Waarom gastarbeiders aan de gemeenteraads - verkiezingen van 1982 moeten deelnemen. H P I I t ■I jmmm AAN HEN DIE VIELEN VOOR HET ALGEMEEN STEMRECHT OP 18 APRIL 1902 ERKEND ALS ARBEIDSKRACHT... Dat gastarbeid niet meer als tijde lijk fenomeen kan beschouwd worden wordt o.a, bewezen door het feit dat het voor de gastarbeiders zelf haast onmogelijk is om op succes volle wijze terug te keren. De ze kere mate van welstand die zij heb ben weten te bereiken kan slechts in zeer beperkte mate ingezet worden voor de ontwikkeling van het moeder land. De resultaten van de Nederland se terugkeerprojekten wijzen duidelijk in deze richting. Maar bovendien zijn de meeste migranten met handen en voeten gebonden aan onze instel lingen waardoor terugkeer meer en meer wordt uitgesteld naar later. Onder meer het feit dat de kinderen van gastarbeiders hier nog onderwijs volgen, speelt een grote rol. Massale terugkeer wordt een onmogelij ke zaak en zou ekonomisch een ka- tastrofe betekenen. Op grond van de ze, louter ekonomische overwegingen, worden er hoe langer hoe meer vra gen gesteld over hoe de toekomst van de migranten zich hier verder zal afwikkelen he.t probleem van de in tegratie Integratie kan omschreven worden als "integratie maar met behoud van eigen identiteit". Maar integratie heeft nog een ruimere betekenis, namelijk vanuit een "Belgische ingesteldheid", nl. ervoor te zorgen dat de gastar beider verantwoordelijkheid kan ne- men in onze samenleving. Wat alleen mogelijk is als hij_kan beschikken over gelijke rechten en plichten en over dezelfde demokratische vrijhe den als de Belg. Dit houdt in een rechtszeker statuut, gelijkberechtiging en het toekennen van demokratische rechten op het politieke vlak. Dit demokratische recht zal niet zo maar toegekend worden maar zal het gevolg zijn van een strijd van de demokratische krachten in onze samen leving. Een strijd die ook aansluit bij de normale historische ontwikke ling waarbij verschillende sociale klassen één na één aan het politiek leven zijn gaan deelnemen. En zoals senator Rijckmans-Corin het uitdrukt in de memorie van toelichting bij haar voorstel van 30 oktober 1978 (amendement van Mevr. Rijckmans-Corin van de P.S.C. om artikel 4 van de grondwet op te nemen als te her zien "Het eenvoudig algemeen stem recht dat in 1919, onmiddellijk na de eerste wereldoorlog werd ingesteld, opende zeer ruime perspektieven inza ke de uitbreiding van de politieke rechten tot alle daarvan verstoken maatachappelijke groepen naaarmate zij vervo. e L "JMÊÊ Tot nu toe hebben de regeringen van West-Europa beweerd dat immigratie van gastarbeiders een tijdelijke maatregel was om tegemoet te komen aan de vraag naar ongeschoolde arbeidskrachten. Hoe langer hoe meer wordt het duidelijk dat dit idee van tijdelijkheid niet meer opgaat. In een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie wordt gewezen op het struktureel karakter van gastarbeid voor onze West-Europese ekonomie. Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling komt tot een dergelijk besluit. oay. 12 f V.V 4" r>' f.'-J wij 1982 Yabancxlar Iqin belediye seqlmi ci 2 Dunya ^avasxndan sonra, bizim indüstrimz bir ?ok yabanci ifciyi. Maden ocaklarina ve ba^ka el i?cisi olarak, kalkindirmak iqin gelmi^ler- dir. $imdi dahi belqikada ekonomik yönünden yabancl i^ciler qalx^maktadir Yabancilar, bizlerle oturuyorlar, ya^xyorlar, ve aynen belediyeye vergi9lni ödüyorlar, her avrupali gibl qocuklarxnx aym okulara gönderiyorlar Ynbancx Ifci^er belediye koltuk sayiminda sayxlxyor fakat seqminde oy kulanamiyorlar niqin Demokratik gözüyle baktlirsa bu yönlerde yabancx ifcilerin göz önünde görünmemezlik yapilmanasi lazxm. Hangi hakla yabancx i^cileri politik yönlerden vzakla^txrxyorlar ^.imd^yse_muthjTniz lei yabancx ifcilere beldiye seqimine, seqilip ve seqme hakxnx bazi ^artlar altinda kulanabilecekler jiunl£r_g£r£eklefecek_(onun iqin seqin seqim 1982) üeic^.^Xe_s^?i.mE iataIlci. Seqilip ve seqme hakina sahxpolabilmek iqin en agindan belqikada 5 sene oturma hakina sahip olan ^ah'xsldr ic^. v" seqime 1982 katilaoilecekler daha karardan geqip gerqeklefdirilmemisdir £e£imhaki 1982_j_ KONKRETE GEGEVENS OVER HOEVEEL VREEMDELINGEN GAAT HET? Globale raming: wanneer het stemrecht toegekend wordt met als voorwaarde 5 jaar verblijf, dan kunnen we ons baseren op de cijfers van 197-7 (deze zullen in 1982 5 jaar in België verblijven) totaal aantal vreemdelingen in 1977: ongeveer 870.000 verminderd met vreemdelingen tussen 0 en 14 jaar (18 jaar in 1982) -ongeveer 284.000 dit betekent in totaal: ongeveer 586.000 stemgerechtigden Per nationaliteit geeft dat volgende aantallen: E.E.G.-ers: Italianen196.035 Fransen76. 184 Nederlanders... 50.000 Duitsers18.600 Engelsen13.700 totaal E.E.G.: 361.919 Luxemburgers6.000 Denen960 Ieren360 Met de uitbreiding van de E.E.G. zullen in 1982 hier ook bijhoren: Spanj aarden68000 Grieken25.000 totaal 107.000 Portugezen14.000 Dit wil zeggen: in 1982 zullen er onder de kiesgerechtigde vreemdelingen ongeveer 469.000 E.E.G.-ers zijn. De belangrijkste resterende groepen migranten omvatten ongeveer Marokkanen60.000 Turken45.000 GAAT HET VERLENEN VAN STEMRECHT POLITIEKE VERSCHUIVINGEN MEEBRENGEN? Dit is moeilijk voorspelbaar. Theoretisch zouden er verschuivingen kunnen plaats vinden daar waar er zeer sterke koncentraties van immigranten wonen (o.m. in de mijnstreken, in Brussel,...). Men mag echter niet de fout maken te veronderstellen dat de vreemdelingen zich in de verkiezingen zullen opstellen als één blok, laat staan dat ze zich tegen de Belgen zullen keren. Ook bij hen treft men verschillende politieke strekkingen aan. Tevens bestaat er onder de verschillende nationaliteiten dikwijls weinig eensgezind heid Omwille van al deze faktoren laat het zich voorspellen dat er met het stemrecht voor vreemdelingen weinig zal veranderen aan de bestaande politieke verhoudingen. Wat echter wél belangrijk is, is het feit dat zij dank zij het stemrecht zélf politiek belangrijk worden en dat de meestal bestaande desinteresse van politlfekers voor de problemen van immigranten kan veranderen. EN DE ANDERE EUROPESE LANDEN? In Ierland wordt het stemrecht op gemeentelijk vlak toegekend aan alle personen die er wonen. In Groot-Britannië is dit beperkt tot de Commonwealth-onderdanen. In Frankrijk is het gemeentelijk stemrecht beperkt tot de Franse onderdanen en zijn er geen plannen om dit te wijzigen. In Nederland is op 22.3.79 door de Tweede Kamer het standpunt ingenomen om de grondwettelijke bezwaren tegen het stemrecht op te heffen. Tenslotte bestaat er ook in Zweden het recht voor vx-eemdelingen om op gemeentelijk vlak te stemmen en verkozen te worden. De Commissie van de E.G. van haar kant heeft zich positief opgesteld t.o.v. het stemrecht op plaatselijk vlak voor vreemdelingen. dossier bareel '79

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokzjiel | 1980 | | pagina 11