Groote Meetingen MEN VRAAGT Men vraagt Men vraagt Men vraagt SIGAREN Aan de landbouwers. Verkooping van Huizen Landen en Meersehen Lanlen en Meerschen HOFSTEDE TE [IUREN. TE! KOOP UITVERKOOP van onze Chinaieke Vellen T?IPTVT TI1?1?'D,,lcdl kosloloos aan- aan allen XL/XLllN 11 ihjh_LL ilc aangedaan zijn vanccnc huidziekte, haarwormen, eczemas, puistjes, huiduitslag, chronische bronchictcn, borst- en maagziekten, rheumatism en bruiken. een onfaal- baar middel ie doen kennen om zich spoedig te genezen, zooals hij zelf volkomen genezen is geweest na alle moge lijke geneesmiddels vruchteloos te hebben doorslaan en beproefd. Dit aanbod, waarvan men het mcnscblicvcnd doel zal inzien, is het gevolg van cenc belofte Per brief of briefkaart schrijven aan M. Vincent, 8, place Victor Hugo, te Grenoble, die kosteloos en vracht vrij per post zal antwoorden en de gevraagde inlichtingen zal zenden. 28—4—95. Onze Kringen. Denderleeuw. Morgen, maandag, avond om 8 ure, vergadering der Commissie bij M. Beeckman. Allen op post! Zondag 7 Juli 1895, bij M. Bavens, herber gier, te Okegem, Meeting door M. Fr. Van der Speeten. Zondag 7 Juli, om 101/2 ure te Antwerpen door de Kristene Volkspartij in het lokaal, El Dardo. M. De Backer zal de Kristene Volkspartij van het arrondissement Aalst vertegenwoordigen. Zqnjlag om 5 ure Meeting te Brussel door de Kristene Volkspartij. Sprekers uit Klokke Roeland De Pelsmaeker en De Backer. Op Zondag 14 Juli 1895, bij M. Van Eeckhout, herbergier te Vollezeele. Voorname sprekers der IvristeneV olkspartij, zullen spreken over den buurtspoorweg; desamen- werkende melkerij en in het algemeen de belangen verdedigen van boeren werkman. Op 14 Juli, om 5 ure, nanoen, te Sottegem bij M. Van Londerzele aan de statie. Men zal spre ken over de Gemeentewet. Strijd.peimiiig'. Duiten (lo verantwoordelijkheid van de redaktie. NINOVE. Omdat fidéle zoo tidèlc alles gaat over brieven 0,10: Hcrodus van den hoek spreekt van liorn dood tc slaan, maar man waar zijn uwe zinnen, gü bewijst al te veel diensten aan de Roclandcrs, en de aanranders uwer partij zitten niet verre van liet kerk hof 0,10: Wat zal het deugd doen aan het hert van de werklieden als zij in November de broodroovers en vij anden van hun stemrecht zullen helpen van het stadhuis kegelen 0,10; Omdat men in de patronagie cenen muur gaal metselen om de socialisten van dc katholieken tc scheiden 0 10, Door valschaards of door lange tongen, wordt steeds gelogen of verlongen begrepen. Si. X"? 0,10; Omdat een zeker klein broodrooverke wal min dc vrij zinnige werklieden zou vervolgen 0.10. Een hovenier verliest een dag en half werk hij de Wocstcn en wint li dagen io de plaats bjj een ander, omdat hij Rociander is: daarom kompagnic van broek en vest doe maar uw best 0,10; Denderleeuw. Omdat vriend X. zoo goed zorg voor Klokke 6 franschc soukes 0,10; Omdat sommige vredeprekers nog nummers van den Dcnderbode zouden rondsturen 0,10. Omdat dc Wocstinnc wal min der zon spreken van slecht volk 0,50: Zij zou wat meer moeten pcizen op dc jaren "9 0,50: De strijdlustige jon gens van Denderleeuw jonnen geerne alle weken iets aan den strydpenning 0,25 OKEGEM. Wanneer krygeu \vg eenc brug 0.50; Alst liet nog eens kiezing is 0.50. ST-ANTELINCKX. Omdat de makkers schoonc brie ven naar Frankrijk zouden zenden 0,10: Want die kun nen ook schryvcn en 't hunne wel zeggen 0,10: Mani eën hauv fortuin is gemaakt 0,10. NEDÈRItASSECT. Omdat men hier van als 't nog hlocmdegcn zien zaad dorschcn heeft 0,10. WEI.LE. Sedert gij die twee apostelen van dc slechte zaak hier by t i ei leken van hun ooi- eens hebt gepakt blijven ze zoo stil als een muisken 0,50. DENDKHI1AUTEM. Er is bier 'ncn licvigen demokrnnat, die niet zyü drukwerk op een ander gaat 0,10. BRUSSEL. Voor een wandehngske met dc juf en juf. F., in ter Kamcrenbosch 0.50. Vooreen uilstapkc naar Hallc 0.10In Brussel afstappen oin L. den garde convoi tczicn 0,10; Een cominissionnairc betalen en dan nog zoo slecht uitspelen dat is nog dc moeite waard 0,10; eenen bekwamen peerdenknecht, ongehuwd, voor eene boerenhofstede, van :35 tot 50 jaar oud, van goed gedrag en kunnendo goed de peerden verzorg-en. Huur 25 franken in de maand. Zich te bevragen deze week ten bureele van ons blad. eenen goeden koeiherder, ongehuwd, van 40 tot 00 jaren oud, kunnende goed melken. Huiir 20 fr. in de maand. Zich te bevragen ten bureele van dit blad. eene goede dienstmeid voor een boerenhofstede, van 35 tot 50 jaar oud, voor alle huiswerk moet kunnen melken. Huur 18 fr. in de maand. Zich te bevragen deze week ten bureele van dit blad. Ware er eene familie die de drie plaatsen kon innemen, zij zouden, als 't goede werkers zijn, benevens den voorkeur eëne woning met 40 aren grond, tegen geringe huurwaarde kunnen afge staan worden. eenen wagenmakersgast of eenen schrijn werker wat van de wagenmakerij kennende, om onmiddeltjk in dienst te treden. Zich te adresseeren ten bureele van dit blad. Voornaam fabriekant vraagt overal Solvabele personen om Sigaren bij kisljes aan partikulieren te verkoopen. Zeer voordeelige voorwaarden. Brieven X. bureel van 't blad. Door het ambt van de Notarissen FRAEYS te Gent en ROMAN te Ninove. te Ninove, in dc B -verstraal, op den Burchldam, de Pamel- straat, den Aalsterschensteenweg en bet Kloos terplein Tuinen, aan de Langemuren, den Ezel, den Doorenweg en den Papenweg en c.und, op het Amey-Terdulst, Kleemput en Ninoveveld en eene Yot»vel«Ie, te Meerbeke, genaamd den Grooten Weerd Alles breedvoerig beschreven bij de plak brieven. ZITD AG E N Instel, den Woensdag 3 Juli 1895, om 1 uur slipt namiddag Verblijf, Woensdag 17 Juli 1895, om 9 ure voormiddag telkens ter herberge Da Keizer bij de kinderen De Cooman, te Ninove. Voor nadere inlichtingen zich te bevragen ter studiën van de notarissen FRAEYS en ROMAN. VERKOOPING VAN te Denderhaulem, op het Houlem en Lindeveld en in de Kerkxkenmeerschen Te Voorde, op het Appelterreveld en den Lavaan Te Oultre, op het Herlinckhoveveld, het Ros- pijk, het Plas veld en aan den Flierenstruik; Te Waerbeke, op den Polderdriesch Te Pollaere, op den Zwarenblok Te Schendelbeke, aan den Aardeweg Te Goyck, op de Woestijn En le Patr.el, op het Hertboomveld en in de Mouille. Alles breedvoerig beschreven bij de plakbrieven. ZITDAGEN Instel, Maandag 8 Juli .0(V. Verblijf, 22 telkens om 12 uren 's middags, ter herberge «De Keizer», bij de kinderen De Cooman, te Ninove. Voor nadere inlichtingen zich te bevragen ter tudiën van de Notarissen FRAEYS en ROMAN. VERKOOPING van Te DÉNDERWINDiEKE en MEERBEKE- Door het ambt van de Notarissen FRAEYS te Gent, en ROMAN, te Ninove. Instel, Donderdag 25 Juli Verblijf, 8 Oogst 1890 om 12 ure stipt namiddag, telkens ter herberge De Keizerbij de kinderen De Cooman, te Ninove. Met winst van een half ten honderd instelpenning. Alles breedvoerig beschreven bij de plakbrieven. Voor nadere inlichtingen zich te bevragen ter studiën van de notarissen FRAEYS en ROMAN. OPENBARE VERKOOPING van eene zeer schoone TE WOUBRECHTEGEM. De notaris DESAVOYE, te St. Lievens Essche, zal ten verzoeke van wie het behoort, openbaar lijk verkoopen Eene zeer schoone nieuw gestichte en welge legene Hofstede, hebbende woonhuis., schuur, paard en koestal, varkenskoten en remtsen groot in oppervlakte 76 aren 87 centiaren, ge staan en gelegen te Woubrechtegem, aan de grens van St. Lievens-Essche, Sectic A nummer 311, palende a»n M. Van de Kerkhove, Louis Wynant en anderen en de straat. Lie Hofstede en Grond zal in twee deelen opgeroepen worden, te weten de gebouwen met 43 aren 66 centiaren grond, en 33 aren 20 centiaren bloote grond. Eenige Zitdag Maandag 8 Juli 1895. om 4 ure nanoen, bij Charles-Louts Van den Berghe, te St. Lievens-Essche, op den Molen- kouter. P. S. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij AugusteDe Tant, handelaar te Aspelaere. Bij den zelfden zijn ook 130 aren en 60 centiaren land in pacht te verkrijgen. iVXeii vraagt een bekwamenS T E M M E B. Zich te adresseeren aan het Piano magazijn Plevel, 99, Koninklijkestraat, Brussel. Aan seringen prijn. Eene weide met Toemaat ls(0 kwaliteit van 3 dagwand en 20 roeden voor koeibeesten. Adres Severyn Buydens, statieplein, Ninove. SCHOONE GELEGENHEID. bleven dat kennissen 't En is niet redelijk, 't is een schande uw pijpken moet ontlast worden 'nen mensch op zijn land niet mogen doen wat hij wil, 't en is niet menschehjk, voor 't zelfsie drij keer moeten betalen de zetting, de pachten die leelijke rechten neen, neen ze moet weg die vuile wet, ons eerste werk zal daarop zijn, stemt voor ons. En jongen, wij hebben 't gezien he 't bleef altijd zooveel appelen als peren. T. Ja 't is zoo, 't is lijk gezegt, de tabak- wet afen daarbij in de hoofdplaats een teiloor patatten met niervet en zes pinten bier op den dag van de stemming en hun spel was ge wonnen. M. Ja, 'k had dat nu nog vergeten. T. Och kind, die om twee eens verstand heelt, heeft dat beet't en is daar niet dat kalfken gebonden ligt, maar 't werd heet aan hen hielen, en daarmee..., maar propos, zeg gen z' ook niet, dat pastoor Daens voor den Congo gestemd heef 't en zou mij ook niet ver wonderen, niet'n zier. M. Daarover Tiste, ze zwijgen dat ze zweten, z'en krikken of z'en mikken, 't er kwam bier gisteren nog nen Woest'nen Woeste lijk 'nen Turk, en ik zei zoo hewel, wat dunkt er unu yan uwen Woeste, zei ik Ha, hij heeft de tabakwet afgestemd, zei hij ja, 't is zoo, niaur pastoor Daens deed dat ook, zei ik maar zeg eens, zal hij u die twaalf millioen van den Congo nu kunnen opbrengen, zei ik als de koning hem in België voor minister niet en pakt, hij zal nu zeker den eersten staanvoor den Congo, zei ik maar Tiste, hij en wist hij dan van niet, het stond in zijn g-azet niet. T. Ja, 'k geloof 't, dat zullen z' er nu neven zetten, lie Mie een millioen en half af schaffen, en weer twaalf millioen in de plaats op ons kazak lappen, dat helpt nog huishouden. Maar zeg eens, hoe komt dat, 'k en heb Dierickx of Saedeleer niet zien staan bij de stemming, ik en heb niet gevonden als Woeste, die er meê was en Daens die er tegen was. M. 'k Gelooft jongen, ze vierden zotte maandag. 't Kan niet zijn, Mie't was nu donderdag of vrijdag geloof ik. M. Oclt Tiste, ik wil zeggen, ze waren hen gaan piep steken naar Terkamerenbosch. T En in den vijver huu handen wasschen, lijkge weet wie ik zeggen wil. Nu begrijp ik hoe ze waren gevluchtwilde zeggen. M. Ja man, gevlucht, z'hadden'nen hal ven dag congé van mijnheer Woeste, mijnheer Woeste zij zoo tegen hen maakt u maar uit de voeten, en tracht het naderhand aan de boeren dan uit te leggen, ge zult toch lichtelijk al iets in uwe rede kunnen voegen, de boeren zijn licht- geloovigot ze moeten veranderd zijn... maar ik moet blijven om hier d'ander in't gelid t' hou den, en bovendien voor mij en is er toch geen zalf meer aan om strijken, 'k ben kapot, bijge- 1 volg 't is beter een oud peerd gekreveerd als twee jonge in de gracht. En zoo Tiste hebben zij hun achterste onder hunnen arm gepakt, en ze zijn schampavie gespeeld. T. Ja 't ls pront, z' halen er eer van :t geeft mij wonder als ze pré zullen geven, ol' ze clan ook zullen vluchten, ze zullen dan zeker wel van d' eerste staan, he Mie zie, was het niet dat Woeste 'nen vreemdeling is, en dat het een schande is voor ons arrodissement van 'nen vreemdeling te kiezen en daarbij nog 'nen waal, maar hij zoo eerder mijne stem krijgen als die andere hij, ten minste, en speelt toch den bloolshertigen niethij toont ons wat hij is, in al zijne koppigheid schijnt hij toch nog rechtzinnig, maar die twee andere koude kie kens, die als 'l land in gevaar is, naar Terka- meren gaan platte kaas eten met radijzen zij zeker van mijnen 't wege, dat ze 'nen post zul len pakken maar Mie ik moet voort we zullen er later eens op weêr komen. Nieuws voor tongeren. Wijlen E. H. Von den Busch, Volkspriester (öJa Vervolg.) Even zoo veranderlijk als de gedachten zijn eener nog jonge dochter, zoo ook is liet gesteld met het weèr, Alles lachte ons dezen morgen liefe lijk tegen thans is de lucht betrokken en zwaar heimelijk heeft de lieve zon hare gulle stralen weggedoken achtereenegordijn van dichte regen wolken. Van tijd tot tijd rolt en kronkelt zicli eene gloeiende slang over die grijze gordijn, het is een lichte bliksemschicht welke het luchtruim door klieft; 'tgeratel van den donder onmiddellijk daarop komt ons konde doen dat het gure jaargetijde we derom voor een jaar den afscheidsgroet geeft aan het tijdperk van geurige bloemen, het bekoorlijke groen en zonnige dagen. Eensklaps werden de sluizen des hemels opgehaald en eenen stortregen valt op de aarde neder. Het is 5 uren in den avondOp de Groote Markt te Tongeren waait en zwaait, wappert en wuift de nationale driekleur al lachende alsof zij spotte met het slecht weèr aan het lokaal der Sint- Lutgardisgilde. Drommen volksstroomen, ondanks den regen er naar toe leden en nieuwsgierigen, iedereen wilde het talent gaan bewonderen van den geestelijken heer Von den Busch, wiens ge leerde boekeu eene vermaardheid hadden gekregen, wiens sprekerslalent eens geroemd en bewonderd werd door de koningin der Belgen in de badstad Spa, wanneer zij hem bij zich deed ontbieden in de sacristij wanneer hij nog- kapelaan was in laatstgenoemde stad om hem geluk te wenschen over zijne predikatie. Hij kwam aangemankt dien grooten Christen - demokraat, omringd zoowel van werklieden ge kleed met blauwe kielen als zonen uit den burgers stand met hunne fijne laken frakken. Aan zijn rechterhand stapt een werkman-medestichter, met het hart vervuld van eene ongekende vreugde en zoo bereikte men het lokaal der nieuwe gilde. Donderende toejuichingen stijgen op hij zijne verschijning, uit die dichte menigte samengepakt in de lokalen. Hoeden en mutsen wuiven in de lucht, met verwarde kreten schreeuwt men leve pastoor Von den Busch leve de Sint Lutgardis gilde! Hel volk ziet in pastoor Von den Busch een tweeden Jakob Van Artevelde en 't is ook met die zelfde gevoelens dier dapperen van weleer, dat hij werd toegejuicht. Zijn medestichter, dienst doende als voorloopigen schrijver deed de openingsrede. Daarna staal pas toor Von den Busch recht. In de Tongersche volksspraak legt hij het doel der gilde u teen breedvoerig bespreekt hij de Encycliek in hare voornaamste trekken op eene zoo meesterlijke wijze enkel maar eigen aan groote volksredenaarshij zweept de bewarende kliek duchtig af en vergelijkt ze aan de schraapzuchtige joden in den tempel van Jerusalem, wier geldtafels door den verbolgen zoon des Heeren werd omver- gesmeeten het zijn van die mannen die zich be dienen van de religie om zich zelve te dienen wit schijnen ze van builen, doch zwart zijn ze van binnen 'tis op het zweet van boer en werkman, van den armen die zij verdrukken, broodrooven en kortvleugelen, gaat den priestervoort, dat die volksuilhongeraars de kostelijkste wijnen drinken, naar badsteden reizen, op banken spelen en ver spelen, hals en avondfeesten geven en bijwonen, in een woord niets beters kunnen dan feesten, eten, dansen en slapen en dat op den oogenblik dat den werkman in zijne kast zoekt naar eene korsle brood en snakt naar een glasje bier. Die mannen, zegt hij, willen op korte jaren rijk zijn, daarom betalen zij maar hongerloonen het conservatisme, dat oud raderwerk is versleten nieuw werk moet er komen. De oude pruiken zijn nergens anders meer goed voor dan om dienst le doen als schrik- vogel tusschen de erwtehagen om de musschen te verjagen alsnu moet den hoer maar al betalen, 't is altoos boer ligt den kiel op en zij lieten maar zakken; in detoekomstzal hel zijn heer ligt uwen lijnen frak eensomhoogen komt eens over! Verders, zegt de volkspriester, het volk moet zijne plaats hebben in de gemeentebesturen, de armenbureelen, godshuizen, provincieraden en Kamers. Het volk moet weten wat er met zijn geld gedaan wordt, het is bekwaam om zich zelve te bestieren. Het volk moet het algemeen stemrecht bezitten om zijne belangen te kunnen verdedigen. Ilij zwaaide hulde aan den Paus der werklieden, en roemde de demokratische priesters Pottier en Naudet hoog. Het volk ligt in eenen afgrond van ellende en bittere smarten, wij hebben de zuchten ervan gehoord, wij willen het redden door eene behulpzame hand toe testeken. Wij op ons zelve kunnen niets anders dan uw verdedigen en goeden raad geven wilt gij verlost z jn, vereenigtudan en ondersteunt ons. Alsdan treedt den spreker in de geschiedenis. Oh, Tongenarenroept hij uit, er was een dag dat gij zoo gelukkig waart, gij bezat al uwe rechten, werk was er in overvloed, gij kondet uwe kinderen behoorlijk voedsel schenken, het wasten tijde dat er alhier de twaalf gilden van ambachten beston den. De fransehe revolutie, die bloedige dagen, thans zoo opgehemeld door de socialisten, braken aan, zij smeetdie bloeiende gildensomver,dewelke zij ontbonden, zij vonden de concurrentie uit en in België alleen werden niet minder dan drij mil liard franken aan boeren werkman ontstolen. liet bloed stroomde hij heken door destraten van Parijs, Marseille en Lyon, alwaar de guillotien van den morgend tot den avond werkte; duizende endui- zende brave werklieden werden gemarleld, ge dood priesters en bisschoppen, niemand werd ge spaard, zelfs de koning en koningin van Frankrijk moesten erbij het leven laten en dat alles om eenen troon op te richten voorde arislokratie ol alleen- heerschende geldpartij, dewelke meer dan 100 jaren het alleenstaande zwakke volk onder den hiel verpletterd en als een egel de laatste druppel bloed uitzuigt. Het hoofd dier revolutiemannen was een Robespierre, deze kerel paste de vrije liefde toe voor zich zelve, hij nam eene ontuchtige too- neelspeelster voor bijzit, om aan zijne lage driften te voldoen voor gansch Frankrijk deed luj deze feeks uitroepen als de godin der Rede triomfan telijk voerde hij haar, vergezeld van 10,000 natio nale garden, terwijl de wegen die zij moest volgen met bloemen bestrooid waren, naar de hoofdkerk van Parijs, l'église Notre Dame. Aldaar gekomen werd zij op het altaar geplaatst, omringd van bloemen en licht, juist voor het tabernakel des Heeren, en soldaten en officieren moesten voor dat ontuchtig schepsel nederknielen. Achteruitroept thans pastoor Vonden Busch met verontwaardiging uit, achteruit aristokratcn de wijze op dewelke gij op den troon geklommen zijt is niet deftig, niet loffelijk. Maakt plaats thans voor het edel volk, al heeft dat volk slechts eelte handen niet weeren, al is zijn aangezicht door de zon verschroeid, of door de ontberingen bleek en beenderig geworden, al is het slechls gekleed met blauwen kiel en lompendat volk wilt niet even als gij eenen troon voor zich optimmeren, om er de zoogezegde godin der Rede, een ontuch tig vrouwspersoon er op le plaatsen, neen die christene scharen vragen recht en rechtveerdigheid willen zij doen heersc.hen in de wereld. Wij weten hetroept de priester uit, morgen dezen avond nog, zullen de bewaarders in de stad uitkramen pastoor Von den Busch is een ketter, een socialistomdat te worden moest ik niet wachten tut mijne haren begonnen te vergrijzen neen, wij zijn geen socialisten, wij prediken niets anders dan de zuivere leer van Christus, evenals den apostel Paulus Wordt voortgezet. Lod. LONTINGS. Stads- en Provincie Nieuws. Ninove. Veel volk is het kunstwerk gaan bezichtigen, verbeeldende het zicht van twee waters in de verte en liet portret van pastoor Daens, dat alles op eene hoogte van 2 meters op 4 meters breedte, neergelegd in 't zand ter herberg van Mej. Rosalie Ghysels, op den hoek in De Keizer. Wie nog niet z en geweest is, ga een kijkje doen liet zal hem niet berouwen want het is een oprecht kunstgewrocht. Aygem. Zondag laatst deed hier de kloeke demokraat de heer Petrus D'Hondt zijne intrede in de gemeente met zijne jonge bruid, nooit is er bij ons zooveel volk te zien geweest, de stoet besloeg meer dan 'nen kilometer wegs, onmogelijk hel feestte beschrijven zonder beneden de waarheid te blijven. Geld hel 'nen ouden, men zou vragen, wie is er dood En geld het 'nen Volksman gansch de streek is in beweging. Wat is dit toch aangenaam en troostend De ondergeteekende heeft dc eer in kenni3 te stellen dat bij hem te hekomen zijn van heden P" kwaliteit van lletcravciipulp levering in October, 3,75 fr. November, 4,00 fr. op wagon genomen te Moerbeke-Waas. Men mag inlichtingen van transport vragen. Ch. L. Pieters, Baerdegem. Eerste klas van chiraiek voor liet loof aan geringen prijs, alsook nog eene hoeveelheid Raapkoek, Raapmeel enz. Adres J.-B. De Boitselier, Klokke Roeland, Ninove. rI7e Koop eene Uogknr, nog nieuw, heel sterk en rijkelijk voor 400 fr. Zich te adresseeren op het bureel van dit blad. BENEDEN FACTLURPRIJS. Superphosfaat, Guano, Raapkoek, Raapmeel Lijnkoek, enz. Ons magazijn is bijna ledig. J.-B. De Boitselier, Klokke Roeland, Ninove.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1895 | | pagina 3