HET NIEUWE JAAR Vooruit FEEST EN BAL Onze Inlichtingsdienst Landbouwweekblad KASBONS BERICHT Bij de Uitbreiding onzer Inrichting ZONDAG 2 JANUARI 1927 Prij« 18 eenêieni Arbeid adelt Abonnementsprijs 6,00 frank e jaars. Men schrijft in op ons Bureel en op alle postkantoren. Aankondigingen volgens akkoord. Bureel en Redactie BRABANTSTRAAT, 53, AALST Verantwoordelijke Opsteller ORTAIRE CAUDRON, Aalst. Voor en door de Landbouwers 1926 ging den weg der onein digheid in om plaats te maken voor het nieuwe jaar. Wanneer we ak koord gaan met het princiep dat de ondervinding de beste leer school is, dan zullen we ook niet nalaten te onderzoeken welke les sen we kunnen trekken uit de laatst vervlogen maanden. 1926 was in 't algemeen voor onze landbouwers zeer slecht vooral twee gebeurtenissen zullen nog lang in het geheugen van ve len blijven en wel namelijk de waardevermindering van onzen frank en den aanslag op hun eigen dom onder den vorm van vastleg ging en gedwongen omzetting der schatkistbons. De politiekers die vooral na den oorlog de centen van alleman wegsmeten in den nooit verzadig den muil van het militarisinus, in den kolk van veel nutteloozen werkioozensteun, voor het onder houd van een leger bureelratten aan ministeries en andere staats diensten, aan den dwazen hoog moed van onze diplomaten en hoogere sabelslepers die onze jon gens naar de Rhur sleurden, onze regeerders zeg ik, die op aile mogelijke manieren getracht heb ben ons landeken naar den onder gang te leiden, zijn eindelijk in 1926 verplicht geweest de rem men te draaien en alle middelen, hoe onkiesch en onrechtvaardig ook, te gebruiken om den boel verder recht te houden. 1926 gaf ons Francqui die geen eierkoek kon maken zonder eieren te breken en het goed vond de centen van alle spaarders, in de eerste plaats van de boeren, in beslag te nemen. De Kamer van volksvertegen woordigers die er niets kon aan verhelpen dat onze frank bijna waardeloos werd, deels door haar slecht bestuur, deels door de kui perijen van de groote geldmannen en franskiljons, die er op gemunt waren en nog zijn.de volkskracht, vooral de vlaamsche, te verplette ren en onmachtig te maken, is dan eindelijk verplicht geweest haar macht en haar zending die van vertegenwoordigers van het volk vaarwel te zeggen om vrijen teugel te laten aan de bankiers. Deze hebben er dan ook voor ge zorgd dat de werkers en vooral de boeren den put vulden, die onze regeerders hadden gemaakt. 1926 was het jaar van het uit voerverbod van vele landbouw- produkten en van den schandali- gen en wraakroependen zwendel en woeker met onze kolen, een eigendom van het volk, die door de mijneigenaars en nog meer door de agenten en koolhande laars met duizende wagens naar het buitenland werden verzonden. Deze kerels wonnen hoopen geld, terwijl het volk de brandstof te gen overdreven prijzen moest koo- pen en dezelve dikwijls moest ont beren, 1926 laat ons slechts pijnlijke herinneringen en we zullen het blijven gedenken als het jaar van aanslag op onzen eigendom, ban kroet van het staatsbestuur, ver val van den frank, anti-landbouw politiek van de regeering, woeker van de koolverkoopers en meer andere ruineerende gebeurtenis sen. 1926 was ook het jubeljaar van het slavendom de kiezingen ont- j ketenden den lust naar dwang en broodroof bij vele eigenaars de waardevermindering onzer munt dreef velen onder hen naar den eisch om hooge, zelfs schandige pachtprijzen. De laatste kiemen van het mid- deleeuwsch slavendom zijn ver van gedood in de zielen onzer landbouwers. Dit zagen we met kiezing toen 90 op 100 als slaven den kop bukten bij den meestal onrechtveerdigen dwang der eige naars, dit zagen we bij de toepas singen van overdreven pachtprij zen, dit zagen we nog meer bij den zucht naar onderhuringen en opjagingen op openbare verpach tingen,waar onze boeren als bloed vijanden tegenovereen staan en ongehoorde dwaasheden uithalen. 1926 was het jaar dat de regee ring voor de zooveelste maal onze landbouwers aan hun lot overliet, aan den willekeur van eigenaars, aan den droeven naijver en jaloe zie onder elkander, en dat meteen de zoolang verwachte pachtwet in den hoed bleef Zoo onze boerenstand nog een paar zulke jaren tegenkomt dan zal hij weer voor een tijd lang ge knakt, gebroken zijn. Ja, de lessen van 1926 zijngroot en onvergetelijk, bijzonder voor de vorming van onze eigen ka rakters, voor den toekomenden strijd naar vooruitgang en beter leven. Mocht het nieuwe jaar dan ook andere toestanden scheppen. Mochten onze regeeringen dan eindelijk inzien dat ze niet nutte loos te spelen hebben met het zweet en bloed van ons volk. Mocht het volk waken op zijn verworven onafhankelijkheid en welstand. Mochten de landbou wers eindelijk eens inzien dat ze veelal bezig zijn hun eigen graf te delven zoo ze niet als broeders hand in hand gaan, zoo ze niet verstandig handelen en allen wrok en nijd uit hun harten verbannen, zoo ze niet meer gevoel van ras fierheid en menschelijke waardig heid verwerven. We wenschen dan ook van harte dat ten minste de lezers van De Koornbloem naar die ge dachten hun levensweg zouden richten, opdat ze de baanbrekers zouden zijn van de nieuwe ge dachte. We wenschen aan elkeen een jaar van voorspoed en geluk, een jaar van heil en Godes zegen. De Koornbloem. Het zoolang verwachte jaarlijksch feest en bal van Drij Koningen zal dit jaar niet vergeten worden. Op Donderdag 6 Januari zijnde het feest der H. Drie Koningen, worden alle deftige en lustige hoerinne- kes en boeren verwacht in ors lokaal Groote Markt te Aalst Er zal gelegen heid zijn om eens ferm te feesten op een fraaie manier. Allo, smeert de beenen in 1 "De Koornbloem,, wees er op in haar jongste hunner, dat het haast 10 jaar ge leden is dat ze voor 't eerst werd ge drukt, en hoe ze gedurende al die jaren de haar opgelegde taak heeft weten te volbrengen. Menig "oud-strijder,, zal wel hebben terug gedacht aan die 10 doorgeleefde jaren, aan de eerste maanden vóór ons ontstaan, de beroerde dagen van den oorlog, de eerste ontboezemingen, de verwarde besprekingen in Aalst en overal gehouden. Het opvolgend tot stand komen der Samenwerkende Maat schappij Redt U Zeiven Onderlinge Brandverzekering Spaar- en Leenbank enz. enz. - "i En als we nu kunnen bestatigen, hoe uit die eerste dagen van strijd en wer king. die machtige instellingen gegroeid zijn, waarover Redt U Zelvcn nu be schikt dan is 't toch wel verdiend, en doodgewone plicht voor ons, onze voor mannen achting en genegenheid toe te dragen om wat ze hebben tot stand gebracht. Het is overbodig hier nogmaals het "waarom,.onzer vereeniging voor oogen te stellen De groei en bloei, werking en bedrijvigheid die onze vereeniging in haar onderscheiden afdeelingen ken merkt is wel 't onomstootbaarste bewijs van de degelijkheid derzelve, overigens de jongste viering van onzen patroondag in de verschillende afdeelingen leverde een bewijs te meer dat er leven en over tuiging steekt in ons aanzienlijk ledental. En toch 1 Spijts dat alles zijn er nog zoovelen ziende blind zitten nog ge drukt onder den ouden sleur en slenter, weten nog bitter weinig van de noodza kelijkheid voor eiken landman aangeslo ten te zijn bij een degelijke vereeniging. Bij ben drong het nut en de dringende noodzakelijkheid ervan nog niet genoeg dcor. Ze zijn nog niet bewust van 't werkelijk na-oorlogs-leven, van de nieu we wegen welke te volgen zijn om niet als verschoppeling te worden terzij ge- stooten en als eeuwige wroeter zijn be staan te moeten voortsleepen. Ik weet wel, velen onzer lezers zullen hier opwerpen Och komlaat die stum- perds onverlet, wie nu nog niet meê of overtuigd is, zal het wel nooit worden. Zeker, de besten zijn reeds gewonnen, maar als we de achterblijvers eens goed in oogenschouw nemen dan moeten we wel toegeven dat het juist de armsten onzer broeders,—zoo niet om hun stoffe lijke dan toch om zijn geestelijke armoe de zijn, die achterwege blijven, en 't zijn toch wel diegenen die t meest hulp en tegemoetkoming behoeven. Dan nog kunnen er onder de achter blijvers verschillige worden gevonden, die in hun leven reeds dikwijls een blau we scheen hebben opgeloopen. Die ook eens, als wij nu, overtuigde mannen wa ren, maar van d'een ontgoocheling in d ander zijn gevallen en daardoor hun goed geloof in 't verkrijgen van een mensch waardig-leven- als-boer hebben verloren en er zich nu zoo goed moge lijk op hun eentje trachten door te slaan. Daarom dienen we nooit ons pogen op te geven om achterblijvers mee op te trekken en hun te doen plaats nemen in onze rangen. Weinig of geen zijn er, die goed aangesproken, ernstig bewerkt, niet zijn mee te krijgen op den goeden weg. En onder degenen die nog zijn te winnen voor onze werking, die veel meer dan tot nog toe 't geval was, zou den moeten meegaan en helpen in den strijd om lotsverbetering en ontvoog ding dienen in eerste plaats genoemd de jongeren. De jeugd dat is de geestdrift, de voor uitgang, de durf, de daad, de toekomst Nu leeft de boerenjeugd nog te veel in volslagen onverschilligheid, onbewust van 't goede dat er kan en moet gedaan worden. Daarom dient ze vooraf be werkt, en wezen we er van verzekerd, eens de jeugd voor den strijd gewonnen, dan komt er leven en bezieling, groei en vooruitgang, want eens de jeugd voor iets gewonnen dan geeft ze ten volle haar geestdriftige, ontstuimige kracht. Zeker is 't te wijten aan den overlast van werk en beslommeringen van allerlei aard, dat onze leiders nog niet ernstig in den zin hebben gewerkt, maar we zijn er van overtuigd, dat hulp en mee werking van huns wege niet zullen ach- termege blijven en dat,eens goed aange pakt, met 'n degelijk actieplan, de wa gen spoedig aan 't rollen gaat. Welaan, dat men eens wederkome op op dit onderwerp, dat er eens worde uiteengezet hoe jeugd-organisatie in Redt U Zeiven dient tot stand gebracht en van 't allen kant zal men belangstel ling toonen Na weinig tijds zullen we naast al de andere takken, beschikken over een machtigen hefboom, die de heele inrichting zal steunen en bezielen en leiden tot hoogen bloei. Immers Is de wereld aan de durvers, De toekomst hoort de jeugd 1 De stapelhuizen Aalst en Herzele zullen gesloten zijn op Maandag 3 Jan. 1927, uit hoofde van het opmaken van den inventaris. De nieuwe reeks kasbons uit te geven door de Samenwerkende Maatschappij Redt U Zeiven mogen afgehaald wor den ten bureele der Maatschappij, Bra bantstraat, 53, Aalst, van af den 15 Januari aanstaande. Een blik op het verleden. 1927, l i Bij den aanvang van het jaar zullen onze leden met genoegen verne men dat het bestuur van "Redt U Zel- ver.„ een inlichtingsdienst heeft opge richt welke geroepen is om hun belang rijke diensten te bewijzen. Alvorens echter het nut en de wer king van dezen nieuwen dienst uiteen te zetten, past het een vluggen blik te werpen op het verleden. Diegenen onzer leden welke het ont staan van Redt U Zeiven hebben meegeleefd zullen zich heel goed de moeilijke omstandigheden herinneren waarin onze vereeniging het licht zag Misnoegd over de talrijke afpersingen waarvan ze gedurende de droeve oor logsjaren het slachtoffer waren, staken enkele vooruitstrevende landbouwers de hoofden bijeen en besloten een zelfstan dige en onafhankelijke boerenorganisa- tie te stichten welke ze doopten met den Heren naam Redt U Zeiven Het spreekwoord indachtig "Het zijn alleen goede vruchten waaraan de wes pen knagen waren de stichters der jonge vereeniging ten volle bewust dat de wegen welke ze zouden betreden niet louter met rozen doch ook met doornen zouden bezaaid zijn en dat ben bij het nastreven van hun ideaal de verdedi ging van landbouw en landbouwer bui ten elke aodere bedoeling„zwaren strijd te wachten stond Doch ze waren overtuigd van de eer lijkheid van hun streven, ze hadden ver trouwen in den gezonden zin van opze boeren, ze wisten dat hun werking zou gesteund worden met echte Vlaamsche koppigheid door al wie het goed meen de met de belangen van onzen Vlaam- schen boerenstand! De gebeurtenissen hebben bewezen dat ze den toestand juist hadd n in gezien. Van meetaf heeft Redt II Zeiven het hoofd moeten bieden aan de meest hard nekkige aanvallen gericht tegen zijn bestaan Sommige landbouwvereenigingen welke ten onrechte het monopool opeischen der verdediging van de land bouwbelangen zagen in het onafhanke lijk en zelfstandig karakter van "Redt U Zei ven» een hinderpaal voor het ver wezenlijken van hun plannen. Zij hebben dan ook geen geld of moeite gespaard om onze Vereeniging onder water te krijgen. Doch dank de getrouwheid onzer le den. dank het beleid van het bestuur door hen aan het hoofd hunner Vereeni ging gesteld, is deze laatste ver van de dood, haar zoo dikwijls en zoo vurig gewenscht. Wanneer wij integendeel de reeds af gedane taak beschouwen dan mogen wij verheugd zijn om de bekomen uitslagen en hoopvol de toekomst te gemoet zien Onze Aan- en Verkoopafdeeling ver wezenlijkt een steeds stijgend zakencijfer. Onze modern ingerichte maalderij wekt de bewondering van eiken bezoeker onze degelijk uitgeruste stapelplaatsen, werken tot voldoening van al onze leden. Oonze Spaar- en Leenbank geniet het vertrouwen van onze landbouwers en verkeert in zeer bloeienden toestand. Onze Verzekeringen staan in de gunst I van de buitenbevolking en nemen snelle uitbreiding. Onze werking tot ontwikkeling en opleiding, zooals landbouwleergangen en -voordrachten, landbouwtentoonstel lingen en -prijskampen, worden zeer op prijs gesteld door de boeren. In onze plaatselijke bonden is het verenigings leven bloeiend Doch wanneer wij bovenstaand be knopt overzicht gaven, was het niet met de bedoeling een inventaris bij uitschei ding van bedrijf te maken, doch veeleer met het inzicht in het verleden een spoorslag te vinden voor een meer uit gebreide en meer intensieve werking, ten bate van onze aangesloten leden met die werking zal zich onze pas ge stichte Inlichtingsdienst gelasten. Nut en Werking van onzen Inlich tingsdienst. De taak van dezen dienst is tweeër lei 1) Dokumentatie verzamelen betref fende alle aangelegenheden die van eenig nut zijn voor onze Vereeniging en ze ten dienste stellen van het bestuur en van onze leden. 2) De algemeen maatschappelijke en ekonomische belangen onzer leden ver dedigen op alle gebied. Over deze dubbele werking wenschen wij hier een woordje uitleg te geven 1) Het verstrekken van inlichtingen aan onze leden. De snelle uitbreiding onzer sociale wetgeving na den oorlog, de talrijke wijzigingen,welke voortdurend gebracht worden aan de bestaande wetten, ma ken het voor onze landbouwers zeer moeilijk steeds op de hoogte te blijven van hun rechten en plichten. Daaraan wil onze nieuwe dienst ver helpen en voor onze leden een trouw raadsman zijn waarop zij in alle moeilijke omstandigheden beroep kunnen doen. Om een klein gedacht te geven van de uitstekende diensten welke hij op dit ge bied kan bewijzen volstaat het enkele actueele vraagstukken aan te halen wel ke groot belang afleveren voor onze boeren 1) De toepassing der belastingswetten veroorzaakt menigmaal kommer en moeilijkheden. Onze inlichtingsdienst wil onze leden dan ook behulpzaam zijn bij het opmaken hunner aangiften in zake belastingen, het nazien hunner be lastingsbiljetten, het indienen van be zwaarschriften ingeval hun belasting te hoog werd vastgesteld. Verder zal hij regelmatig door bemid deling van De Koornbloem onze leden op de hoogte houden van alle wetsbepalingen betreffende de staats-, provintie- en gemeentebelastingen. 2) De onlangs ingevoerde wetten op het ouderdomspensioen behelzen gun stige bepalingen voor onze boeren.doch leggen anderzijds ook verplichtingen op aan dezen die werklieden gebruiken. Onze leden welke uitleg wenschen be treffende de toepassing van voormelde wetten kunnen zich gerust wenden tot onzen inlichtingsdienst waar men hen bereidwillig zal te woord staan. 3) Sommige bepalingen der legerwet- ten onder meer deze betreffende de vrij- DEK ijr RNBL De medewerken iJJn verantwoordelijk voor hunne bijdragen. Ongeteekende «tukken worden niet opgenomen Niet opgenomen handschriften worden niet teruggegeven, lEtsi'a

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Koornbloem | 1927 | | pagina 1