Volledig verslag BERICHT Wilt gij u in vertrouwen laten bedienen B. COPPENS Groote Meetingen GEMEENTE VOORDE. Geleerdheid is rijkdom. TE HUREN. TE HUREN. MEN VRAAGT Men vraagt Men vraagt. Men vraagt S I G A r¥F~ Aan de landbouwers. TE KOOP TE KOOP Wisselkantoor OESTERPUT Verkooping van Huizen Landen en Meerschen Landen en Meerschen HOF STEDE een Huis met Erf UITVERKOOP van onze Chimieke Vellen Hij dient Coremans eene ferme geeseling toe, omdat deze den vlaamschhater Woeste te Aalst ging verdedigen en eindigt met eenen oproep tol de jeugd. M. Roeyens, hoofdonderwijzer te Oorderen, legt uit hoe het op den buiten tegenwoordig ge steld is. De meeste eigenaars aanzien hunne pachters als slaven. Dat moet ophouden. Wie Demokraat is, zal met ons werken, om den afstand die tusschen de hoogere en lagere klassen bestaat, te doen verdwijnen. Jan De Jakgher, werkman te Borgerhout. zweept duchtig den lieer Buerbaum af, die de prententie heeft gehad,de redevoering van pries ter Daens, gehouden te Borgerhout op 5 Mei 11 te wêerleggen. Hij toont aan hoe belachelijk dat heerschap zich maakt. Priester Daens, roept daarna spreker uit, is de Breidel van Aalst en wij eeren en beminnen hem als een vader De werklieden moeten tot ons komen. Wij willen de invoering der klimmende belasting. De duur van den arbeid dientgeregeld te worden. Geen zondagwerk meer! Het minimum van dag loon moet er komen, dat eischt de rechtvaardig heid. Spreker verdedigd ook de kleinhandelaars en neringdoeners, Vader De Beucker. (Ovatie). De vorige sprekers hebben u ons programma breedvoerig uitgelegd. Met vreugde hebben wij, ouderen, ons bij de Kristene Volkspartij aangesloten, om dat zij alleen gesteund is op de christelijke liefde en de rechtvaardigheid. Hij bedankt het publiek, dat zoo talrijk opge komen is en brengt huUe aan advokaat De Backer en Leonce Ducatillon, die hieruit den vreemde gekomen zijn, om hier het goede woord te verkondigen. Om 1 uur wordt de meeting geheven. P. Jee M. der redevoering-uitgesproken doorPastoor DAENS, in de Kamerzitting van Vrij dag der voorgaande week. De lieer Dnens. (in 'l \aamsch). Uit naam der 50,000 werklieden die in Frankrijk werken, zeg ik den heer minister dank voor de goede woorden die hij to hunnen opzichte liet hooren, want tot nog toe had men zich nooit om hun bekommerd. Nu denkt men aan hun en 't is meer dan tijd. Zoo zij hun vaderland verlaten dan is het omdat zij er hun brood niet kunnen verdienen. Volgens een werkman ons schreef, moeten die arme arbeiders veel verduren in Frankrijk. Eerst en vooral genieten ze bij hunne aankomst geen aangenaam onthaal en vragen de Franschen hun of zij de tax betaald hebben. Die tax, die hun rnoet toelaten in Frankrijk te werken, bedraagt '2,10 fr. 'tls weinig zoo ge wilt, doch gewoonlijk hebben die arbeiders met moeite genoeg om hunne reis te betalen. En in 't voorbijgaan, zeg ik heer de minister van buitenlandsehe zaken dank omdat hij be loofde aan te dringen bij zijnen collega van spoorwegen ten einde rnen aan die werklieden de vermindering van 50 t. h. op den vervoerprijs toesta. Men verleent die vermindering wel aan degenen die met plezlertreinen reizen. Wanneer de krachten der werklieden uitgeput zijn door zwaren arbeid dien zij gedurende den dag moesten verrichten dan kunnen ze 's nachts 4 uren rusten, en dat op stroooi op een ruwen zak. Thans krijgen ze wederom hoop daar ze zien dat de Christene Volkspartij ze krachtdadig in de Kamers verdedigd. Ziedaar wat die werkman mij schrect, en die lieden weten goed wat zij willen zij vragen dat socialistisch paradijs niet dat men ons gisteren aanprees, maar enkel de mogelijkheid om van hun werk te leven. Ik herhaal het, ik dank den heer minister omdat hij wel heeft willen denken aan de 50,000 Vlamingen die in den vreemde gaan werken en zij ook zullen hem dankbaar wezen. Dc lieer CoomnuK (in 't Xlaamsch). Zij zouden 8 uren moeten kunnen rusten in plaats van vier. Dc lieer Dacui (in 't Vlaamsch). Maar men zou er dan inel de zweep achter zitten Ander wdbrd de Christene democraten laten zekere eischen hooren die oók uit den mond der socialisten komen maar wij koesteren geen haat tegenover de hooge diplomaten. Dc lieer Becckmau (in 't Vlaamsch) De socialisten wel Dc lieer Daens (in 't Xlaamsch) Met kalmte vragen wij dat èr wat meer gelijkheid besla onder de verschillende klassen der samen leving dat de mindere beambten wat beter betaald worden en dat de groole iet wat afslaan van hunne vette jaarwedde. Men zou moeten beginnen met nuttelooze en vet betaalde posten af te schaffen. De heer Melot, een vurig katholiek, vroeg de afschaffing van de arrondissementcommis sarissen. Men zegt dat men hun nieuwe ambts bezigheid heelt gegeven dat bewijst dat ze niets te doen hadden, en dat ze maar bet vijfde wiel aan de wagen waren. Men zou uitdien hoofde een hall millioen kunnen sparen en men zou aldus terugvinden hetgeen de tabaksaccijns zal doen verliezen. En ik spreek niet van de pensioenen van 8,000 en 10,000 (rank Waneeer men oud is, kan men gemakkelijk toekomen met 4,000 frank. Wij vragen dus de vermindering van die hooge jaarwedden. De gevolgtrekking-van die aanmerking is dat men op spaarzame wijze moet beheeren. Ik kan de woorden niet goedkeuren die de heer Anseele tot de gezanten richtte. Eene zaak, hoe rechtvaardig in den grond, verliest er bjj aldus verdedigd te worden. Men mag niet zeggen dat onze diplomaten hunnen tijd doorbrengen kaartspelende inet den burggraaf Nietdeug of dansende met de markgravin van den Verbranden Besem. GelachGij zult er niets bij winnen aldus tc spreken Wij eerbiedigen die personen, die dienst be wijzen maar wij achten dat de aanzienlijke vergoedingen welke zij krijgen een weinig zou kunnen verminderd worden, om reden dat de tijden slecht zijn en de volksellende eiken dag in België toeneemt. Ongetwijfeld zijn gebrek aan orde en spaar zaamheid en de zedelijke wanorde de hoofd oorzaken der ellende van vele werklieden, en dat zal moeten verholpen worden door een zekelijk en christelijk onderwijs doch, in elk geval, de ellende groeit iederen dag aan en de regeering dient zuinigen gierig te zijn: men moet alle weeldeonkosten vermijden en onder deze tel ik de overdrevene jaarwedden van 00,000 frank. Daarenboven welen wij allen dat die plaatsen vooral eereposten zijn bekleed door rijke lieden. En indien deze of gene van die gezanten zijne feesten wat moet verminderen, indien zijne bals en feesten wat minder luisterlijk zijn, welnu, de wereld zal daarom niet vergaan! (Gelach en blijken van goedkeuring.) Uit plaatsgebrek is Nieuws voor Tongeren verschoven tot de aanstaande week. Stads- en Provincie Nieuws. Ninove. Van 28 tot 30 Juni zal er in d«- zaal van het bisschoppelijk Collegie eenen grooten prijskamp van Bicénteelt plaats grijpen. Ökegem. Verleden Zondag is alhier een feest gegeven geweest door den Volksbond met leuze Wij zijn geene slaven Wij zijn vrije mannen. Er hebben schoone Volkspelen plaats gehad, onder eenen grooten toeloop van volk. s'Avonds is het meeting geweest door ver scheidene redenaars van de Kristene Volkspartij in de opene lucht. Aspelaere. Zondag 14 Juli ton 4 ure stipt, uitstap door de Volksfanfaren naar Voorde. Men vergadert aan '1 lokaal der maatschappij. Santbergen. Van 40 Juli al neemt des morgends de trein mixte te Santbergen om 5 ure reizigers op, en dat alle dagen der week uit genomen den Zondag en den Maandag. Erembodegem. Verleden week heeft alhier plaats gehad onder eenen grooten toe loop van volk en vrienden, de plechtige teraarde bestelling van den heer Wilhelm Vanden Berghe, een der moedigste kampers in den laatsten kiesstrijd tegen de oü bewaarders. Een prachtige lijkiede, welke wij gaarne hadden opgenomen in ons bladdoch plaatsgebrek belette ons zulks, werd uilgesproken door M. Leon Janssens, kandidaat-Notaris. De heer Janssens sprak in naam van het fanfarengezelschap St-Cecilia waarvan den be treurden afgestorvene eene der ieverigste leden was. Zijne woorden deed eenen diepen indruk, en trollen de gevoeligste snaar der ziel, menige traan ook welde op in de oogen der aanwezigen. De Redaktie van Klokke Boeland betuigt zijne innige deelneming in de rouw en de droefheid welke zijne achtbare familie en vrienden komt te treilen. Dat de goede God, den koenen strijder voor de werkmanszaak M. Willem Vanden Berghe daarboven beloone voor zijne moedige pogingen. TJiTjiTVT XIU'T?0'}ict" *°s,c,oosaan-aan al|cn Pj Pi n Pi Pi rvdie aangedaan zijn van ccnc huidziekte. haarwormen, •ezémas, puistjes huiduitslag, chronische bronchictcn, borst- en maagziekten, rheumatism en bruiken. een onfaal- baar middel te doen kennen om zich spoedig tc genezen, zooals hy zelf volkomen genezen is geweest na allomoge- lykc geneesmiddels vruchteloos te hebben doorstaan en beproefd. Dit aanbod, waarvan men het mcnschlicvcnd doel zal inzien, is het gevolg van eene belofte Per brief of briefkaart schryvcn aan M. Vincent, place Victor Hugo, te Grenoble, die kosteloos en vracht- ry per post zal antwoorden en dc gevraagde inlichtingen zal zenden. 28—495. Strij dpenning'. Buiten de verantwoordelijkheid van do redaktie. NEDERHASSELT. n' Langen Woeste die verjaagd Is schijnheilige die ontmaskerd is 0,10maakt eens dc slechte wegen bruikbaar 0,40; ST-ANTELINCK. Dc Woestinnen beginnen slechte brieven te schrijven 0,10: zy gevoelen dat zy hun meester in Frankryk vinden die alles van hun in T licht brengt, bijzonder van een vrouw- ken haren man, waardoor hij niet en heeft en kan 0,20; OKEGEM. n'cn grootc Woeste, (omdat M. schelle bcsp van Ninove ook Woeste is) gaat do Roclandcrs n'en dans lccrcnlij) gaat zijn tabakuiachicn terug cischcn in huur gegeven tot Allerheiligen 0,30. Men vraagt een bekwamen STEMMER. Zich te adresseeren aan het Piano magazijn l'leyel, 99, Koninklijkestraat, Brussel. Bijzonderlijk voorlieden die voornemens zijn tc trouwen. Deze die een huis willen bouwen Als ook voor alle gerief voor landbouwers, begeef u naar het huis itotermolk.straat, IT, Déliderleeuvv. Daar is te bekomen alle soorten van verlakt ijzeren- en blikken keukengerief, zeer schoon alle .soorten van bouwmaterialen, zooals spel nagels, vijzen, chazieren, sporen, lenen, sloten klinken, venslerpompen, enz. enz. Dit alles aan den goedkoopsten prijs mogelijk. Op Zondag 44 Juli 1895,bij M. Van Eeckhout, herbergier te Vollezeele. Sprekers: Frans Lambrecht,smid, en Advokaat De Pelsmaeker. Belangrijke punten zullen be sproken worden. Op 44 Juli, om 5 ure, nanoen, to Sottegem bij M. Van Londerzele aan de statie. Spreker Lodefwijk Lontings, Dagorde Gemeentewet, Congo, Leger en Pen sioenfonds. Op zondag 24 Juli 1895, bij M. Reno Van Wynendale, te Voorde. Sprekers Alois Haalterman en Lambrecht. Luisterrijke Riugsteking met tweewielige rijtuigen om 31/2 ure namiddag. Dit feest wordt opgeluisterd door de fanfaren van Voorde en van Aspelaere. Wilt gij Vlaamsch leeren, wilt gij Fransch leeren, wilt gij Duitsch leeren? Zonder leeraar, i' h dictionaire, noch grammaire, op 3 maan- 'kn lijd vraagt dan in den boekhandel van J. Smeets-Nouwen te Mechelen a/M tegen toe zending van4fr. in limbers of postmandaat, het Ylaamsch-Fransch of Fransch-Duitsch boek deel. Aan geringen prijs. Eene weide met Toemaat Ist" kwaliteit van 3 dagwand en 20 roeden voor koeibeesten. Adres Severyn Buydens, statieplein, Ninove. Een Schoon IIUIS met verdiep to Ninove, Aalstersche Steenweg, laatst bewoond door Mr Steppe. Zich te bevragen bij M. ViolonVan Ham. SCHOONE GELEGENHEID. Te koop eene Dogkar, nog nieuw, heel sterk en rijkelijk voor 400 fr. Zich te adresseeren op het bureel van dit blad. eenen l-ekwamen peerdenknecht, ongehuwd, voor eene boerenhofstede, van 35 tot 50 jaar oud, van goed gedrag en kunnende goed de peerden verzorgen. Huur 25 franken in de maand. Zich te bevragen deze week ten bureele van ons blad. eenen goeden koeiherder, ongehuwd, van 40 tot 00 jaren oud, kunnende goed melken. Huur 20 fr. in de maand. Zich te bevragen ten bureele van dit blad. eene goede dienstmeid voor een boerenhofslede, van l") tot 50 jaar oud, voor alle huiswerk moet kunnen melken. Huur 18 fr. in de maand. Zich te he'--agen deze week ten bureele \au dit blad. Ware er eene familie die de drie plaatsen kon innemen, zij zouden, als 't goede werkers zijn, benevens den voorkeur eene woning inel 40 aren grond, tegen geringe huurwaarde kunnen afge staan worden. eenen wagenmakersgast of eenen schrijn werker wat van de wagenmakerij kennende, om onmiddelijk in dienst te treden. Zich te adresseeren ten bureele van dit blad. Voornaam fabriokant vraagt overal Solvabele personen om Sigaren bij kistjes aan partikulieren te verkoopen. Zeer voordeelige voorwaarden. Brieven N. bureel van 'tblad. De ondergeteekende heeft de eer in kennis te stollen dat bij hem te bekomen zijn van heden 4®'° kwaliteit van Bctcraveupulp levering in October, 3,75 fr. November, 4,00 fr. op wagon genomen te Moerbeke-Waas. Men mag inlichtingen van transport vragen. Ch. L. Pieters, Baerdegem. Eerste klas van chimiek voor liet loof aan geringen prijs, alsook nog eene hoeveelheid Raapkoek, Raapmeel enz. .Vires J.-B. Do Boitselier, Klokke Roeland, Ninove. Pikken en Zljssen, (engelsch staal). Model Everbeke en andere, hoedanigheid gewaarborgd, bij FRANS LAMBRECIIT, Oultrc. Gebroeders PERDAENS, Ninove. Dreef, N' 1G, Geerardsbergsciiestraat, Nr 49. Aankoop en verkoop van publieke fondsen aan 4 frank per duizend. Kostelooze uitbetaling van coupons. Aankoop van vreemde munten. Leening op obligatiën aan 41/2 per honderd 'sjaars Telegramadres Perdaens, Beurs, Brussel. van 3Blaiil£oiil>ei*g-Iie. 250 schoone doode MOSSELEN, vat per post 5 kilo3, franco, 2 Iranken, 5 dozijn schoone OESTERS, vat per post 5 ki los, franco, 7 franken. adres: OestervlMkclicrs, BLANKENBERGHE. Zending tegen postmandaat. 18 14. Door het ambt van de Notarissen FRAEYS te Gent en ROMAN te Ninove. te Ninove, in de Beverstraat, op den Burchtdam, de Pamel- straat, den Aalsterschensteenweg en het Kloos terplein Tuinen, aan de Langemuren, den Ezel, den Doorenweg en den Papenweg en Ei»iul, op het Amey-Terduist, Kleemput en Ninoveveld en eene Vctweldc, te Meerbeke, genaamd den Grooten Weerd Alles breedvoerig beschreven bij de plak brieven. ZITDAGEN Instel, den Woensdag 3 Juli 1895, om 1 uur stipt namiddag Verblijf, Woensdag 17 Juli 4895, om 9 ure voormiddag telkens ter herberge Da Keizer bij de kinderen De Cooman, te Ninove. Voor nadere inlichtingen zich te bevragen ter studiën van de notarissen FRAEYS en ROMAN, VERKOOPING VAN te Denderhautem, op het Houtem en Lindevcld en in de Kerkxken meerschen Te Voorde, op het Appel ter reveld en den Lavaan Te Oultre, op het Ilerlinckhoveveld, het Ros- pijk, het Plasveld en aan den Flierenstruik; Te Waerbeke, op den Polderdriesch TePollaere, op den Zwarenblok Te Schendelbeke, aan den Aardeweg Te Goyck, op de Woestijn En te Parcel, op het Hertboomveld en in de Mouille. Alles breedvoerig beschreven bij de plakbrieven. ZITDAGEN Instel, Maandag 8 Juli .go- Verblijf, 22 1Jj telkens om 42 uren 's middags, ter herberge «De Keizer», bij de kinderen De Cooman, te Ninove. Voor nadere inlichtingen zich te bevragen ter tudiën van de Notarissen FRAEYS en ROMAN. VERKOOPING van Te DENDERWINDEKE en MEERBEKE. Door het ambt van do Notarissen FRAEYS te Gent, en ROMAN, te Ninove. Instel, Donderdag 25 Juli .0n- Verblijf, 8 Oog-st 489a om 12 ure stipt namiddag, telkens ter herberge De Keizer, bij de kinderen De Cooman, te Ninove. Met winst van een half ten honderd fbstelpenning. Alles breedvoerig beschreven bij de plakbrieven. Voor nadere inlichtingen zich te bevragen ter Tudiën van de notarissen FRAEYS en ROMAN. OPENBARE VERKOOPING van eene zeer schoone TE WOUBRECHTEGEM. De notaris DESAVOYE, te St. Lievens-Essche, zal ten verzoeke van wie het behoort, openbaar lijk verkoopen Eene zeer schoone nieuw gestichte en welge legene Hofstede, hebbende woonhuis., schuur, paard- en koestal, varkenskoten en remisen, groot in oppervlakte 76 aren 87 centiaren, ge staan en gelegen te Woubrechtegem, aan de grens van St. Lievens-Essche, Sectie A nummer 311, palende aan M. Van de Kerkhove, Louis Wynant en anderen en de straat. De Hofstede cn Grond zal in twee deelan opgeroepen worden, te weten de gebouwen met 43 aren 66 centiaren grond, en 33 aren 20 centiaren bloote grond. Eenige Zitdag Maandag 22 Juli 1895. om 4 ure nanoen, bij Charles-Louis Van den Berghe, te St. Lievens-Essche, op den Molen- kouter. P. S. Voor alle inlichtingen zich te wenden bij Augusts De Tant, handelaar te Aspelaere. Bij den zelfden zijn ook 430 aren en i centiaren land in pacht te verkrijgen. VERKOOPING VAN te Denderhautem. De Notarissen VAN IMPE, te Ninove en VAN OUDENTIOVE, te Denderhautem, zullen, namens hunne principalen, openbaarlijk verkoopen: Een Huis met afhangendheden en medegaande Grond, te Denderhautem, nabij de Pastorij gekend ten kadaster sectie B, nummer 1089' groot twee aren twintig centiaren, palende: oost en noord d'erven Maes, zuid de Kassei west den heer Charles-Louis Roelandt."; Bewoond door de weduwe De Waegeneer. ENKELE ZITDAG: Vrijdag 9 Augusti 1895, ten 2 ure namiddag, ter herberg van Charles Lobijn, te Denderhautem. BENEDEN FACTUUilPKIJS. Superpbosfaat, Guano, Raapkoek, Raapmeel Lijnkoek, enz. Ons magazijn is bijna ledig. J.-B. De Boitselier, Klokke Roeland, Ninove.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1895 | | pagina 3