Bij LUK VEKEMAN, bezieler van WADAT. HOE LANGER WE WACHTEN MET DE KERNSTOP, HOE MOEILIJKER HET WORDT. m Op een afgelegen boerderij te Aspelare, in de Waagstraat, te midden van de vel den woont Luk Vekeman en zijn vrouw. Op zichzelf heeft dit niets bijzonders te betekenen maar Vekeman is de be zieler van "Wadet" (werkgroep alterna tief denken en aangepaste technologie). Men zou kunnen denken dat Wadat zich daar vestigde om de een of andere alternatie ve of ekologische reden. "We zijn hier komen wonen omdat er hier een boer derij stond. Het had evengoed Mere, Erpe of Opwijk kunnen zijn. Vroeger woonden we in Erembodegem in een boerderij die we er huurden. Mijn vader heeft er de keuken volledig vernieuwd in fineer eik en toen er als het ware de laatste deur aan de kast werd gehangen kregen we onze opzeg. Toen vonden mijn vrouw en ik dat we ons beter iets konden kopen. Zo zijn we dan op die boerderij ge vallen." Waarom een boerderij "Omdat men daar zelfstandig op is of toch zoveel mogelijk zelfstandig, 'k Heb hier een boomgaard waar ook schapen op "lopen en een betrekkelijk grote oppervlakte grond waar we alle le! groenten op kweken.Kortom op een stuk grond dat men zelf bewerkt kan men een maximum van zijn behoefte dekken. Qua voe ding ten je volledig onafhankelijk." En zo kwam het dat de studiegroep Wadat zijn het dat de studiegroep Wadet zijn zetel kreeg'te Ninove, fusiege meente Aspelare. ONTSTAAN De studiegroep zelf ontstond uit een stu- dentenbond "De twee laatste jaren was ik studentenleider en toen ik afgestudeerd was hadden we een oud-studentenbond om dat die nog niet bestond. In 't begin die nog niet bestond. In 't begin ging het nogal goed maar geleide- lijkaan verminderde de interesse. Toen stelde ik aan de kern van de studentenbond voor om een werkgroep alternatieve energie op te richten. Ik was nogal geïnteresseerd in al ternatieve energie en had als eind werk een studie gemaakt over de warmtepomp. Je weet wel, zo een freonpomp zoals die ook gebruikt wordt in de frigo's. De studenten- bond was akkoord en zo ontstond de werkgroep voor alternatieve erwe&ng- energie. Zeer snel is de .werkgroep alles geworden en verviel de rest." Hoelang bestaat de werkgroep "Ik ben nu al 5 jaar afgestudeerd. De werkgroep zelf bestaat nu reeds drie jaar" Wat heeft de werkgroep tot nu toe gedaan "In feite nog niet veel. Het zijn allemaal afgestudeerde technische ingenieurs. VAn alternatieve energie wisten we niet zoveel af en we moesten pro beren er zoveel mogelijk van te weten te komen. Ik wist er redelijk veel over. We zijn begonnen met het aflopen van tentoonstellingen en het verzamelen van dokumentatieToen stelde zich het probleem wat te doen met de werkgroep Enkel en alleen als werkgroep samenkomen had geen zin en als we zelf aan onderzoek en proefnemingen zouden doen, dan hadden we geld nodig. We hebben toen gezocht naar een middel om geld binnen te krijgen en dat was de tentoonstelling. Het werd een sukses. Qua financiën hebben we thans geen problemen." Dit jaar werd de tentoonstelling voor de derde maal georganiseerd te Aalst. Als ik hem zeg dat ik het nogal be perkt vond "Alle vormen van alter natieve energie waren aanwezig. Het middengedeelte werd door de werkgroep zelf georganiseerd.Dat was het didaktisch-edukatief gedeelte..De bui tenkant dat waren de firma's en die eksposeerden of zonnepanelen, of warmtepompen, of windmolens. En is er iets veranderd sinds de eerste tentoonstelling drie jaar geleden "Drie jaar geleden was ik veel op timistischer dan nu wat betreft de mogelijkheden van de alternatieve energie. Die mogelijkheden zijn er nu nog maar de financiële middelen die de staat ter beschikking stelt voor het onderzoek van alternatieve energie zijn veel te beperkt. De universiteit van Gent heeft toch een studiecentrum "Gent heeft zo een centrum en Leuven ook. Kaar ze moeten werken met materiaal die ze krijgen van allerlei firma's terwijl de KUL zelf zonnecellen pro duceert en kommercialiseert om hun verdere onderzoeken te financieren. De "unief" is als het ware een kleine fabriek geworden en dit om hun we tenschappelijk werk te kunnen bekos tigen." Maar zulks betekent niet dat sommige firma's geen interesse hebben voor alternatieve energie. Luc zegt onmiddellijk dat de zonnecellen van de KUL zullen verkocht worden door een kommerciële firma aan 300fr per Watt "En in de toekomst zal het nog goed koper kunnen. Er zijn nu twee be langrijke types van cellen. Cadmium en Silisium-cellenSelecium is gewoon zand. Op het ogenblik zijn ze nog duur omdat men mono-kristallen moet gebruiken maar ze zullen ook een evolutie ondergaan en men is nu volop bezig met proeven om pollykris- talyne cell-en te gebruiken .Als men verder zoekt zal men misschien zonne cellen kunnen produceren die praktisch ALTERNATIEVE ENERGIE WORDT DUUR VER KOCHT Als men het over de windmolens heeft "Die worden duur verkocht. Het is Weinig anders dan een metaalkonstruk- tie, maar ze worden duur verkocht omdat er zo weinig verkocht worden en omdat' de firma's er zo een grote winst op nemen. Het is niet verant woord maar als je moet leven van de verkoop van windmolens en je verkoopt er slechts 4 per jaar, dan moet je voldoende winst nemen om ervan te le ven want anders kan je er niet komen." Ik maak er hem attent op dat een firma haar aanbod zo ruim en zo ver schillend mogelijk maakt en dat som mige bedrijven uit reden van presige er ook alternatieve engerie bijneemt. "In de branche van de alternatieve energie is dat duidelijk. De meeste firma's hebben in naam een produkt of een zonnepaneel, of een water pomp maar op 't ogenblik dat je erom vraagt zijn ze niet te verkrijgen. Sommige van de grootste firma's kopen bij voorkeur hun materiaal bij een andere firma liever dan het zelf te vervaardigen". Later als er gepraat wordt over de warmtepompen, wordt er nogeen voorbeeld van overdreven prijzen aangehaald. Deze pompen wer ken op hetzelfde principe als een frigo (freon) pomp. Zo bestaat er een firma die frigo's en diepvriezers maakt die een van haar mo dellen zo heeft aangepast dat de warmte die geproduceert wordt en anders verlor en gaat kan gebruikt worden. Zo een aanpassing kost hoop en al tweeduizend frank. Er is geen bij komend onderzoekswerk voor nodig, er is enkel een ander type van warmte wisselaar voor nodig en een aanpas sing van de thermostaatregeling. Maar i.p.v. 2.000 fr. meer te vragen, vragen ze u 15.000 fr meer. Dat is meer dan zevenmaal zoveel." ZONNEPANEEL Als men vraagt naar de meest voor delige -vorm' en manier van alterna tieve energie, worden er allerhande cijfers en argumenten naar voor ge schoven en tenslotte blijkt dat voor het dekken van de behoefte aan sanitair warmwater het zonnepaneel veruit het meest interessante is. 60 volgens prof. Butree, 50 volgens mij van de behoefte aan sanitair warmwater(badaf was...) kan gedekt worden door het ge- bruik^van zonnepanelen. Deze zijn voor Eelgiëniet rendabel voor de verwarming van de woning maar ze zijn zeker en vast aan te raden voor het sanitair water. Kaar de verwarming van een woning stelt n.l. ook andere problemen. Zo moet o.a. de gekapteerde zonneënergie kun nen bewaard worden. De meest gekende methode is het stockeren van warmte in water en zulks is op 't ogenblik op een ekonomisah verantwoorde wijze nog altijd onmogelijk." ISOLATIE EN VLOERVERWARMING Terloops vertelt hij dat hij zinnens is om zijn woning-boerderij volledig op zachte zonneënergie te laten werken. Het is wel goed geïsoleerd, zeker het verbouwde gedeelte "Een goede iso latie is nodig. Polystyreen (isomo) is goedkoop en isoleert zeer goed,maar mag enkel daar geplaatst worden waar geen muizen bijkunnen.Ook polyuretaan is aan te raden, maar voor isolatie in spouw muren zou ik rotswol of glaswol afraden. Na enkele jaren verliezen ze van hun waarde en vaak worden ze slecht geplaatst in de spouw. V/at de verwarming van een woning betreft zijnde isolatie en het ver warmingssysteem erg belangrijk. Het is nu van belang een verwarmingssysteem te kiezen dat onafhankelijk is van de voe dingsenergie. riet enige systeem dat aan die voorwaarde voldoet is vloerverwarming met warm water dat in de huidige vorm reeds tientallen jaren bestaat. Warm wa ter vloeit uit een darm van kunststof (polyethyleen) die in de vloer wordt ge legd De vloertemperatuur mag echter nooit bo ven 27° C stijgen want anders krijgt men problemen met de gezondheid loomheid, aderspatten..) Het grote voordeel van vloerverwarming is dat ze kan gevoed wor den door om het even welke warmtebron die water kan opwarmen tot 39°C Radiatoren Vrachtwagen van 82 PK, werkend op vergassing van hout. Eigendom van de firma Lambiotte te bouillon. Camion 82 CV équipé d'un gasogène a charbon de boisr-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokzjiel | 1980 | | pagina 9