WORDEN DE MENSEN VAN DE BURCHTDAM wakker In het vorig Klokzjiël werd er aan dacht besteed aan het B.P.A. Burcht- dam. De Werkgroep Leefmilieu voor Groot-Ninove gaf een extra "Medede lingenblad" uit over dit plan. We vonden dit belangrijk genoeg om nog eens de voorstellen van de werk groep op een rijtje te zetten. We nemen integraal de tekst over die werd gepubliceerd onder Deel 3 "DE TOEKOMST VAN DE RECHTEROEVER" -Ofwel kiest men voor het huidige BPA-Burchtdam (voorstel van de stad) en veroordeelt men de rechterover definitief tot eiland en buurt. En bovendien, gezien te Ninove geen bevolkingstoename meer moet worden verwacht, zal de nieuwe woonwijk de mensen uit de verouderde huizen op de Burchtdam weghalen, met als gevolg dat een straat, die noch aantrekkelijk is als woonstraat, noch als handelsstraat, troosteloos verkrot. Dergelijke vervallen straten kan men ook elders aantreffen. Voorbeelden zijn er ge noeg -Ofwel herstelt men de relatie tussen de linker- en rechteroever en herin- tegreert men de Burchtdam weer in het stadscentrum. Bovendien kan men. van de rechteroever terug de Poort naar Brabant maken. Wij kiezen voor deze oplossing. Om deze doelstelling te realiseren resten enkele beperkte, maar niet onbelangrijke mogelijkheden. In het BPA-Burchtdam worden deze laatste mogelijkheden DEFINITIEF uitgeschakeld. Onze voorstellen zijn de volgende a)een verbindingswegTramstatie-Begij- nenbrug met aftakking naar de Brus sel straat Hoewel deze weg op het eerste zicht nog meer verkeer uit de Burchtdam zal weg halen, menen wij dat deze weg.de be reikbaarheid van de rechteroever zal vergroten en het einige middel .is om de as Beverstraat-Burchtstraat, met in begrip van de zone rondom de Begijnen- brug, te revaloriseren. De Burchtdam kan dan weer aansluiten bij het le vend stadscentrum. Aan het De Mont- plein kan de centrale standplaats voor bussen worden voorzien. Dit busstation kan de rol van de vroe gere tram heropnemen. Aan dit plein kan tevens een grote parking worden voorzien, met de mogelijkheid hier terug een deel van de dinsdagmarkt te laten doorgaan. De Burchtdam kan zijn rol als secundaire invals weg behouden en door een laterale verbinding met deze weg voor een groter klienteeldat nu definitief de rechteroever links laat liggen, bereikbaar zijn. Tevens kan deze weg de ring ontlasten (stuk Tram- statie-Theresiakerk) en rechtstreeks de industrie bedienen. Ook de ver keer sspreiding in Ninove-centrum zou door deze weg verbeterd worden. b)deze nieuwe weg biedt de mogèlijk- heid drie belangrijke diensten met regionale functie op de rechteroe ver in te planten. Vooreerst een geïntegreerd sportcentrum (nu wordt de sportinfrastruktuur verspreid en zonder enige relatie met de han delsstraten ingeplant aan de Elisa- bethlaan aan de Dender straataan de Fabriekstraat en te Bokkenveld-Dender- windeke. Vervolgens het nieuwe ziekenhuis. De i np1 anting"hier zou het zieken huis niet desintegreren uit het stedelijk milieu. Er zou hier een zeer goede bereikbaarheid zijn vanuit alle oogpunten. En wie be weert dat een woonwijk van 18ha daar ideaal ligt, kan moeilijk staande houden dat de inplanting van een zie kenhuis en de sportpl einen kunnen direkt aansluiten bij de handelsstra ten en dus een dubbele funk.tie vervul len. Een derde mogelijke funktie van regionale betekenis' zotL de aanloop van een ambachtelijke zone kunnen zijn, ter vervanging van de zone die nu te Appelterre is gepland. ce e n voetgangersbrug over de Dender, ter hoogte van de RVA-dienst zou de Brussel straat en de Burchtdam op twee minuten gaans brengen van het nieuwe stadhuis, de scholen en andere admini ARTIESTENFOOR Op zat. en zond. 13 en 14 sept. richt "Belano" in de Geraardsbergsestren La- vendelstr. haar jaarlijkse braderij in met artiestenfoor. Dit jaar staat de ganse organisatie in het teken van 50 jaar Belano en velen fluisteren nu al over een luidruchtige geboorte in de wij k Op het feestprogramma staat het optreden van de reuzen Doeken, Doeka en Geraard en een uitgebreid oude-stijl jazzprogram ma met als grote attraktie 'Sammy Re mington', en zijn Band. Verder The Old Gate Swing Quintet, The Dave Donohoe N.O. Jazz Band, Colin Dawson and his Onwar N.O. Jazz Band, enz... De ganse artiestenfoor wordt omringd door standjes van letterkundigen, kun st- ambachten en een groots opgezette kin derfoor. De kunstenaars en beoefenaars van kunst ambachten die nog niet werden uitgeno digd kunnen nog altijd inlichtingen in winnen bij w.g. artiestenfoor p.a. De Mont, Geraardsbergsestr13 te 9400 Ni nove stratieve diensten aan de Centrum-en OnderwijslaanNu voorziet de stad een parking voor 400 auto's aan de Dender, in wat volgens het gewestplan een natuurgebied is. Door de voet brug wordt deze parking overbodig en kan het dr. Hemmerijckxplein en de Denderkade de parking worden voor Ninove-Centrumwat de langparkeer- ders betreft. Linker-en rechteroever zouden beter geïntegreerd worden en het stadspark zou beter bereikbaar zijn voor wande laars vanuit het centrum. Langs weers zijden van de Dender kan een interes sante groenstrook ontstaan met recre atieve mogelijkheden (vissen, zwemmen, varen...eens de Dender proper is). d)het wonen en winkelen in de bestaan de straten moet verbeterd word enËën- richti ngsverkeer in de Burchtdam kan toelaten voetpaden te verbreden en par king aan te brengen voor kortparkeer- ders. Tevens kan een dienstweg voor zien worden achter de huizen met mo gelijkheid voor de bouw van een gara ge en kans tot laden en lossen van goe deren. Hier ligt een kans voor zin- wolle stadskernvernieuwing BESLUIT Ook vanuit het oogpunt van zuinig heid, zowel op grond, infrastruktuur als belastingsgeld, menen wij dat on ze voorstellen verdedigbaar zijn. Maar of dit argument anno 1980 op een openbaar bestuur nog indruk maakt is te betwijfelen. Ninove kende de laatste jaren een gro te bloei van de handel (expansie van GB, Colruyt, Centrumlaan). Thans is er sprake van in de oude Sigtayge- bouwen een winkelcentrum in te rich ten. De handelsfunktie van Ninove kan niet grenzeloos groeien, temeer daar ook de welvaart stagneert. Moet niet veeleeer prioriteit gegeven worden aan de commerciële kansen van de rechter oever Hier is de laatste jaren veel ontno men en niets is in de plaats ge bracht. Blijkbaar krijgen multinatio nale bedrijven voorrang op de eigen kleine middenstand. Want heeft, ook voor wat de Burchtdam betreft, de stad niet reeds op 25mei 1978 een miljarden- kontrakt afgesloten met het hoofdzake lijk door Nederlanders gekontroleerde promoti e-en bouwbedri jf ICASA opda t deze daar 300 koopwoningen aan de man zou kunnen brengen De toekomst van de rechteroever is schaamteloos en bedrieglijk uitverkocht. De gemeenteraad moet het BPA-Burcht- dam nog DEFINITIEF goedkeuren. ICASA is partij in dit BPADe stad heeft zich kontraktueel verbonden met ICASA. Hoe kan een gemeenteraad dan nog als neutrale rechter optreden in deze zaak, teneinde de opmerkingen van de burgers tegen dit BPA objektief te beoordelen Met de inspraak, de demokratie en de procedure van Openbaar Onderzoek, die nog niet is afgesloten, wordt een loop je genomen. Dat is de schande die we aanklagen. KINDEREN IN 'T VLUCHTHUIS Een vluchthuis of huis voor mis handelde vrouwen staat open voor vrouwen die door de voortdurende mishandelingen door hun man of vriend geen andere uitweg meer zien. Veelal hebben zij kinderen die zij niet kunnen of willen ach terlaten ook al omdat de probleem situatie thuis evenmin een positie ve uitwerking heeft op de kinderen. Als medewerkster in het vluchthuis ben je doorgaans bezig met de vrou wen zelf. Er zijn zoveel praktische zaken die opgelost moeten worden. Dikwijls zijn de vrouwen overspan nen en hebben rust nodig zodat ze weinig energie kunnen opbrengen om zich met hun kinderen bezig te hou den. Toch hebben ook deze kinderen een degelijke opvang nodig. Dikwijls zijn zij meer dan eens getuige ge weest van de ruzies tussen hun ou ders. Sommigen reageren dan zelf heel agressief of juist andersom, ze zijn stil en teruggetrokken. Na 4 maanden werking hebben wij, in navolging van andere vlucht huizen, besloten om te starten met een kin derwerking. Deze kinderwerkinq zien wi j als volgt Een groep vrijwi11igersters zal zich dagelijks met de kinderen bezig hou den. We trachten hen een alternatief te bieden voor het geweld waar ook zij mee gekonfronteerd zijn. Het is zeker niet de bedoeling om de verantwoordelijkheid van de moeders weg te nemen. Integendeel, zij zullen nauw betrokken worden bij het doen en laten van hun kinderen en dit door middel van wekelijkse vergaderingen. In deze vergadering kunnen de moeders hun wensen naar de kinderwerking toe bespreken en als zij dat willen, kun nen zij deelnemen aan de aktiviteiten met de kinderen. Een goede doorstroming van informatie is zeker noodzakelijk èn voor de moeders èn voor de medewerksters in het vluchthuis. Tevens zullen we gaan sa menwerken met andere kinderwerkingen van de diverse vluchthuizen zodat erva ringen kunnen uitgewisseld worden. Later is het de bedoeling om te zoeken naar gemeenschappelijke aktiepunten. Als je geïnteresseerd bent om mee te werken met deze groep kinderwer king, kan je met ons kontakt opnemen op het nummer 054/33 55 02 ofwel 054/41 51 23 vzw Vrouwen tegen mishande ling Ninove

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokzjiel | 1980 | | pagina 10