ELLEGOEDER EN ïï~ii¥i~' GEMEENTEWET BRUXELLES HOUILLEKOLEN Agentschap der koolmijnen van Bernissart. Wwc VAN IM PE-PËNNE SINGER'S voor Schoenmakers, Kleermakers, Naaisters, Fami iën, M. Cosyn-Courteaux. P. BEECKMAN-DE WEE Bij Cu. WILLEMS-DAUW, STEENKOLEN E« COKE Gewasscben en M gewasscben Coke. Gaz-Coke. Wisselkantoor COUVERTS CHRISTGFLE Naar Manitoba Canada. VICTOR IP -A. TJ Xj El. BOTTQTJI-ZXTJIX: Van Stijvendael - Des Hommes, HuisVaiidei'JScliuerenelSirigelyn Stoomzagerij, Houtmarkt, AALST. BEWAARPLAATS VAN FABRIEKEN. GROOT MAGAZIJN sêiiifeii» te NINOVE. II II Dl Groote Markt Groote keus van Lakengeweefsels, Stoffen voor kleeding- stukken en Geweefsels van allen aard en eerste kwaliteit. Onmogelijk concurrentie. 20 per honderd beter koop dan ergens eluers. .Apen alle dagen van 7 ure 's morgens tot 6 ure 's avonds. Iedereen ga eens nazien. Ten eind? op de marktdagen den gedurigen te grooten toe loop van volk te vermijden, worden de klanten der stad ver zocht de andere dagen der week te verkiezen om met meer gemak hunnen keus te doen. IJzeren wegen. TI BIKOHII PROTPË«jAC0BS-DE ROECK "SIGAREN Q21 40j53 M ./iüTI>niJZE in. NINOV* 3 Nov. Tarwe per 100 kil. fr /(j 16,00 Rogge, 43,00 a 44,50. Ha ve!. 17,00 a 48,00 Garst, 44,00 a 45,00 paoncn, 43,50 a 14,00, Aardappelen. 5,00 a 5,60 'lvoolzaad, 23,00 a 24,00. fcijnzaad, 25, a 26. - Boterperkilo 2,70a 3,00. Eieren de 25.2,75 a 3,00 Viggens koppel. 40,00 a50,00. AALST. 7 Nov. Tarwe per 100 kil. fr. 47,25 a 48,00 Masteluin 46,00 a 00,00 Rogge 42,00 a 12,50 Garst 00,00 a 00,00 Haver 46,50 a 17,50 Aardappelen 5,00 a 5,25 Boter de 3 kil. 7,79 a 8,75 Eiers de 25 2,80 a 3,00 Vlas per 3 k. 3,40 a 3,27 Viggens per stuk 20,00 a 25,00 SOTTEGEM. 3 Nov. Tarwe, 100 kil. 17 a 48,00 lr. Rogge, 42,00 a 42,50. Haver, 17,00 a 18,00. Boonen, 15,00 a 15,50. Boter dekilo, 2,75 a 2,90.— Kieren de 25, 2,50 2,95 fr. 3RUSSEL. 3 Nov. Er waren te koop gesteld 563 varkens aan 0,60 a 0,70 fr. per kilo op voet. ANDERLECHT-CUREGUEM. 3 Nov. —Te koop gestelde varkens 1630, prijs per kilo 0,60 a 0,68 fr. 5 Nov. Hoornbeesten.Er waren te koop gesteld 472 ossen 260 stieren 882 koeien totaal 4614 beesten. Prijs per kilo op voetOssen, fr. 0,72 a 0,90 Slieren, 0,54 a 0,66 Koeien en Vaarzen, 0,54 a 0,66 tr. GENT, 6 Nov. Tarwe 17,00 a 18,00 Rogge 44,50 a 42,00; Geerst 14,00 a 15.00; Boekweit 00,00 a 00,00 Haver 16,50 a 47,00; Paardeboonen 14,00 a 45,00 Boter per kilo 2,50 a 2,90 Eiers de 26, 2,50 a 2,95. Alle soorten van Ilouillekolen, anthraciten en braisetten. COKE EN KALK. Alles aan de laagste prijzen. nabij de Statie te Ninove. Belangrijk Bericht. NA A3 MA CHIENEN zijn <Ie beste Speciale machieuen voor fabrikanten van Kor- sets, S'boenenZakken, Kleedingslukken, enz Men wachte zicli voor namaaksels. Eenig huis te Aalst7, Albert Lienahtsi raat Agent te Ninove: Krans De Neve, 40, Gr. Markt. Geerardsbergschestjaat, 56, NINOVE Magazijn van gemaakte Meubels, Stoelen, Spiegels, Tafel-tapijten, Tapijten voor Kamers en Trappen, Carpetten, ToUe-cirée in soorten, Wolle in soorten, Fransche Varech, Store-stok ken mettoeboboorten, Borstels, Bogen en Pijlen. Is verschenen ter drukkerij van .1.' Smeets- Nouwen, te Mcchelen ajM HANDLEIDING ME'i UITLEGGING OVer de aangaande beslissingen die kunnen genomen worden door heeren Burgemeesters, Schepenen, Gemeenteraadsleden, Secretarissen, Gemeente ontvangers, Veldwachters, Policie, Arm- en Kerkraden door Thomas Lathouwers. Prijs: 1,50 fr. (Verzending in de provincie tegen remboursoment met verhooging van port). Deze uilgaaf is de eenigste in haar soort en buiten gewoon nuttig. VUURWERK- EN RIJTUIGMAKER aan de Statie te Denderleeuw gelast zich met het maken van nieuwe Rijtuigen, Ressort karren, Bierwagens, enz. enz. men gelast er zich ook met alle reparatiën. Men vindt er altijd eene keus van occasniè van nieuwe en oude rijtuigen in verwisseling. Eonen bijzonderen meester rijtuigschilder zal zich gelasten met het schilderen van alle soorten van rijtuigen. Alles wordt in het hnis van P. BEECKMAN vervaardigd. Men kan alle dagen het werk komen bezichtigen. Op aanvraag kan men stalen van schildering op houtvoor rijtuigen bekomen. De nieywe rijtuigen zijn gewaarborgd voor twee jareü. t. c Geerardsbergschestraat, 4, Ninove. Door dat wij eenen overgrooten aankoop komen te doen van alle slach Delenhout en andere soorten in alle lengten en dik ten, zijn wij in de gelegenheid alles aan zeer verminderde en de voordeelïgste prijzen te leveren gelijk joffers, kepers, pichpinne, witten deel, balken, plancher geklikt en geschaafd in alle lengten en dikten. Verders zijn noch te bekomen een groot assortiment van meubels, zooals spie gels, ramen-, stoelen, tafels, kassen, tafel tapijten, voor kamers, toilcirée in alle soortenfransch zeegras en crain store- stokken met toebehoorten, enz. enz. HANDEL IN Naanlooze maatschappij der Steenkoolmijnen van Ressaix, Leval, Peronnes et St-Aldegonde. Kolen voor IInis'varen, Bijzonere Kolen voor Smidsen en Stoomtuigen, gezift van 2 a 7 tot 30 a 50 Gewasschen Briquetten. Agent M' GOYETTE - STICHELMANS, Statiestraat, te Ninove. Gebroeders PERDAENS, Ninove. Dreef, Nr 16, Geerardsbergschestraat, Nr 19. Aankoop en verkoop van publieke fondsen aan 1 frank per duizend. Kostelooze uitbetaling van coupons. Aankoop van vreemde munten, Leening op obligatiên aan 44/2 per honderd 's jaars Telegramadres Perdaens, Beurs, Brussel. in 44 dagen van Antwerpen te bereiken. Het staatsbestuur van Manitoba geeft kosteloos aan eiken man van meer dan 48 jaar oud. Eene hoeve met 64 hectaren uitmuntende Tarweland voor niet, klimaat even gelijk in Belgie, vraagt verdere inlichtingen aan Petrus Van Stalle, Denderleeuw, of aan Ch. L. Van Brabant, eige naar-landbouwer, St-Alphonse-Manitoba. Huis van vertrouwen. Horlogiemaker, Goudsmid, Electricien, Beverstraat 17, (Groenselmarkt), NINOVE. Heeft de eer het publiek bcnbaar te maken dat cr bü hem te bekomen zijn. alle soorten van zakuurwerken in goud, zilveren nickel voor Damon en Hoeren. Ecnig buis in Ninove der uurwerken met byzondcr merk, der bcsto fabrieken van Zwitserland. Alsook allo slach van huishorlogien, regulateurs, wekkers, pendules, cadres do Paris, enz. enz. Er z\jn ook tc bekomen alle soorten van voorwerpen zoo als Trouwringen en anderen, armban den (bracelets), oor bellen, brochcn, medaillons, spelden voor mans cravatten, kettingen dit alles zjj in goud, zilver, doublé en andere nieuwigheden. Specialiteit van Nlckelcn Kettingen. Groote keus van zilveren Paternosters voor Ecrste-Communie Alles van eerste kwaliteit, gewaarborgd en boven alle concurrentie. Iiy gelast zich met bet plaatsen van Elcctrlschc bellen en tclcphonen. Reparation van zakuurwerken, pendules, horlo- gien. brochcn, oorringen, armbanden, barometers,manome ters en instruments de précision en alle andere voorwerpen tc lang om te melden. Aankoop van Diamant, oud Goud en Zilver. "r Wilt gij uw geslokt bewaren en verbeteren gebruikt fLn geene andere als de fijnste EBISTAAL- GLAZEN der GROOTE BRILMAKERIJ VAN GEZICHTKUNDIGE. 34, VLAANDERENSTRAAT, 34, GENT. De glazen worden daar gepast met de grootste juistheid en door personen die cr do noodigo kennissen van bezitten. Keus van 100,000 Brillen en Pince-Nez Met goede glazen aan fr. 1t .:>0 en 2l'ypo glazen aan fr. 3,.3,50 en 4; met Extra Fjjho glazen fr. 0, 6, 8, 10, enz. In zilver van to tot 30 fr., In goud 25 tot 400 fr. Fijne Monturen voor Damen en kinderen ALLERGROOTSTE KEUS van Thermometers, Barometers, Manometers, Jumclen, Verrekijkers, Vergrootglazen, Mi croscopen, Stercoscopon met zichten aller landen, kunst oren, enz., enz Melk-, Bier, Alcool- en andere Vochtwegers. THERMOMETERS VOOR TE KERNEN Voornaamste huis van 't land voor alle slach van Teekengerief en Passerdoozen. Rfnoodigdhodcn voor Bouwkundige, Landmeters, Brouwers, Stokers, enz. Plaatsing vaneletrieke bellen. BELANGRIJK BERICHT MISTROUW U voornamelijk van alle soorten van kwakzal vers kennende niets van d'«ogetï7 die brillen en pincc-ncz verkoopen met gciiiccnc rondloopcr» glazen of ruitenglas, dewelke voor altoos viv gezicht bederven en die zij doen betalen duurder dan hier de glazen van i" kwaliteit. Verkoop in 't klein aan den prijs van 't groot. Reparatiën en vernieuwen van glazen. Men lette goed op de straat en het nummer. HUIS VAN VERTROUWEN. 0 VISSCEERIJ Xiang'ë-Zoutstraat, NT" 53, Aalst. Eëiiigsl huis der stad, gevestigd in de Oosten-I sche Visscherijon installing, N° 25. Alle Vastendagen Donder- en Vrijdagen, aan komst van alle som-ten van vorscben Zeevisch Hollandsi-.hr Saint, Oesters, K reel ten op aanvraag. Kaazen, Ivbnserveri enz. Prijzen beneden alle concurentie. "Viscit tiboniiemcnten. 2 soorten 3,75 fr. per levering'franco. Allerhande houtwaren. Spoedige bediening. Ondernemers, schrijnwerkers, timmermans en bouwers, ziet u profijt na, als vorens u elders te begeven en bezoekt de magazijnen van voormeld huis, vrijen ingang. Prijzen buiten alle concurrentie. Pikken en Zeissens, Engelsch staal, model Everbeke en andere hoedanigheid gewaarborgd, slechte stukken neemt men terug, bij Frans Lambrecht, smid, te Oultre. Bericht. Te koop: 5 a 6000 eerste klas van Kanada-Plantsoenen, alle dagen uitkiesbaar aan zeer geringe prijzen, bij J. REMBAUT, houthan delaar, te Denderhautem. van Geerardsbergen Schendelbeke Idëgem Santbergen Appellerre Van Geerardsbergen naar Ninove en Denderleeuw 7,09 40,52 4,40 4,34 8,32 9,39 7 48 41,04 4,48 4,38 8,40 9,48 7,23 44,06 4,53 4,43 8,45 9,53 5,00 7,28 11,41 1,59 4,48 8,50 9,58 7,34 11,17 2,05 4,54 8,56 10,04 bij de weduwe STRUCK, Asgtelaere. Allerhande soorten van Fruitboomen, zooals Peereboomen, Appelboomen, Kerselaars, Krieke- laars, enz. Aan gematige prijs. WERKTUIGKUNDIGE, ninove. Stoommachienen van alle stelsels, bijzonder lijk voor brouwerijen, stokerijen en bloemmolëns. IJ ze re watermolens voor maalderijen. Stoomketels, gevende 50 0/° winst in 't ver bruik der kolen. BIoemmolcn3, lijnkoek brekers, plettermolens, raapmolens, enz. AlIeMetalliekewerken, zooals: bruggen, broei kassen, hekkens, paviljoenen, enz. Bliksemafleiders (Paratonnerres). Voornaam fabriekant vraagt overal Solvabele personen oin Sigaren bij kistjes aan partikulieren te verkoopen. Zeer vooreohge voorwaarden. Brieven X. bureel van 't blad. Té» knnn schoone jonge Geit vol lammeren. J 11 Xe bevragen ten bureele. I Ninove Okegem Denderleeuw Denderleeuw- Okegem Ninove Appelterre Santbergen Idegem Schendelbeke Geerardsbergen 2-ussel 5,20 6,32 8,20 8,24 8,33 9,U Zondag nlot. 5,48 5,28 5,44 7,40 44,23 2,14 5,00 9,02 10,40 7,46 41,29 2,47 5,06 9,08 40,46 7,52 41,35 2,24 5,12 9,44 10,22 Van Denderleeuw naar Geerardsbergen. Zondager 5,59 8,06 42,01 2,44 6,06 8,42 42,08 2,50 6,42 8,48 42,14 2,56 6,47 42,19 6,23 8,26 42,25 3,05 6,29 8,31 42,36 3,10 6,34 8,36 42,36 3,45 6,42 8,44 42,44 3,22 Van Denderleeuw naar Ternath en Brussel. Denderleeuw 4,26 5,47 7,26 7,59 8,07 8,43 10,09 10,39 42,00 42,26 4,37 2,45 5,14 6,52 8,08 Tornath 4 44 6,02 7,41 8 58 10,19 12,38 3,00 o,-3 7,07 lernatn o,uz o o u Q3 1 11 2)09 3}39 5j45 7>46 8 41 5,55 6,01 6,07 6,42 6^8 6,23 6.28 6,36 7,05 7,42 7,48 7,27 7,32 7.37 7,44 7,05 7,48 7,42 D 7,57 8,08 8.25 8,35 9,44 9,54 9,57 40,02 40,08 40,14 40,49 40,27 Zondag niel Denderleeuw 5,51 Aalst 6,11 Gent Denderleeuw Welle Haelteit Eede Burst Herzele Sottegem Van Denderleeuw naar Aalst en Gent. 6,31 8,04 41,38 42,02 2,38 5,26 6,41 8,46 11,50 12,43 2,50 5,38 7,21 9,07 4 2,44 12,54 3,43 6,44 Van Denderleeuw naar Sottegem. 5,44 8,43 12,41 5,47 8,46 42/ 5,52 5,57 6,04 8,48 8,31 6,19 8,51 8,56 9,02 9,08 9,46 12,49 42,54 l,0t 4,06 4,14 5,56 5,59 6,04 6,09 6,16 6,21 6,29 7,00 7,03 7,09 7,43 7,20 7,24 7,33 zondag 9,43 10,46 8,17 9,15 9,30 43,09 42,27 42,37 1,14 8,39 Van Brussel naar Denderleeuw. Brussel 4,52 6,00 7,08 8,14 10,44 11,30 12,05 1,47 4,30 5,15 6,29 7,17 7,50 8,40 Ternalh 5 33 7 40 - 11,23 2.26 5,11 .1,45 7,58 9,20 D.ndT™ 5)46 6,30 8,02 8,40 11,36 11,59 12,39 2,37 5,25 5,53 6,58 8,11 8,16 9,42 Van Gent naar Aalst en Denderleeuw. 9,56 11,47 Zondag. 14,47 42.47* 42,26 Gent 4,57 6.17 7,49 7 Aalst 4jl3 5,35 7,43 7,50 8 Donderleeuw 4,25 5,46 7,25 7,59 8 Van Sottegem naar Qottogem 7,33 Herzele 3,52 7,41 Buist 3,59 7,46 Eede 4,06 5,52 Haeltert 4,13 7,58 Welle 4,18 DendarUtnw 4,23 8,03 1,37 5,45 2,34 6,37 2,43 6,51 8,09 9,04 9,43 10,36 ll.Sli 1,44 4,43 7,34 41,59 4,51 7,42 12,05 4,56 7,47 42,11 5,02 7,53 12,17 5,08 7,59 42,21 8,03 42,24 1,36 5,13 8,06

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Klokke Roeland | 1896 | | pagina 4