ORGAAN DER CHRISTENE VOLKSPARilJ M Zondag 7 Juli 1895. Oplage: 0575. Vijlde daar. -V 37. "V" OO 3R, E 1ST DOOR- HEIT "V O 31i K Overwegingen. Eene bedenking. Bericht. KLOEKE ROELAND _A.I_.3Li E S nigev.M' LODEWIJK LONTINGS Men schrijft in bij drukker J.f33. I)c Boilsolier. Geerardsbergschestraat, N 5, Ninove. 1 ANNnNrFHPRIJS PER DRUKREGEL, vooraf betaalbaar ABONNEMENTSPRIJS, vooraf betaalbaarI ARNUNLtfl tt i Mfinuiiutiirnijo 1 1 r- -i* ,-ont nikwiils herhaaldebijovereenkomst. Réklamen dO c. Vonnissen 1 fr. Per jaar 2,50 fr. 6 maanden 1,50 fr. Een nummer 5 centiemen. I Gewone 15 eent.-Dikwijls J Aiu hrir.fun««ftlineen moeten franco en behoorlijk onderteekend toegezonden worden. Drukwerken ten bureele gedrukt zullen op verzoek kosteloos in het blad ingelascht wo rd e nt— Wat antwoorden de bewaarders als er naar afslag gevraagd wordt voor onze Fransmans. Dal er geen geld is. AU er gevraagd wordt naar een pensioen voor,ons afgesloofd werkvolk. Dat het te veel zou kosten. Als de onderwijzers vragen naar een menschelijk en behoorlijk bestaan. Dat er geen geld is. Als de boeren vragen naar afslag der belastingen, naar volledige ver goeding voor hun algemaakt vee, naar subsidiën voor hun kasseien. Dat dat alles te veel geld vraagt. Als de kleine bedienden van den Slaat vragen naar eenige centiemen per dag opslag Dat van de kas dat niet afkan. Maar als er millioenen op millioenen gevraagd worden voor den Congo Oh, dan loopt de Belgische kas over van geld, en op 48 uren tijd, zonder aan tegenstrevers tijd te laten van te spreken, worden 12 millioen door onze bewaarders in den algrond van de Congoknoeierij gesmeten Tegen die handelwijze heeft priester Daens krachtig, geprotesteerd in (je Kamers, en tegen de millioenen van den Congo moedig gestemd. Zóó moet het zijn ook. Het valt ons zelden voor van de be warende gazetten van ons arrondis sement te lezen. De schriften lezen van die stervende partij schijnt ons louter tijdverlies. Nu waren wij toch eens kurieus hoe die mannen aan hun lezers gingen uitleggen, waarom M. Woeste en geheel zijnen aanhang weer 12 millioen gestemd had voor den Congo 12 millioen boven 35 a 36 millioen die reeds aan den Congozijn weggesmeten En zonderling, lezers, al onze be warende gazetten zijn zoo stom als visschen geen enkel woord over die schandige stemming verleden week uitgebracht door M. Woeste en C|C. geen enkel woord om die wraakroepende geldverspilling te schandvlekken En zoo lichlen die mannen hunne sukkelaars van lezers in En dan durven die mannen nog schrijven dat M. Woeste zorgt voor boer en werkman, wanneer M. Woeste al ons millioenen, de millioenen die geöischt en moeten betaald worden door onze boeren, door onze burgers, door ons werkvolk, dat zoo ellendig is, wanneer M. Woeste al die millioenen wegsmijt ten voordeele van eenige kapitalisten en aktiemannen van den Congo Moet het ons verwonderen dat al de aanhangers van de bewarende partij die nog een greintje overleg hebben, tot ons overkomen? abonnement tot Nieuwjaar te nemen aan 1,50 fr. Priester Naudet, opsteller van Le Monde, orgaan van den Paus te Parijs, werd vroeger eens, als hij nog- kapelaan was, op zekeren dag geroepen bij een zijner vrienden een dorps pastoor, om gedurende het lof te prediken. Er was veel volk in de kerk doch de toehoorders waren bijna allen vrouwen. Priester Naudet drukte daarover na den dienst zijne verwondering uit en vroeg waar toch de mannen waren. Oh antwoordde de dorpspastoor, dat moet u niet verwonderen, in de naburige gemeente is het kermis en ter dezer gelegenheid op verschillige plaatsen danspartij, 't is daar dat de mannen zich bevinden. Welnu, antwoordde Naudet, het is den priester eene plicht daar naartoe te gaan en dë mannen te gaan vinden om het ware woord te gaan verkondigen en E. II. Naudet vertrok onmiddellijk naar de aangewezene plaats. Hij trad de eerste danszaal de beste binnen, hij begon daar aan hetdansende volkte prediken onmiddellijk slaakte men den dans, bet volk luisterde toe, de menige werd geraakt tot in 't diepste der ziel, velen kwamen tot inkeer en Naudet werd eindelijk op de uitbund gste wijze toegejuicht. En nu, mijn waarde lezer, wat zien wij hier gebeuren Durft het eenen volkspriester op zich nemen in eene zaal te gaan spreken al werd er zelfs slechts maar eenmaal in het jaar gedanst, 0111 liet verbiltcide *en door de- ellende va a het geloofafvallende volk lot den schaapstal terug Ie brengen, om dat volk wakker te schudden en de middelen aan le wijzen om zijn lot le verbeteren dan blaft en bast men van alle kanten dat het ongehoord is dat een priester zich zoo vei laagt, dat het een schandaal is An zoo een lokaal le verschijnen. Maar als de kopstukken der oude partij in zulke lokalen treden, waar dat er meermalen gedanst wordt, om voordrachten te houden, als zij zelfs de bals afloopen om mede te doen, meer nog als zij dansfeesten in hunne eigene huizen aanleggen tot laat in den nacht, hetzij om hun no. driften te voldoen, of hunne dochters to verkoopen, of niet weten wat doen met hun "eld oh dat is niets daar wordt niet van gesproken hun is alles toegelaten. Het zijn de kristene demokraten slechts, de ware geloofs- genoolen, die worden afgekeurd omdat zij medelijden hebben met degenen die met lompen gekleed zijn. LOD. LONTINGS. VLAMINGEN viert clen 11 J uli Herdenkt Breidel en Deconinck en de dui- zende Viaamsche Helden, die door den roem rijken Gulden Sporen slag het dierbare Vlaanderen van vreemden dwang verlosten en gatisch Belgenland van fransche ovcrheerschi ng vrijwaarden! Dat op dien heugelijken dag de Vaderlandsche vlagge wappere vrij en blij op Gemeentehuizen en ICerketorens, aan de woningen aller Vlamingen! Dat muziek en feestgezag, dat volksvoor drachten en godsdienstplechtigheden der Vaderen Heldenstrijd herinneren en verheerlijken! Dat 't herdenken van 't verleden gun sen Vlaanderen weder opwekke tot zijne Viaamsche Christene Herwording. "Voor God en Vlaanderen! Vlaanderen die Leeuw! Dienzelfden dag, ter dezer gelegenheid, groote II c r t 111 s, in Klokke Roelandom 0 uren 's avonds. Gemeentewei Onze talrijke lezers, die Klokke Koeland des Zondags regelmatig aankoopen, zullen in 't vcrvolganoeten oppassen. De verkoopers nemen nog enkel t getal datzc zeker aan den man kunnen brengen, 't Is 'nen maatregel dien we nemen moesten om 't verlies te voorko men der overschietende bladen. Bijgevolg, zij die 't gevaar niet willen inloopen van het orgaan der Christene Volkspartij 'nen zondag te missen, zullen voorzichtig handelen met een Veel van onze lezers doen ons hunne verbil- teringen kennen over de schandige uitslagen der nieuwe gemeentewet, in veel gemeenlen hebben de mannen met eene stem de meerderheid niet van de kiezers maar alhoewel de meerder heid in de gemeente, hebben zij toch te samen maar het derde van de stemmen De rijke mannen met hunne meervoudige stemmen, de minderheid van kiezers, hebben nogthans een derde stemmen meer als het volk Zulke uitslagen toonen hoe schandig de rechten van 't volk door de nieuwe gemeentewet ver kracht zijn. Dat is nog een kadeauken van de groote volksliefde van onze bewaarders voor het arbeidende volk Maar loonlje zal om zijn boontje komen, vrienden en eens dat de volkspartij zegepraald, zal die knoeierijen vernietigd worden om in de wet do rechtvaardigheid te doen schrijven,dat is Elke man, één stem. De zusters van lietcle Ziehier hoe een socialistische schrijver in het socialislenblad Le Peuple hulde brengt aan de Zusters van Liefde, van wier toewijding en zelfopoffering hij door zijnen omgang met haar, dagelijks getuige is. Ha 1 de zusters van Liefdeheeft men er genoeg kwaad van gezegd Heeft de partij- geest zich genoeg betoverd om .deze arme dochters te belasleren, die dag en nacht in d liet midden van de verrotting der zieken leven, te midden van besmettelijke ziekten, van geopereerden, stervenden, dooden, zonder de minste bekommernis van stollelijke ver beelding, voldoening of eigenliefde, van schitterende of openbare belooning niets dan zoetheid van den vervulden plicht jegens den naaste die in strijd is met het lijden Ziedaar hoe de kracht van het goede zelfs den tegenstrever dwingt hulde aan de deugd te brengen. l^eii nieuwen cliefsstn.1. Het was te voorzien de millioenen aan de kleine beurzen ontrukt door eenige geldwolven, welke zich van de petroolmarkt hadden meester gemaakt, moest de wraakzucht van andere woe keraars in 't leven roepen. Een syndicaat van Leerlooiers en koopmans heelt zich in Amerika met dit doel gevormd en daar ze over ontzaggelijke kapitalen beschikken heeft het syndikaat zich meester gemaakt van 4_: bijzonderste huidcnrnarklo-'i der wereld: Buenos-Ayres en Montevideo en de prijzen doen verd rij dubbelen horiderde nijveraars die niet aangesloten waren doende stilvallen bij gebrek aan leder. Ook wij Europeanen krijgen de weerslag dier gebeurtenis, en in de beurs van Antwerpen bestatigen wij op eenig dagen een opslag van 3f)°/°. Op de drooge ossenhuiden van La Plata welke op 25 Me 1895, aan 1,70 tr. per honderd kilogr. werden verkocht, waren op minder dan eene maand tot 2,50 fr. de 100 kilg. gestegen. Het Amerikaansch syndicaat liectl dus op deze weinige weken de kolosale winst van zeventig millioen opgestreken. Eu de werklieden dan.' krijgen die een centiem van al die winsten de kinderen der weggezondene werklieden welke door honger gekweld een brood zouden stelen zouden ze mogen op de lusschonkomst diei groote heeren rekenen 1 ko, neen het kapilalism, dat nog God nog grenzen kent bezit ook geen naastenliefde, nog bezorgdheid voor zijns gelijken. Daarom werkers meer dan ooit moeten wij ons dicht aaneensluiten voor gezamentlijk die geduchten vijand te bevechten immers als een zwaard hangt de ijzere hand van 't groot kapi taal boven ons hoofd; gisteren was het de petiool heden is 't het leder en morgen zal het misschien iels anders zijn, welke ze zullen treilen. Een iulernationale wet moet dus tusschen- komen om devorming van zulke syndikalen te beletten en het recht van de zwakken tegen over de sterken vrij te waren. En gij dan heeren woekeraars, gaat maar voort, doch haast u voor de vruchten van uwen dief stal le genieten, ge kunt wel die duizende leder bewerkers in uwe patronagiën eene almoes toe werpen en maar geduld aanpreèken, als deze l-risis hem zonder werk zal doen vallen door uwe dorst naar millioenen dit kan niets dan uwen eigene ondergang en val verhaasten, om liet aan breken van het rijk van het zoo lang verdrukte volk te doen verhaasten. Frans Lambrecht. 'nen regel over 't onderwijs. De lezers van de Klokke zouden zeker ver wonderd zijn, dat ik daar ook niet eens mijn gedacht doed over kennen. 'k Zou nochtans noodzakelijk 'nen regel moeten schrijven hebben over die twaalt millioen, die mijnheer Woeste en Compagnie voor den Congo daar gestemd hebben, ^om den vriend te zijn van den keizer. 'k Zal daar vandaag en acht dagen over handelen als 't reeds niet gedaan en is. Dezen keer mogen Sadcleer en Dierickx gerust zijn. ik en zal er niet van spieken, kerels die in zulke omstandigheden hunnen post ontloopen, en zijn 'l noemen niet meer weerd. Er zijn dingen in de schoolwet, die goed zijn; bij voorbeeld: die groolere gelijkheid tus- schen vrije en onioieele ouderwijzers, en de betere betaling. Van de punten nopens deu godsdienst en moet ik niet spreken, al die de Klok lezen zijn overtuigd van de noodigheld. 'k Ga mij dus bepalen bij 'l eerste, en ik en zal het niet bespreken :iijk anderen het doen; neen, ik neem doorgaans'uen kant, die te lichtzinnig wordt voorbijgegaan. Ik zei: grootere gelijkheid en betere betaling. Tot hiertoe elk moest klageu zoowel officieele als vrije. Stond de officieele wat in de beet, en 't was meestijds 't geval, hij en kreeg geen verhoo ging, hij stond in der eeuwigheid op 't mini mum, noch iever of werkzaamheid of toeleg werd in aandacht genomen, voor de betaling was het uitstel op uitstel, hij moest het afsmee- ken als een aalmoes; en bovendien, hij was de speelbal van den eenen of anderen grooten, een slachtoffer van willekeur en dweepzucht. De vrije ook hadden redens in overvloed. Ze werkten en slaafden zonder hoop in de toekomst, bij vreemden in den kost, nocli eigen huis of eieen haard, in bestendig gevaar voor '1 verlies hunner waardigheid, de oude da?r was een schrikbeeld, hun positie te broos ej te wisselvallig, op trouwen mochten ze meest" tijds niet denken, er bestond voor later geen uitzicht of geen zekerheidin een woord, bij- van zijnen kant was het slachtoffer zijner op offering. Bijgevolg lezers, verbetering was noodig, 't zal den onderwijzer meer waarde, meer fierheid, meer onafhankelijkheid, en meer,/ iever tot zijn vak geven. En bezonderlijk 't zal hem meer noodige vrijheid geven. Merkt wel op, ik zeg: noodige vrijheidwant, van 'nen anderen kant genoot liij te veel vrijheid, eene vrijheid waarover anderen die geen onderwijzer zijn en bezon derlijk degenen die kinderen in de schooljaren hebben, zich bit ter te beklagen hadden. 't Is daarop dat dezen geschreven is, en ik roep een bezonder aandacht op mijn schrijven, 't is van 't hoogste belang. Onderwijzer zijn is in mijne oogen eene door en door moeilijke taak, vier ten honderd sterven aan tering of hartziekte, van de land bouwers nog geenen halven ten honderd Hun werk is ontzenuwend en afmattend, weinigen zijn behoorlijk gezond. En nochtans ais ge onze oudcrwetsohe raads- heeren hoort spreken, z' eten 't land op: duizend franken voor daar vier uren te staan, zeggen ze; en huizen 'lijk kasteelen, en gekleed 'lijk barons. 'Nen goede onderwijzer, tot bewijs van 't contrarie, aanzie ik eikendeen voor goed, werkt ten minste twaalf uren daags, '1 en is met genoeg van, vier, vijf uren in de school te staan, 't geen velen gelooven: hij moet zijn lessen gereed maken, hij moet 't werk van de kinderen corrigeeren, hij moet zijn conferen- tiën en toespraken bereiden, rekening houden, verslagen opmaken, enz. Hij is nog altijd aan 't slaven, als die bc- knibbelaars reeds ronken. Vroeger als wij met Julius Ciesar, met Ourson en Valéntijn, met den dobbelen zielentrooster, of 't Gentsch zondagblad naar de school trok ken, werkten de onderwijzers maar vier uren daags. Maar nu moet 'nen onderwijzer drij of vier maal zooveel doeu, of zoowel 't is 'nen gemeencn, 'nen onderwijzer van d'oude sooit, die ver dient van op St-Gregorius gebonden te worden. Hewel, lezers; die kampioenen van de wetenschap, die vormers onzer gasten moeten betaald worden en wel betaald, 't is langs 't onderwijs dat de belernis in de wereld moet komen, en die daar tegen is, geeft een stellig bewijs van zijn domheid. En merkt op, die zelfde ouderwelsche kra- watten, die altijd kreefteu op die twee of dry millioen dat ons onderwijs kost, en zult ge geen wooid hooren spreken over die millioe nen van deu Congo of over die zestig mil lioen van ons leger. Hier voor ons volk is het lichtelijk te veel, maar voor de wilden van Afrika is 't goed en 't wel. Zoo dus, de onderwijzers verdienen, van heel wel betaald te worden; bovendien het is noodig om hun lonclie te bekleeden met plichtbesef, om van hun ondankbare taak hen te kunnen kwijten zonder die gedurige kommernis voor den dagelijkschen boterham.' Maar, wanneer men hen meer vrijheid geeft en hunnen toe stand verbetert, moet men ook zekere vrij- heden ontnemen, zooniet verdienen zij noch verbetering noch belangstelling. 'k Zei hierboven dat 'nen onderwijzer moet twaalf uren daags ten minste bezig zijn met z:jn werk, 'k voeg er bij, dat de jaarwedde die maar tijdens de schooluren aau 't werk en zijn voor het onderricht der kinderen, nog voor do heltt zou moeten verminderen. Gelukkiglijk zoo zijn er maar weinigen, noch tans men komt ze tegen, en dit is de schuld

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1895 | | pagina 1