Historiek van het voetbalspel te Ninove. féi VERANTWOORD SPEELGOED Waarom het niet volmondig erken nen Voetbalspelers zijn heden ten dage heren. Maar, wie waren de oervaders van deze heren dan wel Nee, ze slingerden zich niet meer van tak tot tak in één of ander duister woud, maar toch ze reden op hun ijzeren rossen naar min of meer afgesloten rechthoeken, voet balterreinen geheten. Om er een match te spelen, gebeurden verplaatsin gen tot dertig kilometer ver per fiets. Boven de dertig km hadden ze soms de beschikking over een kamion, maar in W.O. II konden de Moffen het al vlug niet meer pruimen dat er benzine verbruikt werd door iemand anders dan zijzelf. Tweeën twintig stoere knapen denderden de wei in en schopten tweemaal drie kwartier meer molhopen en andere ob stakels ineen dan dat ze de bal streelden. Hun onderdanen waren ge schoeid met wat een voetbalschoen heette. Die schoen was voorzien van een vervaarlijke ijzeren "TIP" (dat was de gouden tijd van de smeden en daarom deed zelfs Arie Van Der Kelen loffelijke pogingen om mee te shotten). Hun taktiek was even eenvoudig als geniaal. Ze keilden het bruine mon ster (leder was toen nog bruin) naar de helft van de vijand en trachtten met alle middelen dat beest een keer méér door de drie palen van de tegen strever te krijgen dan door het eigen doelvlak. De Twee doodsverachters die de doelen voor doorboring moesten behoeden heetten "keepers". Een na zaat van hen was de legendarische Taaf Taffijn, bijgenaamd "DE LEEUW VAN VLAANDEREN", een doorbrave maar oer sterke Ninoofse volksjongen, die nooit begrepen heeft waarom hij alléén maar de bal en ook niet de tegenstanders uit zijn doelgebied mocht meppen. Een andere "LEEUW VAN VLAANDEREN" was een zekere J.P. Coopman, welis waar geen keeper maar toch ook een bokser, die voor de wereldtitel alle kategorieën, met de blote handschoen de "Rots van Gibraltar" (MOhamed ALI bestormde en er zo vele ronden de beuk inzette tot hij tenslotte dood moe, maar tevreden aan de borst van de Rots in slaap viel. Of hij nog slaapt, weet ik niet want de telex berichten komen er over die verdom de, moderne satelliet niet altijd goed door. Weer naar de voetballers. Na de match stormden ze vol blauwe blutsen de koestal (kleedkamer) weer binnen, wasten het zweet en de stront van hun lichamen in een emmer fris stromend water en fietsten terug naar huis. En zeggendat als er nu een van die voetbalheren een scheet laat, er onmiddellijk een heir verzorgers plus een medische staf, bezorgd rond hem loeren om de oorzaak en gevolgen van dit verontrustende evenement uit de wereld te helpen. In de hoofding van onze pennevrucht hebben wij zonder schroom "hi storie" vermeld. En jawel Die komt er Logisch en wetenschappelijk als we zijn, beantwoorden wij eerst de vraag! waar in Ninove stond de wieg van deze edele sport Het eerste ploegje, SPARTA NINOVE ziet het licht in de jaren 1914-1918 aan de steenweg van Denderhoutem onder im puls van ene Bertus De Roeck. Alhoewel het allemaal stoere knapen waren (zie foto hieronder) dooft het licht waar het daagde (oorzaken onbe kend) Een tweede ploeg, in het jaar 1920, verschijnt, nlPC Unal, geboren in de schoot van, hoe kon het anders, een allumettenfabriek. Usine No 5 Union Allumitière. Een direkteur van Union, de heer Van Buggenhout, maakt het mogelijk door een terrein van de fabriek ter beschikking te stellen ach ter het huidige stadspark. Wie weet er nu nog dat Usine No 5 op de plaats stond van het huidige stadspark In het ongezegend jaar 1926 komt er een ^weedse Viking (van de woede der Noor mannen^ spaar onsHeer genaamd Sunstromm opdagen om de leiding van Us No 5 over te .nemen van de Heer Van Buggenhout en die vindt niet be ter dan in 1928 het achtjarige wicht de nek om te wringen. (De Heer Georges Merckx is wel rijk geworden door ons talloze allumetten te verkopen die niet ontvlamden, maar dit zou hij toch nooit gedaan hebben!). Resultaat: Ninove is voetballoos van 1928 tot 1936. In de jaren 1934-35 hollen een bende jonge knapen achter een bal aan in de weide van Oscar De Jonghe langsheen de Pollarestraat In die jaren vragen een paar mannen, o.a. de Heer VAN SEVECOTEN, aan de Heer DE BOE' Herman hen te helpen een echte voetbalploeg te stichten. Op een zekere dag belt Edgard Durant Herman DE BOE (het waren schoolvrienden) op en vraagt Herman zijt ge bezig een ploeg te stichten Ja, zegt Herman, dezelfde als de Uwe Resultaat: de kern Durant smelt samen met de kern De Boe en de dartelende jongens van de Pollarestraat komen er ook bijWe schudden dit alles door elkaar en hieruit verrijst het prestigieuse P.C. Ninove, nu V.K. ge naamd. En het gaat vlug. De Heer DE BOE doorworstelt de hele administra tieve rompslomp met de K.B.V.B. Met welk succes Eerste vergadering in het lokaal "De Waag" op 21 februari 1936. Aanwezigen Edgard Durant, Maurice p SPArcTA -IKO/E (1*14-1918) jV.l.n.r. staande Wac htelaerColpaert, Oscc.r, Jacobs, Kerckx. zittend Appelnans, Steppe, feroeck, i-iolinet, oertin, Van Lierde, 'Jachtelaer, Tim mermans Molinet, Theo Daelman, Jean Verbist, Joseph Steppé, Prosper Van Den Haute, Albert De Roeck, Albert Britton, Louis De Clercq en Herman De Boe. -Een eerste officiële stichtingsver gadering op 22 maart 1936, in aanwezig heid van de Heren PARISIS en CALLANT van de KBVB. En wie het graag weet van naaldje tot draadje leze hieronder De Mannen Van het Eerste Uur. 1) Bestuursleden Ere-voorzitter De Clercq Felix Voorzitter Durant Edgard Onder-voorzitter Prosper Van Den Hautte en Theo Daelman Secr.-Penningmeester Theo Grijseels Kommissarissen Jean Verbist - Jules Lievens - Albert De Ville - Albert Britton- Albert De Roeck - Louis De Clercq - Jos Steppé. 2) Werkende leden Dat waren de spelers waarop het be stuur fier is en die gruwelijk toe gewijd, idealistisch e.z.m. waren en wier verdienste het was dat een bloei ende club nog de dag van vandaag loopt te bloesemen. Hieronder volgen de na men en de aansluitingsdata van die noesigaards -Aangesloten op 4 augustus 1936 DE JONGHE GASTON/ DE PAUW LUCIEN/ DE SCHUYTENEER GASTON/ PAUWELS ROBERT/ SANNEN ALPHONSE/ VAN DER GOETEN JOSEPH/ VAN DER KELEN HENRI/ VAN OUDENHOVE HERMAN/ VAN SEVENCOTEN MARCEL/ VAN VARENBERGH JULES. -Aangesloten op 6 oogst 1936 COPPENS GASTON/ DE VILLE GUSTAAF/ DE VOS ALBERT/ DE COORDE JOSEPH/ GOCHET LEON/ GULDEMONT ALPHONSE/ VAN LAETHEM AUGUSTE/ JACOBS FRANS/ JACOBS JULIEN/ MINNER WILLY/ PEER- LINCK WILLY/ VAN BELLE FLORIS/ VAN IMPE CAMILLE. -Aangesloten op 15- oogst 1936 VAN MALDEGHEM ARSENE -Aangesloten op 28 oogst 1936 DE COOMAN ALBERT/ DE VILLE ALBERT/ MAESSCHALCK JOANNES/ ROELS OSCAR. -Aangesloten op 2 september 1936 BOGAERT EDOUARD/ BONNEWYN NICOLAS/ VAN LONDERZELE VICTOR/ VAN DEN BOSSCHE MARCEL. -Aangesloten op 2M september 1936 VERBRUGGEN LUCIEN/ NYS VICTOR/ ROELS FRANS/ VAN PACHTERBEKE HENRI. -Aangesloten op 26 oktober 1936 LIEVENS JAN; -Aangesloten op 15 december 1936 DE COOMAN MAURICE/ DE WINTER MARCEL/ NEIRINCKX JOZEF. -Aangesloten op 13 februari 1937 MERCKX GEORGES. Geachte lezers, willen jullie weten welke avonturen al die dappere jongens beleefden Wie er meespeelde Op welke plaats ze eindigden Werden ze kampioen of niet En nog zo veel meer. Praatjes met beroemde en beruch te leiders en spelers of schetsen van supporters die zich uit het pak wurmden en waarom Abonneer u simpelweg. Ten eerste moet ge u met uw oude knoken niet op weg spoeden om het (de) volgen de nummer(s) op de kop te tikken. En ten tweede: U, mevrouw, waaro uw echt vriend? de gelegenheid geven een exem plaar op café te gaan kopen en hem zijn blijven plakken te laten verontschul digen door te zeggen dat hij zó curieus was dat hij het ter plekke moest lezen. U krijgt het thuis bezorgd door ons aller posterijen Stefaan Is december de geschenken- en feest maand, dan is november zeker de maand waarin het publiek verdwaalt in een labyrint van geschenken, gadgets en vaak onverantwoorde en niet te gebrui ken voorwerpen. Om de ouders enigszins wegwijs te ma ken in de doolhof van aangeboden speel goed, worden er tentoonstellingen in gericht over verantwoord speelgoed. Soms is dit gewoon een tentoonstel ling, vaak gaat het ook samen met een info-dag en het verdelen van een info brochure Op de tentoonstelling ingericht door Jeugdatelier NINOPIETERKEN werd er niet alleen aan de bezoekers de moge lijkheid gegeven om zelf ter plaatse het speelgoed te testen en er eventu eel de kinderen zelf mee te laten spe- vervolg pap; iu mrnr, 9 «M

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokzjiel | 1980 | | pagina 8