ORGAAN DER CHRISTENE VOLKSPARTIJ Zondag 14 Juli 1895. Oplage 6575. Vijfde Jaar. IV 38. ALLES VOOR EJÜST DOOR HET "VOLK! De Millioeneiidans. Verplichtend onderwijs, 1302. KLOKKE ROELAND Uitgever I .OIMOWI.I lï LONTINGS Men schrijft in bij drukker «X.-3E5. I>e IBoilsielier. Geerardsbergschestraat, N° 5, Ninove. ABONNEMENTSPRIJS, vooraf betaalbaar«NNONCENPRIJS PER DRUKREGEL, vooraf betaalbaar Per jaar 2,50 fr. 6 maanden 1,50 fr. Een nummer 5 centiemen. Gewone 15 cent.Dikwijls herhaalde bij overeenkomst. Reklamen 30 c. Vonnissen 1 fr. Drukwerken ten bureele gedrukt zullen op verzoek kosteloos in het blad ingelasrht wor 1.Alle briefwisselingen moeten franco en behoorlijk onderteekend toegezonden worden. Dc millioenendans is begonnen. Voor de pensioenkas der oude werk lieden Bah neen voor de oude -werklieden niet Wat denkt gij dan wel, beste vriend lezer, met uw «verstand van alle dagen Een pensioen aan de oude werklieden, die hun leven, kracht en gezondheid voor de maatschappij hebben ten beste gegeven dat strijdt tegen de Grond wet zegt de heer Woeste. Of in andere woorden: Kunt gij oude afgesloofde werkman in uw onderhoud niet meer voorzien, zijt gij door uwe kinderen verlaten, of hebt gij er geene om u te helpen wel hangt u op of ster! van gebrek even als een versleten weg- gejaagden hond. Maar de Congo» beste vrienden, dat is wat anders Die zwarte, hongerige Zuid-A frilcaan- sche geldwolf, is de verledene week in de Kamers verschenen en eischte daar voor 1 Juli, dus onmiddelijk, ruim der tien millioen om zijn grootsten honger te stillen. En wij, onnoozele sukkelaars, wij die dachten dat het Gogospo.ok naai den versten akker land verplaatst en maar in 't jaar 1900 mocht terug- keeren om zijne dollekuren te herbe ginnen. Dat spel zal nu misschien gedaan zijn, hoor ik u zeggen beste vrienden Oh neen! verre vandaar, toekomende jaar oi wat later zal de miilioenen- slikker daar weer zijn, en als men ons nog, op de eene of andere wijze wat geld zal afgetroggeld hebben, dan zal hij op nieuw met opengesparden muil gereed staan om hetzellde te verslinden. En verzet er zich daar niemand tegen Gewis wel De socialistische afge vaardigden, de Christene democraten, wilden de millioenendans hevig bestrij den, maar men gaf hun den tijd niet. Toen priester Daens, maar enkelijk vroeg om zijne tegenstemming uit te leggen werd zulks hem nog geweigerd. Heeren volksvertegenwoordigers en regeeringsmannen, gij drijft deu spot met het kiezerskorps en daarom zult gij door het kiezerskorps vergaan. Wij vragen het u Is liet nu wel het gepaste oogenblik om zoo maar in eens een ganschen hoop millioenen naar den Congo te werpen, nu in dezen tijd van verval voor landbouw en nijver heid Nu op het oogenblik dat de oude Paus u toeroeptDat de Staat de voor zienigheid moet zijn der werklieden, dat zij, in den tijd van krisis, niets meer kunnen verzamelen, voor den ouden dag, en dat er velen thans, t is onge lukkig genoeg) een leven leiden dat weinig van dat der slaven verschilt. Neen zulke schurkenstreken kunnen noch mogen ongestraft blijven, zoo maar zonder ophouden 't volk voor den zot houden, terwijl wij hier, als arme duivels schier van gebrek vergaan, ons geld zoo maar met volle schepels weg werpen, dat wordt onverdragelijk, en daarom roepen wij, Christene Volks mannen tot net volk Indien gij nog een sprankel moed in 't hart bezit indien er nog een weinig plichtbesef in uwen boesem huist, steun dan de Christene Volkspartij met woord en daad, en de Congo of millioenenslikker zal binnen korte dagen met zijne aan hangers naar den weerlicht vliegen. Het moet iets onbegrijpelijk schoons, iets verrukkends zijn voor onze volks vertegenwoordigers en regeeringsman nen, onze millioenen naar den Congo te zien dansen maar weet gij beste vrienden, wat nog oneindig schooner en verrukkelijker zal zijn Dat zal den dans, dien onze plichtvergeten volks vertegenwoordigers, zelf zullen sprin gen, op den dag der kiezing onder de algemeene juich en verachtingskretcn van het volk. Vruchteloos hebben wij in het schoolontwerp naar het artikel gezocht, waardoor het onderwijs zou verplichtend gemaakt worden. Het verplichtend ondersvijs is nogthans een dei- hoofdpunten van het programma onzer Christene Volkspartij. liet verplichtend onderw js bestaal in Frankrijk, Engeland, Duilschland en bijna in al de landen van Europa. Door het verplichtend onderwijs zijn de werk lieden van Engeland en Duilschland de onze ver vooruit. Immers, de kinderen gaan tot 14 jaar naar school. De kennissen die zij er op ge daan hebben, ontwikkelen en breiden zij in hun ambacht uit, want daar bestaat de onge lukkige neiging en gewoonte niet dat de ouders Imnue zonen doen studeeren, wanneer zij eenigs- zins uitblinken. Wat kunnen onze werklieden dikwijls ongeletterd legen de Engelsche verrich ten is het dan te verwonderen dat de loonen kleiner zijn en dat wij op de wereldmarkt niet kunnen strijden tegen de voortbrengselen, ynn meei ervaren werklieden, die boeken en tijd schriften over hun vak lezen en doorgronden Hoeveel ouders laten hunne kinderen als onwetenden opgroeien. Hoevele ouders trekken hunne kinderen niet uit de school wanneer zij nauwelijks hunne eerste communie gedaan heb ben Moesten de kinderen hunnen catechismus niet leeren, ze zouden zelfs naar school niet gezonden worden. O wij weten het, de oude bewaarders willen van het verplichtend onderwijs niet weten. De ware reden is gemakkelijk om begrijpen, met bungeld kunnen zij nog haantje van 't kot zijn, wantin het rijk der blinden is eenoog koning. Maar laat eens de boeren en werklieden onder wezen zijn gelijk het behoort, dan is het een ander zangen de ouwkens zijn verplicht hun nen bek onder hunne pluimen testeken. De oude bewaarders rekenen vooral op de boeren om tegen het verplichtend onderwijs uit te varen. Weten zij dan niet dat de boer het slacht offer is van den staat van zaken. Dat zij iich eens spiegelen aan de Deensche boeren. Denemarken is een klein land als België met een paar millioen inwoners. Dertig jaar go- leden was het een der armste landen van de wereld. Het verplichtend onderwijs is ingevoerd geworden. De boeren die onderwezen waren, hebben zich meer en meer ontwikkeld en de wetenschap kunnen toepassen. Zij zijn volgens het algemeen gevoelen de meest verlichte boeren geworden van de wereld. Elke boer leest zijn dagblad. De studenten der hoogeschool van Kopenhagen, die 2000 leerlin gen, waaronder men 100 vrouwen telt, hebben hoogere scholen voor het volk gesticht. In stad én dorp gaan de studenten en hunne professors lessen van hooger onderwijs geven. Daarnevens bestaan er nog 70 hoogere volks scholen. Jonge boeren en werklieden van 18 tot 30 jaar gaan er naartoe. D e scholen bevatten twee klassen, eene bibliotheek, eene eet en slaap plaats en eene leeszaal. Leeraars en leeringen eten aan dezelfde tafel. Een volledige leergang duurt 6 maanden. De leerlingen wonen dagelijks zes lessen bij over moedertaal, de wijsbegeerte en gevolgtrekkin gen der geschiedenis, de godsgeleerdheid, de kennis der wetten, de natuurlijke wetenschappen, de gezondheidsleer, de wiskunde, de vreemde talen en de aardrijkskunde. Daarbij leggen zij zich toe op hovenierderij, landbouw, leekenkunst en boekhouden. Twee avonden in do weok wor den besteed aan vrije besprekingen over hu is* houdkunde en staatszaken. Het onderwijs is het zelfde voor beide geslachten. lederen herfst richt elke school eene groote vergadering in bijge woond door 500 ii 1500 boeren en boerinnen. De scholen bestaan door het maandgeld dei- leerlingen en een hulpgeld van 250,000 fr. van den Staat. Honderd duizend Deenen hebben die school bezocht en zijn dan eenvoudig tot hun werk terug gekeerd, zonder eens te droomen advokaat, pastoor, koster, schoolmeester of bureelschrijver te worden. Ziedaar wat in België ook zou moeten be- staan zullen onze lezers zeggen. Ja, dat moet j komen, maar wat wilt gij doe.i wanneer de helft der Belgen niet behoorlijk kunnen lezen en j schrijven I Een halve eeuw vrijhe.d heeft bowezen dat I er niets te doen valt. liet kan maai- veranderen door het verplichtend onderwijs. He wet moet voorzien dat de huisvader vrij blijft in de keus van de school. Dan zullen wij waarlijk mogen zeggen de man op zijn werk de vrouw in haar huis het kind in de school. Leonce Du Catillon. Het jaar 1302 door gansc.li het Vlaamsche land zoo plechtig gevierd verleden Don derdag, prijkt met gulden letters in onze geschiedenis. Vlaanderen was toen in weelde en vol len bloei. Frankrijke koning, Philip de Muntesclirooder, loerde met begeerige oogeu naar dit rijke hoekje gronds om het in zijn koninkrijk te voegen, en zijne kroon met den kostelijken perel te ver sieren. Hij verklaarde suoodelijk Gwijde van Lampierre, graaf van Vlaanderen, ver vallen hem beschuldigende van eedbreuk, c- stelde Jacob van Cliatillon als land- v. -gu aaïïT Weldra krielde het hier van Fransche edellieden, die den Vlaamsclien adel ten groeten deele verbasterden, en een leger soldenieren kwam zich aan 's Vlamings tafel vergasten. Brugge vooral werd dooi de Fransche ratten opgeknaagd. Doch de dwingelandij van Cliatillon ver veelde in 't einde de Bruggelingen. Na eenen oproer de stad verlaten hebbende, besloten zij hunnen wrok te koelen. Zeke ren nacht stormden de Bruggelingen met Pieter de Coniuck, eenen wever, en Jan Breydel, eenen slachter aan hun hoofd, de poorten binnen, en doorsnelden de straten onder 't geroep Schild en vriend Wal ivalsch is, valsch is, slaat al dood. Eene bloedige slachting begon. Vier duizend Franscben en hunne aanhangers werden ongenadig vermoord. Chatillou slechts ontsnapte met list, en ging aan' Philip het gebeurde verhalen. Deze ontstak in woede, en besloot een schrikkelijke weerwraak te nemen. Hij zond een leger naar Vlaanderen af', het schoonste dat ooit de zon bescheen, om er de koppige Vla mingen te leeren den nek onder het dwangjuk te bukken. Edoch, Brugge's Gilden en ambachten herschiepen zich in legerscharen Aalst, Kortrijk, IJperen, Gent. al de steden van Vlaanderen zonden korpseu en manschappen om het Vaderland, in 't gevaar, ter hulp te snellen. De ambachten groeiden welhaast tot eene beude van 20,000 man, vergaderd in de vlakten rond Kortrijk... Den 11 Juli stonden beide legers elkander in 't gezicht. Toen greep er een tooneel plaats dat treffend schoon het karakter van ons volk kenschetste. De Vlamingen, die ter biecht en ter H. Communie waren geweest, stonden in z\\ ijgende stilte, eu zagen naar eene ver hevenheid, waarop een Altaar was getimmerd. Een priester hield eene roe rende toespraak en gaf hun den zegen met hot II. Sacrament. Zij bogen met eerbied het hoofd, en kusten in vervoering den grond, waarvoor zijn hun bloed gingen vergieten.. Eenige uren nadien hoorde men de klaroenen schateren, de banieren zwierden in de morgenlucht, en het leger bereidde zich ten strijd. Vlaanderen den Leeuw klinkt liet uit duizend borsten... Groeniugher-kouter en Groeningher-beek zien de onbeschrijfelijke moorderij onder de Franschen. Edellieden, soldenieren, alles strijd en valt in verwar ring ouder de forsche slagen der goeden dags en de ijselijke steken der pieken van de Vlaamsche gemeente-mannen. De beek is rood van bloed, en in weinige uren is het hoerlijke Fransche leger verstrooid en uit eengeslagen. Dit was de zegeurijkste dag die ooit over Vlaanderen opging. Toen werd het bewezen, wat eendracht en geestdrift voor een zelfde doel kunnen uitwerken. Toen bleek het klaar dat het volk alles veil heeft voor vaderland eu vrijheid, want Breydel en de Coniuck en die kloeke ambachten en gilden waren werklieden als wij, die in edelheid van geest en dapperheid van herte voor geen Fransch harnas moesten wijken. Vlaanderen1 den Leeuw Trilt bij die verre weergalm van Groeniughen raakt dien kreet, niet de diepste snaar onzer ziel? Wekt hij geene gevoelens op van fierheid eu moed O, ja', want ook wij hebben gestreden en hebben nog te strijden, en die kieet klinkt als een broedergroot uit de graven onzer oude helden Kristeue demokraten Klauwaarts van onzen tijd weest verheugd, en verblijd bij t herdenken van den Gulden Sporenslag. Vlaamsch, vrij en vroom waren onze vjulviien, zweren VMj thans,' den geest uier vaderen trouw. Stant. A spiritii .A.lesteiisi, libera nos Doniine. a Van den Aalsterschen geest, verlos ons Heer.» Zoo eindig-t een artikel van't Vlaamsche Yolk, artikel gericht tegen de Kristene Volkspartij van Aalst. Wij laten ons aan de aanvallen van die half en half demokraten weinig gelegen de feiten zijn daarom ons te verreehlvaaidig-en. Wat heeft die geest der waterdemokratie toch al verwekt Te Aalst heeft de werkmanskring, een ver bond gesloten met de socialisten. Te Geertsbergen heeft die weldadige geest niet belet dat ganach't werkvolk inde handen viel van Yooruit, zelfs de leden van den werk manskring hebben voor de socialisten gestemd en tegen ons. Te Lokeren, forteres van de vrienden van 't Vlaamsche Yolk, zijn in de laatste kiezing voor de Raad van werk- en nijverheid, die mannen weggekegeld en vervangen door socialisten. Te Antwerpen hebben «deVredes» het volk aan de oü achteruitkruipers verkocht. De papierdemokraten van Brussel hebben in de Kamers't volk al verscheidene malen verraden; een van hen om de vriend te spelen van de rijko volkshaters, heeft on^in volle Kamer gelasterd. Gent is door en door socialist. Een aanzien - lijk getal werklieden van den buiten van Geut werken thans rond Brussel op de kareelovens meest al die werklieden hebben zich doen in schrijven in het socialistisch syndikaat. Van den anderen kant al de kareelbakkers, die oorspronke lijk zijn van het land van Aalst of omstreken, maken deel van het syndikaat gesticht door de Kristene Volkspartij. Leerrijk niet waar, dat verschil Nogthans, wij wedden dat 't Vlaamsche Yolk, den Antisocialistischen geest van 't Gentsehe verre zet boven den demokratischen Geest van onze streken Dat 't Ylaamsche Yolk ons dus maar aanvalle, zooveel 't hem lustdie muggensteken deereu ons-niet. Voor ons, wij gaan kloek vooruit, en indien wij een verzoek tedoenhadden, dan ware hela plendo Democratices, libera nos Domine. Ileere, verlos ons van de halfgebakken demo kraten. 'ïien regel bemerkingeii 'kLees zoo een weinig van alles, en als ik lees, 'k lees met aandacht he wel, veel van lijds ben ik verwonderd, en meer als verwonderd hoe sommige bladen die kleingeestige pro.ta hun lezers durven opdienen. Dit drukt bezonderopdiearmtierige weerlegging van 't socialismus, die ik zoo dikwijls ontmoet! 'k Was te Ninove op die meeting op de markt, 't beroepen spel legen Anseele,endie woorden die een van die sprekers daar sprak, heb ik altijd onthouden, en dikwijls op nagedacht, hij

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1895 | | pagina 1