Te koop. KLOKKli UOELANl) Sprekersbond&sociale studiekring Strijdpenning. Binnenlandsch Nieuws. Verandering van Woonst. Men Vraagt Huis Hendrik Croisé BERICHT. Brievenbus. HUIS en LOCHTING CYRIEL SUNAERT, Edmond Van Cauter-Van Laer, Te bekomen Nationale Militie 1600 frank, JEAN JACOBS LANDBOUWERS Cleveland Lijnmeel Men verlangt te koopen kiezing en nu komen ze op met vergrooting en met langere dienstermijnen, in plaats van te verminderen, of len minste toch eens 't spel af te wachten wat die maandelijksche premie zal uitwerken. M. Ja Tiste, ze zullen toch weerom iets in hun reden weten te voegen. T. Hewel, ik zeg 't nog eens, dat ze 't koken lijk ze 'teten willen, ik word beu ik van kwaad bloed mij daarin te maken, voor wij ja knikken of neen schudden of op ons hoofd slaan van kolerie, 't is al 't zeilste, ze doen zij hun gedacht toch, salut Meester. Hlrratuin RED. We moeten den Meester doen op merken dat Zondag laatst hij slecht ingelicht was 't zijn niet zekere Lwijnders meer die te Ninove achterwinkels hebben, 't zijn zekere handschoenuitgevors. Al dat faal is kan raensch zijn. Om in 't vervolg die misgrepen te beletten, zullen wij na Nieuwjaar het extract der patent- aangitlen vragen, en al de fabrikanten, hand schoenuitgevers en geefsters, enz. met naam en toenaam in de Klokke doen kennen. Die uitbuiting in 't geheim moet eindigen die zijnen winkel verduikt is bezield met slecht inzichten. kost van nu oil voor lieel liet jaar 1897 3 fr. 2Vergadering. Zondag 8 November om 0 1/2 juist in Klokke Roeland, Ninove. Dagorde 1. Voordracht door M. De Pelsmaeker. 2. Oefening. Bespreking over de Legerin- richting. Men bereide zich goed. De leden van den buiten komen talrijk op. De mannen der stad brengén elk nog een makker meê Vorig bedrag fr. 5 NINOVE. -• Terwijl don Sm jkkclaar op ander mans zaken li t riociot de hond het vlcosch uit zijn loket. Omdat E.,... den djjnsdag avond niet meer naar Mccrbeek zou gaan Omdat do kleinen baas aan onze vraag zoo gauw voldaan beeft. Omdat er cenc clektricko lantccrn zoude komen in de Hcrlinckhovcstraat. Omdat zjj zal komen als het aan 't bestuur be lieft. Omdat zijn ballon zou zakken achter de koepoort Omdat z\j de kaart te Aalst al hebben en zij naar de depcclic noch wachten. Omdat E. als hjj van Brussel komt, geen ruiten meer zou inzetten met do vuist, J. die men met Porto en Malaga onthaalde, had hem niet vermaakt, vrienden, naaste maal zal het beter zijn. liet politiek is zoo. Ne Roelander, decs weck 't Zal beteren. Vreemde ooren onder vrienden passen niet Voor nog een wandclingskcn Een verbrande transrii ln Vlaanderen vlaamsch. OKEGEM. Voor 't plaatsen der sloof En voor de nieuwe aanneming DENDERHAUTEM. Een uur te vroeg komen voor den trein en dan nog te laat zjjn. MERXPLAS. liet aardig avondmaal is aange nomen met zeven stemmen legen cenc, die van onzen vriend omdat het hem in 't geheel niet aanstaat. GENT. Voor het goed onthaal. TURNHOUT. Wjj hebben een abonnement gc- uomen op 't verslag, om AL de redevoeringen van don Aalstorschcn Dicrickx en den Turnbout- sebe Dicricx te lezen Omdat Priester Dacns nu betere medehelpers heeft in de Wetgevende Kamer Omdat Het Kcmpischc Volk gespaande Kloon met de ooren heeft genomen, 't was verdiend Omdat het Kcmpischc Volk naar verdienste zoude gelezen worden Een werkman Te zamen. fr. 294,16 Ninove. Het kollegie van Burgemeester eu Schepenen noodigt de heeren leden des Ge- meenteraads uit om zich in zitting te verga deren den '10 dezer maand ten 8 ure s' avonds, in de daartoe bestemde zaal van het stadhuis. Dagorde 1° Goedkeuren de rekening der Ge meentescholen van 1895. 2° Vaststellen het getal behoeftige kinderen die recht hebben lot liet kosteloos onderwijs voor het dienstjaar 4896 1897. 3° Mededeeling van het proces-verbaal van verificatie der Gemeentewet van het 3de kwa- taal 1896. 4* Goedkeuren der Rekening der School van volwassenen en der bewaarschool van 1895. 5C Vaststellen Sladsbegroolingstand voor 1897. 6' Goedkeuren Stadsrekening van 1895. 7* Inrichting eener bijgevoegde hoogere klas in de Stadsmeisjesschool. 8* Mededeelingen enz. Denderhautem. Onze gemeente isgausch gekalseid, en onze inwoners gaan inden mod der tot aan de knoesels zoodanig wel worden de wegen hier verzorgd wij hebben niets te benijden, aan Waerbeke, waar ons representan ten nog den eersten keer moeten voor zorgen. Zoo gaat het waar de bestuurders schrik hebben van 'rien betaalde beambte te misha gen. Er bestaat hier nog een veel tergender misbrui!#, de wet verbiedt aan de secretaris sen van drank te verkoopen in hun huis te Denderhautem, gemeente van ruim vierduizend inwoners, ver van zich naar die wet te schik ken doet men meer zelfs, de secretaris bewoont een gesloten huis en houdt zijn bureel in eene herberg. Dit alles wordt gedoogd en aangemoedigd door onze burgervaders. En vragen de Roelanders eene stemming, 't is vijf tegen zes. Denderleeuw. Naar ons verzekerd wordt gaal de verlichting der statie grootelijks ver beterd worden, 't Is hoogst noodig. Het verkeer der treinen in Denderleeuw is groot en gevaar lijk; indien de oversten en bedienden niet bui tengewoon op hunne hoede zich waren en van hunne laak niet kwelen met iever en opoffe ring, waren daar wekelijks ongelukken te be treuren. Nieuwer kerken, (bij Aalst.) -- Zondag 8 November, wijk Rested, op d'llofsteè van Amand D'Haeseleir, nabij 't Hof-Van Bever, ten half 4 slipt, groote volksvergadering met Re ferendum, over het Pensioen aan d'oude Werk lieden en de Vakvereenigingen. E. II. DAENS, Priester-Volksvertegenwoor diger zal er tot het Volk spreken. Aalst. Verleden maandag, om 3 uren na middag reedt Domien Oosterlinck, oud 44 jaar werkman, meteen hondenkar waarin twee hon den gespannen waren, naar Hoistado om hout. Op den ijzerenweg op Kerrebroek gekomen werd hij verrast door den trein, een der hon den werd den kop afgereden. Oosterlinck is vreeselijk geminkt, aan zijn schouders en een zijner voeten is afgereden zijn been moestaf- gezet worden en in d'operatle is de man be zweken. Hij laat eene weduwe mei 8 kinderen achter. Herzele. De genaamde Omer Van Wayen- berghe, metser, was dinsdag aan het werk om het dak der schuur van den landbouwer Dc Lombaere te herstellen. Op eens gleed de ladder waarvan hij zich bediende, uit, en de ongeluk kige werkman viel van eene hoogte van omtrent tien meters op den steenweg neer. Hij werd onmiddelijk opgenomen en in eenen jammer lijken toestand naar zijne woning gedragen, alwaar de geneesheer Vanden Berghe hem de noodige zorgen heeft toegediend. Oombergen. Maandag avond is er een geweldige brand uitgeborsten op de hofstede van den landbouwer, Pietje Lievens genaamd. De stallingen en de schuur zijn totaal vernield. De schade is zeer aanzienlijk. Alles is verzekerd. Gondrode. Maandag nacht is er een vaars uit de weide tegen de statie Gontrode ontstolen, ten nadeele van de wed. Reynssens. De policie is op het goede spoor der dieven. Ronse.Mad. Pieter Leprez heeft het leven geschonken aan drie jongens. Moeder en kinderen zijn welvarend. ln het doopsel zullen dc nieuwgeborene de voornamen ontvangen van Absolon, Samson ee Salomon. De peters bereiden zich om dit zeldzaam voor val lustig te vieren. Molenbeek. Eenige lossers hebben dins dagnamiddag inde herberg A 1' Aurore Wil- lebroeckkaai. alles stukken geslagen. De bazin, mev. De S..., werd gestoken in de linkerzij. De ongelukkige zakte ineen, terwijl de daders rond haar dansten Als de politie toesnelde, namen de helden de vlucht. Allen zijn echter gekend. Schaarbeek. Philippe Vandenkas, 37 ja ren, kooldrager, Yan Duckstraat, 25, keerde dinsdagavond van den Haechtschen steenweg terug met eene kar geladen met zakken steen - kolen. Aan het huis n. 56 van gemelden steenweg, wilds Vandenkas van den camion stappen, met eenen zak steenkolen op de schouders, wan neer het paard voortging. De ongelukkige viel met zijne vracht en botste met het hootd tegeu een der" wielen. Hij werd vreeselijk gewond en verloor zeer veel bloed. Zijne bovenste lip werd total verpletterd. Scheut. Kwaaddoeners zijn woensdag nacht in het klooster alhier gedrongen en heb ben in het bureel van den bestuurder eene doos gestolen inhoudend 300 fr., de spaargelden van weeskinderen in het huis opgenomen. Sedert een jaar stal men reeds viermaal in dit gesticht. Assche. Stoutmoedige dieven zijn 's nachts gedrongen in het kasteel van Morelle, onder Assche, toebehoorende aan M. Van Hoorde, van Brussel. De kwaaddoeners hebben al het zilverwerk en vele kostbare voorwerpen gestolen, ter waarde van 45,000 frank. Elsene. M. C. B.., oud 65 jaren, beambte ln het ministerie van financiën, Milaanstraat, is woensdag in eenen aanval van heete koorts uit een venster der derde verdieping gespron gen en bleef op den slag dood. De wanhopige was van eene ongeneesbare ziekte aangedaan. Antwerpen. Een ouderling van 72 jaar, X., heelt dinsdagnamiddag bij middel van ver hanging gepoogd zich te zelfmoorden in zijne wouing Lange Beeldekensstraat. X. had zich op zijne kamer gesloten, doch de bewoners hadden zulks opgemerkt en verwittigden de politie die nog in tijds kwam om de koord door te snijden. Dr Swenne heeft na een half uur werkens den ongelukkige tot het bewustzijn kunnen bren gen waarna hij naar het Stuyvenberggasthuis is overgebracht. Huiselijk verdriet is de oorzaak dezer wanhopige daad. Opstand tegen de politie. Twee agenten gekwetst. Aanhouding van een gevaarlijken kerel. De agenten Van Droyngaert en Bullaert der 2L' wijk, ontmoetten Zondagmorgen Jozef Moisson, dezer dagen veroordeeld tot 1 jaar gevangenis. Moisson vluchtte in een huis der Huishou denstraat, alwaar de agenten hem aanhielden op de binnenplaats. Op de straat sloeg en stampte de kerel de twee agenten. Van Droyngaert werd zoo geweldig, op het hoofd getroffen, dat het b.loed hem uit neus en mond stroomde en zoo lievig gestampt op de maag dat hij eenige meters van daar rolde. Bullaert werd herhaalde malen gestampt en gekwetst aan de handen hij ook werd tegen den grond geworpen en Moisson, door zijne ka meraden geholpen, nam de vlucht. De agent Bullaert richtte zich op en achter volgde den vluchteling. Hij hield hem aan op de Zuidlaan, op het ©ogenblik dal Moisson op eene kar sprong, waarin hij zich meende te verbergen. Stevig geboeid, werd de woestaard naar het Commissariaat der Priemstraat geleid en van daar naar de gevangenis van St-Gillis. De agenten Van Droyngaert en Bullaert wer den voor hunne knappe houding aan de dag orde gebracht. Bloedig drama te St-Joost ten Noode. De IJzerenwegslraat te St. Joost-ten-Noode, werd zondagavond in opschudding gebracht door een Moedig drama. Op «Ie 1° verdieping van het huis N° 58 wonen ((e echtgenoolen Crombez-Van Rlllaer. L)o man is een verstokt dronkaard welke bijna dagelijks zijne vrouw mishandelt. Zondagmorgen nog sloeg Jan Grombez zijne vrouw duchtig af en verbrijzelde haar eene teiloor op het hoofd. Hierbij zou het echter niet blijven. De moordpoging. Rond 10 uur 's avonds kwam Crombez nog maals in dronkentoestand huiswaarts. Weldra begon hij opnieuw te twisten, omdat zijne vrouw niet op hem gewacht bad om te avondmalen. Nogmaals mishandelde de dronkaard zijne vrouw, lot hij eensklaps een dolkmes uit den zak trok en liet in de.borst zijner vrouw plofte. De arme vrouw slaakte een vreeselijken kreet fi.»r-vjuk badend in haar bloed ten gronde. Bijna een arm afgesneden. Nog niet voldaan, wierp de schelm zich op zijn slachtofferen sneed haar bijna den rechterarm af Op de noodkreten der ongelukkige snelden de medehuurlingen naar de Noordstatie en ver wittigden Iwee policieagenten welke zich naar het huis der misdaad begaven. Jan Crombez werd aangehouden en Maandag morgen ter beschikking van het parket op gesloten. Het slachtoffer dezer lade moordpoging werd stervend naar het gasthuis gevoerd. Deze misdaad heeft eene diepe ontroering te weeggebracht in de IJzerenwegslraat, waar Eli sabelh Yan Rillaer, het slachtoffer, door elkeen geacht werd. Molenbeek. Sinds drie dagen reeds had den de bezonderste huurlingen van liet huis n. 8 Volkstraat, hunnen huurling FilipLambrecht niët meer gezien. De policie werd verwittigd opoode de deur der zolderkamer en vond Lam- b'echl aan den kapstok, bij middel van een zeer dun koordeken opgehangen. Volgens het oordeel des geneesheeren was Lambrechts reeds drie dagen dood. Ellende is de oorzaak dezer wanhopige daad. Cureghem. Bij M. Wauthier, schapen- kopslraat, 35, werd eene zekere hoeveelheid koper gestolen bij middel van braak. Zondagmorgen boden drie kerels dit koper, in drie zakken gestoken, te koop aan bij eenen persoon in bovengemelde straat. i ie/.e zag iets verdachts in de zaak en deed de kerels terug komen. l)e politie verwittigd, legde zich op loer doch de schelmen hadden look in den meersch ge roken en lieten van zich niet meer hooren. -De keperdieven worden ieverlg opgozocht. Ai'azid iu eene drogerijZondagavond is £jr brand uitgebarsten in de drogerij van Mev. W<\d. Heuben, 31, Bergschen steenweg. .'Iet alarm werd gegeven door de houders van een koffiehuis in de buurt, wier kinderen bijna verslikt werden in hun beddeken. M. Carpentier, schepen, nam het bevel over de pompiers die, na een uur werkens, meester waren van het vuur. i e schade is zeer groot. Hel gelijksvloers werd totaal vernield en de 4" verdieping heeft veel geleden. Vilvoorden. Een horlogiémaker van Brussel, stond Woensdag niet weinig verwonderd toen hij bemerkte dat een groot deel zijner koopwaren waren verdwenen. Dit was nog niet allesook zijne vrouw en zijn leerjongen waren niet meer te zien. Weldra vernam hij dat de vluchtelingen zich te Vilvoorden hadden gevestigd en alhier een winkel hadden geopend om zijne verdwenen waren te koop u t te stallen. Donderdag werden, horlogen, ju weeion en an dere koopwaren aangeslagen, op bovel van het parket, en naar het stadhuis overgebracht om zo vervolgens naar den eigenaar terug te sturen. Afch. Een loodgieter werkte op een dak alhier. Eensklaps ontplofte zijne lamp met geest van wijn en de man werd door vlammen omringd. Hij werd zeer erg verbrand en was op het punt zich in de ruimte te laten vallen, wanneer de eigenaar hem ter hulp kwam. Dc toestand van hel slachtoffer is wanhopig. Cliatelet, 18 October Mijnheer Demanet. Sedert lang leed ik aan gewichtsrhumalish»;^ het gansche lichaam, zoodanig dat ik mij hoe-x genaamd niet kon bewegen, zellsniet voor het eten. Ik was onder behandeling van verscheidene geneesheeren, doch geen kon mij helpen, toen ik hoorde spreken van twee weldoende plaasters. Ik gebruikte er twaalf in eens, volgens uw voor schrift, en om de 42 dagen was ik ten vuile genezen. Thans kan ik gaan zonder nog het minste Rhumatism te gevoelen, en heb ik mijnen dienst hernomen. Fl. Rimbert, briefdrager, Chatelineau. Deze plaasters genezen bet gewrichts- en spierenrbumatismus in het hoofd, de lede maten, lenden, borst, voeten. Het is voldoende de voorschriften te volgen. Dit is zeer eenvoudig en in het bereik van klein en groot, jong en oud. liet oud gekend huis Vital Jacobs-Jacobs, heeft de eer zijne talrijke clienten kenbaar te maken dat zijne woon en werkhuis overgebracht zijn van Ninove naarMECHELEN,Bruulstraat,4i Hij gelast zich zooals vroeger voornamelijk met het maken, plaatsen en nazien van Donder- scherms (Paratoncrses), Telephonen, Eleclrl- sche en Luchtbellen. Gematige prijzen en spoedige bediening. bekwame Blokmakersgasten. Prijs 30 fr. het 400 paar bij M. Domien Provost, Haeltert-Eede. Eene goede partij JAND, te Meerbeke, Kluy- senveld, aan den steenweg van Ninove op Enghien, gekadastreerd sektieA, nummer 444b, groot 23 aren 70 centiaren, in gebruik bij Framiscus De Samblanx. Zich te bevragen bij Louis Buekens, zaak waarnemer, te Aalst, Korte Zoutstraat. GROOTE PLAATS, NINOVE Gemaakte kleederen voor mannen en kinderen. Alle soorten van Kostumen in blauwen en zwarten Gheviotte en andere stoften. Kinderkleedingeu op alle grootten. Bruine, zwarte, groen en grijze vloeren Kostumen voor werklieden. Specialiteit van zwarte Laken Mantels. Allen nan tie laagste prijzen. Engelsehe en Inlandsche Stoffcu, te verkrij gen bij August Goessens, Kleermaker, te Neder- ïasselt, op de Plaats, *&n geringe prijzen. Hij biedt zich aan ieders gunst. t.27. M. Turnhout. We schrijven aan PI... Ant woord de naaste week hopen wij. N.-anliuyze. Ongeleekende brieven wor den nooit opgenomen. Als het feit echt is waarom niet teekenen. OPENBARE YERKOOPING VAN EEN to penderhautem (Leebeke.) De Notaris Vanden Berghe, te Ninove, zal, namcas zijne lastgevers, openbaarlijk verkoopen 4" Een Woonhuis met Afhangendheden en medegaande Erve, te Denderhautem Leebeek, palende aan Marien Impens, de Straat, Fran- ciscus Elskens en Petrus Sorgeloos, inhoudende in oppervlakte een are 60 centiaren. 2' Circa 3 aren Lochtinggrond, te Dender hautem alsvoren, palende aan do zusters De Schrvver, de erven Maes en anderen. ENKELE ZITDAG l»ljiiKd*s; 17 November 1S»G. ten 2 ure namiddag, ter herberg der erven Constant Baetens, te Denderhautem in de Leebeek, good- oil goedkoopc schaliedekker, woont op den Aalsterschensteenweg N.24 te TB XIXOVE. Agent der Vereenigde Provinciën, Verzeke ringsmaatschappij tegen den hagel, het gevaar der kalving of veuling. DEPOTHOUDER Van het onwaardeerbaar echt deenscb Boter- kleursel, veel beter dan wortelsap. Armhureel der Stad Xiuove. TB HUREN 1- Kon WOONHUIS, wijk Preulegem 2* Een perceel LAND, aan den Ezel. Voor inlichtingen zich tc bevragen bij den Ontvanger van gezegd Bureel. de schoonste Kanadaplantsoenen. Alsook twee drij jarige Melkgevende Schapen, 42 volle Vaarsen, eerste klas. Bij M. Joseph Van Oudenhove, te Denderhautem. De jongelingen die verlangen in het leger dienst tc nemen, als vrij williger met premie, mogen zich ten allen tijde aanbieder bij offleieële agent aanwerver, Statiestraat, N° 50, te Ninove. Wilt gij meer melk, meer boter en in betere kwalitietwilt gij dat uwe beesten vet worden dat uwe peerden sterk en vlijtig worden, geeft hun 1 hel beste en het goedkoopste en door alle land bouwkundigen aanbevolen: het bevat op ontleding newaarbonid 38 tol 40 °/0 proteine of eiwitstoffen (6 09 tot 6,40 stikstof), dus 8 d 10 u/o meer dan gelijk welk andere lijnkoel of lijnmeel. Vraagt prijs en prospectus. A, LAGRANGE, Antwerpen, Hoofdagent voor Belgie. eene goede VeIoci|K»de. Te schrijven A. J. N. 100, ten bureel van Klokke Roeland.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1896 | | pagina 3