MARKTPRIJZEN. Veemarkt, \Vwe VAN IMPE -penne P. B E E C KM A N D E W E E Naar Canada-Amerika. KED STAR LIJN bij Edg. Soetens, BOTEBKLEURSEL De Christene Volkspartij 55 e 1 g i s c h e Spaarkas het geluk des hulsgexins, Houillekolen. E. BOTJQTJI^TJX 85 DUIZEND BELGEN Maatschappij Utrecht M. Cosyn-Courteaux. IJzeren Afsluitingen SINGER CBEUKEN. STEENKOLEN en COKE Klokke Roeland NINOVE. 2 Juli. Tarwe per 100 kil. fr. 13. a 14.00 Rogge, 10,00 a 10,50. Ha ver, 13,00 a 14,00 Garst, 00,00 a 00,00 Boonen, 14,00 a 15,00. Aardappelen. 8,00 a 9,00 Koolzaad, 19,50 a 21,50. Lijnzaad, 20, a 21. -)erkilo2,30a2,50.Eieren de 25.1,50 a4,/o Boter pe; - Yiggens koppel. 24,00 a 28,00. GEERAARDSBERGEN. 5 Juli. Tarwe per 100 kiro 14,00; Masteluin 13, a 14 Rogge 12,00; Haver 16,00; Boonen 15;—Aardappelen, 9,00; Koolzaad Lijnzaad 22, Boter, per kilo, 2,00 a 2,32; Eieren de 25, 1,50; Vlas per kilo, 1,15; Tabak per 50 kilo, 1* kwal. tr. 47 2* 37 3 kwal. 27,00. - AALST, 6 Juli. Tarwe per—100 kilo, tr. 13,00 a 14,00 Rogge 9,V5 a 10,00. Haver, 13,00 a 15,00 Garst, 13, a 13,50. Boonen 15,00 a 16,00. Aardappelen 9,00a 9.50. Koolzaad, a00. Lijnzaad, 00, a 00, Boter per 3 kilo, 6,30 3 8,00. Eieren do 25, 1,50 a l./ü Yiggens per stuk 13,00 a 16,00. 50TTEGEM. 2 Juli. Tarwe per 100 kgr 14,00a 15,00; Masteluin. 13, a 13,50 Rog ge, 9,50 a 10,50 Haver. 13, a 14,00 Paar- deboonon, 15, a 15,00. Aardappelen, 9—a 10 Boter per kilo, 2,30 a 2,50. Eieren de -6 4,00 a 1,80. Gr. konijnen't stuk, 2,00 a 3,00 kiekens 't koppel, 4,50 a 5,50. BRUSSEL. 3 Juli. Veemarkt. Te koop gesteld 52; 44 ossen,0 stieren, 8 koetenen veerzen. Prijs per kilo op voet: ossen fr. 0,85 a 1,00;stieren, 0,00 a 0,00koeien en vee- zen, 0,00 a 0,00. BRUSSEL, 2 Juli. Op de varkensmark waren er 631 varkens op voet, de kilo 0,78 a 0,86. ,r BRUSSEL, 4 Juli. Kalvermarkt, le koop gesteld 733 Prijzen per kilo op voet. 0 78 a 1,18. t 'ANDERLECHT-CUREGHEM, 3 Juli. Te koopgestelde beesten Ossen, 372 StiGren 205 Koeien 527. Prijs per kilo opvoetOssen 0,bl a 0,90. Stieren 0,58 a 0,78 Koeien 0,58 a 0,78. Varkensmarkt van 2 Juli. Tentoonge steld: l065Prijsper kilo op voet, van0,75tot 0,8o GENT, 4 Juli. De veemarkt was samenge steld als volgt: Getaltekoop gestelde dieren 688 Melkkoeien. 45; Groote ossen, 8: Jonge ossen, 102, Vaarzen, 129; Vette koeien, 203; Stieren 60 Magere beesten 441. Schapen, 25; Lammeren, 6; Kalveren, lüo Varkens, 368; Loopers, 15; Viggens, *60. De goede stalbeesten golden gemiddeld var 1,45 a 1,65. De varkens van 70 tot 100 kilos endaar boven levend gewogen van fr. 0,70 tot 0,78. HOEILLEKOLEN Agentschap der koolmijnen \an Rernissart. llo soorten van Houillekolen, anthraciten en braisetten. COKE EN KALK. Alles aan de laagste prijzen. nabij de Statie te Ninove VUURWERK- EN RIJTUIGMAKER aan de Statie te Denderleeuw gelast zich met het maken van nieuwe Rijtuigen, Ressort karren, Bierwagens, enz. enz. men gelast er zich ook met alle reparatiën. Men vindt er altijd eene keus van occasien van nieuwe en oude rijtuigen in verwisseling. Ecnen bijzonderen meester rijtuigschilder zal zich gelasten met bet schilderen van alle soorten van rijtuigen. Alles wordt in het huis van 1 BEECKMAN vervaardigd. Men kan alle dagen het werk komen bezichtigen. Op aanvraag kan men' stalen van schildering op houtvoor rijtuigen bekomen. De nieuwe rijtuigen zijn gewaarborgd voor twee jaren. T- °- Met de Belgische Rechtstreeksche Poslbooten der beste bekostiging en bediening, GERINGSTE PRIJZEN. Voor inlichtingen zich te wenden, bij d'hecr Petrus Van Static, Agent, nabij de statie, te Denderleeuw. IN DEN NIEUWEN SPECERÏWINKEL 12, GEERARDSBERGSCHESTRAAT, 12 IVinove, kan men alle Winkelwaren goedkoop bekomen zooalsKoffie, Suiker, Zeep, Azijn, Rijst, Dessert Conserven, Kaas, Wijn, enz. enz. Echt Deenseh Boterlliorsel, teil beter dan Wortelsap. Te Ninove alleen te bekomen bij M. Van Cauter- Van Laer, ontvanger van 't armbureel, recht over 't Stadhuis. Bij onze lezers aanbevolen. iii 3België DOOK LBONCE DU CATILLON. Hoofdopsteller van Ons Vlaanderen. DE SCHOOL. In de school worden de natuurlijke gaven het verstand van het kind ontwikkeld. 't Is daar dat het kind de eerste indrukken ge voelt, die hem ganschzijn leven zullen bijblijven. Is de lucht er gezond, dan zal de leerling een gezond lid der samenleving worden is de lucht bedorven, dan wordt bij een gevaar, een socialist. De socialist Jaurè3 had dus gelijk te zeggen dat de socialistische beweging in Frankrijk, gedeeltelijk te wijten is aan de wereldlijke op voeding dat de Fransche republiek doet geven aan de jeugd van Frankrijk. Opvoeding en onderwijs moeten door en door godsdienstig zijn, want zonder godsdienst be rust de zedeleer op niets en zonder zedeleer kweekt men een plichtvergetend geslacht op. Van jongs at moet de jeugd, die de toekomst van het volk is, eenebijzondere leiding ontvangen. Het christen graantje, dat in haar hert ligt zal door de bewerking van den onderwijzer ontkiemen. Van jongs af moet de liefde, de eensgezind heid, de verdraagzaamheid, de vrede onder het jonge volkje heerschen, want zoo'n kind. zoo'n man. De ongelijkheid der standen moei in de. scholen verdwijnen, om plaats te maken voor de broederlijkheid. Samenwerkende en menschlievende Voorzienigheidsmaatschappij, 14, Rouppe Plaats, BRUSSEL. Deze Maatschappij schenkt aan iedereen 't middel OM KOSTELOOS een k a p i ta a I te verwerven Voor alle inlichtingen en agentschappen wende men zich tot den maatschap'pelijken zetel of bij M. ALBERT NOEL, algemeenen agent voor't kanton Aalst, Esplanadeplein, Aalst. Kolen voor huisvuren en braisetten. Smids- maobien- en steenbakkerskolen. Eerste kwaliteit van grove Duilsche Kolen uit 't schip geleverd aan buitengewoon lage prijzen. Coke- Mets- en I.andkttlk. Agent: OMERPLAS. Minove. Biezenstraat, Wilt gij uw gezicht bewaren en verbeteren gebruikt dan goene - jzgjy ffigffncy andere als de fijnste KRIST AAL- ^Nrinniit^ GLAZSN der GROOTE BRILMAKERIJ VAN GEZICHTKUNDIGE. 34, VLAANDERENSTRAAT, 34, GENT. De glazen worden daar gepast met de grootste juistheid en door personen die er de noodigc kennissen van bezitten. Keus van 100,000 Brillen en Pince-Nez Met eocdc elazen aan fr. 11.50 en 2Fijne glazen aan fr. I ,.-:iJ.... fn K K a in «nu, In 31CI gueuu gldZUll UUU li 'i a -uv vu - y..v 3, 3,50 cn 4met Extra I'ijnc glazen fr. 5, 6, 8, 10, zilver van 15 tot 30 fr., in goud 25 tot 100 fr ltcfaiigrijk Bericht. Bij Cu. WILLEMS-DAUW, Geerardsbergschestraat, 4, Ninove. Door dat wij eenen overgrooten aankoop komen te doen van alle slach Delenhout en andere soorten in alle lengten en dik ten, zijn wij in de gelegenheid alles aan zeer verminderde en de voordecligste prijzen te leveren gelijk joffers, kepers, pichpinne, witten deel, balken, planchet' j geklikt en geschaafd in alle lengten en 1 dikten. Verders zijn noch te bekomen een groot assortiment van meubels, zooalsspie gels, ramen, stoelen, tafels, kassen, tafel- tapijten, voor kamers, toilcirée in alle j soortenfransch zeegras en crain store- stokken met toebehoorten, enz. enz. hebben op heden eene levensverzekering aangegaan met de VOOKDEEL1GE VOORWAARDEN Vraagt do tarieven. BESTUUR VOOR BELGIE Brabandstraat, 168, Brussel. AGENTEN GEVRflftGD. De Maatschappij UTRECIIT heeft de Kcrcdlploma bekomen in de Tentoon stelling van Antwerpen. Fijne Monturen voor Damen en kinderen ALLERGROOTSTE KEUS van Thermometers, Barometers, Manometers, Jumclcn, Verrekijkers, Vergrootglazen, Mi croscopen, Stcrcoscopcn met zichten aller landen, kunst- oogen. enz.,enz Melk-, Bier, Alcool- en andere Vochtwegers. THERMOMETERS VOOR TE KERNEN Voornaamste huis van 't land voor allo slach van Teekengerief en Passerdoozen. Bcnoodigdhcdcn voor liouwkundigc, Landmeters, Brouwers, Stokers, cr.z. Plaatsing van elclriekc bellen. BRLAiltiRlJK BEIllCHT MISTROUW U voornamclyk van alle soorten van kwakzal vers kennende niets van d'oogcn, die brillen cn pincc-acx verkoopen met gcmccnc rondloopcrs glazen of ruitenglas, dewelke voor altoos uw gezicht bederven en die zij doen betalen duurder dan hier de glazen van 1' kwaliteit. Verkoop in 't klein aan den prijs van 'l groot. Reparatiën en vernieuwen van glazen. Men lette goed op de straat en het nummer. JAN HEY.ilANS Brusselkasseide, Meerbeke, bij Ninove. Koopman in beesten, doode en levende paar den, koeien, kalveren, verkens en Veulens. Geerardsbergschestraat, 56, NINOVE. Magazijn van gemaakte Meubels, Stoelen, Spiegels, Tafel-tapijten, Tapijten voor Kamers en Trappen, Carpetten, Toilc-cirée in soorten, Wolle in soorten, Fransche-Varech, Store-stok ken mettoebehoorten, Borstels, Bogen en Pijlen. R. Van Crombrugghe-Lemaire, Dciidcrutrant, 43, Gccrardshcrgcn. Magazijn van Meubel- en Timmerhout, Balken, Joeflers, Kepers, Plancher-Berd in rooden en witten Deel, enz. Pannen, Panne-Latten, Pla fond-Latten, Tichels, Schaliën, Kalk, Cement, Zout, Kolen, en alle slach van allerbeste Booms goed. 25. 14. De onderwijzer mag geene rijke kinderen bevoordeeligen omdat zij met de beurs aan den hals zijn geboren, want dit maakt een onuitwischbaron indruk op het volkskind. Edele gevoelens moeten in de herten gezaaid en ideale betrachtingen voorgespiegeld worden, opdat het kind, jongeling geworden zijnde, kunne ontvlammen voor het Schoone, het Goede en het Ware. Ha we herinneren ons nog, toen we op de banken der lagere school zaten en de brave meester eene bladzijde van den Leeuw van Vlaanderen» las, als we wijs geweest waren. Onze jonge inbeelding tooverde ons de belden van 1302 terug. Wij vochten met Brevdel tegen Leroux en het speet ons geene goedendags te hebben van den laatsten Fransch man den gena deslag te geven. De goede meester verstond hel het graantje te doen kiemen.... De geschiedenis, de vaderlandsche geschie denis, wordt veel te weinig geleerd. Zij is nogtans de beste leermeesteres en kan oneindig meewerken om de jeugd man te leeren worden en in vaderlandschen zin groot te brengen. Voor de volwassenen zou men de zooge naamde philosophie de l hisloirc moeten leeren. Wat baat bet cijfers en namen te kennen, ais men de gevolgtrekkingen uit het verleden, toe passelijk op den huidigen tijd, moet ontbeeren Onder dit opzicht bestaat eene groote leemte in bet onderwijs van alle graden. In de lagere school zou de geest van vereeni- ging, spaarzaamheid, gehoorzaamheid en orde vroeg ontwikkeld dienen te worden, evenals de zelfhulp. Dc kinderen moeten van jongs af als echte Germanjers het bewustzijn hebben, dat zij niet geschapen zijn om aan moeders rok te hangen. Dan waarlijk zullen zij lot mannen van raad en daad opgroeien, waarvan men veel zal mogen verwachten. Geene weekellngen, maar geharde, onbevreesde jonge borsten, zon- FABRIEK VAN voor Weiden, Lust en Moeshoven, Jozef BIncteu, Smid, TE DENDERHAUTEM. HANDEL IN de beste NaaimachieDen voor alle soorten ran serli 350onderscheidingen Iste klas. Chicago 1893: 54 eerste Prijzen, i! Er hestaat geene» fabriek die zooveel naai- machienen van verschillende modellen ver vaardigd als onze maatschappij. Wacht u voor namaaksels en mistrouwt goed- koope inachienen van mindere kwaliteit. Directie voor Belgie Oude Kleerkooperstraat, 31, Brussel. Eenig Huis te Aalst, Albert Liénurtstraat, 7 te Ninove, bij Joseph Bejaer, Brusselschestraat. Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmiddel lijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddellijke stilstand en genezing der verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvoimingen van het lichaam te voorkomen of te genezen, alsook voor kunstmatige lede maten, volgens de beste voorschriften het inzetten van kunstoogon. Het huis bestaat sedert 4849 en heeft 200 belooningen verkregen in al de tentoonstel lingen. Er is voortdurend eene Dame bij de inrich ting aanwezig. Spreekuren van 8 tot 4 ure. WAERSEGERS, Breukmeester, 35, Groenplaats, 35, Antwerpen. Naamlooze maatschappij der Steenkoolmijnen van Ressaix, Leval, Peronnes et St-Aldegonde. Kolen voor Mulftvnrcn. Bijzondere Kolen voor Smidsen en Stoomtuigen, gezift van 2 a 7 tot 30 a 50 m/„. Gewasschen en half gewasschen Coke. Gaz-Coke. Gewasschen Briquetten. AgentMr COYETTE - STICHELMANS, Statiestraat, te Ninove. der menschelijk opzicht, moeten, de wereld intreden, wanneer zij de school zullen verlaten hebben. Men spiegele zich aan het Angel-Sak- sisch ras. Wc moeten bekennen dat de officieele scholen, waar de zelfhulp aangepredikt wordt, ons onder dit opzicht vooruitzijn. SPREKERSBONDEN. Het politiek leven wordt dagelijks meer open baar. De strijd zal niet meer gesloten beraamd en gevoerd, maar geleverd worden in meetings of volksvergaderingen. Dit gebruik dat in Enge land algemeen is, wordt hier meer en meer gevolgd. Het volk begint er smaak in te vinden. De meetings zijn bet beste middel om het volk de politieke opvoedig te geven, die het mist. T Is in de meetings dat de candidate» zullen verplicht worden kennis te maken met het volk, dat zal kunnen oordeelcn over hunne innerlijke waarde en over den inhoud hunner voorstellen. Om meetings te beleggen heeft men behoefte aan sprekers en dit is het geval in de katholieke en liberale partijen, waar de volkstaal hare wettige plaats niet bekleedt. Sedert eenigen tijd zijn er nogtans volksge zinde mannen opgestaan, die het gesproken woord verkondigen. Onder de volksgezinden zijn reeds verschei dene sprekerbonden geslicht, die werkzaam zijn, ondanks de onverschilligheiden het wantrouwen van zekere partijgenooten. Dit is te betreuren. Die kortzichtige en vreesachtige menschen wil len liet volk onder den domper houden en verkiezen, rechtuit gezegd, des sprekers hielen dan zijne teenen. Onnoodig ta zeggen dot zij hierin grootelijks misdoen dooi 'en spreker den rol van Hansworst le doen vervullen en het volk door kwakzalverijen te misleiden. Volksspreker is niet iedereen die wil. Men Geerardsbergschestraat, 5, Ninove. Te verkrijgen alle mogelijke drukwerken, netjes vervaardigd, spoedig afgeleverd aan de laagst mogelijke prijzen. Cachetten en Stempels in caoutchouc, mot inktdoosje inbegrepen te beginnen van af fr. 4,25. Overgroote keus van allerhande Schoolgerief, Schrijlboeken, enz. Bureel van liet Diiifltcn vnu den Dender, weekblad. Het best opgesteld duivenblad der streek. Prijs per jaar fr. moet eene bijzondere gave hebben om dit te worden. De volksspreker moet onverschrokken en koelbloedig, verstandig en geleerd zijn, goed beslagen en op de hoogte van de stof, die hij aan den man brengt. Dit is niet voldoende. De spreker moet daaren boven vol goeden wil, zelfopoffering en werk zaamheid zijn en enkel het algemeen belang in 't oog hebben. Eenvoudige taal, doorspekt met voorbeelden, die men kan loepassen, gemakkelijk te begrijpen redeneeringen en bewijsvoeringen, levendig debiet, maken het bsst indruk op het volk* Wat pittige spotternijen staan het volk aan, dat Reinaartden Vosschiep,alhoewelhetdekromme sprongen afkeurt en eene vrije en vranke voor dracht liel heeft. Eenlge inrichters van meetings houden aan zekeren decorum wij niet, want de sprekers zijn meer op hun gemak, wanneer zij in openbare gebouwen mogen voeren. Na de meetings is het raadzaam bij het volk te blijven klappen, men tikt en verbroedert en de vriendschap wordt spoedig gesloten. Het is nog goed vergezeld te zijn van vrienden, die zich in de zaal of in de herbergen der gemeente verdeelen en alzoo eene werking op de gemoe deren kunnen uitoefenen. Men moet echter zooveel mogelijk werken slichten, die blijvende propaganda uitmaken. Daarom is eene verslandhouding met invloed hebbende inwoners der gemeente noodzakelijk. De sprekersbonden, die ingericht worden, zouden veel van die invloedhebbende mannen in hunnen schoot moeien lellen, diede werkende leden op de boogie houden van wat in hunne steden of dorpen omgaat. Om de Ylaamsch- en volksgezinde sprekers bonden uit te breiden en te vermenigvuldigen, dient men een verbond van sprekersbonden le stichten. Wordtvoortgeset.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1895 | | pagina 4