Bericht. ONS PARLEMENT OOSTENDE. zei Het socialismus bewees diensten aan de samenleving: natuurlijk bij 't eerste goedacht, dit en ging- mij niet, Jk zei tegen mij zeiven: 't zijn g-evaarlijke en roekelooze woorden van 'nen shristene mensch, want ons volk raisoneert, en t zou» daaruit kunnen afleiden iets dat diensten bewijst is goed, en iets dat goed is, mag men aankleven. Maar den verderen uitleg bracht mij geheel en gansch tot andere gevoelens. Hij voegde er bijMen moet 't socialismus in zijn eigen niet bevechten, 't is onnoodig. het zal sterven van zelt, het socialismus is lijk 't schim mel, en 't bewijst diensten juist lijk 't schimmel; het schimmel zegt aan moederdie schoenen moet ge kuischen, dit brood moet ge eten, dit kleed moet ge zuiveren van de vetplekken zoo niet gaat dit alles over tot bederf en verrotting. 't Schimmel zoo z?i hij is een woekerplant die gedurig op loer staat om in 'thuishouden, bederfelijke bestanddeelen op te zoeken en daar wortel in te schieten, zoo ook is 't socialismus de woekerplant van de samenleving, ook waar misbruiken bestaan, staat het op wacht om zijnen zetel daar te nemen. Bijgevolg, moeten we 't socia lismus bevechten in ons land, lijk de moeder het schimmel bevecht in haar keuke, zij en beperkt haar niet bij 't wegruimen dier woekerplant, maar zij vernietigt het vuil, het vet, het vocht, het onzuiver en 't schimmel geen voedstof meer vindende, sterft van zelf en blijft weg. Zoo ook moeten misbruiken, .miskenningen, niet wettige verschillen, ellende, ontbering, willekeur en dwang, hier worden weggekuischten 't socialis mus geen groeistof meer vindende zal verkwijnen en sterven. 'k Ileb bij mijn eigen daar op nagedacht, en k moet zeggen, 't is de waarheid. Velen meenen 't socialismus te bekampen, en integendeel, ze stooten aan den wagen om nog sneller voorn t te gaan. Bit kan ik bewijzen door duizende voorbeelden. Zie de bladen van Gent, ge zult gedurig be merken, dat zo razen en uitvallen op diegroote monumenten, die Anseele opbouwt, 't is met duizenden en duizenden voor 't minste dat hij doet. 11e wel wat doen ze, die die prachttempels van Anseele zoo grootsch en zoo kostelijk af schilderen Doe.i zij voordeel aap de ordelievende denk wijze integendeel. Zij wekken 't belang op van 't volk, ze prikkelen de nieuwsgierigheid, ze bazuinen den vooruitgang van Vooruil, en den rijkdom hunner instellingen 't is half werk voor de socialisten, zij moeten dan enkelijk nog komen, en zeggen tegen 't volk dat zoo ingelicht is Zie, dit alles behoort aan de werklieden, dit alles is eigendom der leden van Vooruit, en ze winnen 't proces, 't was op voorhand door de bewaarders gepleten. Wat zou men moeten doen volgen zult ge nu vragen Lijk in alles, lezers, de waarheid zeggen, of zwijgen. Zeggen, bijvoorbeeld, zie welke groote werken de socialisten op 't stolTelijk gebied uitvoeren, he wel, dit ook kunnen wij, en reeds lang moesten wij het gedaan hebben, die werken zijn geen vruchten van 't socialismus in zijn eigen, 't is de vrucht doiwereeniging, onsvereenigen kunnen wij en zelt moeten wij, of we worden overstroomd; eens doelmatig vereenigd, is onze macht zoo groot en veel grooter zelfs als de macht der socialisten, de onze is gesteund opdeononlbeerlijke hoeksteenen van orde en duurzaamheid, de hunne draagt den dood in hare wezen, ze be rust op goddeloosheid, op diefte en onrecht. Lijk in vroeger tijden en eeuwen zal ze uilloopen op een wreed cesarismus, 't is tp zeggen op de dwingelandige overheersching van 'nen enkelen, 't zij Anseele, Vander Velde of 'nen anderen. Zoo spreken is waarheid spreken integendeel, iets bevechten en bespotten dat met de theoriën van 't socialismus niets gemeens heeft, is een kaartenhuis oprichten in den geest van de werk lieden, 't geen door de minste geslepene rede voering, een woord zelfs, of 't berekend artikeltje voor eeuwigwordt vernietigd. 'kLas nog gisteren in 'tblad van mijnheer Helleputte Diamant verloren door 'nen socialist volgens de bemerkingen die volgden een wonder der wonderheden. Ik weet, ons volk bij 't lezen van die schimp scheuten onthoudt dat, inaareenigen tijd nadien, z'hooren 'nen socialist, die tracht te bewijzen, dat in hunnen toekomstaat elk zal goud en diaman ten bezitten 't volk bijgevolg vindt het aanstonds heel natuurlijk dat 'nen socialist ook 'nen diamant kan verliezen, en bovendien vragen zo zich af, of dien schrijver geen sterker argumenten en had om 't socialismus te bevechten, ze besluiten tot de broosheid, en bijgevolg z'hellen over. Men moet voor 't oogenblik raisoneeren en bewijzen, hen doen voelen waar 't kwaad schuilt, doen zien dat het goede dat er in is, aan de' christene begrippen zijn ontleend, zoo niet geeft men gemakkelijk spel aan den vijand. g'llebt nog anderen die 't socialismus meenen om en torn te werpen, met te bewijzen, dat wanneer vandaag zou gelijke verdeeling worden gedaan, het morgen weerom reeds zou verschillen. Dat is windmolens bevechten, 't is 't socialismus van Solon uit Griekenland, van over drij duizend jaren, dat ze zoo nog eens vastgrijpen. Duizendmaal beter is het niets te doen dan papieren schansen te willen opbouwen. Weten ze niet beter, of zijn zij te lui om 't socia lismus te bestudeeren en te volgen in zijn kleinste schakeringen, dat ze't werk dan maar overlaten aan de Christene Volksmannen, ze zijn er toe op gewassen en hoofdzakelijk toe ingericht. 't Eenige dat ze doen moeten, is niet altijd hun werking te belemmeren, en zoo hun taak te ver moeilijken. Inderdaad, hadden ons mannen te Brussel het oneindig verschil niet doen uitschijnen tusschen demokraten en bewaarders, de socialisten waren vertrokken met den laatst een der steenbakkers cn nu pakken z'er neven. Meent ge, dat een van de vasthouders, of Mousetlen of Colfsen zelfs, daar omtrent gingen, als de socialisten daar meeting op meeting gaven Wat zouden ze wel, ze moesten gaan dineeren, of ze gingen naar BlankenLerghe ot Venise. Maar weet ge wat ze dan kennen, lezers dan naderhand moord en brand roepen de Christene demokraten d'oü bewaarders daar ver loochenden, omdat ze daar 'nen Huishouwers 'nen Guchtenaere en Tutti Quanti wegens hunne stem ming over de gemeentewet wat op hun k-leed gaven dat kunnen ze doen, maar dat kunnen ze van achter hun tafel of secretaire, moesten zij er 'nen voet voor verzetten misschien zou het hen ook nog te lastig vallen A papieribus dernolraiibus libera nos Domine. De Neerhasseltschen Boer. Eerw. H. Hugo ~V"erriest. De eerbiedweerdige en volksgeliefde pastoor Verriest. komt door den Bisschop vau Brugge, van Wacken naar Ingoyghem verplaatst te wor den 't Is eene vermindering en eene vernedering den Vlaamschgezinden priester aangedaan. Pastoor Verriest, die alleenlijk het recht kent en de waarheid vorenstaat, heeft te Wacken de partij gekozen van het brave werkvolk tegen eenen heerschzuchtigen en gierigen kasteelheer, die aldaar tegen den wil van het volk wil burge meester worden. Dit is genoeg opdat de hoogere geestelijkheid hem verplaatse om genoegen te doen aan den kasteelheer in wiens weg hij loopt Pastoor Verriest heeft verleden jaar ook op eene kiesvergadering te Thielt eenen volksge- zinden maatregel verdedigd, in strijd met de zienswijze aldaar uitgedrukt door een zekeren heer van Thielt. Zou dit misschien ook al iets in deze zaak te zien hebben In alle geval zullen wij, Vlaamschgezinden niet blijven dulden dat men onze verdienstvolle en edelhertige mannen verschoppe en ten teeken van verzet zouden wij wel eens pastoor Verriest bij de eerste gelegenheid naar de Kamers kun nen zenden voor het arrondissement Thielt. Dit tot waarschuwing. Sociaal Nieuws. Te Aalst wordt er veel gesproken van dG evenredige vertegenwoordiging- vrijwillig toe te passen aan de gemeentekiezingen. Al de partijen, bewaarders, Kristene demokraten, liberalen, socialisten, zouden een zeker getal zetels krijgen. Op 't gemeentegebied komen politieke twisten weinig te pas; een onpartijdig bestuur, een krachtdadig behertigen van de stoffelijke belangen van 't volk, alles in vrijheid en rechtvaardig heid, dat is het hoofdpunt. 't Schijnt nogthans dat eenige gekende sloekers en verwaande alleenheerscliers van geen overeen komst willen. Het gouvernement vraagt weer al 2 millioon voor den Congo! boven de 12 millioen verleden week gestemd. En d' andere 35 millioen die reeds naar den dieperik zijn. 't Is een wezentlijke afgrond. Tot hiertoe weten de lezers der bewa rende gazetten niet dat dank aan M. Woeste, de Congo over eenige dagen weer 12 van ons millioens heeft opgeslokt voor forten, easematten, geweeren en voor verdere prul vraagt men terz il- vertijd over de, 5 milliooüboven de.67 mi!'' -> die jaarlijks aan 't oorlogsbudget worden weggesmeten. Aan forten en easematten is sinds 1830, onge veer 2 milliard en half gegeven: genoeg om voor al ons werklieden een proper en gezonde wo ning te bouwen. De Congo en 't militarlsmu3 zijn de. twee leeken van Belgie. Eerrooven, broodrooven, dat is al 't werk van ons bewaarders. Te Aalst heeft de raad van een werksmans- Congregatie een Congreganist uitgesloten, een onzer beste en moedigste vrienden, alleenlijk omdat hij met kracht en moed onze gedachten en de belangen zijner werk broeders dorst voorstaan. Zulke daden zijn onrechtvaardig. Te Aalst nog heeft 't schepenkollegie een ouden werkman afgezet, omdat zijn zoon met ons op tweeden Sinxendag gemanifesteerd heeft. 't Is juist 'lijk tc Ninove. Daar ook nestelen broodroovers. op 't stadhuis: mannen die zich niet schamen van brave werklieden uit te hon geren, enkel en alleen omdat zij Kristene demo - kraat zijn. 't Is hoog tijd dat de kiezingen naderen, en dat die volksverdrukkers en volks uithongeraars loon naar werken krijgen. In een klein gazetleken van Aalst hadden de bewaarders met de kermis de herbergen opge geven, die zij aan de vreemdelingen aanbevolen. Er waren er 36; 36 op 4 A 500! Proper werk niet waar? Een doctrinaire liberaal hield verleden week staan in den provincialen raad dat de Kristene demokraten van Aalst, socialisten waren. De rechterzij, dat is de bewaarders, teekenden daar lievig verzet tegen, zoo melden de ver slagen. Wat comedian ten toch, die oukens! Hier bij ons maken ze aan sommige sukke laars wijs dat wij socialisten zijnen te Gent in den provintialen raad maken zij zich boos als anderen ons socialist verwijtenDat is drollig, zult ge zeggen. Oh neen, vrienden, dat draaien en keeren volgens de omstandigheden, en als 't nood doet, drij vier verschillig-e gezichten aantrekken, dat was en blijft gansch de bewa rende politiek. Ze vragen te Brussel l millioen voor een boule vard te maken, 1 millioen voor een triomfboog- te zetten aan het oud park van de expositie. De Staat vindt dat zulks niet te veel is, en vraagt aan de Kamers van dat te stemmen! Boeren, werklieden, uwe beurt zal komen: als ge wachten kunt. In Frankrijk heeft do Staat de zuivering van den alkool in handen genomendat brengt veel op aan de Staat, en is voordeelig aan de gezond heid; want de alkool wordt verkocht zonder nadeeiige mengsels. Die horvorming wordt aan den Nederhasselsehen boer aanbevolen dat hij dat eens na ga en uillegge. De tabak wet is zoo goed als afgeschaft. Zonder het algemeen stemrecht en het krachtig- optreden der Kristene volkspartij hadden wij dat nooit verkregen. 't Bewijs: do bewaarders hadden tien jaar lang beloofd en niets gedaan; maar zie: de Volkspartij komt op en van den eersten zittijd vliegt de hatelijke wet de mande in. W elkom Verleden week verscheen voor de eerste maal te Antwerpen Het Volksrecht, orgaan der ware Christene Volkspartij van Antwerpen. Welkom! hartelijk welkom, in onze rangen, Volkrecht! Al wederom een strijdblad te me^r in ons gelid, zoo zullen wij wel vooruitgaan met onze princiepen. Het Volksrecht heeft het programma van Klokke Roeland, dat wil zeggen vrij en vrank vooruit, voor volksrecht, vrijheid, broedermin en rechtveerdigheid. Wij wenschen den uit gever' veel geluk iti zijne onderneming en bevelen eenieder ten zeerste zijn blad aan. Onze talrijke lezers, die Klokke oeland. des Zondags regelmatig aankoopen, zullen in 't vervolg moeten oppassen. De verkoopers nemen nog enkel 't getal dat ze zeker aan den man kunnen brengen, 't Is 'nen maatregel dien we nemen moesten om 't verlies te voorko men der overschietende bladen. Bijgevolg, zij die 't gevaar niet willen inloopen van het orgaan der Christene Volkspartij 'nen zondag te missen, zullen voorzichtig handelen met een abonnement tot Nieuwjaar te nemen aa nl,50 ti*. in mijnen droom. M. Beernaert. Ik open de Kamerdaar 't buiten bezonder frisch is, bid ik de zeer acht bare verteg-enwoordigers der grooten, de achtbare vertegenwoordigers der burgerij en de volks vertegenwoordigers; te willen stemmen zonder eenige bemerking. (Toejuiching op alle banken, bravo, bravo.) Anseele. 'k Vrog liet woord voor 'n per soonlijk faait. Beernaert. 't Woord is aan Ancelle, heel kort, he! Anseele. Mijnherre, 'k kan ni nowlote te pro testeure, tegen die quallificative, zeer achtbar, achtbar, en vertegenwoordiger pur et simpel, 't is n'en oslag op ons eere. op ons werdighaait, en op ons homogenitaait; 'ken horzel ni, ulder te-zeggen, dat guldor speeuleurt op 't zweet van den werkmensch, en de werkmensch onzit als 'n machine, 't is 'n schande voor de societaait; in de fabrieke van Geersbergen en van.... (Goed keuring op de banken der socialisten.) Beernaert. Geersbergen valt in 't dagorde niet, 'k neem u 't woord af. Anseele. En Ninove en Olst, de fabri- kante, die kapitaliste, die bloedzuigers, die ver drukkers, die ehenapaus, die ezel, die parasiete, die..... Beernaert. Mijnheer Ancelle, 'k zal verplicht zijn u tot de Anseele. Uw goestink heer Voorzitter, maai de werkmensche van stad en van buite, 't zijn loonslove, 't zijn parias, 't zijn ilote, 't zijn slechter als onredelijke schepselen God. Van der Velde. Chut, chut, als redelooze dieren. (Gelach.) Beernaert. Mijnheer Ancelle, 'k roep u tot de orde. Diericks. A la bonheur, (Verwondering in de Kamer.) Beernaert. Niemand uit de tribunen mag het woord nernen. Van der Velde. Mijn geachte confrater, mijn heer Anseele, bleef zon juist in 't dagorde niet, maar d'omstandigheden beëersclien de daden, wat meer is, als hij zeidat de werkmenschen nog slechter zijn als redelooze dieren.... Cooremans. Ho, la la! mijnheer Anseele zal eens op zijn knieën moeten. Beernaert. Mijnheer Van der Velde, gij hebt 't woord niet, 't woord is aanCartuyvelsop d'haver. Diericks. Comme de juste. (Groote verwon dering.) Cartuyvels. Mijnhceren, daar die zaak hier door niemand betwist wordt, zou ik liever spre ken als 't min warm is (bravo)... 't is hier om bij den duivel heet... (toejuiching op de banken der doctrinairs) ge weet ik ben in princiep tegen allen invoer.... Smeets. Wij niet, met zoo 'n temperatuur, zouden wij hier weer den cognac willen zien invoeren. Diericks. G'est ca, en de Geersbergschen bleeken. (Goedkeuring aan d' uiterste linkerzijde.) Beernaert. 'k Leg dus die wetter stemming, bij zitten en niet rechtstaanalle man blijft zittenaangenomenNu de wet op den tabak.... bij rechtstaan en niet De Saedeleer. 'k Vraag de samensmelting van den Congo met de tabakwet Lorand. Bravo, 't ware beter als met Belgie. Beernaert. Ter stemming, zeg ik.... de wet op den tabak, bij rechtstaan en niet zitten.... goed zoo; aangenomen... nu de wet op den Congo. Diericks. Tot morgen, tot morgen. (De Sae deleer schijnt ontsteld.) Beernaert. De koning is expres uit Ostende gekomen, we moeten stemmen, daarbij mijne Heeren, ik zie niet in, waarom wij.... hola.... halt!... he! Aai!.... aai! ho!.... wat is dat hier... deurwaarders au poste.... noodsignal;.... er wordt gevochten (gansch de Kamer is in rep en roer,) er wordt gekermd, om hulp geroe pen, de zilveren schotels on lepelkens en glazen vliegen in scherven de zaal in, 'n stof wolk gaat omhooge. eindelijk de stilte herneemt. IIeme- leers niet zijnen neusdoek smijt zijn frank af, en in Helleputte zijn oog-en vliegt snuif; mijnheer Tak staat aan zijnen duim te zuigen, Coli's en Mousset kijken bedrukkelijk op Woeste om te zien wat ze doen moeten, Vander Brugg-hen verbindt zijn kneukels, 't lijkt op een slagveld, drij anderen staamaan hun hoofd te voelen waar vroeger hun haar stond, Neirinckx klampt hem vast aan zijnen zetel met handen en voeten, De Bruyn steekt zijn portefeuille op zijn hart en knoopt zijn frak toe; in een woord, elk is ontsteld en vraagt naar d'oorzaak van die onver wachte catastrooph. Beernaert. (Heel majestueus.) De weerdig- lieid van 't Belgisch parlement eischt, dat bij zulke daadzakclijkhedcn, de verantwoordelijk heden over de feitelijkheden in al hun omstan digheden met ab en dependentiën worden vast gesteld, 't land zal oordeelen. Coremans. Och, heer voorzitter, 't was niets, 't was een licht incident, 't was mijnheer De Sadeleer en.... en.... wacht eens.... (er wordt iets gefluisterd) ja en Dierickx, die de vlucht namenen in d' haast daar eenige van ons oudste confraters over hoop liepen,... 't was dus en kelijk..., eene manier van onthouding. Beernaert. Een te geweldige, nochtans.... zoo, 't incident is gesloten. Lorand. Maar Vander Brugghen zijn kneu kels niet,.... ze moeten in de botermelk; inde kost van de buitenmenschen. Beernaert. Mijnheer Lorand, geen onderbre kingen, dat is tijdverlies, allons, die voor den Congo stemt, steekt zijnen wijsvinger omhooge en die tegen stemt zijnen ringvinger.... zoo, de twaalf millioen worden aangenomen.... ik hef de kamer op tot morgen, (De leden gaan vermoeid en al blazende uiteen.) Onze wakkere vriend Hector Plancquaert is kandidaat voor den opengevallen kamerzetel te Oostende. Bravo leve de Kristene Demokratie I Briefwisseling uit Antwerpen. Eindelijk zijn de vlaamsche kristene demokra ten voor goed te Antwerpen opgetreden. liet Volksrecht, tolk onzer nieuwe partij, heeft hare stichting aan het volk verkondigd. Met duizende en duizende exemplaren is dit blad ver spreid geworden en werd ook door elkeen gre tig gelezen. Verleden zondag hielden wij onze eerste meeting. Nooit heb ik, noch mijne vrienden, eene vergadering bijgewoond, die zoo kalm en zoo deftig afgeloopen is als deze. Geen enkel woord van afkeuring liet zich hooren, slechts nu en dan werden de redenaars dooreen bijna eenparig handgeklap onderbroken. De ingeto genheid dier volksmassa heeft ons ontroerd liet is een bewijs dat de Antwerpenaren nog geen geloof hechten aan sommige broodschrij-! vers, die de demokraten de lafste beschuldigin gen naar bet hoofd werpen. Neen, het volk wil ons en ons programma leeren kennen en zich overtuigen of wij wel zulke slechte kristene en zulke twistzoekers zijn, als de vaslhoudisten het willen doen gelooven. Nu een kort verslag over de meeting. Reeds lang voor vastgestelde uur was de over- groote zaal van den Bardo stampvol. Rond 11 uren deed het bureel zijn intrede. De geachte heer Max Bansar, die over vijf en twintig jaar reeds de demokratische gedachten veidededigle, zetelde als voorzitter. Aan zijne zijde bemerken wij Vader De Beucker, Jan De Jaegher, Minne, Vermeulen, Adolf Pauwels, advokaat De Backer, Hector Lebon, Leonce Ducatillon en Roevens. De voorzitter verzoekt het publiek met kalme aandacht de verschillige sprekers te aanhooren. Advokaat Lebon, kondigt de geboorte aan der Vlaamsche Kristene Volkspartij te Antwerpen, Naast onze broeders uit Luik, Aalst, Brussel en 't centrum treden wij op, om volgens't orde woord van Z. H. den Paus, den stollelijken toe stand der lagere standen te verbeteren. Tegenkanting zullen wij ontmoeten, maar met krachtdadig den strijd vol te houden, zullen onze tegenstrevers wel gedwongen zijn zich bij ons aan te sluiten. Wat wij vooral willen dat is de rechtvaardig heid in de volksregeering. Elk belang, elke stand moet noodzakelijk vertegenwoordigd worden. Geene beslissingen meer over de volksbelan gen van ons arrondissement in geheime verga deringen waar slechts eenige uitverkoren toe gang hebben. Neen, in het openbaar dienen zulke be langrijke kwestiën besproken te worden. Tot slotte doet hij eenen oproep lot alle onaf hankelijk werklieden zich bij ons aan te sluiten,, Leonce Ducatillon, Brussel. Wij kristene, demokraten, strijden voorde herleving van ona volk. Ons geslacht was vroeger groot Thans staan wij ver ten achter tegen andere landen, die voor ons het onderspit moesten delven liet verplichtend onderwijs, dat zoo noodig is, bestaat in België nog niet. Ja 't is waar, de aris- tokraten hebben er ook belang bij het volk onwetend te houden. Onze moedertaal,; die tot hiertoe als eene schommelmeid door de oude partijen behan deld werd, dient weêr in eere hersteld te worden. De volksvrienden zijn ten allen tijde het mik punt geweest van laster en spotternij. Dit zal ons echter niet weerhouden ten volle onze plich ten te volbrengen. Advokaat De Backer 3preokt in naam der demokraten van Aalst en treed als vertegen woordiger op van priester Daens. (langdurige toejuichingen). Met iierheid wijst hij er op wel ken vooruitgang de volksbeweging maakt. Achtereenvolgens verdedigd hij heteenvoudig algemeen stemrecht, de evenredige vertegen woordiging, het verplichtend onderwijs en ver klaart zich aanhanger van de volledige afschaf- ling van het Belgisch leger. De Kiistene Volkspartij wil dat de vertegen woordigers van het vlaamsche land uitsluitend de moedertaal inde wetgevende lichamen gebrui ken.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1895 | | pagina 2