gemeentewerken, (hetgeen ongelukkiglijk te klein is, doch niet door de schuld der demo kralen). 3° liet optichlen eener ziekenbeurs, welke door haar ontstaan den ouderlingen bijstand a St-Amelrerga (welke aan zijne leden de eerste maand 1 fr. daags, de tweede maand 0,75 en ds derde maand 0,65 tr. betaalde) verplichtte hare bijzonderste staudregels te veranderen, en nu hare zieke leden betaalt 1 fr. daags gedureude 3 maand in hetzelfde jaar, hetgeen een groot voordeel ls aan de leden. 4° Het opnemen van twee werkliedenraadsle- den in den -jemeenteraad, (z.itten zij daar maar te kijken gelijk een uil op oen kluit, zie, dat is toch de schuld der deraokraten niel). 5° ls liet niet door hot optreden der demokra len, die in huune meetings de echtscheiding in het hospitaal schandvlekten, is het niet door hun artikels en verzoekschrift onderteekeud door 10 moedige personen, dat de echtscheiding is af geschaft en dat hu onze brave ouderlingen te za- raen hun leven mogen eindigen in onze lieve apo'stelhuizekeris. G° Is het ntc-t door hunne verzoekschriften en meetings dat vele straten waar men vroeger door de modder polste, in orde zijn gebracht? 7° De instelling der avo: d-chool voor volwas senen en den fracschen ieerga-ig. Wij zouden zoo nog eenige verbeteringen kun nen aanhalen,doch wij achten het voor 't oogen- Llik mot bovenstaande voorbeelden voldoende om die lichtzinnige en onnoozel menschen hun oo~'en te openen en als' ze niet stekeblind zijn, zullen'z'y zien wat de christene demokralen met hun politiek, meetings, verzoekschriften en het optreden in kiezingen zooal hebben teweegge bracht. Nu verzoeken wij hun naar de meeting te gaan, cn wanneer zij door ds woorden van den E. IJ. Daens cn de heeron Lebon in Pianckaert uitge sproken zullen overtuigd zijn, verhopen wij dat zij zich bij de kristone demokralen zullen aan sluiten dio den waren weg van den wereldvrede bewandelen. X- Zondag aanstaande om 8 uren 's inorgends, bijeenkomst dor afgevaardigden voor Temsche der Christene werklieden van Mechele». Zondag avond om 8 3/4 vergadering bij Mus Smets voor al de ledeu, waar do afgevaardigden hei verslag- hunner reis zullen geven. Dus allen op post, de vergadering zal zeer leerrijk zijn. Wij hebben kennis genomen van hot antwoord gegeven door Z. II. Paus Leo XIII aan de con servatieve dagbladschrijvers van België, waarin hij er bijzonder op drukte dat de bewaarders eenige opofferingen moesten doen om de een dracht te verkrijgen onder aide fracties der ka tholieke partij. Met fierheid mogen wij op onze borst kloppen en zeggen dat wij steeds den wijzen raad van den doorluclitigen Grijsaard gevolgd hebben door steeds de eendracht te betrachten. Dc genaamde Corbeols heeft het geluk gehad vijftig jaren stadswerkman te wezen zonder door een der conservatieve besturen gebroodroofd te zijn geweest. Verleden maandag hebben onze lib. stadhuishelden dit jubelfeest met grooten tralala gevierd Zegge dal Salvator ons artikel van verleden week opneemt waar er spraak is van werkmanspensioen, zouden zij nu rnede dur ven protesteeren tegen het stadsbestuur dat den ouden grijsaard (ondanks hun programma) geen degelijk pensioen toekent, waarmede hij niet verplicht zal wezen de hulp der openbare liefda digheid in te roepen. R. S. Ontvangen in DE KLOK Totaal fr. 357,36 UIT TURNHOUT. Leve Priester Daens I 1.00 Leve de christene Volkspartij 1 1,00 Leve liet zuiver algemeen stemrecht I 1.00 Leve de Evenredige Vertegenwoordiging 1 1,00 UIT ISEGHEM. Verscheidene vrienden voor Priester Daens' paaschei 2,00 UIT CALCIiEN. Van Alfons 0,10 Bij den bakker Emiel 0.23 Omdat onze Sis... en Zoo sprak... (te pers.) 0.20 Omdat H. neemt zijn behagen in rnenschen te plagen 0,10 Door de hulp van nonkel pee 0,10 Smid Lambrecht zouden wij geerne hooren 0,10 Van Oscar 0,10 Opdat als Boombosch is in het behagen, Alfons ous met geen gemeentepolitiek zou plagen 0,10 Opdat P. zou worden 'nen man, die vroeger naar buis komen kan 0,10 Kamiel en zijn broer 0.50 UIT NINOVE, Opdat men te Ninove wat beter den Priestor-Daensponning zou go denken 0.24 Uitjorste 0,10 UIT WIJGMAEL-HERENT. - Priester Daens is een braaf man, daarom doe ik wat ik kan 0,50 Voor de Vlag van Wetteren. Onder dc menigvuldige oplossingen van den laataten prijskamp, was er slechts één goede van M. 1". A. De Braeck van Liedekerke. Verscbillige hoeken van waarde zijn aan de goede oplossingen der volgende raadsels ver bonden mits storting eener gilt voor de vlag. Het eerste zegt men tot den hond, Als hij wordt uitgedreven, liet tweede doen wij eiken stond, 't Geheel is 't zoetste leven. Hot eerste gebruiken de kleermakers hier, 't Tweede voert water naar stroom en rivier, 't Geheel een gemeente bij Brussel gelegen, Moet iemand voor 't antwoord nog lang over- [wegen Briefwisseling uit Antwerpen en een artikel over de Margarine. te bekomen ten bureele aan 0.35 fr. den kilo. Vermindering in 't groot ge nomen. Bestelpapier, gazetten en ander aan 0.I5 den kilo, met afbeeldsel van Priester Daens aan 10 cent. en groote prachtportretten van den E. H. Daens aan 1 lr. Ten bureele. Verleden maandag hebben de saucissen- maos te Aalst weer'ne revue gegeven, die zoo properkens meet geweest zijn, dat de farceurs er verleden dinsdag in de statie niet dorsten van spreken. Wij zullen wel welen wat daar gebeurd is bij die goede katholieken Wij moeten eene bijzondere hulde brengen aan de paiers-missionnarissen die verleden week te Aalst de missie hebtien gepreekt. Geen woor deken politiek is hunnen mond ontvallen. Wij wenschen dat dit edel voorbeeld vele navolgers vinde. Waver. Een werkman van Stadt, do ge naamde Constant Delaly, was bezig met zand u t een diepen put te graven toen eene aardiuzakking plaats had. Geburen op het nieuws van het ongeval toege- stelden zich te werk oin den ot gelukkige te ver lossen. Na vele inspanning maakte men hem bloot doch de verstikking had haar werk volbracht. Vrankrijk. De nieuwe president werd zaterdag dour zekeren Karei Ozaus, 38 jaren oud, tegen den avond, omlreut vijf uren. doodgescho ten, in dezes meening ten minste. Hij haalde een revolver uit en vuurde m het bosch van Boulogne op een persoon die zeer gelijkt op het hoofd der fraosche republiek, 011 riep Ha,'t zijt het gij, Loubet. Ik ben ten oudere gebracht geweest in den Panama. Ik moet mij wreken. De getroffene was een zekere heer Touret, handelsreiziger, - De kogel do n boorde hem hel hart. IIij draaide en viel steeudooJ. Ontploffing te Rodange. Verleden za terdag na-1 r te Rodange, een dorp op de fcao- sche grens van de provincie L >mbura, verschrik It fliik« ontploffing plaats. Die streek is rijk am ijzererts er> vele werk huizen zijn aldaar opgericht om de ijzermijnen uit te baten. Kwaart na den achten, 's morgends, merkte men op dat de hoogoven n" 3 incengekookt was, dat is dat ijzer en houille één klomp vor men. In die omstandigheden ls er maar eeue zaak te doen het machien stil leggen dat de luchtstroom iu de gloeiende massa zend en wachten tot de blok zich-zelf scheidt. Nu, zegt men, in plaats van stil te houden, zouden de werklieden integendeel meer lucht in den oven gedreven hebben. In eenen keer had er verschrikkelijke ontplof fing plaats die in de dorpen van 't omliggende werd gehoord. De oven was ontploft. Al de aanpalende ge bouwen werden vernield en in alle richtingen geslagen. T'allen gelukke bevonden zich slechts 3 werk lieden daar omtrent. Twee daarvan vormden enkel nog een afzich- teliiken vleeschklomp. Men kan niet verklaren door welk wonderde derde gaaf bleet. VAN DYCK-feesten te Antwerpen. In Antwerpen is men aan 't bereiden van fees telijkheden om don 300" verjaardag der geboorte van Van Dyck to vieren. Alles zal buitengewoon grootsch en prachtig zijn en waardig om de vreemdelingen voor hunne moeite te vergoeden. Men tracht eene tentoonstelling in te lichten van Van Dycks werken en te dien einde worden er voetstappen aangewend bij gekende bezitters of bij de regeeriugen wier museums schilderijen van den Vlaamschen kunstenaar bevatten. 't Is wat plaats greep voor den ll-'llandschen meester Rembrandt ter gelegenheid der feesten te zijner eer ingericht. Een wereldpnjskamp voor zang en gemengd koor werd door de stad uitgeschreven evenals al de feesten die door deze ingericht werden. Een stoet zal gevormd worden De kunst door de eeuwen heen iets dat buitengewoon in z :n aard zal zijn. Deze zal in wagens en groepen de oude Egyp tische en Assyri?che kunst voorstellen, de klas sieke kuust in Griekenland en Italië, de christene kunst.de renaissance oi hergeboorte in Vrank rijk, Italiëa en Duiischland, de Hollandscht en de Vlaamsche schilderscholen waarvan d< laatste triomfwagen de verheerlijking van v Dyck zal verbeelden. '1 Zal buitenmate prachtig zijn, waardig de stad van a 't Landjuweel Do verschilltge kleedijen der vreemde I zullen in den stoet verbeeld zijn. Antwerpen zal zicli waardig toonen 1'aam als stad der kunsten. v De koninklijke maatschappij van bouwkunde opent de reeks der fee. met eene hoihouwleuloonslelliug die z chjt der hoeveelheid evenals der zt en schoonheid der inzendingen -Sé gi toonstellingen in dien aard zai éveuare

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Klok | 1899 | | pagina 2