MARKTPRIJZEN. P. B E E C KM A N~DE WEE Naar Canada-Amerika. RED STAR LIJN Houillekoien. bij Edg. Soetens, De Christene Volkspartij Belgische Spaarkas HET GELUK DES HU1SGEZINS, 83 DUIZEND BELGEN Maatschappij Utrecht E. BOITQTJI-A-TJIX: M. Cosyn-Courteaux. R. Van Crombrugghe-Leniaire, JAN HEYMANS IJzeren Afsluitingen STEENKOLEN EK COKE SÏIGEK BREUKEN. lok kc Moelaiid NINOVE. 9 Juli. Tarwe per 100 kil. fr. 13, a.14,00 Rogge, 10,00 a 10,50. Ha ver, 13,00 a 14,00 Garst, 00,00 a 00,00 Boonen, 14,00 a 15,00. Aardappelen. 8,00 a 9,00 Koolzaad, 19,50 a 21,50. Lijnzaad, 20, a 21 Boterperkilo2,30a2,50.Eieren de 25.1,50 al,75 Viggens koppel. 24,00 a28,00. GEERAARDSBERGEN. —12 Juli. Tarwe per 100 kilo '14,00; Masteluin 13, a 14 Rogge 12,00; Haver 16,00; Boonen 15;Aardappelen, 9,00; Koolzaad Lijnzaad 22, Boter, per kilo, 2,00 h 2,32; Eieren de 25,1,50; "Vlas per kilo, 1,15; Tabak per 50 kilo, 1° kwal. ir. 47 2° 37 3 kwal. 27,00. AALST, 13 Juli. Tarwe per 100 kilo, fr. 13,00 a 14,00 Rogge 9,75 a 10,00. Haver, 18,00 a 15,00 Garst, 13, a 13,50. Boonen 15,00 a 16,00. Aardappelen 9,00a 9.50. Koolzaad, a00. Lijnzaad, 00, a 00, Boter per 3 kilo, 6,30 3 8,00. Eieren de 25, 1,50 a 1.70 Viggens per stuk 13,00 a 16,00. SOTTEGEM.— 9 Juli. Tarwe per 100 kgr 14,00a 15,00; Masteluin. 13, a 13,50 Rog ge, 9,50 a 10,50 Haver. 13, a 14,00 Paar- deboonen, 15, a 15,00. Aardappelen, 9a 10 Boter per kilo, 2,30 a 2,50. Eieren de 26 1,60 a 1,80. Gr. konijnen 't stuk, 2,00 a 3,00 kiekens 't koppel, 4,50 a 5,50. Veemarkt, BRUSSEL. 10 Juli. Veemarkt. Te koop gesteld: 52; 44 ossen, 0 stieren, 8 koeien en vcerzen. Prijs per kilo op voet ossen fr. 0,85 a l,00;stieren, 0,00 a 0,00; kooien en vee, zen, 0,00 a 0,00. BRUSSEL, 9 Juli. Op de varkensmark waren er 631 varkens op voet, de kilo 0,78 a 0,86. BRUSSEL, Tl Juli. Kalvermarkt, Te koop gesteld 733 Prijzen per kilo op voet. 0 78 a 1,18. ANDERLECHT-CUREGIIEM, 10 Juli. Te koopgestelde beesten Ossen, 372 Stieren 205 Koeien 527. Prijs per kilo opvoet: Ossen 0,61 a 0,90. Stieren 0,58 a 0,78 Koeien 0,58 a 0,78. Varkensmarkt van 9 Juli. Tentoonge steld: 1065 Prijs per kilo op voet, vanO,75 tot 0,85 GENT, 11 Juli. De veemarkt was samenge steld als volgt: Getaltekoop gestelde dieren 688 Melkkoeien. 45; Groote ossen, 8: Jonge ossen, 102, Vaarzen, 129; Vette koeien, 203; Stieren 60 Magere beesten 141. Schapen, 25; Lammeren, 6; Kalveren, 105; Varkens, 368; Loopers, 15; Viggens, 460. De goede stalbeesten golden gemiddeld var 1,45 a 1,65. De varkens van 70 tot 100 kilos endaar boven levend gewogen van fr. 0,70 tot 0,78. VUURWERK- EN RIJTUIGMAKER aan de Statie te Dendei'leeuw gelast zich met het maken van nieuwe Rijtuigen, Ressort karren, Bierwagens, enz. enz. men gelast er zich ook met alle reparatiën. Men vindt er altijd eene keus van occasiën van nieuwe en oude rijtuigen in verwisseling. Eenen bijzonderen meester rijtuigschilder zal zich gelasten met het schilderen van alle soorten van rijtuigen. Alles wordt in het huis van P. BEECKMAN vervaardigd. Men kan alle dagen het werk komen bezichtigen. Op aanvraagufcan men stalen van schildering op hout voor ^rijtuigen bekomen. De nieuwe rijtuigen zijn gewaarborgd voor twee jaren. T. O. Met de Belgische Rechtstreeksche Postbooten der beste bekostiging en bediening, GERINGSTE PRIJZEN. Voor inlichtingen zich te wenden, bij d'hcer Petras Van Stnllc, Agent, nabij de statie, te Denderleeuw. Kolen voor huisvuren en braisetten. Smids- machien en steenbakkerskolen Eerste kwaliteit van grove Duitsche Kolen uit I 't scliip geleverd aan buitengewoon lage prijzen. Coke- Mets- en Landknik. Agent: OMERPLAS, flinove, Biezenstraat BcSangrijk Bericht. HOUILLEKOLEN Agentschap der koolmijnen van Bernissart. iie soorten van Houillekolen, anthraciten en braisetten. COKE EN KALK. Alles aan de laagste prijzen. Wwe VAN IMPE-PENNE nabij de Statie te Ninove. IN DEN NIEUWEN SPECERYWINKEl •12, GEERARDSBERGSCI1ESTRAAT, 12, Ninove, kan men alle Winkelwaren goedkoop bekomen zooalsKoffie, Suiker, Zeep, Azijn, Rijst, Dessert, Conserven, Kaas, Wijn, enz. enz. ROTEER LEl'RSEL Echt Deensch Boterkleursel, veel heter dan Wortelsap. Te Ninove alleen te bekomen bij M. Van Cauter- Van Laer, ontvanger van 't armbureel, recht over 't Stadhuis. Bij onze lezers aanbevolen. iii JBelg-ië DOOR LBONCE DU CATILLON. Hoofdopsteller van Ons Vlaanderen. Zonder verbond loopen deze gevaar gedachten te verspreiden, die met de volkspartij niet overeenkomen. Zij staan van alle onderlinge hulp verstoken en hunne werking kan dood gezwegen of verdacht gemaakt worden. Het Verbond beoogt eenheid van werking, om op gegeven oogenblikken eene zelfde gedachte door te drijven en het vormen der christene volkspartij te vergemakkelijken. Dit verbond zal de voorhoede van het nationaal volksleger uilmaken. Er moet echter gezorg worden, dat men de sprekers hunne reiskosten en de werklieden hun verlet kunne betalen en 't ware wenschelijk dal Landsbond, Volksbonden Boerenbond, iets van liet hunne in de kas van het Verbond der sprekers en sprekersbonden storten. Die hulp is zeer gering wanneer men overdenkt dat studie en tijdverlies, geene honoraria vragen. STUDIEKRINGEN. In de sprekersbonden zouden sludieeomie- teiten moeten ingericht worden. Hoe kan men over de moeilijkste en ingewikkelste. punten spreken, wanneer de studie ontbreekt? liet is niet genoeg algemeenheden op te disschen, men moet vast in de schoenen staan. Weinige studiekringen bestaan er. Eenigen vindt men in de groote steden, en in eenige gilden van ambachten. De uitslagen, die dit Samenwerkende en menschlievende Voorzienigheidsmaatschappij, 14, Rouppe Plaats, BRUSSEL. Deze Maatschappij schenkt aan iedereen 't middel OM KOSTELOOS een kapitaal te' verwerven Voor alle inlichtingen en agentschappen wende men zich tot den maalschappelijken zetel of bij M.ALBERT NOEL, algemeenen agent voor'1 kanton Aalst, Esplanadeplein, Aalst. Bij Cu. WILLEMS-DAUW, Geerardsbérgschestraat, 4, Ninove. Door dat wij eenen overgrooten aankoop komen le doen van alle slach Dclcnhout en andere soorten in alle lengten en dik ten, zijn wij in de gelegenheid alles aan zeer verminderde en de voordeeligste prijzen te leveren gelijk joffers, kepers, pichpinne, witten deel, balken, planchet' geklikt en geschaafd in alle lengten en dikten. Verders zijn noch te bekomen een groot assortiment van meubels, zooals spie gels, ramen, stoelen, tafels, kassen, tatel- tapijten, voor kamers, toilcirée in 'Alle soortenfransch zeegras en crain stove- stokken met toebehoorten, enz. enz. hebben op beden eene levensverzekering j aangegaan met de V00RDEEL1GE VOORWAARDEN Vraagt do tarieven. BESTUUR VOOR BELGIE Biabandstraat, 168. Brussel. ftGEHTEH GEVRAAGD. De Maatschappij UTRECHT heeft, de Eeiedijilunui bekomen in de Tentoon stelling van Antwerpen. Wilt gij uw gezlobt bewaren verbeteren gebruikt dan geene - rnni3flndere als de fijnste KBISTAAL- tNYfntrrlfi-'* GLAZEN der GROOTE BRILMAKERIJ VAN GEZICHTKUNDIGE, S-f, VLA ANDERENSTRAAT, 34, GENT. Dc glazen worden daar gepast met de grootste juistheid en door personen die cr dc noodigc kennissen van bezitten. Kous van 100,000 Brillen en Pince-Nez Met goede glazen aan fr. i1.60 en 2Fjjne glazen aan fr. 3, 3,60 en Vmet Extra Fjjnc glazen fr. 3, 6, 8, 10, enz. In zilver van 13 tot 30 fr., In goud 23 tot 100 fr. Fijne Monturen voor Damen en kinderen ALLERGROOTSTE KEUS van Thermometers, Barometers, Manometers, Jumclcn, Verrekijkers, Vergrootglazen, Mi croscopen, Slcrcoscopen met zichten aller landen, kunst- oogen. enz., enz Melk-, Bier, Alcool- en andere "Vocht wegers. THERMOMETERS VOOR TE KERNEN Voornaamste huis van 't land voor allo slach van Teekengerief en Passerdoozen. Bcnoodigdhcdcn voor bouwkundige, Landmeters, Brouwers, Slokcrs, cr.z. Plaatsing van eletrieke bellen. UELAUGBtlAK UERICUT MISTROUW U voornamelijk van alle soorten van kwakzal vers kennende niets van d'oogcn, die brillen en pince-nez verkoopen met gemcenc rondloopcrs glazen of ruitenglas, dewelke voor altoos uw gezicht bederven en die zij doen betalen duurder dan hier de glazen van i" kwaliteit. Verkoop in 't klein aan den prijs van 't groot. Reparatiën cn vernieuwen van glazen. Men lette goed op de straat en het nummer. Geerardsbergschestraat, 56, NINOVE. Magazijn van gemaakte Meubels, Stoelen, Spiegels, Tafel-tapijten, Tapijten voor Kamers en Trappen, Carpetlen, Toile-cirée in soorten, Wolle in soorten, Fransche-Varech, Store-stok ken mettoebehoorten, Borstels, Bogen en Pijlen. ncLdcrütu'aat. 43, Gccrurdsbcrgcn. Magazijn van Meubel- en Timmerhout, Balken, Joeflers, Kepers, Plancher-Berd in rooden en witten Deel, enz. Pannen, Panne-Latten, Pla- fond-Latlen, Tichels, Schaliën, Kalk, Cement, Zout, Kolen, en alle slach van allerbeste Booms goed. 25. «—11. zelfonderricht opleveren, zouden anderen moeten aansporen die kringen te vermenigvuldigen. De vrije bespreking brengt licht in de duisternis, ontwikkelt den geest en rijpt het verstand. Dat mannen van talent en van het vak eens overal studiekringen inrichten HET LIED EN DE FEESTEN. Iets dat de socialisten ons voor hebben is het lied. Iedereen kent de macht, die hel lied uitoefent. De Marseillaise, de Wacht am Ri'&in, de Vlaamsche Leeuw, winden iemand op. Waar om zouden toonzetters en dichters geen sociaal lied verspreiden Gezongen op straat en in huis, op het getouw en in 't veld, is dit lied een propagandamiddel, dat eenen hl ij venden en telkens herhaalden indruk uitoefent. liet is eene ware schande wat ons volk nu moet zingen. De liedjeszangers verkoopen op de markten liedjes, die oprecht bespottelijk zijn. Beschaaf dan en verzedelijk een volk Ware er geen middel goede liedjes door diezelfde minnestreelen te doen zingen en verkoopen Men zou wel hun dichterlijk talent krenken, maar in verruiling van zekere voordooien, zou den de arme«zeggers» het niet kwalijk opnemen. Alle leesten moeten gebruikt worden om de ordelievende gedachten levendig te houden. Daar moet het gesproken woord der voor drachtgevers, het lied der zangers, het stuk dat opgevoerd wordt naar een doel streven. De socialisten verstaan dit zoowel. Hunne feesten zijn, zoowel -als het werkhuis, eene voortdu rende propaganda op de ongelukkigen, die altijd in denzelfden kring draaiende, onbekwaam zijn iets anders te begrijpen. VLUCHTSCHRIFTEN. Duilschland is het land der vluchtschriften. Alle partijen wedijveren er 0111 door middel van boekjes het volk te onderrichten. Eene Brusselkasseide, Meerbeke, bij Ninove. Koopman in beesten, doode en levende paar den, koeien, kalveren, verkens en Veulens. FABRIEK VAN voor Weiden, Lust en Moeshoven, Jozef Bnetcn, Smid, TE DENDERHAUTEM. HANDEL IN Naamlooze maatschappij der Steenkoolmijnen van Ressaix, Leval, Peronnes et St-Aldegonde. Kolen voor Huisvaren. Bijzondere Kolen voor Smidsen en Stoomtuigen, gezift van 2 a 7 tot 30 a 50 m/ra. Gewasschen ea half gewasschen Coke. Gaz-Coke. Gewasschen Briquetten. Aacnt s Mr COYETTE - STICHELMANS, Statiestraat, te Ninove. verbazende som wordt daar jaarlijks aan besteed. Het is wenschelijk dat dit propagandamiddel hier ingang vinde. Sedert eenige jaren worden nu en dan vluchtschriftjes rondgezonden, maar in zoo'n klein getal, dat zij door de menigte niet kunnen gelezen worden. De maatschappijen zijn best geschikt om die vluchtschrifjes te verspreiden. DE DRUKPERS. De koningin der wereld. De 4" staatsmacht. De hefboom der gedachten. Dit zijn de geclicheerde benamingen waar mee men de drukpers bestempelt. Dat zij de grootste macht uitmaakt is buiten kijf. Dit getuigt Gcorres, die Napoleons val verwekte. Is zij de openbare denkwijze niet,-zij vormt haar, want iemand die gewoon is zijn dag of weekblad regelmatig te lezen, ondergaat op den duur den invloed, om eindelijk dezelfde taal te spreken. Verspeyen heeft de drukpers het orakel van Delphi genoemd. In geen land is de drukpers zoo vrij van kluisters als in Belgie. Veel kwaad sticht zij daardoor, en kan insgelijks ongestraft de grondvesten van troon en outer ondermijnen. Onze tegenstrevers zijn ons op het gebied der pers ver vooruit. Onze tegenstrevers, die geene ontelbare wer ken van allen aard, vrij onderwijs te onder houden hebben, kunnen meer geld aan hunne bladen besteden. Vandaar de oorzaak dat hunne drukpers heter kan beslaan en meer uitbreiding heeft genomen dan de onze. Men ontmoet bij onze vrienden te veel wan trouwen, verkeerde gedachten, ten opzichte van de toste Haaimacliienen voor alle soorten van werk. 330 onderscheidingen 1ste klas. Chicago 1893: 54 eerste Prijzen. Er bestaat geene fabriek die zooveel naai- machienen van verschillende modellen ver vaardigd als onze maatschappij. Wacht u voor namaaksels en mistrouwt goed- koope machienen van mindere kwaliteit. Directie voor Belgie Oude Kleerkooperstraat, 31, Brussel. Eenig Huis te Aalst, Albert Liénartstraat, 7 te Ninove, hij Joseph Bejaer, Brusselschestraat. Spoedige en grondige genezing in gewone gevallen. Zekere voldoening en onmiddel lijke verzachting in de ergste gevallen. Onmiddellijke stilstand en genezing dor verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormingen van het lichaam te voorkomen of te genezen, alsook voor kunstmatige lede maten, volgens de- beste voorschriften het inzetten van kunstoog6n. liet huis bestaat sedert 1849 en heeft 209 belooningen verkregen in al de tentoonstel lingen. Er is voortdurend eene Dame bij de inrich ting aanwezig. Spreekuren van 8 tot 4 ure. WAERSEGERS, Breukmeester, 35, Groenplaats, 35, Antwerpen. Boekdrukkerij, Boekbinderij en Papierhandel VAN Geerardsbergschestraat, 5, Ninove, Tc verkrijgen alle mogelijke drukwerken, netjes vervaardigd, .spoedig afgeleverd aan dc laagst mogelijke prijzen. Cachetten en Stempels in caoutchouc, mot inktdoosje inbegrepen te beginnen van af fr. 4,25. Overgroole keus van allerhande Schoolgerief, Schrijfboeken, enz. Bureel van Het Duifkcu van den Dender, weekblad. Het best opgesteld duivenblad der streek. Prijs per jaar fr. 8. hunneeigene bladen. Eertijds washetnogslechter. Genegenheid met gansche manden, wierook met gansche vaten, zijn van den anderen kant voor den dagbladschrijver weggelegd, alhoewel eene inschrijving of eene aankondiging hem beter zou 10 stade komen. Bijzondere eigenschappen moet men hebben om dagbladschrijver le worden. Men leert dat niet, men wordt het. In ons land waar men verzot is op eerelitels cn. dc:gelijke speeldingen, denkt men dat een dagbladschrijver noodzakelijk ad vokaat of doktor in wijsbegeerte moet zijn. Ja een Pic de la Mirandole, die 22 talen kende, wanneer hij 18 jaren ouel was en zes jaar later thesissen over 1400 wetenschappelijke vraagstukken, de onini re-scribili, wilde verdedigen. Dit is wenschelijk, maar niet noodzakelijk. Iloevele gediplomeerden gehoorzamen aan eenen wezenlijken roep, als Yerspeven Zulke mannen vindt men, 't is waar in Duilschland, het land waar iedereen doktor is, maar zij hebben hunnen naam meir aan de gedurige practijk dan aan al hunne perka menten te danken. Een dagbladschrijver, die met hert en ziel aan zijne pen verkleefd is, is van zelf gedwongen, veel te sludeeren, dag en nacht de mensclien en de zaken gade te slaan. Ilij bezit wel den rommel der hoogeschool niet, welke men vergeten heeft, na een jaar in het burgerlijk leven door gebracht te hebben, maar met de jaren en de ondervindingen kan hij dat missen. Het is noodig dat men dagbladschrijver van jongs af worde. Le strijd vaiGhet leven tempert al staal, het gezicht verbreed!, en vroegtijdig wordt men man, waarvan Rodenbaeh getuigt. En storrernt zee en hemel rondom u zing mee. En woedt rond u de wilde slag kamp mede en sla den bardit in den wind. Wordt voortgezet.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1895 | | pagina 4