Brieven uit Brussel. van de wet en de schuld van de besturen. Ik wil spreken van die Cumulards, van die inpalmers van ambten en bedieningen, men trot ze bezonderlijk aan in het vrije onderwijs, 't was uit nood, ik beken het, 't was veel tijds om den neteligen toestand wat te ver helpen, maar toch, 't was uiterst nadeelig voor 't ondérwijs. Nu, dien toestand veranderd moet dit misbruik verdwijnen. Ik ken onderwijzers, die secretaris zijndie koster zijn, ontvanger, toezichter van heeren- goed; 'k ken er die onderwijzer, agent van verzekering, landbouwleeraar, secretaris, ont vanger van armen en gemeente, landmeter, schatter van goederen, en bediende van wate ring- en al te gelijk zijn^ en die dan somtijds nog expositiën brigeeren, en zoo den onder gang bewerken van gansch een gewest. 'k Ken er die druppels verkoopen, en dan nog zonder patent of licencie. In een woord, lezers, de kop van veel onderwijzers was 'nen kleinen bazar, waar elk kon gerecht geraken, ter uitzondering dei- kinderen die bij hen naar de school gaan, want onderwijzer zijn zij minst. Dit moet veranderen,die woekerij van fonctiën moet ophouden, een vak alleen, dit weldoen, en daarvoor wel betalen, dan zullen de onder wijzers onafhankelijk en goed zijn en onder wijs zal volgen. 'k Moet daar ook nog eens op weerkomen. De Neerhasseltsciien Boer. /l>e accijusrecliten op den tabak. In de zitting- vaii 28 Juni verklaarde de achtbare minister van financiën Ik kom te zeggen dat de nieuwe wet, welke ik aan de Kamer zal voorstellen, zal neergelegd worden in dezen zittijd en in tijds opdat de n Kamer ze kunne stemmen. Zij zal do afschaffing bevatten van het accijnsrecht op den tabak om niets te vergeten, voeg ik erbij dat de maatregel toepasselijk zal z jn op den tabakoogst van 1805. Doch van den anderen kant doen de ontvangers hunne berichten afkondigen en aanplakken in al de gemeenten. De planters van meer dan 80 planten moeten hunne verklaring doen en betalen voor lc Oogst, want men verleent geenen uitstel tenzij tegen waarborg en enkel voor de sommen van meer dan 10 frank. Dus de groote planters, die kweeken voor den verKoop zullen vrij zijn van de betaling, maai de kleinere planters en de werklieden, die echter meer dan 80 planten zetten voor hun persoonlijk gebruik, zullen moeten betalen voor 1 Oogst. Mlet ware wenschelijk dat de minister een klein wetsontwerp voorstelde en deed stemmen dat de aceijnsrechten bepaald afschaft of het tijdstip dei- betaling er van verschaft tot 1 September. Anders loopen de kleine planters gevaar nog te moeten betalen. En eens dat't geld in de kas van den Staat ligt, is het moeilijk het er weerom uit te krijgen. Ten andere, de minister kan er niets bij verliezen: als het accijnsrecht toch afgeschaft wordt, dan kuu het zoowel eene maand vroeger zijn dan eene later. Scheldwoorden Denderbodc gaat eene studie geven (wellicht een boekdeel, over de etymologische, en voor komende beteekenis, van do meeste gebruike lijke verwijtingen en scheldwoorden. Het schijnt dat hij in dit vak eene groote bevoegdheid heeft, en hoog gewaardeerd door deskundigen en diletanten. Alle aanduidingen en alle inlichtingen zijn welkom. Doch bovenal, en bijzonderlijk lief zijn hem de artikels die met die aantrekelijkheden doorspikt zijn. Hij is in nauwe betrekkingen met de de Vlaamsche koninklijke Academie en wel voornamelijk met eonen zekeren heer Meert, van wien hij in den tijd nuttige terechtwijzin gen, en andere opmerkingen ontving. Eender laatste verschijningen galden uitleg van de woorden Volksbedriegers, twistzoekers, baatzuchtigen, rakkers, te lang om te melden. Meeting- door IPriester I>aens in liet lokaal der Gliristeue Volkspartij te Aalst. Maandag morgend om 10 ure had de meeting plaats. Alhoewel het een moeilijke dag en slecht uur was om die meeting te kunnen bijwonen, was de zaal wel bezet. M. Van Schuylenberghe opende de zitting en spoorde al do aanwezigen aan, bonden te stichten in den aard zooals er reeds bestaan in den Osbroeck enz. Dan nam Priester Daens het woord. Eerst en vooral zegt hij moet ik protesteeren tegen de latte handelwijze van M. Clement Van de Putte, uitgever van De Denderbode, die eenen brief 'aan de Palrie van Brugge heeft gezonden, meldende dat zij de ware Christene Demokralen zijn en dat Priester Daens en al zijne aanhangers valschaards zijn, rakkers, revolutionairen enz. behangen met eenen schijn van godsdienst. «ik op mijne beurt zegde Priester Daens, zal op die lasterlijke brief.aan de Palric antwoorden en hoop wel dat mijn antwoord in dit blad zal opgenomen worden. Daarna besprak Pastoor Daens de kwestie van den Congo. Ik en al de Christene Demokraten hebben tegen die millioenenversp'lling gestemd, wel een bewijs dat het volk krachtdadig protesteert tegen die hatelijkheden. a wij kristene Demokraten eischen die mil- lioenen om een pensioen kas te stichten voor oude werklieden. Een hourahbarste daarom los. In deze kwestie vas ik het eens met al de Kristene Demokraten der Kamer ongolukkiglijk in vele andere kwestien ben ik liet met hun niet eens, en daarom zal het volk van België zorgen dat zij niet eenen maar 20 ware Kristene Demokraten in de toekomende kiezingen naar de Kamers zullen sturen. 0A1 de aanwezigen riepen Ja Ja Evenredige vertegenwoordiging. Eindelijk sprak M. Daens over de Evenredige Vertegenwoordiging. Ja! zegde hij, dit stelsel zal toegepast wor den in geval van balloteering. Alle partijen zullen hunne gekozenen in de gemeenteraden bezitten, geene partij meer zal nog alle voordeel op zich trekken tot nadeel van al de andere; geen eigenbelang zal kunnen be staan, geene versmelding der partijen zal nood zakelijk zijn, elke partij zal kunnen afzonderlijk en met haar programma strijden. De tijd van dwingelandij in alle besturen zal ophouden, vrede en eendracht zal er heerschen waar ongelukkiglijk nu anders niets bestaat dan verdrukking en geweld, en zoo zullen wij tot den eersten stap van rechtvaardigheid gekomen zijn. Die woorden wiei den door een langdurig hand geklap onthaald. öe luiltenwerklieden. <i Dan besprak Priester Daens de belangen der buitenlieden en zegde vooral dat de arme landnlan eerst en vooral dient geholpen te worden. Op 1,400,000 werklieden zijn er meer dan een millioen landlieden en moeste deze massa niet beschermd worden in haren arbeid, welnu dan zouden deze afgezakt komen naar de steden waar reeds het bestaan der werklieden zeer ge teisterd is, en deze zouden onderkropen worden in werk en handel. Reeds, zegt priester Daens, wordt de Aalsler- sche Nijverheid bedreigd door de fabrikanten van hetzelfde arrondissement doordien deze laatste talrijke buitenlieden iii hunne fabrieken gebruiken aan veel minder dagloon, waardoor bijgevolg de Aalstersche nijverheid niet kan konkureeren door dien deze geene buitenlieden bezitten. Is het daarom niet noodig dat vooral de landlieden beschermd worden, want wat strijd zoude het later niet zijn. wat zoude er niet kunnen ontstaan, tusschen buitenwerkman en stads werkman zooals nu reeds strijd bestaat in eene en dezelfde fabricatie van een en hetzelfde arron dissement. Die rampzalige toestanden moeten ophouden. Om te sluiten protesteerde priester Daens tegen de schandelijke handelwijze van hat Aalstersche Gemeentebestuur dat een oude vader, een stads- bediende, de straat zonder brood opwerpt omdat enkel zijn zoon de betooging der Christene Volks partij bijwoonde. Die dwingelandij zal en moet ophouden, het rijk der alleenheerschers loopt hier ten einde! het jaar 1896 zal het gemeentehuis het huis van het volk zijn, alle partijen zullen en moeten er vertegenwoordigd wordenweg met de coterie weg met de dwingelanden Leve de vrijheid, de deftigheid en het recht Langdurige hourahshet volk ging uiteen in volle geestdrift. Eene liei'iimeriiig'. Voordat M. Woeste te Doornik zegde Schuwt ze lijk de pest, had dit woord hier reeds zijne toepassing gevonden. Wanneer men de kies strijd van verre beschouwd, hoe grootsch schijnt hij. Wat ijver in die voksmannen, van den meeste tot den minste. Wat werkzaamheid, wat indrukwekkende meetingen, welke geest drift, wat verkleefdheid en onderlinge genegen heid. Wanneer men de keerzijde van naderbij ziet dan was die strijd, wreed, moeielijk. De werk lieden overal leden broodroof, werkverlies, sarren, dwang uitoefenen was der anderen ge liefkoosd wapen. Moesten de vrienden hooren wat die kiesstrijd buiten de meetingen was, en de betoogingen, zo zouden de feiten ongelooflijk achten die men hun verhaalt, 't Is echter dank aan de onwan kelbare standvastigheid van de boeren en de werklieden, door hunnen tijdelijken weder stand, omdat zij goeden bloed veil hadden voor hunne edele zaak, dat de strijd een zoo glans rijken uitslag leverde. Daarom hetzij gezegd, achten wij de zagerijen niet van zeker dagblad die voor de manifestatie van Ninove, een heelen artikel afkondigde over boycotteering, brood roof enz. van wege de Roelanders wanneer het blad niet scheen te weten hoe het er toeging voor den slag. Wel is de victorie behaald doch de vijandelijkheden duren voort. Dwang, werk ontnemen, alles is dienstig om hunne plannen door te drijven. En reeds voorspelt hunne han delwijze dat de gemeentekiezing een geduchtige kamp wezen zal. Stant. Belangrijk Bericht. De kiezerslijsten liggen ter inzage der partijge- geuoten, bij de volgende personen Ninove. Huis Klokke Roeland. Nederhasselt. M. Al. Vlasschaert. Liedekerke. M. P. Wauterecht, alle avon den van 7 tot 9 uren 's avonds. Haeltert. Lokaal van het Volksmuziek. Verders op de gemeen te-sekretariaten van ieder gemeente. Meire. Bij MM. Ch. Vanden Steen, X. Van Couter, A. Van lmpeen A. De Ryck. AANMERKING. Alle kiesreklamenj moeten schriftelijk gedaan worden, ieder reklaam op een afzonderlijk papier, deze moeten' gedaan zijn voor •15 Juli aan het Schepencollegie van de gemeente. Ninove, den 6 Juli 1895. Mijnheer de Hoofdopsteller, Mag ik u verzoeken in uw geeërd blad het volgende'een plaatsko teverleenen; zoo ja, aanvaard dan mijnen dank op voorhand. Ik lees in Hecht en Vrede, sprekende over het jubelfeest van den E. II. Deken, dat er ook aan de huizen van Roelanders de vlag wapperde omdat de meeste schaamte en spijt gevoelen over hun blind verleden. Ten eerste moet ik dien dommen schrijve laar van deze bewering doen opmerken dat het jubelfeest van den E. II. Deken hoegenaamd geen politiek karakter had, evenmin als een zilveren of gouden jubelfeest van twee echt- genooten een politiek karakter heeft. Het ware zelfs heel onbeleefd geweest van de Roelanders of eender welke partij, hadde men geene betui gingen van deelneming aan deze merkwaardige gebeurtenis gegeven. Overigens, den schrijver van dit artikel in Recht en Vrede moet maar een héél klein ver stand hebben om zoo iets te schrijven, want als de Paus zijn jubelfeest vierde kwamen niet alleen blijken van deelneming van wege katho lieken, maar zelfs van protestanten, schisma- tieken, ketters, mahomedanen, anglikanen, in een woord van alle partijen maar denkelijk. Zelfs de keizer van Duitschland, een protes tant, de keizer van Rusland een anglikaan, de keizer van Turkije, een mahomedaan en meer andere prinsen en koningen van ander geloof stuurde den Paus de kostelijkste geschenken toe. Ook de koning vin Italië, van wier gou vernement de Paus het meeste te lijden heeft, wilde de II. Vader geschenken aanbieden. Meer nog, de Roelanders, hadden eene zekere verplichting hunne huizen te bevlaggenwant in de laatste kiesstrijd in ons arrondissement, •als de meeste priesters tegen ons w,aren en 'overal het volk opstookte om tegen de Roe landers te stemmen handelde M. den Deken nogthans heel anders hij liet de kiezers vrij in hunne keus tusschen Roelanders en Bewaar ders, hij zegde zelfs dat het voor hem gelijk ivas voor wie men stemde. Z. P. Van onze bijzondere briefwisselaars. Het gaat van langs om beter 't Was niet genoeg dat men den E. II. Daens verbood de mis te lezen in 't openbaar in het bisdom Gent. Nu heeft het bureel der Godshuizen van Aalst eene andere tiranie uitgevonden: De E. II. Daens moet de mis lezen om 8 ure, noch vroeger noch later. Zoo komt het dat hij de morgentrein niet kan nemen om de zittingen der afdeelin- gen van de Kamers te Brussel bij te wonen en indien hij deze neemt dan kan hij de mis niet lezen en dan zullen de phariseërs van de bewarende partij roepen dat Priester Daens een apostaat is en de mis niet meer leest. En van eenen anderen kant zeggen zij aan 't volk ziet gij hoe dat priester Daens uwe belangen in acht neemtóp de laatste vergadering der rechterzijde, wanneer er spraak was den accijns op den tabak, was hij er niet te zien En noch tans, die lafaards weten dat zij de oorzaak zijn dat hij daar niet was; dewijl die zittingen 's mor gens plaats grijpen, en zij pastoor Daens ver plichte om 8 uren de mis te lezen, zoodat hij om 10 uren in Brussel niet meer kan zijn om aan de morgendziltingen deel te nemen. De Werkmanskring der Wilsonstraat te St-Joost, een vasthoudislennestje, heeft hem teruggetrok ken uit het demokratisch verbond der Werk- snanshuizen. Weet ge waarom 7 Omdat men 'de kiezing van drie ware demokratische afge- veerdigden van dezen kring had goedgekeurd. De drij vasthoudisten ai'geveerdigden hadden getracht die kiezing te doen verbreken Ziende dat het niet ging hebben zij op eene zoogezegde algemeene vergadering besloten zich uit het verbond te trekken. Het syndikaat der kareelbakkers van Brussel is dus gesticht. Hun lokaal isde Belgische Leeuw, bij de Groote Markt te Brussel. De standregels zijn aangenomen en het bestuur is gekozen. Men zal er eene tegenstandkas inrichten. Het syndikaat heefi reeds getoond dat het van geen slapen wilt. Het heeft besloten eenen brief' te sturen naar de patroons om hunne conditiën van werk op te leggen tegen de naaste kampagne, alsook om reeds nu eene verhooging van 25 cent. per duizend steenen te verkrijgen. Aan den minister wordt eenen brief gestuurd opdat zij afgeveerdigden zouden mogen sturen naar den werk-en nijverheidsraad. Er heerschte veel geestdrift op de vergadering. Le Soir van Brussel, de meest franschgezinde van België, houdt den zot met de Antvverpsche burgerwachten die in 't Vlaamsch antwoorden. Le Soir die somtijds lessen van demokratie schijnt te spellen aan anderen, zou beter doen de taal van bet volk alzoo niet te misprijzen Zondag was het te Molenbeek inhuldiging van de vlag en het lokaal van den werkmans kring St Barbara. Schoone en talrijke vlaggen met weinig volk erachter, tenzij veel jongens. Weinig geestdrift Nultelooze dag voor de Kristene demokratie. Deze kring ten anderen is ook onder den dwang der bewaarders. En die mannen peinzen alzoo het werkvolk van het socialismus af te houden. Zij zijn er wel mede. Een nuttig werk is de stichting van t Verbond dér Kristene gilden van onderlingen bijstand van 't arrondissement Brussel. De heer Brants, die de ziel van 't werk is, werd als voorzitter ge kozen. Het verbond zal zich met geen politiek bemoeien. De bestuurraden der werkmanshuizen van St-Gilles en Elsene hielden over eenige dagen gezamentlijk met hunnen hoogen raad eene vergadering, waarop het bestuur van St-Gilles uitgemaakt werd voor ruziemakers omdat zij met hun vaandel deel namen aan de stoet tc Ninove. Er werd dan ook besloten met 16 stemmen tegen 12 eene nieuwe federatie te stichten van werkmansvereenigingen en waarop de afdeelingen der Kristene Volkspartij zouden uitgesloten worden. Dus Eendracht en Arbeid van St-Joost-ten-Noode, Union democralique van Schaarbeek en verders de kringen van Vilvoorde en Ilalle mogen niet meer meê doen omdat ze demokraat zijn Hoe langer hoe meer, doen de bewaarders zelfs de strop om hunne keel De Cercle St-Josse, Wilsonstraat heeft besloten geen deel meer te nemen aan de werkzaam heden der Federation démocratique, omdat hun zulks verboden wordt door de nobiljons bestuur leden van den kring. Werkbroeders, vlucht die kringen van verslaving en verdrukking. Het voorloopig bestuur der féderation democra ts q.ue heeft maandag avond in hare vergadering besloten het conservatism te bestrijden. Toekomende Zondag zullen er twee meetings in het arrondissement Brussei plaats hebben be legd door de Kristene demokraten. Op het laatste oogenblik verzekert men ons dat het werkmanshuis van St-Gilles weigert de federatie bij te treden omdat meii de ware demokratische kringen uitsluit. Wel gehandeld mannen van St Gilles. Brusseleer. TJit West-Alaaiideren. In Brugge slapen de Gilde der Ambachten en de Burgersgilde op hunne lauweren, geplukt in de laatste kiezing. O! zij zijn zoo schoon. Ge moet u maar inbeelden dat zij Volksviir- tegenwoordigers hebben die de demokralisithe belangen verdedigen, die de taal van het v>lk in de Kamers doen weerklinken! Ongelukkig, 't is maar eene inbeelding! De Gilde der ambachten is eene gilde van slaven. Men houdt er den werkman gekluis terd onder het oog van zijnen tyranieken baas; men draait en keert er zoo goed den werk man dat het hem onmogelijk is eigene ware demokratische kandidaten in tijd van kiezing te stellen en zijn gedachten in de vergaderin gen te uiten. Zoo dwingt men de vrije werk lieden bij de socialisten over te gaan. De Burgersgilde durft niet onafhankelijk op treden. Onder voorwendsel van Brugge-zee- haven, enz. zeggen de K. VI. dat zij geene oppositie mogen maken tegen de kath. Ver- eeniging: de Concorde. Zijn dat nog de afstam melingen van Breidel om zoo le spreken? Onder 't juk blijven van Franskiljons, die maar eene hoedanigheid bezittendat zij geldmannen zijn. En omdat de Iv. behoudsgezinde vereeniging tot nu toe de officieele kath. partij was, wilt dat zeggen dal zij het moet blijven. Dat de Burgersgilde met een breed Vlaamsch en Volks gezind program opkwam, ge zoudt de Gilde der ambachten en de Concorde zien vliegen. En nochtans zij hebben de mannen om dit te doen: maar zij durven niet! Dat men het voorbeeld volge van Antwer pen daar is de meetiiig zöo machtig en toch komen de vrije VI. Demokraten als nieuwe partij. In Oostende zal er strijd zijn voor den Kamer zetel opengevallen door het afsterven van den heer Carbon. Zijn broeder treedt op als kath. candidaat; de socialisten stellen Hardyns op de rang men spreekt ook van eenen kan didaat der Kristene demokratie. De Eerw. heer Verriest, de breedste geest van West-Vlaanderen, is nog eens vernederd geweest. Men heeft hem verplaatst van VVacken waar hij eenen onderpastoor had naar Ingoyghem waar geen onderpastoor is. De hooggeachte leeraar, die Albrecht Rodenbach gevormd heeft zal dus het mikpunt blijven van den haat der vasthoudisten, en de hoogere geestelijkheid zal daarin medewerken Men zal de oogen openen wanneer het te laat zal zijn! Het volk mort tegen zijne verdrukkers. De storm zal al met eens losbersten. Het Vlaamsche Volk heeft schrik dat de Kristene Demokraten den Geest van het socia lismus zou kunnen aannemen, indien men met haat en drift tegen de rijken te werk ging. Het blad vraagt voorzichtigheid, omdat vele katho lieke niet bereid zijn tot de nieuwe gedachten en dat alles zijnen tijd moet hebben! Het VI. Volk komt ten minsten 10 jaren te laat. Indien de rijke katholieke nog niet gereed zijn, de anderen zijn het. Ten anderen de eerste zullen het nooit zijn omdat zij het niet willen. Die bekentenis dat de bewaarders niet gereed zijn is kostelijk: Men moet zeker wachten tot dat .de socialisten alles overmeesterd hebben? Het blad spreekt ook van liefde Maar telt de rechtveerdigheid niet meer! En het blad heeft menig maal erkend dat de hui dige-; toestand onrechtveerdig is. En door wie is die toestand veroorzaakt? Is het de schuld der werklieden Bijlange niet. Vlaamsche Kerel. Mie en Tiste. Tiste. He wel, Mie wat zegde nu, als ze willen ze kunnen wel, he kind M.Ja Tiste, kunnen, op hun zeven gemakken. T. 't Begint te beginnen, he't zal er al komen, 't is enkelijk een kwestie van niet af te geven 't is permentelijlc le zien nu, had de Christene Volkspartij niet opgekomen, ons pijp bleef belast tot aan den rand. M. Ja, 't is zoo, man maar weet ge wat d'oükens nu weèr zeggen, Tiste? T. Wel bij neen, Mie, den duivel kan 't raden. M. Toet jongen, lijk ze zeggen 't komt yan hen ze zijn zij weer die 't deden T. Ha, die cernische djanters nochtans ik geloof 't nog beter als ge 't zegtge zoudt zo daar toch onder d'aarde in de zee moeten mijnen, he Mie ze moeten toch op hebben he, dat ze met 't volk nog te doen hebben van over drij of vier jaar, eerde klok bestond, ho die oü vasthoudisten toch M. 't Is zoo man, en weten pertan dat elk dat weetten minsten wel een half dozijn keer al, zijn z'ons dat komen beloven eiken keer dat hol stemming was op de politieleen kiesdiner, daar vroegen ze al prinsmuilen aan malkander, wat ze weer eens de boeren gingen wijsmaken en cito 't was gevonden De tabak- wet afschaften, en met een gemaakte kolerie zoo zeggen Hooggeachte vrienden en ken nissen,want Tiste van stemming tot stemming

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1895 | | pagina 2