Ester nies in de gebieren WEES KONSTRUKTRUKTIEF Bij het ter perse gaan vernamen we met verbijstering het plotse overlijden van onze medewerkster Marcelle Bogaert. Benevens in de redaktie van 't Klok- zjiël was zij ook aktief in het wijk- komitee Savooistraat-Niepersveld en de organisatie van de Savooi feestenHaar heengaan betekent voor al haar vrienden een onherstelbaar verlies. Oproep tot waterbetoging Dat de Dender stinkt en dat hij dood is, daarover bestaat geen enkele twij fel meer. Vele mensen en verscheidene groeperingen (Aalst, Dendermonde, Oe raard sbergen enz...) zijn hierover diep verontwaardigd. Naast groepen die zich met studie van de problematiek bezighou den zoals Raldes, Leefmilieu, e.a., be staat er een groep in Ninove die zich vrij ongeorganiseerd met deze zaken be zighoudt. Twee jaar geleden hielden zij een "vlotaktie" pp de Dender, waarbij zij deze rivier in 3 dagen afvoeren met een zelfgemaakt vlot van Deux-Acreri naar Den dermonde (met dank aan 't Uilekot van Herzele). Over de mogelijke invloed van deze aktie werden verschillende meningen gehoord, maar een feit is dat het vooral meegewerkt heeft aan een (everi belang rijk) bewustwordingsproces bij de mensen. Niet enkelen moeten volgens ons beslis sen over wat en hoe, maar iedereen moet zich bewust zijn van wat er gebeurt en wat hij zelf doet. Daarom stellen wij een tweede project voor. In het begin van augustus rich ten wij een "WATERBETOGING" in. Er wordt een oproep gedaan aan alle ei genaars van een boot of een bootje, die begaan zijn met het lot van de Den der, om een grote botenoptocht te hou den. Het wordt dus een betoging op water Deze tocht zal geleid worden door een boot of een werk schuit die zal inge richt zijn als café-chantantHierop kunnen mensen, die wensen mee te gaan, maar die over geen boot beschikken, plaatsnemen. Op deze boot zal een groep muzikanten zorgen voor animatie (o.a. Vuile Meng). Er zal ook drank en voedsel voorzien zijn. Mensen die hier aan wensen mee te werken, met of zonder boot, gelieve contact op te nemen met Marcel Denave, Beverstraat 1 - 9400 NINOVE WEES KONSTRUKTIEF Neem nu een abon nement 't KLOKZJ IËL stort op nr .001-0971808-41 (ASLK-Meerbeke) met vermelding: Abonnement 't Klokzjiël. (gewoon abonnement: 300 Fr. steunabonnementvanaf 500 F) hiervoor ontvangtu II nummers bij u thuis bezorgd - Kom binnen, Komera, drinkt een potje koffie. - Gaarne, Mamera, es er geen nieuws in de geburen - Zeker, mens, weet ge t' al, ze gaan de trezekeskerk verzetten - Wablief naar Bokrijk Nee, nee, Komera, ge weet dat ze al van in '45 op schade ver goeding wachten van de duitsers voor dit tochtgaten die z'in de kerk geschoten hebben, dat ze hun geld niet krijgen. - Dat weet ik, maar dat de kerk nog niet gevoegd is, en dat er nog altijd golfplaten op de kerktoren liggen, daarvoor moesten ze toch op de duitsers niet wachten, of stond dat ook op de re kening, misschien - Wie weet, Komera, in alle geval voor minder dan de prijs van de reparatie, kunnen ze een nieuwe kerk zetten die wat minder in de weg zal staan voor 't zicht van de automobilisten opdat gevaarlijk kruispunt. 't Zal wel zo geen groot geval zijn als nu, maar zoveel volk trekt dat toch niet meer, peins ik, - En waar gaan ze de nieuwe nieuwe kerk nu zetten - Hewelwat verder achteruit, op de Brusselbaan. - Tegen al die kafeekes - Ach ja, zeker, Komera, 'k zie 't al staan in koleuren op de ruit: Bij Trezeken, in de Nieuwe Kerk. - Hun commerce zal misschien beter marcheren zo, als ze daarbij nog een groot lichtreklaam installeren, zoals aan de grote kerk. - Ja, maar ik heb gehoord dat hun orgel daar van de ene dag op de andere verschrikkelijk bouwvallig geworden is. - Hoe kan dat nu, Mamera, dat pijpenrek ziet er toch nog stabiel uit? - Das heel simpel, ze hebben gehoord dat ze alleen subsidies krij gen als er heel veel kosten aan zijn. - Zo zijn ze Mamera, als een ander hun klodden maar betaalt maar zoals ge daar over bouwen bezig waart, dat wordt hier in Ninove nogal iets, zeg, een nieuw station, een sportkomplexeen nieuw stadhuis, een kultureel centrum. Ge kunt zien dat het krisis is - Van het oud stadhuis gaan ze dan een buurthuis maken, zeker of een dopkot misschien, dat wordt toch te klein. - Straks breken ze heel Ninove nog af en zetten ze het ergens anders, een beetje hoger, om niet meer overstroomd te worden. - Dat was misschien wat minister Galle bedoelde in zijn speech aan de eerste steen van 't nieuw stadhuis. - 't Zou kunnen, Mamera, maar waarom was de C.V.P. op de eerste steenlegging niet Dat plan voor een nieuw stadhuis komt toch nog van henzelf indertijd - Jamaar, Armand wou die nieuwe blok op 't einde van de markt- zetten en de socialisten op de centrumlaan, en omdat de riber- alen al enkele keren met de C.V.P. meegestemd hadden om de ru zie tussen die twee op te stoken vonden ze dat het tijd werd om eens de andere te steunen, ge kondt niet weten waarvoor dat nog van pas zou komen. En die dag stond toevallig het punt van de inplanting van 't nieuw stadhuis op de agenda, zo heeft meneer Lowie achteraf nog verteld, en zo staat die eerste steen nu op de centrumlaan en zijn de tjeven natuurlijk nog altijd kwaad - En zo komt het miss* hien dat de riberalen sedertdien zich de centrumpartij noemen. Zeg Mamera, maar weet ge wat ik nu gehoord heb van ons aller Armangske. Wel 't schijnt dat hij zich kwaad gemaakt heeft op de gemeenteraad omdat ze in Meerbeke verlichting gaan zetten in een klein straatje. Zouden ze hem daar een keer betrapt hebben misschien - En dan maakt hij zich kwaad omdat 't jong volk in 't kasjke tegen de Central staat te vrijen. Heeft hij dan niet anders te doen dan door zijn venster te zitten loeren. Ik vind dat dat wel aan 't 't Klokzjiël eens mag gehangen worden, hij ziet toch zo graag klokken - Als 'tnieuwe zijn toch, Manera. - Ja, hij werkt zo gaarne in den donkeren. Ik heb gehoord dat hij nu op de gemeenteraad over ondergrondse parkings begint te klappeh; - Hij heeft boven de grond van heel Ninove al éne parking gemaakt. - Ja, Komera, en weet ge wat hij daar aan toevoegde ge kunt niet weten waar het nog goed voor kan zijn. En toen zweeg heel die lange tafel. Hij bedoelt natuurlijk atoomschuilkelders, maar daar durft heel die bende niet over spreken, natuurlijk. Ze hebben zelfs de motie die een groep jonge gasten opgesteld heeft om in elk geval geeri kernkoppen op het gebied van groot-ninove toe te laten, niet durven ter sprake brengen. - Och, Mamera, ziet dat ze die kelders met muurkes van een halve steen zetten, zoals de abdijpoort, dan zitten we hier nog veili ger bij ons potje koffie. - Komerake, voordat ik voortga moet ik u toch nog de laatste stoot van Armang vertellen. Urbain Zwijntjes stelt op de gemeenteraad voor om van 't jaar te vieren dat Despauterius 500 jaar geleden geboren werd en daarvoor iets te organiseren. Weet ge wat Armang daarop zegt "Dat gaat toch ook niet zoiets worden als Vuile Mong en Vieze Gasten STel u voor, Komera, Armang verwisselt een kabaret- cirkus van nu met een latijnse spraakkunstopsteller van 500 jaar geleden Dat moesten ze eens horen in 't Peperstraatje. Maar nu ga ik mijn boodschappen doen Tot volgende keer, Komera - De koffie zal gereed staan, Mamera, Kol era OP

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokzjiel | 1980 | | pagina 12